Prin OMFP nr. 2.869/2010 au fost aduse o serie de modificari, completari si clarificari ale urmatoarelor reglementari contabile in vigoare:
– Reglementarile contabile conforme conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009;
– Reglementarile contabile conforme conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009;
– Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar – contabile, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3512/2008 privind documentele financiar – contabile;
– Reglementarile contabile pentru persoanele juridice cu scop patrimonial, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1969/2007.

1. Modificari si completari privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (OMFP 3055/2009)

– Se aduc clarificari in ceea ce priveste tratamentul contabil aplicat reducerilor comerciale reprezentand evenimente ulterioare datei bilantului: conform principiului independentei exercitiilor, acestea urmand a se inregistra la data bilantului in contul 408 – ”Furnizori – facturi nesosite”, respectiv contul 418 – ”Clienti – facturi de intocmit”.

– Inregistrarea si tratamentul fondului comercial negativ in situatiile financiare anuale (similar celui prevazut de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE).

– Se precizeaza conditiile in care se poate face transferul imobilizarilor corporale in categoria stocurilor: intentia de vanzare trebuie dublata de inceperea lucrarilor de modernizare efectuate in vederea vanzarii.

- publicitate -

– In cazul evaluarii stocurilor prin metoda LIFO ”ultimul intrat – primul iesit”, se elimina reluarea diferentei negative a stocurilor in contrapartida conturilor de alte venituri din exploatare.

– Se aduc clarificari privind evaluarea lunara a creantelor si datoriilor, precum si prezentarea lor in cadrul raportarilor contabile.

– Se specifica tratamentul contabil aplicabil tranzactiilor reprezentand returnarea marfurilor sau produselor finite de catre clienti.

– Se prevede tratamentul actiunilor proprii dobandite in urma operatiunilor de fuziune prin absorbtie, precum si posibilitatea de acoperire a pierderilor legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

– Inlocuirea notiunii de entitati legate cu cea de parti legate – notiune ce cuprinde atat entitatile cat si persoanele legate (definite in mod distinct in cadrul Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE).

– Introducerea a doua noi conturi: contul 1095 – “Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta” si contul 2677 – “Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti”, precum si completarea capitolului “Functiunea conturilor”.

– Prezentarea structurii bilantului, a bilantului prescurtat si a contului de profit si pierdere, in conformitate cu noile modificari aduse reglementarilor contabile.

2. Modificari si completari privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a Comunitatilor Economice Europene (OMFP 3055/2009)

– Se reformuleaza si se completeaza conditiile in care o entitate sau o persoana este considerata a fi legata unei entitati raportoare.

3. Modificari si completari ale Normelor metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar – contabile (OMFP 3512/2008)

– Entitatile care in anul fiscal (exercitiul financiar) precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 EUR pot inregistra in contabilitate operatiunile economico – financiare la alte perioade decat lunar, dar nu mai tarziu de data pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit, respectiv data situatiilor financiare anuale sau a raportarilor contabile stabilite conform legii.

– Entitatile care au avut in anul fiscal precendent CA < 35.000 euro nu mai depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile in cursul exercitiului financiar.

– Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea plafonului de 35.000 EUR este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

4. Modificari de forma ale Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (OMEF 1969/2007)

– Trimiterea la Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 (se modifica in continutul ordinului trimiterea la reglementarile contabile anterioare, OMFP nr. 1752 / 2005).