2008 – Valabil ianuarie 2008 – noiembrie 2008, OpANAF 1746/2008
2008 – Versiune initiala: OMEF-94-2008-300-decontul-TVA-Vinitiala.pdf
2008 – Aplicabil cu ianuarie 2008, in continuarea OMEF 273/2007
2008 – Publicat in MOf. nr. 68 din 29 ianuarie 2008

ORDINUL nr. 94/2008 din 17 ianuarie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 156^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cod MEF: 14.13.01.02, prevazut in anexa nr. 1.
ART. 2
Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 1 se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2008.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 7
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologie a informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si Directia de legislatie in domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

- publicitate -

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Daniel Chitoiu
Bucuresti, 17 ianuarie 2008.
Nr. 94.

ANEXA 1 DECONT DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA in .pdf via mfinante.ro
ANEXA 2 INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata
Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.
Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.

Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:
a) lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;
b) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;
c) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice;
d) anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.
Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se depune in format electronic astfel:
– la registratura organului fiscal competent;
– la posta, prin scrisoare recomandata;
– prin completare pe pagina de internet a Ministerului Economiei si Finantelor de catre contribuabilii eligibili, conform reglementarilor de utilizare a serviciului;
– prin Sistemul electronic national (SEN), de catre marii contribuabili.
Formatul depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii.
Formularul se editeaza in doua exemplare:
– un exemplar se depune la unitatea fiscala impreuna cu suportul electronic;
– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
Formatul electronic al formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor si se transmite pe suport electronic organului competent.
Programul de asistenta este pus la dispozitie gratuit persoanelor impozabile de catre unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www. mfinante. ro.
Direct pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor depun contribuabilii care dispun de un certificat digital eliberat de Ministerul Economiei si Finantelor.
Atentie! Nu se inscriu in decont:
– taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
– diferentele de taxa pe valoarea adaugata de plata, constatate de organele de inspectie fiscala, pentru care nu este reglementata includerea in decont;
– documentele neevidentiate in jurnalele pentru cumparari sau vanzari, constatate de organele de inspectie fiscala;
– taxa pe valoarea adaugata pentru care se afla in derulare o inlesnire la plata.
Completarea formularului se face astfel:
Perioada de raportare
„Perioada de raportare” poate fi luna calendaristica, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, in conditiile art. 156^1 din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.
Se inscrie cu cifre arabe numarul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).
Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu, 2008).
Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”
Caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza astfel:
– contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala;
– comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
– contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere inscriu codul de inregistrare fiscala;
– contribuabilii persoane fizice, cu exceptia persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere, inscriu codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;
– contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, si sunt inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in Romania, potrivit art. 153 din acelasi act normativ, inscriu codul de inregistrare fiscala.
Reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care este diferit de codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a acestuia.
Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Caseta „Denumire” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.
În cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta „Denumire” se inscriu informatiile de identificare inscrise pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentarii (denumirea persoanei impozabile stabilite in strainatate, reprezentata fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat in conditiile legii).
Caseta „Domiciliu fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al contribuabilului.
În cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta „Domiciliu fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal.
În rubrica „Pro rata de deducere” se inscrie pro rata determinata potrivit art. 147 din Codul fiscal.
Sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata colectata”
Randul 1 – se inscriu informatiile preluate din Jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, si pentru livrarile intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare de cumparatorul revanzator, prevazute la art. 132^1 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare**), inclusiv regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate in cadrul aceluiasi trimestru calendaristic si sumele din facturile primite pentru incasari de avansuri partiale pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite.
───────────────
*) Prin jurnale de vanzari si jurnale de cumparari se intelege orice jurnale, registre, evidente sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obligatia sa le intocmeasca in conformitate cu prevederile art. 156 din Codul fiscal si ale pct. 79 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare. Prin ordin al ministrului economiei si finantelor se propun modele de jurnale de vanzari si cumparari, utilizarea acestor modele de catre persoanele impozabile fiind optionala.
**) Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri scutite de TVA, care se includ in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru astfel de livrari in statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare evidentiate in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei pentru achizitiile intracomunitare intervine:
– in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea; sau
– la data emiterii facturii pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, daca facturi fiscale este emisa inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.
Randul 2 – se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la randul 1 din decont in alt trimestru, precum: acordarea de reduceri de pret, modificarea pretului de vanzare, nedeclararea din eroare a livrarii intracomunitare in perioada in care intervine exigibilitatea etc.
Randul 3 – se inscriu informatiile preluate din Jurnalul de vanzari, privind baza de impozitare pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii care nu sunt impozabile in Romania pentru ca nu au locul livrarii/prestarii stabilit, conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, in Romania, precum si pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial, precum: acordarea de reduceri de pret, modificarea pretului de vanzare, nedeclararea din eroare a livrarii/prestarii sau a livrarii intracomunitare in perioada in care intervine exigibilitatea taxei, orice alte evenimente menite sa conduca la modificarea datelor declarate initial, si sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite.
Randul 4 – se inscriu informatiile preluate din Jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, si taxa pe valoarea adaugata aferenta, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate in cadrul aceluiasi trimestru calendaristic si sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri.
───────────────
*) Prin jurnale de vanzari si jurnale de cumparari se intelege orice jurnale, registre, evidente sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obligatia sa le intocmeasca in conformitate cu prevederile art. 156 din Codul fiscal si ale pct. 79 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare. Prin ordin al ministrului economiei si finantelor se propun modele de jurnale de vanzari si cumparari, utilizarea acestor modele de catre persoanele impozabile fiind optionala.

Randul 5 – se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri a caror exigibilitate a intervenit in alt trimestru, dar respectiva achizitie nu a fost declarata, regularizarile privind achizitiile intracomunitare declarate in trimestre anterioare si datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial, precum:
– acordarea de reduceri de pret ulterior livrarii;
– modificarea pretului bunurilor care au fost declarate ca achizitie intracomunitara pe baza de autofactura, in conditiile legii, facturi fiscale primita ulterior de la furnizor avand un pret mai mare sau mai mic;
– anularea totala sau partiala a unei operatiuni dupa emiterea facturii, fara ca bunurile sa fie livrate;
– declararea achizitiei intracomunitare pe baza de autofactura, in conditiile legii, intr-un trimestru calendaristic, ulterior, la primirea facturii de la furnizor, constatandu-se ca exigibilitatea achizitiei intracomunitare intervenea intr-un trimestru anterior;
– modificarea bazei impozabile a achizitiei intracomunitare si a taxei aferente ca urmare a modificarii cursului valutar de referinta aplicabil, determinata de neconcordanta dintre data primirii facturii de la furnizor si data declararii achizitiei intracomunitare;
– orice alte evenimente de natura sa modifice datele declarate initial.
Randul 6 – se inscriu informatiile preluate din Jurnalul de cumparari, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile de bunuri si servicii pentru care beneficiarul din Romania este persoana obligata la plata TVA, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-d), f) si g), si pentru importurile de bunuri carora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal.
Randul 7 – se inscriu informatiile preluate din Jurnalul de vanzari, pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind:
– baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile cu cota de 19%, inclusiv pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii asimilate;
– baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru operatiunile supuse regimurilor speciale de taxa pe valoarea adaugata determinate pe baza situatiilor de calcul intocmite in acest scop.
Randul 8 – se inscriu informatiile preluate din Jurnalul de vanzari, pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii asimilate.
Randul 9 – se inscriu informatiile preluate din Jurnalul de cumparari, privind baza de impozitare si taxa colectata pentru achizitiile de bunuri si de servicii, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, de catre beneficiarii care aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal.
Randul 10 – se inscriu informatiile preluate din Jurnalul de vanzari, pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare sau in perioade fiscale anterioare, privind:
– baza de impozitare pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii scutite cu drept de deducere, prevazute la art. 143 alin. (1), art. 144 si 144^1 din Codul fiscal;
– baza de impozitare pentru operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 si lit. b), in cazul in care cumparatorul sau clientul este stabilit in afara Uniunii Europene sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate, precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni;
– baza de impozitare pentru livrarile/prestarile efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal.
Randul 11 – se inscriu informatiile preluate din Jurnalul de vanzari, privind baza de impozitare pentru livrarile de bunuri scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 din Codul fiscal.
Randul 12 – se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor cuprinse la randurile 6, 7, 8 si 9 din deconturile anterioare, precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare, datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial, precum: acordarea de reduceri de pret, modificarea pretului de vanzare, nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea etc.
Sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata deductibila”
Randul 14 – se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 4.
Randul 15 – se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 5.
Randul 16 – se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 6.
Randul 17 – se inscriu informatiile din Jurnalul de cumparari, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, precum si baza de impozitare si taxa aferenta importurilor care nu se incadreaza in prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.
Randul 18 – se inscriu informatiile din Jurnalul de cumparari, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%, precum si taxa aferenta importurilor care nu se incadreaza in prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.

Randul 19 – se inscriu informatiile din Jurnalul de cumparari, privind:
– contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii a caror livrare/prestare a fost scutita de taxa, neimpozabila sau supusa unui regim special de taxa;
– contravaloarea achizitiilor intracomunitare scutite de taxa sau neimpozabile in Romania;
– contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adaugata.
Nu este obligatorie inscrierea in decont a sumelor care nu sunt incluse in baza impozabila.
Randul 21 – se inscrie taxa pe valoarea adaugata efectiv dedusa pentru achizitiile prevazute la rd. 14-18:
– conform art. 145 din Codul fiscal, in cazul persoanelor care au drept de deducere integral;
– conform art. 147 din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluata din coloanele Jurnalului pentru cumparari, in functie de destinatia achizitiilor: taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni pentru care taxa se deduce integral, taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni pentru care taxa se deduce pe baza de pro rata, iar taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii operatiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia in acest rand. Totalul randului 21 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la randurile 14-18.
Randul 22 – se inscriu sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita, in baza art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cumparatorilor – persoane fizice care nu sunt stabilite in Comunitatea Europeana – de catre persoanele impozabile autorizate in acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei.
Randul 23 – se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor, precum si orice alte sume rezultate din regularizari prevazute de legislatia in vigoare, datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial, precum: reducerile de pret acordate de furnizori/prestatori, modificarea pretului, nedeclararea operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea, pentru informatiile de la randurile 16, 17, 18 din deconturile anterioare de taxa depuse la organele fiscale.
Randul 24 – se inscriu diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a ajustarii anuale pe baza de pro rata definitiva, prevazute la art. 147 din Codul fiscal, precum si diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a ajustarii taxei deductibile pentru bunurile de capital prevazute la art. 149 si 161 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, dupa caz.

Sectiunea „Regularizari conform art. 147^3 din Codul fiscal”
Randul 28 – se preia suma prevazuta la randul 32 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate pana la data depunerii decontului.
Randul 30 – se preia suma prevazuta la randul 33 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul anterior.
Campul „Nr. de evidenta a platii” nu se completeaza, in conditiile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii fiscale si de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.489/2007 pentru prorogarea termenului prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul activitatii fiscale.
Nu se admit intocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare. În ceea ce priveste achizitiile intracomunitare de bunuri, pe langa legislatia nationala organele fiscale si contribuabilii vor tine cont de art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1.777/2005 al Consiliului de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata.
ANEXA 3 CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”
Denumirea formularului: Decont de taxa pe valoarea adaugata
Cod MEF: 14.13.01.02

Format: A4/t1
Caracteristicile de tiparire:
– se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale teritoriale.
Se difuzeaza: gratuit.
Se utilizeaza la: declararea operatiunilor din sfera TVA.
Se intocmeste de: persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
Circula: – in format electronic la organul fiscal in a carui raza teritoriala platitorul de taxa pe valoarea adaugata isi are domiciliul fiscal;
– in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, dintre care:
– un exemplar la contribuabil;
– un exemplar la organul fiscal.
Se pastreaza:
– formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
– formatul hartie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

—–

1 COMENTARIU