UPDATE: HG 150/2011 – Modiicare si completare Norme Codul Fiscal si OUG 77/2009

Luni, 14 februarie 2011, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pentru dezbatere publica un Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc aprobate prin Hotararea nr. 870/2009.

Potrivit Notei de fundamentare, principalele modificari preconizate sunt:

A. Titlul II „Impozitul pe profit”
Clarificarea modului de calcul a profitului impozabil/pierderii fiscale, pentru anul 2010, in corelatie cu masura introdusa incepand cu data de 1 octombrie 2010, prin prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de abrogare a impozitului minim, masura care a impus dezvoltarea unor reguli specifice de definitivare a impozitului pe profit, pentru anul 2010.
Astfel, in cazul contribuabililor care au fost obligati la plata impozitului minim, se impune clarificarea modului de determinare/definitivare a rezultatului fiscal pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, respectiv pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010, in sensul:
• exemplificarii modului de impartire a elementelor de calcul: venituri, cheltuieli, deduceri fiscale, baze de calcul pentru faciltati fiscale, corespunzator celor doua perioade fiscale;
• clarificarii regulilor de recuperare a pierderii fiscale, in functie de anul/perioada fiscala la care se refera pierderea.
Clarificarea si exemplificarea modalitatii de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, pentru anul 2010, in functie de obligatiile de declarare aferente fiecarei categorii de contribuabili, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Corelare cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state in ceea ce priveste aplicarea in Romania a „metodei scutirii” in legatura cu veniturile obtinute de persoanele juridice romane in strainatate.

B. Titlul III „Impozitul pe venit”
În contextul actual, se are in vedere corelarea actualelor norme metodologice date in aplicarea Titlului III cu prevederile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, precum si clarificarea unor aspecte tehnice generate de situatii aparute in aplicarea prevederilor Codului fiscal.
Cele mai importante modificari si completari in domeniul impozitului pe venit, aduse Normelor metodologice actuale, prin prezentul proiect, cuprind precizari privind:
• clarificarea modalitatii de determinare a venitului net anual pe baza contabilitatii in partida simpla pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;
• clarificari privind modalitatea de stabilire a venitului net anual, pe baza normelor anuale de venit in situatia in care activitatea se desfasoara in mai multe locuri diferite sau contribuabilul desfasoara mai multe activitati;
• clarificari privind obligatia organului fiscal competent de a stabili venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil;
• modificari determinate de inlocuirea declaratiei de impunere cu declaratia privind venitul realizat;
• clarificari privind obligatia organului fiscal competent de a emite decizia de impunere;
• precizarea obligatiei privind aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri (creditul fiscal extern si/sau metoda scutirii) prevazute in conventii de catre organul fiscal competent;
• alte aspecte de natura tehnica.

- publicitate -

C. Titlul IV^1 „Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”
Introducerea normelor metodologice necesare aplicarii Titlului IV1 – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor din Codul fiscal, care vizeaza, in principal:
• clarificari legate de incadrarea in categoria microintreprinderilor, la data de 31 decembrie a fiecarui an si explicitarea conditiilor legate de: tipurile de venituri realizate, numarul de salariati, precum si cursul de schimb utilizat pentru incadrarea in limita de 100.000 euro;
• stabilirea unor reguli legate de mentinerea numarului de salariati, in cazul pensionarii unui salariat, desfacerii/suspendarii unui contract individual de munca;
• clarificari legate de persoanele juridice romane care nu pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
• precizari legate de stabilirea bazei de calcul pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor ;
• clarificari legate de regimul de impunere al rezervelor constituite de o microintreprindere, in cazul incetarii existentei sale prin operatiuni de reorganizare sau de lichidare, efectuate potrivit legii.

D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania”
Normele metodologice cuprind precizari privind:
• clarificari privind incadrarea unor venituri in categoria redeventelor, in concordanta cu prevederile liniilor directoare ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica;
• clarificari in ceea ce priveste notiunea de „plata˝ a unui venit catre un nerezident;
• clarificari in ceea ce priveste obligatiile declarative ale persoanelor fizice nerezidente care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare.

E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata”
Prin proiect, se propune in principal:
• clarificarea situatiilor in care serviciile prestate/bunurile livrate in mod gratuit sunt asimilate prestarilor/livrarilor cu plata;
• clarificarea conceptului de acces la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale de divertisment sau alte evenimente similare;
• introducerea unor precizari exprese cu privire la exercitarea dreptului de deducere a TVA de catre beneficiarul unor livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate in cadrul procedurii de executare silita de catre un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau de catre o persoana impozabila in inactivitate temporara, inscrisa in Registrul Comertului, potrivit legii;
• introducerea unei prevederi cu privire la documentul necesar in vederea justificarii dreptului de deducere a TVA in cazul utilizarii Sistemului roman de procesare automata a declaratiei vamale de import;
• introducerea unor prevederi cu privire la ajustarea TVA in cazul persoanelor care ies din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in temeiul art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;
• introducerea unei prevederi referitoare la corectarea autofacturilor conform art. 159 din Codul fiscal.

F. Titlul VII „Accize si alte taxe speciale”
Prin proiect, se propune in principal:
• revizuirea notiunii de „pret de vanzare cu amanuntul” introdus prin O.U.G. nr. 117/2010;
• introducerea precizarilor cu privire la situatia eliberarilor pentru consum realizate de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat;
• eliminarea precizarilor aferente scutirilor pentru tutunul prelucrat.
În ceea ce priveste clarificarea unor situatii semnalate de catre reprezentantii autoritatilor fiscale si de catre operatorii economici cu produse accizabile, acestea se refera in principal la:
• introducerea unor precizari referitoare la documentul comercial ce insoteste deplasarea produselor energetice de la un destinatar inregistrat catre utilizatorul final, atunci cand nu se aplica prevederile aferente locului de livrare directa;
• introducerea precizarilor cu privire la posibilitatea achizitionarii unor produse energetice de catre antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic – bioetanol;
• introducerea unor precizari privind restituirea accizelor in cazul produselor accizabile eliberate pentru consum in Romania de catre un destinatar inregistrat si care ulterior sunt livrate la export;
• eliminarea precizarilor referitoare la cota redusa pentru produsele energetice utilizate drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor care contin minimum 4% in volum produse obtinute din biomasa, in vederea aplicarii unui tratament echitabil pentru toti operatorii economici.

G. Titlul IX^2 „Contributii sociale obligatorii”
Normele de aplicare a prevederilor din Codul fiscal vizeaza in principal urmatoarele:
• dezvoltarea reglementarilor privind elementele care constituie baza de calcul a contributiilor sociale;
• enumerarea veniturilor de natura prestatiilor de asigurari sociale care nu se cuprind in baza de calcul;
• exemplificarea modului de calcul al contributiei sociale in cazul in care exista venituri obtinute in conditii diferite de munca;
• precizari cu privire la aplicarea plafoanelor contributiilor pentru veniturile obtinute de la mai multi angajatori.

În domeniul jocurilor de noroc
Normele vizeaza:
• clarificarea obligatiilor organizatorilor de jocuri de noroc de a declara si achita in termenul legal, la organul fiscal competent, atat taxele aferente activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, cat si sumele provenite din incasarea contravalorii biletelor de intrare;
• incadrarea in categoria contraventiilor, nerespectarea de catre organizatorii de jocuri de noroc a obligatiilor stabilite in sarcina lor de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/2011, pentru aprobarea conditiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si la jocurile de noroc tip slot-machine;
• precizari privind cuantumul amenzii cu care se sanctioneza contraventiile nou introduse;
• largirea ariei faptelor pentru care Comisia de autorizare a jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Finantelor Publice, poate lua masura suspendarii autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

Documente atasate:
2011-02-14-Proiect-norme-cod-fiscal.pdf
2011-02-14-Nota-F-proiect-norme-cod-fiscal.pdf

2 COMENTARII