Venituri pentru care se poate achita online impozitul datorat

251

Incepand cu data de 01 octombrie 2008, pe www.ghiseul.ro persoanele fizice pot achita online prin card bancar obligatiile fiscale pentru o serie de venituri prevazute la art. 2 din OpANAF nr. 718/2008.

Prin intermediul cardurilor bancare se pot achita online, impozitul pe venit, platile anticipate cu titlul de impozit, regularizari aferente impozitului pe venit si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, pentru urmatoarele categorii de venituri:

Backup_of_bannerV1.gif1) venituri din activitati comercialeart. 46: veniturile din fapte de comert, din prestari de servicii, altele decât cele din desfasurarea unei profesii libere, precum si din practicarea unei meserii.
Obligatii de plata care revin persoanei fizice beneficiara de venit:
1.1.Plati anticipate:
-se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere privind platile anticipate;
-se efectueaza în 4 rate egale, pâna la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru a anului de realizare a venitului.
1.2.Diferente de impozit (stabilite în plus)
– se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate datorate;
– se platesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.

Backup_of_bannerV1.gif2) venituri din profesii libere art. 46: veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate în mod independent, în conditiile legii.
Obligatii de plata care revin persoanei fizice beneficiara de venit:
2.1. Plati anticipate:
– se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere privind platile anticipate;
– se efectueaza în 4 rate egale, pâna la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru a anului de realizare a venitului.
2.2.Diferente de impozit (stabilite în plus)
– se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate datorate;
– se platesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.

Backup_of_bannerV1.gif3) venituri din drepturi de proprietate intelectuala art. 46, art. 50: veniturile care provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
Obligatii de plata:
3.1. Plati anticipate: se retin si se vireaza prin stopaj la sursa de catre platitorul de venit (10%). Contribuabilul nu are obligatii privind platile anticipate.
3.2.Diferente de impozit (stabilite în plus)
-se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate datorate, stabilite prin stopaj la sursa de catre platitorul de venit;
– se platesc de catre persoana fizica beneficiara de venit, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.

Backup_of_bannerV1.gif4) venituri din cedarea folosintei bunurilor art. 61: veniturile provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decât veniturile din activitati independente.
Obligatii de plata care revin persoanei fizice beneficiara de venit:
4.1.Plati anticipate:
– se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere privind platile anticipate;
– se efectueaza in 4 rate egale, pâna la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru a anului de realizare a venitului.
Pentru veniturile din arendare, nu se datoreaza plati anticipate.
4.2.Diferente de impozit (stabilite în plus)
– se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate datorate;
– se platesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.

Backup_of_bannerV1.gif5) castiguri din transferul titlurilor de valoare art. 65: câstiguri realizate de persoanele fizice ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise. Pentru aceste titluri de valoare, persoanele fizice au obligatia calcularii câstigului net anual, pe baza declaratiei privind venitul realizat. Reprezinta titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si partile sociale.
Obligatii de plata:
5.1.Plati anticipate: se retin si se vireaza de catre platitorul de venit (1%). Contribuabilul nu are obligatii privind platile anticipate.
5.2.Diferente de impozit (stabilite în plus)
– se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate retinute prin stopaj la sursa de catre platitorul de venit;
– se platesc de persoana fizica beneficiara de venit, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.

Backup_of_bannerV1.gif6) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare – art. 65: diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, în momentul încheierii operatiunii si evidentierii în contul clientului. Câstigul net anual se calculeaza pe baza declaratiei privind venitul realizat, ca diferenta între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului respectiv din astfel de operatiuni.
Obligatii de plata:
6.1.Plati anticipate: se retin si se vireaza prin stopaj la sursa de catre platitorul de venit (1%). Contribuabilul nu are obligatii privind platile anticipate.
6.2.Diferente de impozit (stabilite în plus)
– se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate retinute prin stopaj la sursa de catre platitorul de venit;
– se platesc de persoana fizica beneficiara de venit, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.

Backup_of_bannerV1.gif7) venituri din activitati agricole obtinute din urmatoarele activitati – art. 71:
a)cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat;
b)cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;
c)exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea;
Obligatii de plata care revin persoanei fizice beneficiara de venit:
7.1.Plati anticipate:
-se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere privind platile anticipate;
A.Venit net determinat pe baza normelor de venit
– platile anticipate se efectueaza în 2 rate egale, pana la data de 1 septembrie, inclusiv si respectiv 15 noiembrie, inclusiv a anului de realizare a venitului.
B. Venit net determinat în sistem real
-platile anticipate se efectueaza în 4 rate egale, pâna la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru a anului de realizare a venitului.
7.2.Diferente de impozit (stabilite în plus)
– se stabilesc de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, prin regularizarea impozitului anual cu platile anticipate datorate;
– se platesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.

Backup_of_bannerV1.gif8.) venituri din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal art.77^1: veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice între vii, asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, se realizeaza prin alta procedura decât cea notariala: hotarâre judecatoreasca sau prin alta procedura de transfer. Impozitul se calculeaza de catre organul fiscal competent.
Obligatii de plata care revin persoanei fizice beneficiara de venit
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, stabilit de organul fiscal prin decizia de impunere, se plateste de persoana fizica, beneficiara a venitului, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

Backup_of_bannerV1.gif9) venituri din salarii pentru care angajatii au obligatia stabilirii, declararii si platii impozitului pe venit art. 55: veniturile obtinute de persoanele fizice care îsi desfasoara activitatea în Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si veniturile obtinute de persoanele fizice române care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în România (platitorul nu a optat pentru retinerea si plata impozitului pe venitul din salarii si depunerea fiselor fiscale).
Obligatii de plata care revin persoanei fizice beneficiara de venit (angajatului):
Persoanele fizice au obligatia declararii si platii impozitului lunar la bugetul de stat, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul.

Celelalte impozite, taxe si contributii datorate de persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere, stabilite pe codul de înregistrare al activitatii desfasurate, nu se platesc prin intermediul cardurilor bancare.

In articol urmator sunt prezentate instructiuni si informatii despre plata online a impozitelor.

Sursa: OpANAF nr. 718/2008, informatii publicate pe anaf.mfinante.ro completate

- Publicitate -

1 COMENTARIU