UPDATE 27-01-2010:  MFP: Nota privind Depunerea declaratiei privind impozitul pe profit 101 pe 2010 (doua perioade fiscale)

Prin OUG nr. 87/2010 a fost eliminat impozitul minim. Masurile fiscale aprobate au generat o serie de discutii privind impartirea anului 2010, din punctul de vedere al impozitului pe profit, in 2 ani fiscali. Prin acest material incercat sa oferim raspunsuri la intrebarea:
Cum sa calculezi corect impozitul pe profit pentru 2 exercitii fiscale 2010?

- publicitate -

Obligatia fiscala de calcul: Calculul impozitului pe profit pe anul 2010
Art. 34 (16) din Codul Fiscal
(16) Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, aplica urmatoarele reguli:
a) pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010:
— determinarea impozitului pe profit aferent perioadei respective si efectuarea comparatiei cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective, in vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;
— stabilirea impozitului pe profit datorat;
— prin exceptie de la prevederile alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1), depunerea declaratiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010 si plata
impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, pana la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010:
— contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si platesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1).

OpANAF 101/2008, astfel cum a fost modificat prin OpANAF nr. 2689/2010, in pct. 1 din sectiunea I „Depunerea declaratiei” din Anexa nr. 9 „Instructiuni de completare a formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04″, precizeaza:

1. Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza și se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare, care definitiveaza pana la data de 25 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, organizatiile nonprofit, precum și contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor și plantelor tehnice, pomicultura și viticultura, au obligatia sa completeze și sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile și completarile ulterioare, care au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui de raportare, depun declaratia anuala de impozit pe profit fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare.
In cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru impozitul pe profit datorat de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) și e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile și completarile ulterioare, și retinut de persoana juridica responsabila, nu se completeaza și nu se depune declaratia anuala de impozit pe profit.
Contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa completeze și sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului, respectiv pana la data incheierii perioadei impozabile, potrivit pct. 10 al titlului II din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare, in cazul divizarilor sau fuziunilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanelor juridice prin dizolvare fara lichidare.

Din prevederile suscitate, rezulta cu certitudine ca pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010 se va considera ca anul 2010 are doua perioade fiscale distincte pentru care se va calcula impozitul anual si se vor depune declaratii anuale de impozit pe profit, astfel:

Perioada A. 01 ianuarie – 30 septembrie 2010
Contribuabilii vor determina impozitul pe profit aferent Perioadei A si vor efectua comparatia cu impozitul minim anual prevazut la art. 18 alin. (3) recalculat corespunzator pentru perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2010 prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu 9, stabilind impozitul datorat.

Perioada B. 01 octombrie – 31 decembrie 2010
Contribuabilii vor determina impozitul pe profit aferent acestei perioade urmrindu-se metodologia de calcul prevazuta de titlul II „Impozit pe profit”, luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistate.
Art. 19 (1) din Codul Fiscal prevede ca: Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Din prevederile suscitate, NU rezulta clar daca:
1. Contribuabilii care au achitat in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2010 exclusiv impozit pe profit vor depune o singura declaratie de impozit pe profit 101 aferenta anului 2010?
OPINIE – Asistenta contribubili DGFP Harghita: Conform Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2689/2010 privind completarea formularul 101 „Declaratia privind impozit pe profit, pentru anul fiscal 2010 platitorii de impozit pe profit care au avut obligatia la plata impozitului minim, vor completa si depune doua formulare 101, chiar daca au avut obligatia de a platii numai impozit pe profit, astfel: a.) pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010, declaratia se depune pana la data de 25 februarie 2011, indiferent de impozitul platit pentru aceasta perioada. b.) pentru perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010, declaratia se depune potrivit prevederilor art.34 alin.(1), (5) si (11) si ale art. 35 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. – finanteharghita.ro
OPINIE – Asistenta contribubili DGFP Arges: Procedura de mai sus este aplicabila tuturor platitorilor de impozit pe profit care, potrivit legii, au intrat sub incidenta prevederilor privind impozitul minim, chiar daca au declarat in cele 3 trimestre ale perioadei ianuarie – septembrie 2010 numai impozit pe profit, acesta fiind mai mare decat impozitul minim. – finantearges.ro
OPINIE – Asistenta contribubili DGFP Brasov: Contribuabilii platitori de impozit pe profit, cu exceptia celor prevazuti la alin. 18 alin. (1), la art. 13 lit. c)—e), art. 15 si 35. – bv.finantepublice.ro

2. Pentru calculul impozitului aferent perioadei 01 octombrie – 30 decembrie 2010, se iau in calcul veniturile si cheltuielile cumulate de la inceputul anului si se scade impozitul datorat in primele trimestre?

OPINIE editor: Pentru perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2010, impozitul pe profit aferent acestei perioade se va determina pe baza veniturilor si cheltuielilor aferente perioadei, ca si cum aceasta perioada ar fi un an fiscal distinct.

Obligatia fiscala declarativa: Depunerea declaratiilor privind impozitul pe profit pentru anul 2010

Art. 34 (1) lit. b) din C.fiscal prevede ca Plata impozitului se face astfel:

b) contribuabilii, altii decat cei prevazuti la lit. a), au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care
se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu se prevede altfel. incepand cu anul 2012, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate prevazut pentru
contribuabilii mentionati la lit. a).

Art. 35 (1) din C.fiscal prevede ca Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (4), (5), (11), care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate.

Art. 34 (16) lit. a) parag. 3 din C.fiscal prevede ca Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010, au obligatia ca, prin exceptie de la prevederile alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1), sa depuna Declaratia privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010 si sa plateasca impozitul pe profit datorat din definitivarea impunerii, pana la data de 25 februarie 2011.

Art. 34 (11) din C.fiscal prevede ca Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza pana la data de 25 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator.

Contribuabilii care definitiveaza pana la 25 februarie 2011 inchiderea exercitiului financiar 2010, au obligatia de a depune la directiile de administrare fiscala:
– Termen de depunere – 25 februarie 2011: Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2010.
– Termen de depunere – 25 februarie 2011: Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru perioada 1 octombrie -31 decembrie 2010.
Important: Acesti contribuabilii NU depun Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat aferenta trimestrului IV.

Contribuabilii care definitiveaza pana la 25 aprilie 2011 inchiderea exercitiului financiar 2010, au obligatia de a depune la directiile de administrare fiscala:
– Termen de depunere – 25 ianuarie 2011: Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat aferenta trimestrului IV
– Termen de depunere – 25 februarie 2011: Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010
– Termen de depunere – 25 aprilie 2011: Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010

Obligatia fiscala de plata: Plata impozitului pe profit pentru anul 2010

Art. 34 (1) lit. b) din C.fiscal prevede ca Plata impozitului se face astfel:

b) contribuabilii, altii decat cei prevazuti la lit. a), au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu se prevede altfel. incepand cu anul 2012, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate prevazut pentru contribuabilii mentionati la lit. a).

Art. 34 (10) din C.fiscal prevede ca Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b) platesc pentru ultimul trimestru o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 35 alin. (1).

Contribuabilii care definitiveaza pana la 25 februarie 2011 inchiderea exercitiului financiar 2010, au obligatia de a plati:
– Termen de plata – 25 februarie 2011: Impozitul pe profit final pentru anul 2010.
Important: Acesti contribuabilii NU platesc pana pe 25 ianuarie 2011 impozitul pe profit pe trimestrul IV.

Contribuabilii care definitiveaza pana la 25 aprilie 2011 inchiderea exercitiului financiar 2010, au obligatia de a plati:
– Termen de plata – 25 ianuarie 2011: Impozitul pe profit pe trimestrul IV, mai exact o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III 2010.
– Termen de plata – 25 februarie 2011: Impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010
– Termen de plata – 25 aprilie 2011: Impozitul pe profit pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010

Obligatii contabile: Evidenta contabila a impozitul pe profit pentru anul 2010

Din punct de vedere contabil, exercitiul financiar 2010 este unul singur. Prevederile de la art. 34 (16) – (18) din C.fiscal stabilesc doua perioade fiscale exclusiv din punct de vedere fiscale.
In consecinta, din punct de vedere contabil, pentru exercitiul financiar 2010 se va intocmi o singura situatie financiara, iar din punct de vedere fiscal vor fi doi ani fiscali cu doua declaratii fiscal 101.
Calculul efectiv se va efectua extracontabil si se va reflecta in registrul de evidenta fiscala. Limita de deductibilitate de cheltuieli sociale, de protocol si cu sponsorizarea va fi calculata pentru fiecare perioada.