ORDINUL nr. 84/2007 din 17 ianuarie 2007 pentru aprobarea Masurilor unitare de aplicare a reglementarilor in domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adaugata si accizelor datorate in vama in cazul operatiunilor de leasing aflate in derulare la data aderarii

NOTA ACT:
Emitent: ministrul finantelor publice Publicat in MOf: nr. 80 din 1 februarie 2007
Functie activa: – Functie pasiva: –
Cuprins: 4 articole, 1 anexa
Sumar continut: Ordinul  aproba precizari privind regimul vamal, al TVA si al accizelor aplicabile marfurilor comunitare si necomunitare care fac obiectul contractelor de leasing la data aderarii (01 ianuarie 2007).

TEXT ACT: – versiune initiala in vigoare la 08-09-2008 – verificare modificari aici
Ordinul nr. 84/2007 din 17 ianuarie 2007 pentru aprobarea Masurilor unitare de aplicare a reglementarilor in domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adaugata si accizelor datorate in vama in cazul operatiunilor de leasing aflate in derulare la data aderarii

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005, a prevederilor cuprinse in Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, in Regulamentul (CE) nr. 2.454/93 al Comisiei privind dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, in Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Masurile unitare de aplicare a reglementarilor in domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adaugata si accizelor datorate in vama in cazul operatiunilor de leasing aflate in derulare la data aderarii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Referirile la Codul fiscal din anexa reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul vamal comunitar din anexa reprezinta trimiteri la Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.
(3) Referirile la Regulamentul vamal comunitar din anexa reprezinta trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
ART. 3
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Autoritatea Nationala a Vamilor si prin unitatile sale subordonate, va lua masuri pentru indeplinirea dispozitiilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor publice, Catalin Doica, secretar de stat

ANEXA 1
MASURI unitare de aplicare a reglementarilor in domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adaugata si accizelor datorate in vama in cazul operatiunilor de leasing aflate in derulare la data aderarii

1. Pentru marfurile comunitare ce fac obiectul operatiunilor de leasing efectuate conform art. 27 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se procedeaza dupa cum urmeaza:
1.1. La expirarea termenului de derulare a contractelor de leasing se intocmesc formalitatile prevazute pentru incheierea operatiunilor din punct de vedere vamal.
1.2. La punerea in libera circulatie nu se datoreaza taxe vamale si nici dobanzi compensatorii, cu conditia prezentarii unei dovezi privind statutul comunitar al marfurilor.
1.3. Pentru marfurile comunitare ce fac obiectul operatiunilor de leasing efectuate conform art. 27 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica prevederile art. 161^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal si prevederile pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru marfurile comunitare ce fac obiectul operatiunilor de leasing efectuate conform art. 27 alin. (2) din ordonanta mentionata mai sus, taxa pe valoarea adaugata se calculeaza conform prevederilor art. 161 alin. (16) din Codul fiscal, respectiv conform reglementarilor in vigoare la data intrarii in vigoare a contractului.
1.4. Se datoreaza accize conform art. 221^1 din Codul fiscal.

2. Pentru marfurile necomunitare ce fac obiectul operatiunilor de leasing efectuate conform art. 27 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se procedeaza dupa cum urmeaza:
2.1. La expirarea termenului de derulare a contractelor de leasing se intocmesc formalitati vamale pentru incheierea operatiunilor din punct de vedere vamal.
2.2. La punerea in libera circulatie cuantumul datoriei vamale este determinat pe baza naturii marfurilor de import, a clasificarii lor tarifare (inclusiv rata drepturilor), a valorii in vama, originii si cantitatii la momentul plasarii lor sub regim, conform alin. (16) al pct. 4 „Uniunea vamala” din anexa nr. V la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
2.3. Se datoreaza taxa vamala din Tariful vamal de import al Romaniei in vigoare la momentul depunerii declaratiei vamale de admitere temporara.
2.4. Taxa vamala prevazuta la pct. 2.3 se calculeaza la valoarea reziduala stabilita prin contractul de leasing, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare.
2.5. Se datoreaza dobanzi compensatorii conform art. 519 din Regulamentul vamal comunitar, incepand cu data aderarii.
2.6. În ceea ce priveste TVA, se aplica prevederile art. 132^2 alin. (2) si ale art. 136 alin. (3) din Codul fiscal.
2.7. Se datoreaza accize conform art. 221^1 din Codul fiscal.

3. Pentru marfurile necomunitare ce fac obiectul operatiunilor de leasing efectuate conform art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se procedeaza dupa cum urmeaza:
3.1. La expirarea termenului de derulare a contractelor de leasing se intocmesc formalitatile prevazute pentru incheierea operatiunilor din punct de vedere vamal.
3.2. Taxa vamala inregistrata la plasarea marfurilor sub regim este cea din Tariful vamal de import al Romaniei in vigoare la momentul depunerii declaratiei vamale.
3.3. Taxa vamala prevazuta la pct. 3.2 se calculeaza la valoarea reziduala stabilita prin contractul de leasing, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare.
3.4. Nu se datoreaza dobanzi compensatorii.
3.5. Se datoreaza TVA si se calculeaza conform prevederilor art. 161 alin. (16) din Codul fiscal, respectiv conform reglementarilor in vigoare la data intrarii in vigoare a contractului.
3.6. Se datoreaza accize conform art. 221^1 din Codul fiscal.

Act cu anexa in .pdf.
OMFP-84-2007-masuri-aplicare-leasing-data-aderari-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

1 COMENTARIU