OMFP 34/2011 – Modificarea si completarea OMFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

102

ORDINUL nr. 34/2011 din 5 ianuarie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor
2011-01-10 – Versiune Monitorul Oficial: OMFP-34-2011-Modificarea-si-completarea-OMFP-262-2007
2011-01-10 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 21 din 10 Ianuarie 2011

ORDINUL nr. 34/2011 din 5 ianuarie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 112^8 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 78 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4^1. Categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul la titeiul din productia interna;
f) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
g) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
h) contributia de asigurari pentru somaj;
i) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
j) contributia de asigurari sociale;
k) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
l) contributia pentru concedii si indemnizatii;
m) redeventele miniere;
n) redeventele petroliere.”

2. La anexa nr. M.F.P. 1, formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)”, cod 14.13.01.10.11/1, se modifica si se inlocuieste cu formularul cuprins in anexa nr. 1*).

3. La anexa nr. 2, instructiunile de completare a formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, se modifica si se inlocuiesc cu instructiunile cuprinse in anexa nr. 2.

Art. II. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrara se abroga.

Art. IV. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. V. — Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.
Nr. 34.

- Publicitate -