2009-05-17 – Aprobata fara modificari de LEGEA nr. 164/2009 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2008-10-16 – Data intrare in vigoare: 16 octombrie 2008, 1 noiembrie 2008, 1 decembrie 2008, 1 ianuarie 2009
2008-10-16 – Publicare in: MOf. nr. 705 din 16 octombrie 2008

ORDONANTA DE URGENTA nr. 127/2008 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Avand in vedere dificultatile inregistrate pe piata financiara internationala cu efecte negative asupra pietei interne de capital, se impune adoptarea de masuri fiscale urgente care sa sprijine piata bursiera din Romania. În acest context, masurile fiscale propuse urmaresc reducerea influentelor negative generate de dificultatile inregistrate pe piata de capital asupra mediului investitional romanesc.
În vederea sustinerii programului de colectare a veniturilor la bugetul de stat, instrument de baza pentru asigurarea echilibrului bugetar, si in scopul diminuarii fenomenului de evaziune fiscala in domeniul comercializarii produselor energetice accizabile si al TVA aferente achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi, in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7 alineatul (1), punctul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„17. nerezident – orice persoana juridica straina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, care nu sunt inregistrate in Romania, potrivit legii;”.
2. La articolul 12, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„i) venituri din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, la o persoana juridica, daca aceasta este persoana juridica romana sau daca cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una ori mai multe persoane juridice, reprezinta proprietati imobiliare situate in Romania, precum si veniturile din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de rezidenti romani;”.
3. La articolul 20, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
„e) in perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. În aceeasi perioada, cheltuielile reprezentand valoarea de inregistrare a acestor titluri de participare, precum si cheltuielile inregistrate cu ocazia desfasurarii operatiunilor de tranzactionare reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.”
4. La articolul 21 alineatul (3), literele j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„j) cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;
k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 250 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;”.
5. La articolul 21 alineatul (4), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„h) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora. Exceptia nu se aplica pentru cheltuielile reprezentand valoarea de inregistrare a titlurilor de participare tranzactionate pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv;”.
6. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
„(1^1) În perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine din tranzactionarea pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.”
7. La articolul 48 alineatul (5), literele g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„g) contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru o persoana;
h) prima de asigurare voluntara de sanatate, conform legii, in limita echivalentului in lei a 250 euro anual pentru o persoana;”.
8. La articolul 57 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
– contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;”
9. La articolul 67, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Pierderile rezultate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decat cele prevazute la alin. (4), inregistrate in cursul anului fiscal, se compenseaza la sfarsitul anului fiscal cu castigurile de aceeasi natura realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decat cele prevazute la alin. (4), in cursul anului respectiv. Daca in urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, incepand cu pierderea anuala a anului fiscal 2010, aceasta se reporteaza numai in anul urmator.Pierderea anuala inregistrata in anul fiscal 2009 nu se reporteaza.”
10. La articolul 67, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (9) si (10), cu urmatorul cuprins:
„(9) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3) lit. a), in perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, castigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, sunt venituri neimpozabile.
(10) Castigurile persoanelor fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate incepand cu 1 ianuarie 2010, sunt supuse regulilor prevazute la alin. (3) lit. a).”
11. La articolul 115, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II, III sau IV, dupa caz:
a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent in Romania;
b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute intr-o persoana juridica romana;
c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania;
d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute la o persoana juridica romana, si din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c);
e) veniturile obtinute de nerezidenti dintr-o asociere constituita in Romania, inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microintreprindere.”
12. La articolul 115, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
„(3) Veniturile obtinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fara personalitate juridica din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), respectiv al titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute direct sau indirect intr-o persoana juridica romana, nu reprezinta venituri impozabile in Romania.
(4) Veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din transferul instrumentelor financiare derivate, definite potrivit legii, nu reprezinta venituri impozabile in Romania.
(5) Veniturile obtinute de nerezidenti pe piete de capital straine din transferul titlurilor de participare, asa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, detinute la o persoana juridica romana, precum si din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de rezidenti romani, nu reprezinta venituri impozabile in Romania.”
13. La articolul 142 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) importul definitiv de bunuri care indeplinesc conditiile pentru scutire prevazute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determina domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plata a taxei pe valoarea adaugata la importul final al anumitor marfuri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoarea adaugata si de accize pentru bunurile importate de catre persoanele care calatoresc din tari terte, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 346 din 29 decembrie 2007, si Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din tarile terte, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006;”.
14. La articolul 156^3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei. Acesta trebuie intocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul Economiei si Finantelor si se depune:
a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiilor intracomunitare;
b) inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou, de catre persoanele prevazute la alin. (3), dar nu mai tarziu de data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare.”
15. La articolul 244^1, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5),(6) si (7), cu urmatorul cuprins:
„(4) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem en d?tail produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e), sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala, conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare in sistem en detail de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati sa indeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (4), in termen de 90 de zile de la data publicarii ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (4), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (4), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.
(7) Desfasurarea activitatii de catre operatorii economici prevazuti la alin. (5), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (4), dupa termenul stabilit la alin. (5), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1-3 luni.”
16. La articolul 285, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele cladiri si terenurile aferente detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.”
17. La articolul 295 alineatul (11), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.”
ART. II
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 1 ianuarie 2009, cu urmatoarele exceptii:
a) prevederile pct. 13 al art. I, care intra in vigoare la 1 decembrie 2008;
b) prevederile pct. 14 si 15 ale art. I, care intra in vigoare la 1 noiembrie 2008;
c) prevederile pct. 17 al art. I, care intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
————–
p. Ministrul economiei si finantelor, Catalin Doica, secretar de stat
Departamentul pentru Afaceri Europene, Aurel Ciobanu-Dordea secretar de stat
Bucuresti, 8 octombrie 2008.
Nr. 127.

2008-10-08 – Versiune initiala –  OUG-127-2008-modificare-completare-cod-fiscal-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

4 COMENTARII