OpANAF 1080/2011 – Modifica OpANAF 1294/2007 – Impozite, taxe si contributii platibile in contul unic

85

ORDINUL nr. 1080/2011 din 7 februarie 2011 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, cu modificarile si completarile ulterioare
2011-02-09 – Modifica OpANAF 1294/2007 din 10 septembrie 2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
2011-02-09 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 103 din 9 februarie 2011

ORDINUL nr. 1080/2011 din 7 februarie 2011 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate“, ale art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 114 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Anexa nr. 1 se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
2. Anexa nr. 2 se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II
Anexele nr. 1 si 2 se utilizeaza pentru impozitele, taxele, contributiile si celelalte sume datorate bugetului de stat, respectiv bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, incepand cu obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de declarare si de plata pana la 25 februarie 2011.

Art. III
(1) Plata obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de plata pana la 25 februarie 2011, inclusiv impozitul pe venitul din salarii aferent activitatii sediilor secundare, se efectueaza de catre contribuabil la unitatea de trezorerie si contabilitate publica la care acesta este arondat. Pe documentul de plata contribuabilul va inscrie in mod obligatoriu codul de identificare fiscala si denumirea sa.
(2) Plata obligatiilor fiscale reprezentand impozit pe veniturile din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, care nu au fost achitate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se efectueaza potrivit prevederilor alin. (1).

Art. IV
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar

ANEXA Nr. 1 NOMENCLATORUL obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se platesc in contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire“
Nr. crt.
Denumirea creantei fiscale
Temeiul legal
1
Impozit pe venitul din salarii
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
2
Impozit pe veniturile din pensii
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
3
Impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Art. III alin. (1) si (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare
4
Impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil
Art. III alin. (1) si (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare
5
Impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil
Art. 52, 521 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
6
Plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
Art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
7
Impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la pct. 6
Art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
8
Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice
Art. 13 lit. c) si e) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
9
Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la pct. 6
Art. 13 lit. b), c) si d) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
10
Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice
Art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
11
Impozit pe veniturile microintreprinderilor
Art. 1121si 1129 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
12
Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica microintreprindere, care nu genereaza o persoana juridica
Art. 52, 93 si 11210 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
13
Impozit la titeiul din productia interna
Art. 215 si 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
14
Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala
Art. 52, 521 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
15
Impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara
Art. 52, 521 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
16
Impozit pe veniturile obtinute din vanzarea bunurilor in regim de consignatie si din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial
Art. 52, 521 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
17
Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
18
Impozit pe veniturile din dobanzi
Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
19
Impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare
Art. 67 alin. (3) lit. b) si art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
20
Impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
21
Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice
Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
22
Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc
Art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
23
Impozitul pe veniturile din activitati agricole
Art. 74 alin. (4) si art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
24
Impozit pe veniturile din alte surse
Art. 78, 79 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
25
Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti – persoane fizice
Art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state
26
Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti – persoane juridice
Art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state
27
Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
28
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale
Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

ANEXA Nr. 2 NOMENCLATORUL obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire“

Nr. crt.
Denumirea creantei fiscale
Temeiul legal
1
Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
2
Contributia de asigurari sociale datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
3
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata
4
Contributia de asigurari sociale datorata de angajator
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
5
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 346/2002, republicata
6
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
7
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
8
Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala, suportata de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
9
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de pensionari pentru veniturile din pensii care depasesc plafonul prevazut de lege
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
10
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
11
Contributia individuala pentru asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, sau se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
12
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de angajator
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
13
Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in somaj
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
14
Contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
15
Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
16
Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
17
Contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare
18
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
19
Contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele cetateni straini, aflate in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru persoanele cetateni straini, victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate, potrivit legii
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
20
Contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
21
Contributia individuala de sanatate datorata pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
22
Contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
23
Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate de munca, din cauza unui accident de munca sau boala profesionala suportata din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
24
Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala
Art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare
25
Contributia individuala de asigurari pentru somaj datorata de persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala
Art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare

- Publicitate -