ORDINUL nr. 2025/2008 din 30 iunie 2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentand cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private
NOTA ACT:

Emitent: ministrul economiei si finantelor Publicat in MOf: nr. 515 din 09 iulie 2008
Functie activa:Functie pasiva:
Cuprins: 6 articole, 3 anexe
Sumar continut: Precizari suplimentare, conditii si formulare cu privire la deducerea cheltuielilor efectuate de catre persoanele fizice in cursul anului pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit OUG nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007. Persoanele fizice pot solicita deducerea cheltuielilor, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an, din venitul impozabil din salarii realizat la functia de baza in cursul anului. Persoanele fizice care au realizat venituri din salarii si au efectuat in cursul anului cheltuieli pentru acordarea burselor private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, pot solicita restituirea acestora, in limita sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii. Prin anexa 1 la ordin este aprobat modelul formularelor 252 si 255.

TEXT ACT: – versiune initiala in vigoare la 28-07-2008
Ordinul nr. 2025/2008 din 30 iunie 2008
privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentand cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 57 si ale art. 58^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare, prevazute in anexa nr. 1:
1. formularul 252 „Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii”, cod 14.13.02.13/s;
2. formularul 255 „Decizie privind restituirea sumelor reprezentand cheltuieli cu bursele private”, cod 14.13.02.13/b.
ART. 2
Se aproba Procedura pentru acordarea deducerii reprezentand cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private, prevazuta in anexa nr. 2.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare ale formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul economiei si finantelor, Catalin Doica, secretar de stat
Bucuresti, 30 iunie 2008.
Nr. 2.025.

ANEXA 1 in .pdf
Formularul 252 „Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii”, cod 14.13.02.13/s;
Formularul 255 „Decizie privind restituirea sumelor reprezentand cheltuieli cu bursele private”, cod 14.13.02.13/b.

ANEXA 2
PROCEDURĂ pentru acordarea deducerii reprezentand cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private

I. Deducerea cheltuielilor pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ
1. Persoanele fizice care au efectuat in cursul anului cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007 , pot solicita deducerea acestora, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an, din venitul impozabil din salarii realizat la functia de baza in cursul anului.
2. Deducerea se acorda de organul fiscal competent, la solicitarea titularului contractului de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Prin organ fiscal competent se intelege:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
3. Solicitarea deducerii se face de catre titularul contractului de economisire-creditare, prin depunerea formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, la organul fiscal competent, completat in conformitate cu instructiunile prevazute de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Pentru a beneficia de deducerea din venitul impozabil din salarii a cheltuielilor pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ solicitantul va prezenta organului fiscal urmatoarele documente, in copie:
– fisele fiscale (formular 210) si/sau declaratiile privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania (formular 224), pentru veniturile realizate la functia de baza;
– contractul de economisire-creditare;
– extrasul de cont eliberat de institutia de credit sau documentele de atestare a platii sumelor reprezentand cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, dupa caz, aferente anului fiscal pentru care se solicita deducerea.
5. În situatia in care documentele mentionate nu au fost depuse, organul fiscal va notifica persoanele solicitante in vederea prezentarii tuturor documentelor necesare acordarii deducerii. Solutionarea cererii de acordare a deducerii se va realiza dupa depunerea documentelor.
6. Pe baza datelor din evidenta fiscala si a documentelor prezentate de contribuabil, organul fiscal competent stabileste nivelul cheltuielilor deductibile, in limita prevazuta de lege, si recalculeaza venitul impozabil din salarii ca diferenta intre venitul impozabil din salarii la functia de baza (venit baza de calcul din fisa fiscala la functia de baza si din formularele 224) si suma reprezentand cheltuieli deductibile pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Impozitul anual pe veniturile din salarii la functia de baza se stabileste prin aplicarea cotei de impozit la venitul impozabil din salarii recalculat, prin Decizia de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii, cod 14.13.02.13/s.
În vederea efectuarii restituirii, organul fiscal competent verifica datele din evidenta analitica pe platitori, sub aspectul existentei unor obligatii fiscale neachitate inregistrate de catre contribuabil si restituie, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, diferentele de impozit stabilite in minus numai dupa efectuarea compensarii acestora cu eventualele obligatii fiscale restante.
Decizia se emite in doua exemplare:
a) un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit legii;
b) un exemplar se pastreaza la dosarul contribuabilului.
II. Restituirea cheltuielilor efectuate cu plata burselor private
1. Persoanele fizice care au realizat venituri din salarii si au efectuat in cursul anului cheltuieli pentru acordarea burselor private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, pot solicita restituirea acestora, in limita sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii.
În situatia contribuabililor care au solicitat restituirea cheltuielilor cu bursa privata si au optat si pentru virarea unei sume din impozitul anual pe veniturile din salarii pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, potrivit legii, suma totala luata in calcul este limitata la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului de raportare cu bursa privata.
2. Restituirea cheltuielilor admise cu bursele private se efectueaza de organul fiscal competent definit la cap. I pct. 2, la solicitarea persoanei fizice care a efectuat cheltuielile cu bursele private.
3. Solicitarea se face de catre contribuabil prin depunerea la organul fiscal competent a formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, completat in conformitate cu instructiunile prevazute de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.371/2007 .
4. Pe baza documentelor prezentate de contribuabil si a datelor din evidenta fiscala, organul fiscal competent stabileste suma de restituit, avand in vedere impozitul anual pe veniturile din salarii realizate in cursul anului, la functia de baza si in afara functiei de baza (din fisele fiscale si declaratiile privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania).
Restituirea sumei reprezentand cheltuieli admise cu bursele private se efectueaza prin emiterea Deciziei privind restituirea sumelor reprezentand cheltuieli cu bursele private, cod 14.13.02.13/b.
În vederea efectuarii restituirii, organul fiscal competent verifica datele din evidenta analitica pe platitori, sub aspectul existentei unor obligatii fiscale neachitate inregistrate de catre contribuabil si restituie, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, cheltuielile admise cu bursa privata numai dupa efectuarea compensarii acestora cu eventualele obligatii fiscale restante.
Decizia se emite in doua exemplare:
a) un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit legii;
b) un exemplar se pastreaza la dosarul contribuabilului.
5. În situatia contribuabililor care solicita si deducerea cheltuielilor pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cheltuielile admise cu bursa privata si/sau suma de virat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult se stabilesc dupa acordarea deducerii cheltuielilor pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, pe baza impozitului anual recalculat (rd. 4 din formularul 252).

ANEXA 3 in .pdf
CARACTERISTICILE DE TIPARIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE SI DE PASTRARE ALE FORMULARELOR PREVAZUTE LA ART. 1

Act cu anexe in .pdf
OMEF-2025-2008-deducerea-economisire-locativ-restituire-burse-Vinitiala.pdf

- Publicitate -