Ajustarea deducerii pentru bunuri de capitalart. 149
În cazul bunurilor de capital, ajustarea deducerii este necesara întrucat trebuie avut în vedere faptul ca asemenea bunuri sunt, prin definitie, folosite de persoana impozabila pentru un numar de ani si ca deducerea TVA- ului aferent acestor bunuri este permisa numai cu conditia ca aceste bunuri sa fie folosite pentru operatiuni care dau drept de deducere.

a. Bunuri de capital – definitie
Bunurile de capital reprezinta:
– toate activele corporale fixe;
– operatiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparatiile sau lucrarile de întretinere a acestor active, a caror valoare depaseste 20% din valoarea bunului imobil.
Ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de capital.

b. Perioadele de ajustare
1. 5 ani pentru bunurile de capital, altele decat bunurile imobile;
2. 20 de ani pentru bunurile imobile, precum si pentru transformarea sau modernizarea acestora, daca aceste lucrari depasesc 20% din valoarea bunului imobil.
Perioada de ajustare începe:
a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achizitionate sau fabricate, pentru bunurile de capital mentionate la pct. b1, achizitionate sau fabricate, începand cu data aderarii;
b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite prima data, pentru bunurile de capital mentionate la pct. b2, care sunt construite, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata înainte de data aderarii, daca anul primei utilizari este anul aderarii sau un alt an ulterior anului aderarii;
c) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achizitionate, pentru bunurile de capital mentionate la pct. b2, care sunt achizitionate, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata înainte de data aderarii, daca formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator s- au îndeplinit în anul aderarii sau într- un an ulterior anului aderarii;
d) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite pentru prima data dupa transformare sau modernizare, pentru transformarile sau modernizarile bunurilor de capital mentionate la pct. b2, a caror valoare este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil transformat sau modernizat, si se efectueaza pentru suma taxei deductibile aferente transformarii sau modernizarii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformari sau modernizari, platita ori datorata înainte de data aderarii, daca anul primei utilizari dupa transformare sau modernizare este anul aderarii sau un an ulterior aderarii.

c. Metode de ajustare
Ajustarea taxei deductibile se efectueaza:
– anual, pentru o cincime din taxa dedusa initial, pentru cele care au perioada de ajustare de 5 ani sau
– anual, pentru o douazecime din taxa dedusa initial, pentru cele care au perioada de ajustare 20 de ani sau
– o singura data pentru întreaga perioada de ajustare ramasa, în cazurile prevazute de lege.
Ajustarea taxei deductibile poate fi în favoarea Statului, dar si în favoarea persoanei impozabile.

d. Cazuri
Ajustarea bunurilor de capital se realizeaza în urmatoarele situatii:
1. Bunul de capital este folosit de persoana impozabila:
– integral sau partial pentru alte scopuri decåt activitatea sa economica;
– pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
– pentru realizarea de operatiuni pentru care taxa este deductibila într-o masura diferita fata de deducerea initiala.
Metoda
Ajustarea se efectueaza o singura data pentru întreaga perioada de ajustare ramasa, incluzånd anul în care apare modificarea destinatiei de utilizare.
Exemplu:
O persoana impozabila cumpara un utilaj la data de 15 decembrie 2007 la pretul de 7.140 RON cu TVA (19% = 1.140 RON). Aceasta deduce 1.140 RON. Pe 2 februarie 2009, persoana impozabila îsi înceteaza activitatea economica cu drept de deducere, dar continua cu o activitate economica fara drept de deducere.
Rezolvare:
– Anul 1 (2007) este luat în considerare
– Anul 2 (2008) este luat în considerare
– Pierderea dreptului de deducere a taxei apare în anul 3 (nu este luat în considerare)
Ajustarea în favoarea statului: 1.140 RON x 3/5 = 684 RON
2. Apar modificari ale elementelor folosite la calculul taxei deductibile.
Metoda
Ajustarea se face pentru o cincime sau o douazecime din taxa dedusa initial, pentru fiecare an în care apar modificari ale taxei deduse. Este o ajustare specifica persoanelor impozabile cu regim mixt care au aplicat pro- rata de deducere la achizitia unui bun de capital.
Exemplu:
O persoana impozabila cu regim mixt cumpara un utilaj (în scopul folosirii acestuia atat pentru operatiuni care dau drept de deducere, cat si pentru operatiuni care nu dau drept de deducere) la data de 1 noiembrie 2008 la pretul de 6.000 RON, plus 19% TVA, în valoare de 1.140 RON.
Pro- rata definitiva pentru anul 2007 a fost de 40% si o va folosi ca si pro- rata provizorie pentru anul 2008, deducand 40% din 1.140 RON, respectiv, 456 RON.
Ajustarea aferenta primului an (2008)
Pro- rata definitiva calculata pe baza operatiunilor din anul 2008 este 30%. Luand în considerare aceasta proportie, persoana impozabila are dreptul sa deduca numai 342 RON (30% din 1.140 RON) si trebuie sa plateasca diferenta catre bugetul de stat, respectiv, 114 RON (456 – 342 = 114).
Aceasta ajustare priveste întreaga suma dedusa provizoriu initial si, prin urmare, acopera si ajustarea aferenta primei cincimi din taxa dedusa initial pentru bunuri de capital.
Ajustarile de efectuat pentru anii urmatori: metoda
Ajustarile pentru anii 2009, 2010, 2011 si 2012 se vor referi de aceasta data numai la o cincime din suma, avand în vedere ca:
– TVA- ul deductibil se împarte la 5, respectiv 1.140 : 5 = 228
– TVA- ul efectiv dedus în baza pro- ratei definitive pentru prima perioada se împarte la randul sau la 5, respectiv 342 : 5 = 68,4
– Rezultatul lui 228 înmultit cu pro- rata definitiva pentru fiecare dintre perioadele urmatoare se va compara apoi cu 68,4
– Diferenta rezultata va constitui ajustarea deducerii fie în favoarea statului, fie a persoanei impozabile.
Ajustarea pentru anul 2 (2009)
Pro- rata definitiva pentru anul 2009 este de 50%:
– Deducere autorizata: 228 x 50% = 114
– Deja dedus: 68,4
– Deducerea suplimentara permisa: 114 – 68,4 = 45,6
Ajustarea pentru anul 3 (2010)
Pro- rata definitiva pentru anul 2010 este de 20%:
– Deducere autorizata: 228 x 20% = 45,6
– Deja dedus: 68,4
– Ajustare în favoarea statului: 68,4 – 45,6 = 22,8
Ajustarea pentru anul 4 (2011)
Pro- rata definitiva pentru anul 2011 este de 25%:
– Deducere autorizata: 228 x 25% = 57
– Deja dedus: 68,4
– Ajustare în favoarea statului: 68,4 – 57 = 11,4
Ajustarea pentru anul 5 (2012)
Pro- rata definitiva pentru anul 2012 este de 70%:
– Deducere autorizata: 228 x 70% = 159,6
– Deja dedus: 68,4
– Deducerea suplimentara permisa: 159,6 – 68,4 = 91,2
Ajustarea pentru anul 6 si urmatorii
Orice modificari ale pro- ratei în anii ulteriori nu vor mai influenta deducerile efectuate pentru acest utilaj.
3. Un bun de capital al carui drept de deducere a fost limitat total sau partial face obiectul unei livrari pentru care taxa este deductibila.
Metoda
Ajustarea este efectuata o singura data pentru întreaga perioada de ajustare ramasa, incluzand anul în care apare obligatia ajustarii, si este de pana la o cincime sau o douazecime pe an din valoarea taxei nededuse pana la momentul ajustarii.
Totusi, deducerea suplimentara permisa este limitata la valoarea bazei impozabile a livrarii sau a livrarii catre sine a bunului, înmultita cu cota de TVA aplicabila vanzarii.
Exemplu:
O persoana impozabila cumpara un utilaj la data de 15 decembrie 2007 la pretul de 7.140 RON cu TVA inclus (19% = 1.140 RON). Utilajul este folosit pentru activitatea sa economica (60%) si pentru scopuri personale (40%). Prin urmare, deduce numai 684 RON (456 RON nu sunt dedusi).
La 2 septembrie 2009, vinde utilajul pentru suma de 1.200 RON + 228 RON (TVA 19%).
Rezolvare:
– Anul 1 (2007) este luat în considerare
– Anul 2 (2008) este luat în considerare
– Obligatia ajustarii apare în anul 3 (nu este luat în considerare)
Ajustare în favoarea persoanei impozabile: 456 RON (TVA- ul nededus initial) x 3/5 = 273,6 RON limitata la 1.200 RON x 19% = 228 RON.
4. Bunul de capital îsi înceteaza existenta, cu exceptia cazurilor în care:
– Se dovedeste ca bunul de capital a facut obiectul unei livrari pentru care taxa este deductibila sau
– bunul de capital a fost distrus.
Metoda
Ajustarea este efectuata o singura data pentru întreaga perioada de ajustare ramasa, incluzand anul în care apare obligatia ajustarii, si este de pana la o cincime sau o douazecime pe an din valoarea taxei deduse initial.
Exemplu:
În situatia în care în cursul perioadei de ajustare expira contractul de închiriere, leasing, concesionare sau orice alt tip de contract prin care bunul imobil sau o parte a acestuia a fost pus la dispozitia altei persoane si bunul de capital este restituit proprietarului, se considera ca bunul de capital îsi înceteaza existenta în cadrul activitatii economice a persoanei impozabile care a utilizat bunul respectiv, taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta operatiunilor de transformare sau modernizare efectuate de persoana care a utilizat bunul, se ajusteaza o singura data pentru întreaga perioada de ajustare ramasa, incluzand anul în care bunul este restituit proprietarului.

- publicitate -

e. Obligatii de raportare speciale cu privire la ajustarea dreptului de deducere
Persoana impozabila trebuie sa pastreze un registru al bunurilor de capital care fac obiectul ajustarii taxei deductibile, care sa permita controlul taxei deductibile si al ajustarilor efectuate.
Acest registru trebuie pastrat pe o perioada care începe din momentul în care taxa aferenta achizitiei bunurilor de capital devine exigibila si se încheie la 5 ani dupa expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii.
Orice alte înregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada.

sursa: brosura info TVA (aprilie 2008) ANAF –  Deducerea TVA si ajustarea TVA-ului dedus