Decizia CFC 2/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, conventiile de evitare a dublei impuneri, accize si taxa pe valoarea adaugata

507

DECIZIA nr. 2 din 07 aprilie 2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, conventiile de evitare a dublei impuneri, accize si taxa pe valoarea adaugata
EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA
Publicat in: Monitorul Oficial nr. nr. 376 din 29/04/2004
——————————————————————————–

1. Modalitatea de determinare a profitului impozabil de catre asociatii/fundatii sportive din transferul sportivilor
Solutie:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, precum si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, veniturile realizate de catre persoanele juridice fara scop patrimonial din transferul sportivilor dupa data de 1 iulie 2002 si care depasesc nivelul stabilit la art. 1 alin. (4) din Legea nr. 414/2002, respectiv la art. 15 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, sunt venituri impozabile la determinarea profitului impozabil.
În scopul determinarii profitului impozabil al persoanelor juridice fara scop patrimonial sunt deductibile cheltuielile efectuate in mod distinct pentru veniturile impozabile, inregistrate in contabilitate potrivit prevederilor pct. 95 din anexa la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.591/1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, iar de la data de 1 ianuarie 2004, potrivit pct. 5.7 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.829/2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.
Cheltuielile care nu sunt inregistrate in mod distinct pentru realizarea veniturilor impozabile se repartizeaza de catre contribuabili pe baza de criterii proprii de alocare, corespunzator cu natura activitatii desfasurate.
  2. Acordarea scutirii de accize prevazute la art. 200 alin. (1) si la art. 201 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 incepand cu data de 1 ianuarie 2004
Solutie:
Întrucat autorizatiile de utilizatori finali au inceput sa fie emise dupa data de 6 februarie 2004, cei care au achizitionat uleiuri minerale direct de la antrepozite fiscale de productie, importatori sau distribuitori agreati in perioada 1 ianuarie – 6 februarie 2004, in scopurile prevazute de lege, pentru care se acorda scutire de la plata accizelor, beneficiaza de aceasta scutire – in baza autorizatiei de utilizator final emise de autoritatea fiscala teritoriala -, indiferent de data la care s-a efectuat aprovizionarea de produse accizabile, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2004.
Procedura de compensare si/sau de restituire, dupa caz, se efectueaza potrivit Codului de procedura fiscala.
  3. Impunerea rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale
Solutie:
În aplicarea prevederilor art. 19 si ale art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, surplusul din reevaluarea imobilizarilor corporale, care a fost anterior deductibil, evidentiat potrivit reglementarilor contabile in contul „Rezultatul reportat” sau in contul „Alte rezerve”, analitice distincte, se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei rezervei, distribuirii rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile.
Înregistrarea si mentinerea in capitaluri proprii, respectiv conturi de rezerve sau rezultatul reportat, analitice distincte, a rezervelor constituite in baza unor acte normative, nu se considera modificarea destinatiei sau distributie.
În conformitate cu prevederile art. 19 si ale art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 si a pct. 12 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aceste sume sunt elemente similare veniturilor.
În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Legea nr. 571/2003, cheltuielile inregistrate ca urmare a casarii sau cedarii unui mijloc fix amortizabil sau terenurilor, calculate ca diferenta intre valoarea fiscala de intrare a acestora si amortizarea fiscala, dupa caz, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.
  4. Aplicarea prevederilor art. 31 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003
Solutie:
În ceea ce priveste sponsorizarea, prevederile art. 31 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 sunt aplicabile tuturor contribuabililor platitori de impozit pe profit, indiferent de sursele din care acestia realizeaza veniturile, din Romania sau din strainatate.
  5. Modul de stabilire a bazei impozabile a unui sediu permanent
Solutie:
Modul de stabilire a bazei impozabile a unui sediu permanent este prevazut in legislatia interna, ca o parte a tratamentului fiscal aplicabil oricarui rezident, in general, si, in particular, sediului permanent, recunoscandu-se relatia speciala a acestuia cu persoana juridica nerezidenta, prin acceptarea la nivelul sediului permanent a unor cheltuieli efectuate de persoana juridica nerezidenta in beneficiul sediului permanent, deductibile fiscal in limitele si in conditiile specifice de tara.
Atunci cand conventia de evitare a dublei impuneri prevede ca la determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise la scadere cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administratie, indiferent de faptul ca s-au produs in statul in care se afla sediul permanent sau in alta parte, fie ca se face sau nu in mod expres trimitere la legislatia interna, aceste cheltuieli sunt deductibile in limita a 10% din veniturile salariale ale angajatilor sediului permanent, conform prevederilor din legea interna.
  6. Articolul 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003
Solutie:
1. În toate situatiile in care Romania este beneficiara unor obiective/proiecte finantate din ajutoare banesti sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine ori de organisme internationale, dar nu exista o entitate desemnata drept beneficiar al fondurilor, contractarea fiind efectuata direct intre entitatea care acorda aceste fonduri, in calitate de autoritate contractanta, si o entitate care actioneaza in calitate de contractor, respectiv prestator de servicii si/sau furnizor de bunuri, scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta de art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 se realizeaza daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004, prin facturarea fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizorii/prestatorii persoane impozabile romane, care participa la realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile nerambursabile, denumiti contractori, si de catre furnizorii sau prestatorii acestora din Romania, denumiti subcontractori, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate. Prin persoana impozabila romana se intelege orice furnizor/prestator care isi are stabilit in Romania sediul activitatii economice sau un sediu permanent ori, in lipsa acestuia, domiciliul sau resedinta sa obisnuita. Persoanele impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal in Romania, sunt considerate persoane impozabile romane. Operatiunile de natura celor prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 nu se factureaza prin reprezentantul fiscal chiar daca persoana impozabila stabilita in strainatate si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania. Contractorii si subcontractorii isi pot exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata, aferenta intrarilor destinate realizarii obiectivului sau a proiectului. Facturarea fara taxa pe valoarea adaugata se poate efectua numai pe baza unui certificat de scutire de taxa pe valoarea adaugata, care se solicita de catre contractori atat pentru livrarile si prestarile proprii efectuate, cat si pentru cele efectuate de subcontractori. Facturarea se efectueaza de catre subcontractori catre contrator si de catre contractor catre autoritatea contractanta.
2. Certificatele de scutire de taxa pe valoarea adaugata se elibereaza de catre directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are sediul social solicitantul ori, dupa caz, de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
3. Contractorii trebuie sa prezinte urmatoarea documentatie in vederea eliberarii certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata:
a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata;
b) copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori ori subcontractori, dupa caz;
c) documente din care sa rezulte ca obiectivele/proiectele sunt finantate din ajutoare banesti sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz;
d) copie de pe contractele incheiate intre autoritatea contractanta si contractori, insotite de traducerea autorizata, dupa caz;
e) copii de pe contractele incheiate cu subcontractorii din Romania.
4. Certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberat este valabil pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de la data eliberarii, pe toata durata realizarii obiectivului sau, dupa caz, a proiectului, in conditiile in care se face dovada existentei sursei de finantare din ajutoare banesti sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine ori de organisme internationale. În situatia in care ulterior eliberarii certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata se schimba subcontractorii ori se suplimenteaza fondurile initiale si se incheie contracte noi pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul initial poate fi modificat sau suplimentat in aceleasi conditii, mentionandu-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabila.
5. Contractorii si/sau subcontractorii au obligatia sa mentioneze pe facturi fiscale numarul si data certificatului in baza caruia factureaza in regim de scutire.
6. Modelul certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata este cel prezentat in anexa nr. 2 la Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2004. În continutul certificatului nu se vor completa rubricile care fac referire la beneficiari sau la Agentia de implementare.

- Publicitate -

1 COMENTARIU