2008 – Publicat in MOf. nr. 874 din 23 decembrie 2008

ORDIN nr. 1748/2008 din 16 decembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

În baza prevederilor art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008 , si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 2 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
„d) „Decizie de stabilire a diferentelor de taxa pe poluare pentru autovehicule”, cod 14.13.02.50/d, prevazuta în anexa nr. 5.”
2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor de decizii prevazute la art. 2 sunt prezentate în anexa nr. 6.”
3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.”
4. Anexa nr. 5 „Caracteristici de tiparire – modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor de decizii” se înlocuieste cu anexa nr. 5 „Decizie de stabilire a diferentelor de taxa pe poluare pentru autovehicule”, al carei continut este prevazut în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
5. Dupa anexa nr. 5 se introduce o noua anexa, anexa nr. 6 „Caracteristici de tiparire – modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor de decizii”, al carei continut este prevazut în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

- publicitate -

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Daniel Chitoiu
Bucuresti, 16 decembrie 2008.
Nr. 1.748.

ANEXA 1 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 986/2008 )

MINISTERUL ECONOMIEI sI Nr. înregistrare …..
[SIGLA ANAF] FINANtELOR Data …/…/…..
Numar de operator de AGENtIA NAtIONALĂ DE
date cu caracter ADMINISTRARE FISCALĂ
personal – 1067 Unitatea fiscala ……….

DECIZIE
de stabilire a diferentelor de taxa
pe poluare pentru autovehicule

Denumire/Nume, prenume contribuabil: ……………………………. .
Cod de identificare fiscala ………………………………………
Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea ……….., str. ……… . nr. ….., bl. ….. sc. ….., ap. ….., judetul/sectorul …………
În temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste diferenta de taxa de poluare pentru autovehicule, pozitiva/negativa, în suma de: ……., calculata ca diferenta între:
– taxa pe poluare pentru autovehicule datorata potrivit legii, în suma de: ………;
– taxa pe poluare pentru autovehicule stabilita prin Decizia nr. …… de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule în suma de: ………… .
Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta si constituie înstiintare de plata conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestata în termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.

APROBAT AVIZAT ÎNTOCMIT
Functia: ……………. Functia: ……………. Functia: …………….
Numele si prenumele: …. Numele si prenumele: …. Numele si prenumele: ….
Semnatura si stampila: .. Semnatura: ………….. Semnatura: …………..

Cod MEF 14.13.02.50/d

ANEXA 2 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 986/2008 )

CARACTERISTICI DE TIPARIRE modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului de decizii

1. Denumire: „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule”
1.1. Cod MEF: 14.13.02.50
1.2. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini)
1.3. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare
1.4. Se difuzeaza: gratuit
1.5. Se utilizeaza la: calculul taxei pe poluare pentru autovehicule
1.6. Se întocmeste în 2 exemplare de organul fiscal competent
1.7. Circula: – 1 exemplar la contribuabil
– 1 exemplar la organul fiscal competent
1.8. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
2. Denumire: „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”
2.1. Cod MEF: 14.13.02.50/1
2.2. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini)
2.3. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare
– contine anexa sub forma tabelara
2.4. Se difuzeaza: gratuit
2.5. Se utilizeaza la: calculul taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing
2.6. Se întocmeste în 2 exemplare de organul fiscal competent
2.7. Circula: – 1 exemplar la contribuabil
– 1 exemplar la organul fiscal competent
2.8. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
3. Denumire: „Decizie de stabilire a diferentelor de taxa pe poluare pentru autovehicule”
3.1. Cod MEF: 14.13.02.50/d
3.2. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini)
3.3. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare
3.4. Se difuzeaza: gratuit
3.5. Se utilizeaza la: stabilirea diferentelor de debit pozitive sau negative, în situatii cum sunt: erori materiale aparute în documentatia depusa de contribuabil sau în documentele emise de organul fiscal
3.6. Se întocmeste în 2 exemplare de organul fiscal competent
3.7. Circula: – 1 exemplar la contribuabil
– 1 exemplar la organul fiscal competent
3.8. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

—–

1 COMENTARIU