ORDINUL nr. 771/2007 din 18 iulie 2007 pentru aprobarea Precizarilor de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
NOTA ACT:
Emitent: ministrul economiei şi finanţelor Publicat in MOf: nr. 509 din 30 iulie 2007
Functie activa:Functie pasiva:
Cuprins: 3 articole, 1 anexă
Sumar continut: Sunt aprobate precizari suplimentare la normele de aplicare ale art. 175^4 (exceptii de la plata accizelor), art. 175art. 178, art. 201 (scutiri pentru produse energetice şi energie electrică) şi art. 221 (derogare pentru produse energetice). Ordinul contine precizari cu privire la detinerea calitatii de operator inregistrat, obtinerea autorizatiei de utilizator final, precum si a codului de accize de catre operatorii economici care intra sub incidenta anumitor prevederi din normele metodologice.

TEXT ACT: – versiune initiala in vigoare la 17-09-2008
Ordinul nr. 771/2007 din 18 iulie 2007 pentru aprobarea Precizarilor de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

avand in vedere prevederile art. II din Hotararea Guvernului nr. 213/2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 ,

- publicitate -

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Precizarile de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , prevazute in anexa care care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directia de specialitate pe linia autorizarii antrepozitelor fiscale, operatorilor inregistrati si importatorilor de produse accizabile supuse marcarii din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si autoritatile fiscale teritoriale vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian
Bucuresti, 18 iulie 2007
Nr. 771.

ANEXA
PRECIZARI de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

1. Operatorii economici care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) al pct. 5^1.3 din normele metodologice de aplicare a titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare norme metodologice, care efectueaza achizitii in regim suspensiv de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de la antrepozite fiscale din alte state membre, vor detine pe langa autorizatia de utilizator final si calitatea de operator inregistrat.

2. Operatorii economici care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) al pct. 5^1.3 din normele metodologice, care efectueaza achizitii in regim suspensiv de produse energetice, altele decat cele prevazute la art. 175 alin. (3) din Codul fiscal, de la antrepozite fiscale din alte state membre, pot obtine calitatea de operator inregistrat in cazul in care furnizorii acestor produse o solicita.

3. Operatorii economici care efectueaza achizitii intracomunitare de produse energetice in regim suspensiv, in vederea utilizarii in scopurile prevazute la art. 201 din Codul fiscal, trebuie sa detina calitatea de operator inregistrat.

4. (1) Pentru situatiile prevazute la pct. 1-3, calitatea de operator inregistrat se obtine prin depunerea la autoritatea fiscala centrala a cererii de autorizare, al carei model este prevazut in anexa nr. 7 la normele metodologice, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1.861/2006 .

(2) Cererea de autorizare va fi insotita de urmatoarele documente:
– copia autorizatiei de utilizator final detinuta de solicitant, valabila la data depunerii cererii, pentru situatiile in care se elibereaza astfel de autorizatii;
– copia contractelor incheiate cu antrepozitarii autorizati din statele membre de expeditie;
– declaratia pe propria raspundere privind locurile unde urmeaza a fi receptionate produsele.

(3) În cazul produselor accizabile pentru care in Codul fiscal este prevazut expres nivel de acciza, operatorul inregistrat are obligatia sa constituie garantia in conformitate cu prevederile pct. 12^2 din normele metodologice.

5. Obligativitatea vizarii documentului administrativ de insotire de catre autoritatea fiscala a locului de expediere, prevazuta la alin. (3) al pct. 14 din normele metodologice, intervine numai in cazul antrepozitarilor din Romania, autorizati pentru productia de alcool etilic ca materie prima.

6. (1) Operatorii economici care detin magazine autorizate sa functioneze in regim duty free si care prin efectul legii sunt asimilate antrepozitelor fiscale de depozitare in baza autorizatiei de duty free vor solicita atribuirea codului de accize in vederea inscrierii in Registrul national al operatorilor de produse accizabile armonizate. Pentru aceasta, operatorul economic va depune la autoritatea fiscala centrala o cerere insotita de autorizatia de duty free. Cererea va contine informatii cu privire la datele de identificare ale operatorului economic si ale magazinelor pe care le detine.

(2) Codul de accize care se atribuie operatorului economic autorizat sa functioneze in regim duty free si, respectiv, magazinului sau magazinelor pe care le detine va fi stabilit prin decizie a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si va fi inscris pe autorizatia de duty free.

7. Procedura prevazuta la pct. 10 din normele metodologice este aplicabila si in cazul pierderii celorlalte autorizatii emise de autoritatea fiscala competenta operatorilor economici pentru operatiuni cu produse accizabile.

8. Autoritatile fiscale, la cererea operatorilor economici prevazuti la pct. 23.2 din normele metodologice, pot solicita institutiilor financiare sau Trezoreriei Statului eliberarea garantiilor constituite pentru obtinerea autorizatiilor de utilizatori finali de produse energetice, ramase fara obiect prin eliminarea obligatiei de a prezenta o astfel de garantie la autoritatea fiscala prevazuta la pct. 23.2 din normele metodologice, astfel cum a fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. 213/2007.

9. Operatiunea exclusiva de amestec in vrac dintre biocarburanti si carburantii traditionali, prevazuta la alin. (5) al pct. 23.8 din normele metodologice, se poate realiza numai in antrepozite fiscale de depozitare, sub supraveghere fiscala.

10. În aplicarea prevederilor pct. 23.10 din normele metodologice, produsul rezultat din amestecul dintre biocarburanti si carburantii traditionali intra sub incidenta marcarii atunci cand este destinat a fi utilizat drept combustibil pentru motor in situatiile prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal, pentru care se acorda scutire de la plata accizelor, potrivit legii.

11. (1) Autorizatiile de utilizator final se elibereaza pentru fiecare furnizor.

(2) Atunci cand beneficiarul scutirii solicita o autorizatie de utilizator final pentru un nou furnizor, cantitatea care va fi inscrisa in aceasta autorizatie va fi cel mult egala cu diferenta dintre cantitatea estimata ca fiind necesara pe parcursul unui an si cantitatile efectiv achizitionate in acelasi an, in baza altei autorizatii de utilizator final.

12. În aplicarea prevederilor pct. 37 din normele metodologice, eliberarea in consum a produselor energetice de catre antrepozitarii autorizati este obligatoriu a se realiza potrivit alin. (1) si (2) ale acestui punct.

13. Intra sub incidenta prevederilor pct. 62 alin. (4) teza a 3-a din normele metodologice comercializarea bauturilor alcoolice imbuteliate in butelii sau cutii a caror capacitate depaseste 3 litri.

Act cu anexa in .pdf
OMEF-771-2007-Precizari-privind-accizele-Vinitiala.pdf