OMFP 530/2007 – Rambursarea TVA catre persoane stabilite in afara UE si neinregistrate TVA

179

ORDINUL nr. 530/2007 din 03 aprilie 2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii
NOTA ACT:
Emitent: ministrul finantelor publice Publicat in MOf: nr. 267 din 20 aprilie 2007
Functie activa:Functie pasiva:
Cuprins: 8 articole, 5+2 anexe
Sumar continut: Persoane impozabile stabilite in afara Comunitati, neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania pot solicita rambursarea TVA in conditiile si potrivit precizarilor din acest ordin. Pentru a beneficia de rambursarea TVA, persoana impozabila trebuie sa isi desemneze un reprezentant in Romania in scopul rambursarii. Sunt aprobate Formularul 313, Decizia de rambursare, instructiunile de completare si modul de tiparire. Dosarul solicitarii va cuprinde: cererea solicitantului, referatul de analiza, procesul-verbal privind rezultatul cercetarii la fata locului, dupa caz, Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de rambursare.

TEXT ACT: – versiune initiala in vigoare la 25-07-2008
Ordinul nr. 530/2007 din 03 aprilie 2007
pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 147^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 83 alin. (2) si art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 2. – Se aproba modelul si continutul formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, cod MFP 14.13.03.02/13, prevazut in anexa nr. 2.
Art. 3. – Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 3.
Art. 4. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului mentionat la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 4.
Art. 5. – Se aproba modelul si continutul formularului „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, cod MFP 14.13.02.02/13, prevazut in anexa nr. 5.
Art. 6. – Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 7. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 8. – Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 3 aprilie 2007.
Nr. 530.

ANEXA Nr. 1
PROCEDURA de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii

1. Rambursarea taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 50 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza potrivit prezentei proceduri.
2. Pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate, persoana impozabila trebuie sa isi desemneze un reprezentant in Romania in scopul rambursarii, potrivit pct. 50 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Reprezentantul solicita rambursarea taxei pe valoarea adaugata prin completarea si depunerea formularului 313 „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, prevazut in anexa nr. 2.
4. Reprezentantul desemnat in scopul rambursarii trebuie sa inregistreze la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal actul de imputernicire in forma autentica, potrivit dispozitiilor art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Continutul si limitele reprezentarii sunt cele stabilite prin lege, respectiv de pct. 50 alin. (6) si (7) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
În vederea inregistrarii fiscale, reprezentantul desemnat depune la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Comunicarea certificatului de inregistrare fiscala se face fie la sediul organului fiscal, prin prezentarea reprezentantului, fie prin posta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Codul de inregistrare fiscala atribuit reprezentantului va fi utilizat numai pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata persoanei reprezentate, stabilita in afara Uniunii Europene.
5. Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata, insotita de documentatia prevazuta la pct. 50 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa evidentieze taxa a carei rambursare se solicita.
Cererea se depune insotita si de dovada emisa de organul fiscal competent din tara in care solicitantul este stabilit, din care sa rezulte ca, potrivit legislatiei nationale a acelui stat, o persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de rambursare in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite ori taxe similare aplicate in tara respectiva.
6. Documentele justificative, documentele din care rezulta ca persoana este angajata intr-o activitate economica ce ar face-o sa fie considerata persoana impozabila in conditiile art. 127 din Legea nr. 571 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca ar fi stabilita in Romania, precum si declaratiile in limba straina vor fi insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. De la registratura, cererea insotita de documentatie se repartizeaza Compartimentului de analiza de risc, denumit in continuare compartiment de specialitate, care inregistreaza cererile in Registrul de evidenta a cererilor de rambursare, organizat potrivit anexei nr. 1a) la prezenta procedura.
8. Toate documentele anexate la cererea de rambursare se scaneaza si se arhiveaza in format electronic.
9. Compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa, verificand respectarea conditiilor impuse pentru rambursare, potrivit pct. 50 alin. (1)-(11) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Rezultatul analizei se consemneaza intr-un referat, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 1b) la prezenta procedura.
10. În cazul in care exista suspiciuni cu privire la unele facturi, compartimentul de specialitate poate solicita, cu avizul conducatorului organului fiscal competent, efectuarea unei cercetari la fata locului, potrivit art. 56 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la persoana impozabila stabilita in Romania, care a emis facturi fiscale respectiva, precum si la reprezentant.
11. Pe baza constatarilor cuprinse in referatul de analiza si, dupa caz, in procesul-verbal intocmit ca urmare a cercetarii la fata locului, compartimentul de specialitate intocmeste „Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii”, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin.
12. Decizia prevazuta la pct. 11 se intocmeste in 3 exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza, impreuna cu documentatia, referatul de analiza si, dupa caz, procesul-verbal, spre aprobare conducatorului unitatii fiscale sau directorului coordonator, dupa caz.
Deciziile de rambursare a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 88 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
13. Pentru solutionarea cererii, organul fiscal are dreptul de a cere reprezentantului orice alte documente pe care le considera necesare.
Termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii privind documentele solicitate si data limita stabilita pentru prezentarea acestora, potrivit art. 68^1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
14. Decizia de rambursare, aprobata de directorul executiv adjunct coordonator, se transmite compartimentului de colectare, in vederea compensarii si/sau restituirii, in conformitate cu prevederile art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
15. Compartimentul de colectare, in baza datelor din evidenta analitica pe platitor si a Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, intocmeste Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, conform formularelor aprobate.
Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume se intocmeste in 4 exemplare, se semneaza de seful compartimentului de colectare si se aproba de directorul executiv adjunct coordonator.
Nota aprobata se transmite, pe baza de borderou, compartimentului de trezorerie in vederea efectuarii compensarii si/sau restituirii.
16. Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii, compartimentul de trezorerie transmite compartimentului de colectare 3 exemplare ale Notei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzand si data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de rambursare.
17. Compartimentul de colectare retine Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata si un exemplar al Notei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Notei privind restituirea/rambursarea unor sume si transmite compartimentului de specialitate doua exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului si un exemplar in vederea arhivarii.
18. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in lei, in contul indicat de reprezentantul persoanei impozabile, deschis la o institutie de credit din Romania.
Comisioanele bancare se suporta de catre persoana impozabila.
19. Dupa operarea datelor privind solutionarea cererii de rambursare in evidenta speciala, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
Dosarul solicitarii va cuprinde:
a) cererea solicitantului;
b) referatul de analiza;
c) procesul-verbal privind rezultatul cercetarii la fata locului, dupa caz;
d) Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata;
e) Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de rambursare.
20. Dupa primirea Notei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate il instiinteaza pe solicitant despre modul de solutionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, a Notei de compensare si/sau de rambursare, precum si a documentatiei care evidentia taxa pe valoarea adaugata a carei rambursare a fost solicitata.
Toate documentele se stampileaza de catre compartimentul de specialitate, pentru a nu fi folosite pentru cereri viitoare de rambursare ale respectivei persoane impozabile.

Act cu anexe in .pdf
OMFP-530-2007-rambursarea-TVA-persoane-neinregistrate-nerezidente-UE-Vinitiala.pdf

- Publicitate -