OMFP 120/2011 – Modalitatiile de plata a TVA pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, Modelul si continutul formularelor aferente

85

ORDINUL nr. 120/2011 din 24 ianuarie 2011 privind aprobarea modalitatii de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, precum si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor „Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional” si „Decizie privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional”
2011-01-28 – Data intrarii in vigoare: 28 ianuarie 2011
2011-01-28 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2011

ORDIN nr. 120/2011 din 24 ianuarie 2011 privind aprobarea modalitatii de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, precum si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor „Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional” si „Decizie privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional”

- Publicitate -

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 157 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 111 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularelor:
a) „Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional”, prevazut in anexa nr. 1;
b) „Decizie privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional”, prevazut in anexa nr. 3.
ART. 2
Instructiunile de completare, caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului prevazut la art. 1 lit. a) sunt prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3
(1) În vederea efectuarii platii taxei pe valoarea adaugata, persoanele impozabile nestabilite in Romania si scutite, in conditiile legii, de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania vor depune „Cererea pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional”.
(2) Cererea prevazuta la art. 1 lit. a) se depune de catre persoanele impozabile la registratura organului fiscal teritorial in raza caruia a avut loc operatiunea taxabila, denumit in continuare organ fiscal competent, sau prin posta, pana cel tarziu in ultima zi a lunii in care s-au efectuat livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional.
(3) Decizia prevazuta la art. 1 lit. b) se completeaza de catre organul fiscal competent, potrivit datelor inscrise in cererea pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional si depusa de persoanele prevazute la alin. (1), fiind aprobata de catre conducatorul organului fiscal competent.
(4) Decizia privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional se emite de catre organul fiscal competent in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar celalalt exemplar se pastreaza de catre organul fiscal competent si se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
(5) Decizia se inregistreaza intr-un registru special al persoanelor impozabile nestabilite in Romania, scutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, atunci cand efectueaza ocazional in Romania operatiuni taxabile pentru care este obligata la plata TVA.
ART. 4
Pana cel tarziu in data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-a depus cererea prevazuta la art. 1 lit. a), organul fiscal competent va comunica persoanei prevazute la art. 3 alin. (1) Decizia privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional.
ART. 5
Persoana impozabila nestabilita in Romania si care este scutita de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania va achita suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in lei, in numerar, prin decontare bancara sau prin mandat postal, pana cel tarziu in data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au efectuat operatiunile impozabile.
ART. 6
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 7
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 24 ianuarie 2011.
Nr. 120.

ANEXA 1*)

CERERE pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru
livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │   ANUL: [][][][]                      LUNA:  [][]│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI                   │
 ├─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
 │ DENUMIRE/NUME, PRENUME │                         │
 ├─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤
 │ NUMAR DE IDENTIFICARE FISCALA             [][][][][][][][][][]│
 ├───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ TARA DE REZIDENTA │                            │
 ├───────────────────┴─────────────────┬──────────────────────────────────────┤
 │ ADRESA COMPLETA ÎN TARA DE REZDENTA │                   │
 ├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
 │                                      │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                      │
 ├────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────┤
 │ COD POSTAL │           │ TELEFON │               │
 ├────────────┼──────────────────────┴───────┬─┴──────┬───────────────────────┤
 │ FAX    │               │ E-MAIL │            │
 ├────────────┴────────────────────────┬─────┴────────┴───────────────────────┤
 │ OBIECTIVUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE │                   │
 └─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ REPREZENTARE PRIN ÎMPUTERNICIT/REPREZENTANT FISCAL             │
 ├────────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬─────────────────┤
 │ NR. ACT ÎMPUTERNICIRE │             │ DATA │         │
 └────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴─────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI                  │
 ├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
 │ DENUMIRE/NUME, PRENUME │                          │
 ├────────────────────────┴────┬──────────────────────────────────────────────┤
 │ COD DE IDENTIFICARE FISCALA │          [][][][][][][][][][][][][]│
 ├────────┬─────────────┬──────┴─┬──────────────┬────────────┬────────────────┤
 │ JUDET │       │ SECTOR │       │ LOCALITATE │        │
 ├────────┼─────────────┴────────┴──────────────┼─────┬───┬──┴───┬───┬─────┬──┤
 │ STRADA │                   │ NR. │  │ BLOC │  │ SC. │ │
 ├─────┬──┼─────┬──┬────────────┬───────────────┼─────┴───┼──────┴───┴─────┴──┤
 │ ET. │ │ AP. │ │ COD POSTAL │        │ TELEFON │          │
 ├─────┴──┴─────┼──┴────────────┴─────────────┬─┴──────┬──┴───────────────────┤
 │ FAX     │               │ E-MAIL │           │
 └──────────────┴─────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┘

  Solicit a mi se elibera Decizia privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile
de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, in vederea efectuarii platii sumei de ........... lei.
  Anexez la prezenta cerere, in copie, actele doveditoare ale tranzactiei efectuate*1).
-----
  *1) Se anexeaza, in copie, contractul de vanzare-cumparare, facturi, alte documente doveditoare.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │  Se completeaza de personalul organului fiscal              │
 ├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
 │ Organ fiscal      │                          │
 ├────────────────────────┼─────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │ Numar inregistrare   │       │ Data inregistrare [][]/[][]/[][][][]│
 ├────────────────────────┴──────────┬──┴─────────────────────────────────────┤
 │ Numele persoanei care a verificat │                    │
 └───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

ANEXA 2
INSTRUCTIUNI de completare a Cererii pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional

1. Cererea pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional (denumita in continuare cerere) se completeaza si se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania sau de catre imputernicitul acestora, dupa caz, pentru efectuarea platii taxei.
2. Cererea se depune dupa efectuarea livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii realizate ocazional, dar nu mai tarziu de ultima zi a lunii in care s-a efectuat livrarea/prestarea taxabila:
– la registratura organului fiscal pe a carui raza teritoriala s-a efectuat livrarea de bunuri si/sau prestarea de servicii realizate ocazional;
– la posta, prin scrisoare recomandata.
3. Cererea va fi insotita de actele doveditoare ale tranzactiei efectuate.
Cererea se completeaza in doua exemplare:
– un exemplar se depune la unitatea fiscala;
– un exemplar ramane la solicitant.
4. Cererea se completeaza astfel:
a) Sectiunea 1
– anul la care se refera; se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2010);
– luna aferenta operatiunilor taxabile (de exemplu: pentru luna iunie se va inscrie 06).
b) Cartusul Date de identificare a solicitantului contine:
I. Denumire/nume, prenume – se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile.
II. Numar de identificare fiscala – se inscrie numarul de identificare fiscala atribuit de catre organul fiscal cu ocazia inregistrarii fiscale.
Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
III. Se completeaza datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.
Reprezentare prin imputernicit – in cazul in care depunerea cererii se realizeaza printr-un imputernicit, se bifeaza casuta corespunzatoare si se completeaza datele referitoare la numarul si data actului de imputernicire.
c) Cartusul Date de identificare a imputernicitului se completeaza doar in cazul in care depunerea cererii se realizeaza printr-un imputernicit si contine:
I. Denumire/nume, prenume – se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele imputernicitului.
II. Cod de identificare fiscala – se inscrie codul primit la inregistrare, inscris in certificatul de inregistrare fiscala, sau codul numeric personal, in cazul in care imputernicitul este persoana fizica.
Înscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
III. Se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al imputernicitului.

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a
Cererii pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional

Denumirea formularului:  Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional
Format: A4/t1
Caracteristici de tiparire:
– pe o singura fata;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
Se difuzeaza: gratuit.
Se utilizeaza la: solicitarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional.
Se intocmeste de: persoanele impozabile nestabilite in Romania care sunt scutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, atunci cand efectueaza in Romania una sau mai multe operatiuni pentru care sunt obligate la plata TVA.
Circula: in format hartie, in doua exemplare semnate si stampilate, potrivit legii, din care:
– un exemplar la solicitant;
– un exemplar la organul fiscal.
Se pastreaza: la dosarul fiscal al solicitantului.

ANEXA 3

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Unitatea fiscala*1) ……………….
Str. ……………………. nr. …., localitatea …………………….
Nr. ……../Data …………….
—–
*1) Se va mentiona denumirea organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

DECIZIE privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional

Catre:
Denumirea/Numele si prenumele ………………………………………………
Domiciliul fiscal: localitatea …………….. orasul …………….., str. …………….. nr. …….., tara …………………………
Numar de identificare fiscala …………………………………………………………………
Reprezentat fiscal/Împuternicit prin …………………………………………………………..
Ca urmare a cererii dumneavoastra nr. …………… din data de …………………………….. si in temeiul prevederilor art. 157 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru livrarea de bunuri/prestarea de servicii efectuata de dumneavoastra, aveti obligatia sa achitati taxa pe valoarea adaugata aferenta in contul 2010010104 „TVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romania si care pot fi scutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau mai multe operatiuni pentru care sunt obligate la plata taxei”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscala al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
Achitarea sumei ce reprezinta taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoana impozabila nestabilita in Romania si care este scutita de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA se efectueaza potrivit reglementarilor legale in vigoare, in lei, in numerar, prin decontare bancara sau prin mandat postal, pana cel tarziu in data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au efectuat operatiunile impozabile.
În conditiile nerespectarii acestui termen se datoreaza, dupa acest termen, obligatii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conducatorul unitatii fiscale,
Numele si prenumele ……………………..
Semnatura si stampila unitatii ……………

Verificat Întocmit
Numele si prenumele Numele si prenumele
………………. ……………….
Functia …………….. Functia ……………..
Data ……………….. Data ………………..
Semnatura …………… Semnatura ……………

—–

- Publicitate -