2008 – Publicare in MOf. nr. 146 din 26 februarie 2008
2008 – Valabil pentru obligatiile fiscale aferente incepand cu ianuarie 2008 – octombrie 2008. vezi decont 301 nou

ORDINUL nr. 254/2008 din 18 februarie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 156^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba modelul si continutul formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, cod MEF 14.13.01.02/s, prevazut in anexa nr. 1.
Art. 2. – Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare ale formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
Art. 4. – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5. – Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 1, se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2008.
Art. 6. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 7. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Directia de legislatie in domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

- publicitate -

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Daniel Chitoiu
Bucuresti, 18 februarie 2008.
Nr. 254.

ANEXA nr. 1 DECONT SPECIAL DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DECONT-TVA-301-OpANAF-254-2008.pdf

ANEXA nr. 2 INSTRUCTIUNI de completare a formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”

I. Contribuabilii care au obligatia sa depuna decontul special de taxa pe valoarea adaugata
Sectiunea 1 „Achizitii intracomunitare – altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile” se completeaza numai de catre persoanele inregistrate conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, dar neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod.
În aceasta categorie se cuprind:
-persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) ori persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici, prevazut la art. 152 din acelasi cod, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1 din acelasi cod;
-persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.
La aceasta sectiune, persoanele mai sus mentionate declara achizitiile intracomunitare, altele decat achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum si achizitiile efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele inscrise in facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri*).
Sectiunea a 2-a „Operatiuni prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b)-d) si f)-g) din Codul fiscal” se completeaza de catre:
-persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. g) din acelasi cod, daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
-persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i) din acelasi cod si care au comunicat prestatorului codul lor de inregistrare in scopuri de TVA in Romania, daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
-persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au calitatea de beneficiar al livrarilor de gaze naturale sau de energie electrica, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din Codul fiscal, daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
-persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, din cauza carora bunurile ies din regimurile ori situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara;
-persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale unor livrari de bunuri ori prestari de servicii care au loc in Romania conform art. 132 sau 133 din acelasi cod, altele decat cele prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b)-e) din Codul fiscal, daca sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania si care nu este inregistrata in Romania conform art. 153 din acelasi cod.
Sectiunea a 3-a „Achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi” se completeaza de catre persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).
Sectiunea a 4-a „Achizitii intracomunitare de produse accizabile” se completeaza de catre persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).
II. Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal sau este luat in evidenta fiscala, dupa caz.
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor.
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune, in format electronic, astfel:
-la registratura organului fiscal competent;
-la posta, prin scrisoare recomandata;
-prin completare pe pagina de internet a Ministerului Economiei si Finantelor de catre contribuabilii eligibili, conform reglementarilor de utilizare a serviciului;
-prin Sistemul Electronic National (SEN).
Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii.
Formularul se editeaza in doua exemplare:
-un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
-un exemplar se pastreaza de contribuabil.
Formatul electronic al decontului special de taxa pe valoarea adaugata se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor si se transmite organului competent pe suport electronic.
Programul de asistenta este pus la dispozitie gratuit contribuabililor de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro.
Direct pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor depun contribuabilii care dispun de un certificat digital eliberat de Ministerul Economiei si Finantelor.
III. Completarea decontului special de taxa pe valoarea adaugata
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se completeaza dupa cum urmeaza:
Perioada de raportare:
În rubrica „Luna” se inscrie cu cifre arabe numarul lunii de raportare (de exemplu: „01” pentru ianuarie).
Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: „2008”).
Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.
Atentie! Rectificarea nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala.
1. Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile” Caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza astfel:
-contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala;
-comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
-contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere inscriu codul de inregistrare fiscala;
-persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal completeaza codul de identificare atribuit la inregistrare de organul fiscal competent;
-persoanele fizice inscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
-persoanele fizice care nu detin cod numeric personal inscriu numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Prima casuta este rezervata atributului „RO” si se completeaza numai de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul fiscal.
Caseta „Denumire/Nume, Prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.
Caseta „Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al contribuabilului.
Caseta „Persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA” se bifeaza de catre persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Caseta „Persoane care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal numai pentru achizitii intracomunitare” se bifeaza de catre persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul fiscal.
2. Sectiunea „Date privind obligatia de plata”
În coloana 1 din cele 4 sectiuni „Document/Numar/Data” se inscriu numarul si data facturii primite de catre beneficiarul operatiunilor respective sau, dupa caz, numarul si data autofacturii emise de catre beneficiari, potrivit prevederilor art. 1551 alin. (1) din Codul fiscal.
În coloana 2 din cele 4 sectiuni „Valoare in valuta” se inscrie valoarea in valuta consemnata in documentul inscris in coloana 1.
În coloana 3 din cele 4 sectiuni „Tip valuta” se mentioneaza tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) in care este exprimata valoarea din documentul inscris in coloana 1.
În coloana 4 din cele 4 sectiuni „Curs de schimb” se completeaza ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunile declarate.
În coloana 5 din cele 4 sectiuni „Baza de impozitare” se calculeaza coloana 2 x coloana 4.
În coloana 6 din cele 4 sectiuni „TVA datorat” se calculeaza coloana 5 x cota de TVA.
3. Campul „Nr. de evidenta a platii” nu se completeaza, in conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii fiscale si de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.489/2007 pentru prorogarea termenului prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul activitatii fiscale.
___________
*)Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri scutite de TVA in statul membru de origine si achizitiile intracomunitare evidentiate in decontul special de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei intervine:
-in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;
-daca a fost emisa o factura pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi atat pentru livrari intracomunitare, cat si pentru achizitiile intracomunitare.

ANEXA nr. 3 CARACTERISTICI DE TIPARIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE SI DE PASTRARE ale formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”

Denumirea formularului: Decont special de taxa pe valoarea adaugata
Codul MEF: 14.13.01.02/s
Formatul: A4/t1
Caracteristicile de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre unitatile fiscale teritoriale.
Se difuzeaza: gratuit.
Se utilizeaza la: declararea taxei pe valoarea adaugata.
Se intocmeste de: persoanele prevazute la art. 156^3 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Circula:
-in format electronic, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal;
-in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, din care:
▪ un exemplar la contribuabil;
▪ un exemplar la organul fiscal.
Se pastreaza:
-formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
-formatul pe hartie, la dosarul fiscal al contribuabilului.