Prin OMFP nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, au fost aprobate reglementari referitoare la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie si a raportarilor anuale la 31 decembrie.

1. Prevederi cu caracter general

– Persoanele ale caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna la unitatile teritoriale ale MFP situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie. Acesti contribuabili intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie conform Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

– Entitatile (societati comerciale, sucursale cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, filiale ale unei societati-mama straine sau filiale ale filialelor unei societati-mama straine) care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale MFP, distinct de situatiile financiare incheiate la data aleasa pentru acestea, raportari anuale la 31 decembrie. La intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic sunt avute in vedere atat prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si prevederile OMFP nr. 1.878/2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

– Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie in conformitate cu reglementarile contabile pentru persoanele fara scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/2007.

- publicitate -

– Situatiile financiare anuale la 31 decembrie depuse la unitatile la unitatile teritoriale ale Ministerului finantelor Publice vor fi insotite de formularele „Date informative”, cod 30, si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.
Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare , societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasiguare, brokerii de asigurare si/sau reasigurare si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile acestora, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

– Situatiile financiare anuale vor fi insotite de formularele „Date informative”, cod 30, si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40, in formatul stabilit de aceste institutii cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii.

– Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) au in vedere la intocmirea situatiilor financiare anuale, pe langa reglementarile aplicabile acestora si prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directivele aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul BNR nr. 13/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Cerinte privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie

– Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii de marime, si anume: total active: 3.650.000 euro, cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro si numar mediu salariati: 50, intocmesc situatii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind: bilant (cod 10), cont de profit si pierdere (cod 20), situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar, note explicative la situatiile financiare anuale. Acestea vor fi insotite de formularele „Date informative”, cod 30, si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.
Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise pe o piata reglementata intocmesc situatii financiare anuale cuprinzand 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri neta sau de numarul mediu de salariati.

– Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime mentionate mai sus intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind: bilant prescurtat, cod 10, cont de profit si pierdere, cod 20, note explicative la situatiile financiare anuale simplificate. Optional, aceste entitati pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi insotite de formularele „Date informative”, cod 30,si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.

– Entitatile nou-infiintate pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale simplificate sau situatii financiare anuale cu 5 componente urmand ca pentru al doilea exercitiu financiar de raportare sa analizeze indicatorii determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent si sa intocmeasca situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate.
– Cursul de schimb utilizat pentru incadrarea in criteriile de marime prevazute de Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

– Situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie se intocmesc in lei si se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii.

– Situatiile financiare anuale se pot depune la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea situatiilor financiare se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic National (SEN).

– Important! Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar nu intocmesc situatii financiare anuale, acestea depun o declaratie in acest sens, pe propria raspundere, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care va cuprinde toate datele de identificare a entitatii: denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare); adresa si numarul de telefon; numarul de inregistrare la registrul comertului; codul fiscal/codul unic de inregistrare; capitalul social.

3. Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale

– Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:
– – pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
– – pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

– Subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate depun situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale MFP, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

– Entitatile care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune, la unitatile teritoriale ale MFP, declaratia pe propria raspundere, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

– Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De asemenea, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a administratorului, a ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate”.

– Situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie se intocmesc cu ajutorul programului de asistenta elaborat de MFP care contine formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta,
– Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale MFP sau poate fi descarcat de pe websiteul al MFP, de la adresa www.mfinante.ro.

– Important! Potrivit prevederilor Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro nu mai depun la unitatile teritoriale ale MFP raportari contabile in cursul exercitiului financiar (raportari contabile semestriale). Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

[sursa: finantevalcea.ro 07-01-2011]