ORDINUL nr. 2219/2006 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
NOTA ACT:
Emitent: ministrul finantelor publice Publicat in MOf: nr. 1.040 din 28 decembrie 2006
Functie activa:Functie pasiva:
Cuprins: 5 articole, 1+1 anexe
Sumar continut:   Potrivit art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sunt scutite de TVA livrarile de bunuri care urmeaza sa fie plasate în regim de antrepozit de TVA, definit dupa cum urmeaza: (1) pentru produse accizabile, orice locatie situata în Romania, care este definita ca antrepozit fiscal, în sensul art. 163 lit. c) din Codul fiscal; si (2) pentru bunuri, altele decat cele de la lit. a), locatiile definite ca atare prin prezentul ordin.

TEXT ACT: – versiune initiala data 02-09-2008

Ordinul nr. 2.219/2006 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza prevederilor art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevazute la art. 1 reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 5
Prezentul ordin intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 22 decembrie 2006.
Nr. 2.219.

ANEXA

NORME privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ART. 1
Potrivit art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri care urmeaza sa fie plasate în regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, definit dupa cum urmeaza:
a) pentru produse accizabile, orice locatie situata în Romania, care este definita ca antrepozit fiscal, în sensul art. 163 lit. c) din Codul fiscal;
b) pentru bunuri, altele decat cele de la lit. a), locatiile definite ca atare prin prezentul ordin.

ART. 2
Antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata trebuie sa fie autorizat sa functioneze în aceasta calitate de catre Ministerul Finantelor Publice, cu exceptia antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata mentionat la art. 1 lit. a), pentru care autorizatia de functionare ca antrepozit fiscal este valabila în mod automat si pentru functionarea ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata.

ART. 3
(1) Autorizatia de functionare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 1 lit. b) se emite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin comisia instituita în acest scop prin ordin al ministrului finantelor publice, denumita în continuare Comisia.
(2) În vederea obtinerii autorizatiei, pentru ca o locatie sa functioneze ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acea locatie trebuie sa depuna o cerere la autoritatea fiscala teritoriala la care este înregistrat în scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
(3) Cererea va fi întocmita utilizand modelul prevazut în anexa la prezentele norme si trebuie sa contina informatii si sa fie însotita de documente cu privire la:
a) amplasarea si natura locului;
b) tipurile si cantitatea de bunuri estimate a fi depozitate în decursul unui an;
c) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat;
d) capacitatea persoanei care urmeaza a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerintele prevazute la art. 8.
(4) Autoritatea fiscala teritoriala verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat.
(5) Persoana prevazuta la alin. (4) este obligata ca pe durata actiunii de verificare sa asigure conditiile necesare bunei desfasurari a acesteia.
(6) În termen de 30 de zile de la depunerea cererilor de autorizare, documentatiile vor fi înaintate Comisiei, însotite de un referat care sa cuprinda punctul de vedere asupra oportunitatii emiterii autorizatiei de antrepozitar autorizat si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat. Aceste referate vor purta semnatura si stampila autoritatii fiscale teritoriale.
(7) Comisia poate sa solicite persoanei care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat orice informatie si documente pe care le considera necesare, cu privire la:
a) amplasarea si natura antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata a carui autorizare se solicita;
b) tipurile si cantitatile de bunuri ce urmeaza a fi depozitate în antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata respectiv;
c) identitatea persoanei care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat.
(8) Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de inchieriere/concesionare/administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde va fi amplasat antrepozitul.
(9) Persoana care isi manifesta în mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite de taxa pe valoarea adaugata poate depune la autoritatea fiscala teritoriala o singura cerere. Cererea va fi însotita de documentele prevazute de prezentul ordin, aferente fiecarei locatii.

ART. 4
Comisia elibereaza autorizatia de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata pentru o locatie numai daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
a) locatia urmeaza a fi folosita pentru depozitarea bunurilor si prestarea serviciilor prevazute prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare;
b) locul este amplasat, construit si echipat astfel încat sa se previna scoaterea bunurilor din acest loc fara plata taxei;
c) locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a bunurilor, cu exceptiile prevazute prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare;
d) în cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata în mod definitiv pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita în Romania sau în oricare dintre statele straine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenta în ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de legislatia vamala, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, de Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata, de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al Romaniei, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) în cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati pentru infractiunile enumerate la lit. d);
f) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca ca poate îndeplini cerintele prevazute la art. 8.

ART. 5
(1) Comisia emite decizii de aprobare sau de respingere a cererilor persoanelor care intentioneaza sa devina antrepozitari autorizati, dupa analizarea documentatiilor complete depuse de solicitanti.
(2) Urmare a deciziei mentionate la alin. (1), Comisia va notifica în scris solicitantului acceptarea sau respingerea cererii de autorizare ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare. Notificarea referitoare la respingerea cererii de autorizare va contine si motivele care au condus la luarea acestei decizii.
(3) În cazul respingerii cererii de autorizare ca antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, persoana care a depus cererea poate contesta aceasta decizie, conform prevederilor legislatiei în vigoare.
(4) Autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata este valabila începand cu data de 1 a lunii urmatoare celei în care a fost emisa decizia de aprobare a cererii de autorizare de catre comisie.

ART. 6
(1) Autorizatia va contine urmatoarele:
a) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat;
b) descrierea si amplasarea antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata;
c) tipul bunurilor;
d) perioada de valabilitate a autorizatiei;
e) orice alte informatii relevante pentru autorizare.
(2) Procedura de autorizare a antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.

ART. 7
(1) Autorizatiile pot fi modificate de catre autoritatea emitenta.
(2) Înainte de a fi modificata autorizatia, Comisia trebuie sa-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificarii propuse si asupra motivelor acesteia.
(3) Antrepozitarul autorizat poate solicita Ministerului Finantelor Publice modificarea autorizatiei, în conditiile prevazute în prezentele norme.

ART. 8
Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a îndeplini umatoarele cerinte:
a) sa instaleze si sa mentina încuietori, sigilii, instrumente de masura sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurarii securitatii bunurilor amplasate în antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata;
b) sa depoziteze în antrepozit numai bunurile stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare;
c) sa tina evidente exacte si actualizate cu privire la bunurile detinute în antrepozitele de taxa pe valoarea adaugata si expediate din aceste antrepozite, si sa prezinte evidentele corespunzatoare, la cererea autoritatilor fiscale competente;
d) sa tina un sistem corespunzator de evidenta a stocurilor din antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata, inclusiv un sistem de administrare, contabil si de securitate;
e) sa asigure accesul autoritatilor fiscale competente în orice zona a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, în orice moment în care antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata este în exploatare sau este deschis pentru primirea sau expedierea bunurilor;
f) sa prezinte bunurile detinute în antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata pentru a fi inspectate de autoritatile fiscale competente, la cererea acestora;
g) sa cerceteze si sa raporteze catre autoritatile fiscale competente orice pierdere, lipsa sau neregularitate cu privire la bunurile aflate în antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata;
h) sa înstiinteze autoritatile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusa a structurii antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, precum si a modului de operare în acesta;
i) sa înstiinteze autoritatea fiscala competenta despre orice modificare adusa datelor initiale în baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozitar, în termen de 30 de zile de la data înregistrarii modificarii;
j) pentru antrepozitele de taxa pe valoarea adaugata în care se vor desfasura activitati care se supun reglementarii din punctul de vedere al protectiei mediului, este obligatorie obtinerea autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, conform prevederilor legislatiei în vigoare;
k) sa se conformeze cu alte cerinte impuse prin prezentele norme.

ART. 9
(1) Autorizatiile emise sunt nominale si netransferabile.
(2) Atunci cand are loc vanzarea spatiului utilizat ca antrepozit sau înceteaza contractul de închiriere/concesionare/administrare, autorizatia nu va fi transferata în mod automat noului detinator al spatiului. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie sa depuna o cerere de autorizare.

ART. 10
(1) Ministerul Finantelor Publice poate anula autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata atunci cand i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete în legatura cu autorizarea antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata.
(2) Comisia poate revoca autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata în urmatoarele situatii:
a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoana fizica, daca:
1. persoana a decedat;
2. persoana a fost condamnata pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 4 lit. d);
3. activitatea desfasurata este în situatie de faliment sau lichidare;
b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoana juridica, daca se afla în una dintre urmatoarele situatii:
1. în legatura cu persoana juridica a fost deschisa o procedura de faliment ori de lichidare;
2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 4 lit. e);
c) antrepozitarul autorizat nu respecta oricare dintre cerintele prevazute la art. 8;
d) cand antrepozitarul încheie un act de vanzare a locului sau înceteaza contractul de închiriere/concesionare/administrare a spatiului respectiv;
e) pentru situatia prevazuta la alin. (8).
(3) La propunerea organelor de control, Comisia poate suspenda autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata pana la solutionarea definitiva a cauzei penale, în cazul în care a fost pusa în miscare actiunea penala pentru una dintre infractiunile mentionate la art. 4 lit. d) sau e).
(4) Decizia prin care Comisia a hotarat suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata va fi comunicata antrepozitarului detinator al autorizatiei.
(5) Antrepozitarul autorizat nemultumit poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, potrivit legislatiei în vigoare.
(6) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data ulterioara mentionata în aceasta, dupa caz.
(7) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei în procedura administrativa.
(8) În cazul în care antrepozitarul autorizat doreste sa renunte la autorizatia pentru un antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, acesta are obligatia sa notifice acest fapt Ministerului Finantelor Publice cu cel putin 60 de zile înainte de data de la care renuntarea la autorizatie isi produce efecte.
(9) În cazul anularii autorizatiei, cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 5 ani de la data anularii.
(10) În cazul revocarii autorizatiei, cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data revocarii.
(11) Masura suspendarii, revocarii sau anularii autorizatiilor se va dispune de catre Comisie, în baza actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat încalcari ale prevederilor legale.
(12) Actele de control vor fi înaintate, în termen de doua zile lucratoare de la finalizare, Comisiei, care va analiza propunerea organului de control si va dispune în consecinta.
(13) Decizia Comisiei va fi comunicata antrepozitarului autorizat sanctionat si organului fiscal teritorial.
(14) În cazul antrepozitarilor autorizati carora le-a fost suspendata, revocata sau anulata autorizatia, daca exista stocuri de bunuri în antrepozit la data suspendarii, revocarii ori anularii, acestea pot fi valorificate numai cu acordul Comisiei.

ANEXA la norme CERERE privind acordarea autorizatiei de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata

Act cu anexe in .pdf
OMFP-2219-2006-Autorizare-antrepozit-TVA-Vinitiala.pdf

- Publicitate -