2010-01-29 – Abrogat de OpANAF 76/2010.
2009-12-31 – Valabil pentru declararea operatiunilor pina in luna decembrie 2009 inclusiv.
2009-04-29 – modificat de OpANAF nr. 788/2009 din 24 aprilie 2009 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri” (Monitorul Oficial nr. 281 din 29 aprilie 2009)
2008-04-25 – Versiune initiala:  OMEF-552-2008-formular-390-VIES-declaratie-recapitulativa-intracomunitare-Vinitiala.pdf
2008-04-15 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 294 din 15 aprilie 2008

ORDINUL nr. 552/2008 din 28 martie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”

Sumar continut: In aplicarea cerintelor Regulamentului CE nr. 1798/2003, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care realizeaza operatiuni intracomunitare, au obligatia sa depuna trimestrial o declaratia recapitulativa (390 VIES), potrivit dispozitiilor art. 156^4. Modelul, instructiunile de completare si de tiparire sunt aprobate prin acest ordin.

————- versiune consolidata 29-04-2009 ————-
ORDINUL nr. 552/2008 din 28 martie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

- publicitate -

in temeiul art. 156^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularului „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri” (390 VIES), cod MEF 14.13.01.02/r, prevazut in anexa nr. 1.
ART. 2
Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2, incepand cu operatiunile desfasurate in trimestrul I al anului 2008.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si arhivare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
ART. 4
Procedura de gestionare a Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri este stabilita in anexa nr. 4.
ART. 5
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri se completeaza, in mod obligatoriu, cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
ART. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 8
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia de informatii fiscale, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Daniel Chitoiu
Bucuresti, 28 martie 2008.
Nr. 552.

ANEXA 1 DECLARAŢIE RECAPITULATIVĂ PRIVIND LIVRĂRILE/ACHIZIŢIILE INTRACOMUNITARE DE BUNURI 390 VIES

FORM390-VIES-2009 PDF

FORM390-VIES-2009 PDF

ANEXA 2 Instructiuni pentru completarea Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri

1.1. Declaratia recapitulativa se depune trimestrial, in conditiile prevazute de art. 156^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 si 153^1 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, care au efectuat livrari si/sau achizitii intracomunitare de bunuri, precum si livrari si achizitii de bunuri in cadrul unei operatiuni triunghiulare, asa cum sunt definite in titlul VI din Codul fiscal.

1.2. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA vor depune declaratia recapitulativa numai in trimestrul de raportare in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrarile/achizitiile intracomunitare, precum si pentru livrarile si achizitiile in cadrul unei operatiuni triunghiulare efectuate.

2.1. Declaratia recapitulativa se depune in format electronic astfel:
– la registratura organului fiscal competent;
– la posta, prin scrisoare recomandata;
– prin completare, pe pagina de web a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

2.2. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, semnat si stampilat, conform legii.
Formularul se editeaza in doua exemplare:
– un exemplar se depune la unitatea fiscala impreuna cu suportul electronic;
– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
Formatul electronic al declaratiei recapitulative se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si se transmite organului competent pe suport electronic.
Programul de asistenta este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.mfinante.ro/portal ANAF.
Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Modul de completare a declaratiei recapitulative
SECŢIUNEA 1

Cartusul „Perioada de raportare” se completeaza cu:
– anul la care se refera declaratia; se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu, 2008);
– perioada de raportare aferenta operatiunilor realizate este formata din doua caractere, primul fiind litera „T” si al doilea fiind cifra aferenta trimestrului respectiv (de exemplu, pentru trimestrul 2 se va inscrie „T2”).
Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.
În declaratia rectificativa se rectifica tranzactii declarate in orice perioada de raportare anterioara si se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
Se completeaza cate o declaratie rectificativa pentru fiecare perioada de raportare pentru care se opereaza rectificari.
Declaratia rectificativa se foloseste si pentru reducerea bazei de impozitare a achizitiilor intracomunitare in situatia prevazuta de lege.
Reducerile de pret acordate ulterior de furnizor, intr-un alt trimestru decat cel in care au fost efectuate livrarile de bunuri, se declara in declaratia recapitulativa intocmita pentru trimestrul in care reducerile de pret au fost acordate, indiferent daca in trimestrul respectiv valoarea reducerilor depaseste totalul livrarilor/achizitiilor de bunuri declarate, rezultand astfel o suma negativa.

Cartusul „Date de identificare” contine:
1. Cod de identificare fiscala – se inscrie codul primit la inregistrarea in scopuri de TVA, inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.
Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
2. „Denumire/Nume, Prenume” – se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile.
3. „Domiciliul fiscal” – se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
Cartusul „Rezumat declaratie” contine:
– numarul total al paginilor anexa la declaratie;
– numarul total al operatorilor intracomunitari, indiferent de numarul operatiunilor;
– valoarea operatiunilor, defalcata pe tipuri: livrari, livrari in cadrul operatiunilor triunghiulare si achizitii.

SECŢIUNEA a 2-a
1. Se completeaza cu tranzactiile intracomunitare efectuate, in urmatoarea ordine:
a) livrari intracomunitare de bunuri (L);
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare (T);
c) achizitii intracomunitare de bunuri si achizitii de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare (A).
Fiecare pagina aferenta sectiunii a 2-a va contine in antet informatii privind codul de inregistrare in scopuri de TVA, perioada aferenta si numarul paginii.
a) Livrari intracomunitare de bunuri – se inscrie suma totala a livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, in conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe fiecare cumparator, pentru care exigibilitatea taxei ia nastere in trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite.
b) Livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare – se inscrie suma totala a livrarilor de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, prevazute la art. 132^1 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, efectuate in statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrarii ulterioare ce are desemnat un cod „T”, si pentru care exigibilitatea taxei ia nastere in trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare; se va completa doar de catre cumparatorul revanzator.
c) Achizitii intracomunitare de bunuri – se inscrie suma totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabila care depune declaratia este obligata la plata taxei conform art. 151 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care exigibilitatea taxei intervine in trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri.
d) Achizitii de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare – se inscrie suma totala a achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabila beneficiara drept persoana obligata la plata taxei, in conformitate cu art. 150 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri.
Coloana „Ţara” – codul tarii care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului/furnizorului.
Coloana „Cod operator intracomunitar” – codul de inregistrare in scopuri de TVA al operatorului, fara codul de tara. Acesta trebuie introdus fara spatii, virgule sau puncte.
Coloana „Tipul operatiunii”
L – pentru livrari intracomunitare de bunuri catre alte state membre;
T – pentru livrari in cadrul unei operatiuni triunghiulare;
A – pentru achizitii intracomunitare de bunuri si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare din alte state membre.

Coloana „Baza impozabila” – valoarea tranzactiei/ tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul client/furnizor (baza impozabila pentru calculul TVA stabilita potrivit prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare).
2. În subsolul paginii se inscrie suma totala a tranzactiilor inscrise in pagina respectiva, iar pe ultima pagina a declaratiei se inscrie si totalul general al operatiunilor.
3. Toate sumele se inscriu in lei.

4. Operatiunile inscrise la randurile de regularizari din Decontul de TVA, respectiv randurile 2, 5 si 16, se cuprind in declaratia recapitulativa rectificativa aferenta perioadei la care se refera aceste operatiuni.

4. Operatiunile inscrise la randurile de regularizari din Decontul de TVA, respectiv randurile 2, 5 si 15, se cuprind in declaratia recapitulativa rectificativa aferenta perioadei la care se refera aceste operatiuni.

NOTĂ:
1. Pentru achizitii intracomunitare de bunuri in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, achizitia se declara in declaratia recapitulativa astfel:
Coloana „Ţara” – codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara.
Coloana „Cod operator intracomunitar” – nu se va inscrie nimic.
Coloana „Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar” – se va inscrie denumirea/numele, prenumele furnizorului care a emis factura.
Coloana „Tipul operatiunii” – se va inscrie „A”.
Coloana „Baza impozabila” – valoarea tranzactiei/ tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor (baza impozabila pentru calculul TVA stabilita potrivit prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare).
2. Pentru livrarile intracomunitare efectuate catre clienti nestabiliti in Comunitatea Europeana si care au desemnat un reprezentant fiscal in Uniunea Europeana, la rubrica „Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea clientului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar” va fi inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine prin reprezentant fiscal.
3. Pentru achizitiile intracomunitare care provin de la un furnizor nestabilit in Comunitatea Europeana si care a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe transportul, la rubrica „Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar” va fi inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine prin reprezentant fiscal.
Similar se procedeaza si in situatia in care furnizorul nestabilit in Comunitatea Europeana nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe transportul, dar prin aplicarea de catre unele state membre a masurilor de simplificare a declararii importurilor, respectiv o reprezentare globala de catre o societate care poate fi, de exemplu, o societate de expeditie/transport, operatorul extracomunitar se considera reprezentat fiscal de societatea respectiva.
Exemplu: o societate „A” dintr-un stat extracomunitar (X) vinde unei societati din Romania „B” bunuri. Bunurile sunt importate intr-un stat membru al Uniunii Europene (Y) de catre societatea de expeditie „C” si apoi aceeasi societate „C” declara in numele furnizorului „A” din statul extracomunitar (X) (dar sub propriul cod de TVA) livrarea intracomunitara a bunurilor din statul membru (Y) in Romania.
În astfel de situatii se va considera drept reprezentant fiscal societatea de expeditie „C”. În declaratia recapitulativa privind achizitiile intracomunitare, la rubrica „Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea furnizorului, respectiv societatea „A” din statul extracomunitar (X), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar” codul din statul membru (Y) al societatii de expeditie „C”care a declarat livrarea intracomunitara.

ANEXA 3 Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si arhivare a Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri
Denumire formular: Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri
Cod: 14.13.01.02/r
Format: A4/t1
Caracteristici de tiparire:
– pe o singura fata;
– se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Se difuzeaza: gratuit.
Se utilizeaza la: declararea operatiunilor intracomunitare.
Se intocmeste de: persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care realizeaza operatiuni intracomunitare.
Circula:
– in format electronic, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA isi are domiciliul fiscal;
– in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, dintre care:
● un exemplar la contribuabil;
● un exemplar la organul fiscal.
Se arhiveaza:
– formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
– formatul hartie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA 4 Procedura de gestionare a Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri
În vederea indeplinirii cerintelor Regulamentului CE nr. 1.798/2003, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care realizeaza operatiuni intracomunitare, au obligatia sa depuna trimestrial Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare (390 VIES), potrivit dispozitiilor art. 156^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Depunerea declaratiei recapitulative
1.1. Declaratia recapitulativa se depune trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului, la organul fiscal competent.
1.2. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA depun declaratia recapitulativa numai in trimestrul de raportare in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri, precum si pentru livrarile si achizitiile de bunuri in cadrul unei operatiuni triunghiulare efectuate.

2. Prelucrarea declaratiei recapitulative
2.1. Prelucrarea declaratiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, pana la data de 5 a lunii urmatoare termenului de depunere a declaratiei.

2.2. Dupa prelucrare, declaratia recapitulativa se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
3. Verificarea formala a declaratiilor recapitulative
3.1. Pentru fiecare declaratie recapitulativa organul fiscal competent verifica:
a) corectitudinea codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizeaza operatiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA;
b) integralitatea codurilor de inregistrare in scopuri de TVA ale operatorilor straini inscrisi in declaratia recapitulativa: inscrierea corecta a codului de tara, precum si a numarului de caractere ale codului;
c) corelarea totalului sumelor aferente livrarilor/achizitiilor intracomunitare de bunuri din declaratia recapitulativa cu cele inscrise in randurile corespunzatoare din Decontul de TVA sau din Decontul special de TVA, dupa caz, astfel:
(i) (L+T) livrari + livrari in cadrul unei operatiuni triunghiulare din declaratia recapitulativa = livrari intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA aferent/aferente perioadei de declarare prevazute la pct. 1 din prezenta anexa. Se au in vedere, de asemenea, si eventualele decizii de corectare a erorilor materiale din Decontul/deconturile de TVA intocmit/intocmite in trimestrul de raportare, aferent/aferente aceleiasi perioade. Nu se au in vedere randurile de regularizari privind livrarile intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA;
(ii) (A) achizitii + achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare din declaratia recapitulativa = achizitii intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA sau din Decontul special/deconturile speciale de TVA, aferent/aferente perioadei de declarare prevazute la pct. 1 din prezenta anexa. Se au in vedere, de asemenea, si eventualele decizii de corectare a erorilor materiale din Decontul/deconturile de TVA intocmit/intocmite in trimestrul de raportare, aferent/aferente aceleiasi perioade, sau din eventualele deconturi speciale rectificative aferente perioadei de raportare. Nu se au in vedere randurile de regularizari privind achizitiile intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA;
d) indeplinirea obligatiei de depunere a declaratiei recapitulative prin incrucisarea informatiilor referitoare la persoanele impozabile care au declarat livrari/achizitii intracomunitare de bunuri in deconturile de TVA si in deconturile speciale de TVA depuse cu informatiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative.
3.2. În cazul persoanelor impozabile cu obligatii declarative lunare, precum si in cazul in care, in cadrul trimestrului de raportare, au fost depuse mai multe deconturi speciale de TVA de catre contribuabil, corelatiile se verifica avandu-se in vedere totalul livrarilor, respectiv al achizitiilor intracomunitare de bunuri inscrise in toate declaratiile depuse in cadrul perioadei la care se refera declaratia recapitulativa.
3.3. Dispozitiile pct. 3.1 lit. c) nu sunt aplicabile pentru declaratiile recapitulative rectificative.
4. Notificarea persoanelor impozabile
4.1. Dupa prelucrarea declaratiilor recapitulative vor fi identificate:
– persoanele impozabile care nu au depus declaratia recapitulativa, desi in Decontul de TVA sau in Decontul special de TVA au declarat livrari/achizitii intracomunitare de bunuri, potrivit pct. 3.1 lit. d);
– persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative ce prezinta erori, potrivit pct. 3.1 lit. a)-c).
4.2. Pentru persoanele impozabile prevazute la pct. 4.1 se emit:
a) notificari pentru nedepunerea declaratiei;
b) notificari pentru corectarea declaratiei.
4.3. Notificarile prevazute la pct. 4.2 se emit pana cel tarziu la data de 25 a lunii urmatoare termenului legal de depunere a declaratiei recapitulative.
4.4. Persoanele impozabile care depun cu intarziere declaratia recapitulativa sunt sanctionate potrivit art. 219 alin. (1) lit. b^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei.
4.5. Declaratiile recapitulative depuse sau corectate ca urmare a notificarilor transmise se prelucreaza in momentul primirii lor de la persoanele impozabile.
4.6. Declaratiile recapitulative care prezinta erori, potrivit pct. 3.1 lit. a)-c), pentru care organul fiscal competent a transmis notificarea prevazuta la pct. 4.2 lit. b), se corecteaza prin depunerea unei noi declaratii corect completate, pana cel tarziu la data de 25 a lunii urmatoare termenului legal de depunere a declaratiei recapitulative pe care o corecteaza, fara a se bifa casuta de rectificare.
4.7. Declaratia recapitulativa prevazuta la pct. 4.6 inlocuieste declaratia recapitulativa depusa initial si, dupa prelucrare, se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

5. Prelucrarea declaratiilor recapitulative rectificative
5.1. Declaratiile recapitulative se rectifica, din oficiu, de catre persoana impozabila, prin depunerea unei declaratii recapitulative rectificative.
5.2. În declaratia recapitulativa rectificativa se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
Pentru fiecare perioada de raportare pentru care se opereaza rectificari se completeaza cate o declaratie rectificativa.
În declaratia recapitulativa rectificativa se corecteaza si informatiile din declaratia recapitulativa aferenta ultimei perioade de raportare, care nu au fost corectate pana la data de 25 a lunii urmatoare datei de raportare, in urma notificarilor transmise potrivit pct. 4.
5.3. Declaratiile recapitulative rectificative se prelucreaza in momentul primirii lor de la persoanele impozabile.
5.4. Se verifica existenta bifei in casuta prevazuta de formular, in vederea marcarii corespunzatoare in sistemul informatic.
5.5. Dupa prelucrare, declaratiile rectificative se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
6. Organizarea bazei centrale de date „Declaratii recapitulative”
6.1. Informatiile din declaratiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum si cele depuse ca urmare a notificarilor transmise de organele fiscale competente se introduc intr-o baza de date denumita „Declaratii recapitulative”.
6.2. Baza de date „Declaratii recapitulative” cuprinde doua sectiuni:
– livrari – in care se inscriu toate livrarile intracomunitare de bunuri (cod L) si toate livrarile ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare (cod T);
– achizitii – in care se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri si achizitiile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare (cod A).
6.3. Informatiile din declaratiile recapitulative rectificative depuse de persoanele impozabile se introduc in aceeasi baza centrala de date. Se marcheaza corespunzator, ca declaratii recapitulative rectificative, numai informatiile care reprezinta diferente intre declaratia recapitulativa rectificativa si declaratia recapitulativa initiala.
7. Centralizarea informatiilor din declaratiile recapitulative
7.1. Pana la sfarsitul lunii urmatoare termenului legal de depunere a declaratiei recapitulative, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand declaratiile recapitulative depuse, si anume:
– declaratiile recapitulative corecte;
– declaratiile recapitulative corectate ca urmare a notificarilor transmise persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA; si
– declaratiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuata corectia ca urmare a notificarilor transmise persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.
7.2. În termen de maximum 5 zile, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile recapitulative Directiei generale de tehnologia informatiei si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.
7.3. În termen de 5 zile, Serviciul Central de Legaturi verifica daca informatiile din declaratiile recapitulative au fost transmise de catre toate directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
8. Centralizarea datelor din declaratiile recapitulative rectificative
8.1. La sfarsitul fiecarei luni, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand diferentele dintre declaratiile recapitulative rectificative depuse in luna respectiva si declaratiile recapitulative initiale.
Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.
8.2. În termen de maximum 5 zile, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile recapitulative rectificative Directiei generale de tehnologia informatiei si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.
8.3. La solicitarile punctuale formulate de statele membre, Serviciul Central de Legaturi verifica existenta unor eventuale declaratii recapitulative rectificative.

———-

3 COMENTARII