OMFP 2222/2006 ACTUALIZARE IULIE 2014

ORDIN nr. 2222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Data

Act

Monitorul Oficial

- publicitate -

Modificari

2011-07-13Ordin nr. 2230/2011 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006Monitorul Oficial 498/2011Instructiuni (anexa) , Art. 2 , Art. 4 , Art. 5 , Art. 6 , Art. 9 , Art. 10 , Art. 12 , Art. 13 , Art. 14
2010-01-01Ordin nr. 3419/2009 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006Monitorul Oficial 915/2009Instructiuni (anexa) , Art. 1 , Art. 2 , Art. 3 , Art. 4 , Art. 5 , Art. 6 , Art. 7 , Art. 8 , Art. 9 , Art. 11
2008-12-01Ordin nr. 3424/2008 – pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publiceMonitorul Oficial 795/2008Instructiuni (anexa) , Art. 1 , Art. 2 , Art. 3 , Art. 4 , Art. 5 , Art. 7 , Art. 8 , Art. 9
2008-01-01Ordin nr. 2421/2007 – pentru modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioareMonitorul Oficial 887/2007Instructiuni (anexa)
2007-10-16Ordin nr. 1503/2007 – pentru modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006Monitorul Oficial 697/2007Instructiuni (anexa)
2006-12-29PublicatMonitorul Oficial 1043/2006

ORDIN nr. 2222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si (3) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1

Se aproba Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.846/2003 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3

Referirile la Codul fiscal din prezentele instructiuni reprezinta referiri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

ANEXA
Instructiuni de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1

(1) Prin prezentele instructiuni se reglementeaza modul de justificare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.

(2) Justificarea scutirilor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Codul fiscal se face de catre persoana impozabila care poate avea calitatea de furnizor/prestator sau, dupa caz, de beneficiar. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica numai in situatia in care locul operatiunii se considera a fi in Romania, conform prevederilor art. 132 si 133 din Codul fiscal. În cazul serviciilor pentru care ar fi aplicabile prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, daca nu se pot prezenta dovezi din care sa rezulte ca beneficiarul este o persoana impozabila, se aplica regulile prevazute la art. 133 alin. (3)–(6) din Codul fiscal pentru stabilirea locului prestarii serviciilor, iar daca, potrivit acestor reguli, locul prestarii este in Romania, prestatorul poate aplica o scutire de TVA prevazuta de Codul fiscal, in conditiile justificarii acesteia conform prezentelor instructiuni, in caz contrar operatiunea fiind taxabila.

(3) În sensul prezentelor instructiuni:

a) prin contract se intelege si comanda, urmata de executarea acesteia;

b) prestatorul este orice persoana care actioneaza in nume propriu si factureaza o prestare de servicii;

c) beneficiarul este persoana pe numele careia a fost emisa o factura pentru o prestare de servicii sau pentru o livrare de bunuri;

d) prin furnizor se intelege orice persoana impozabila care realizeaza o livrare de bunuri in sensul art. 128 alin. (1) sau alin. (2) din Codul fiscal, respectiv producatorul bunurilor sau proprietarul bunurilor ori comisionarul care actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului;

e) sunt considerate livrari de bunuri, in sensul art. 143 alin. (1) lit. a) si b) din Codul fiscal, bunurile transportate din Romania in afara Comunitatii Europene, denumita in continuare Comunitate, chiar si in lipsa unei tranzactii comerciale;

f) in scopul aplicarii prezentelor instructiuni, livrarile de bunuri care sunt transportate din teritoriul comunitar, astfel cum este definit la art. 1252 din Codul fiscal, in afara Comunitatii, chiar si cele prevazute la lit. e), sunt denumite exporturi, iar furnizorul mentionat la lit. d) este denumit exportator.

(4) Pentru acele operatiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici sa fie in posesia documentelor de justificare a scutirii in momentul faptului generator, prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxa se va face in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea in cauza.

(5) Daca pentru operatiuni scutite de taxa sunt emise facturi pentru valoarea totala ori partiala a unor operatiuni inaintea faptului generator de taxa sau sunt emise facturi pentru avansuri, scutirea se justifica in conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni, in termenul prevazut la alin. (4), de la data faptului generator de taxa.

(6) În cazul in care nu sunt prezentate documentele de justificare a scutirii de taxa la data efectuarii controlului si pentru operatiunea in cauza a intervenit faptul generator, organele de inspectie fiscala au dreptul de a suspenda inspectia fiscala pana la data prezentarii acestora.

(7) Suspendarea inspectiei fiscale nu poate depasi termenul prevazut la alin. (4) si se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(8) Daca inspectia fiscala a fost deja efectuata si, ulterior expirarii termenului prevazut la alin. (4), fara sa depaseasca termenul legal de prescriptie, persoana impozabila intra in posesia documentelor de justificare a scutirii de taxa, aceasta poate solicita organelor fiscale competente reverificarea perioadei respective, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Scutirile cu drept de deducere sunt aplicate in masura in care persoanele impozabile pot justifica scutirea cu documentele prevazute de prezentele instructiuni. Aplicarea regimului de taxare pentru operatiuni scutite cu drept de deducere de catre persoanele impozabile nu va fi sanctionata de organele de inspectie fiscala.
adnotare:
Ordin nr. 3419/2009 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 21 decembrie 2009, Monitorul Oficial 915/2009 ;

Ordin nr. 3424/2008 – pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice din 20 noiembrie 2008, Monitorul Oficial 795/2008 ;

Art. 2

(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii de furnizor sau de alta persoana in contul sau. Prin persoana care expediaza sau transporta bunuri in afara Comunitatii in contul furnizorului se intelege orice persoana care face transportul. Scutirea se aplica numai in situatia in care, potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor si cumparator, transportul bunurilor in afara Comunitatii este in sarcina furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la o alta persoana pentru efectuarea transportului.

(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se justifica de catre exportator cu urmatoarele documente:

a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau, daca transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele solicitate de autoritatea vamala pentru intocmirea declaratiei vamale de export;

b) unul dintre urmatoarele documente:

1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

b) unul dintre urmatoarele documente:

1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;

3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar, transmisa de biroul vamal;

c) documente din care sa rezulte ca transportul este realizat de furnizor ori in numele sau, cum sunt: documentul de transport, comanda de cumparare, de vanzare sau contractul, documentele de asigurare.
adnotare:
Ordin nr. 2230/2011 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 29 iunie 2011, Monitorul Oficial 498/2011 ;

Ordin nr. 3419/2009 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 21 decembrie 2009, Monitorul Oficial 915/2009 ;

Ordin nr. 3424/2008 – pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice din 20 noiembrie 2008, Monitorul Oficial 795/2008 ;

Art. 3

(1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau. Astfel de livrari au loc in cadrul unor contracte prin care persoana obligata sa transporte bunurile in afara Comunitatii este cumparatorul nestabilit in Romania sau alta persoana in contul sau.

(2) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la alin. (1) se justifica de furnizorul care realizeaza livrarea cu documentele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b) si cu documente din care sa rezulte ca transportul este realizat de client sau in numele sau, cum sunt: documentul de transport, comanda de cumparare, de vanzare sau contractul, documentele de asigurare.

(3) În cazul in care livrarea de bunuri se refera la bunuri cumparate in Romania de calatori persoane fizice, nestabiliti in Comunitate, care sunt transportate in bagajul personal al calatorului, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica potrivit procedurilor si conditiilor stabilite prin ordin distinct al ministrului finantelor publice.
adnotare:
Ordin nr. 3419/2009 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 21 decembrie 2009, Monitorul Oficial 915/2009 ;

Ordin nr. 3424/2008 – pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice din 20 noiembrie 2008, Monitorul Oficial 795/2008 ;

Art. 4

(1) Sunt scutite de taxa, potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decat cele prevazute la art. 141 din Codul fiscal, legate direct de exportul de bunuri.

(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport de bunuri legate direct de exportul de bunuri, se justifica de prestator in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, si daca aceasta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

b) contractul incheiat cu beneficiarul;

c) documentele specifice de transport prevazute la alin. (4), in functie de tipul transportului, sau, dupa caz, copii de pe aceste documente;

d) documente din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost exportate.

Exemplul 1: A factureaza catre B un transport din Italia in Elvetia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de transport este in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, cu toate ca locul exportului de bunuri este in Italia. Fiind un transport aferent unui export de bunuri, prestatorul va justifica scutirea de taxa, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania si prestatorul ar fi avut obligatia platii taxei daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Acelasi rationament s-ar aplica si in cazul in care transportul ar fi efectuat din Romania in Turcia sau in orice alta tara din afara Comunitatii, intre doua persoane impozabile stabilite in Romania.

Exemplul 2: A factureaza catre B un transport din Italia in Elvetia. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Italia. Locul serviciului de transport este in Italia, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol. În acest caz, serviciul fiind neimpozabil in Romania, nu este necesara justificarea scutirii de taxa. Desi operatiunea reprezinta o prestare intracomunitara de servicii, A nu va fi obligat sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, fiind scutita de taxa in statul beneficiarului.

Exemplul 3: A factureaza catre B un transport din China in SUA. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de transport este in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. Nefiind un transport aferent unui export de bunuri din teritoriul Comunitatii, nu este aplicabila nicio scutire de taxa. Persoana obligata la plata taxei este prestatorul conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care va emite o factura cu TVA catre B.

Exemplul 3: A factureaza catre B un transport din China in SUA. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Începand cu data de 1 ianuarie 2011, locul serviciului de transport nu este considerat a fi in Romania, conform art. 133 alin. (8) din Codul fiscal, prin urmare serviciul este neimpozabil in Romania din punctul de vedere al TVA.

(3) Daca locul serviciului de transport de bunuri este in Romania si beneficiarul ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi scutita, acesta justifica scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport legate direct de exportul de bunuri, cu:

a) facturi fiscale emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

b) contractul incheiat cu prestatorul;

c) documentele specifice de transport prevazute la alin. (4), in functie de tipul transportului, sau, dupa caz, copii de pe aceste documente;

d) documente din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost exportate din Comunitate.

Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. În cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.

Exemplu: A factureaza catre B un transport din Italia in Elvetia. A este o persoana impozabila stabilita in Franta, iar B este o persoana impozabila stabilita in Romania. Locul serviciului de transport este in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. Fiind un transport aferent unui export de bunuri, beneficiarul va justifica scutirea de taxa, deoarece prestatorul nu este o persoana impozabila stabilita in Romania si beneficiarul ar fi avut obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Desi operatiunea reprezinta o achizitie intracomunitara de servicii, B nu ar avea obligatia sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, daca justifica scutirea de taxa.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (2) si (3), se considera documente specifice de transport, in functie de tipul transportului:

a) in cazul transportului auto: Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR), carnetul TIR si, dupa caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1;

b) in cazul transportului feroviar: scrisoarea de trasura, documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din Comunitate, si, dupa caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1;

c) in cazul transportului multimodal cale ferata–naval: scrisoarea de trasura si foaia de conosament si, dupa caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1;

d) in cazul transportului prin conducte: documentul emis de transportator, cuprinzand date referitoare la bunurile transportate, si, dupa caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1.

(5) Scutirea de taxa pentru transporturile de bunuri prevazute la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se aplica si in cazul transporturilor combinate. Justificarea scutirii se realizeaza pe baza documentelor prevazute la alin. (2), in cazul prestatorului, sau la alin. (3), in cazul beneficiarului, precum si a documentelor specifice fiecarui tip de transport care intra in componenta transportului combinat, conform alin. (4).

(6) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri, se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu ar fi aplicata o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) contractul incheiat cu beneficiarul;

b) facturi fiscale care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

c) documentele din care sa rezulte ca sunt servicii accesorii unui transport de bunuri care au fost exportate din Comunitate.

Exemplul 1: A factureaza catre B un serviciu de descarcare de bunuri efectuat in Elvetia, aferent unui transport din Italia in Elvetia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de descarcare este in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. Fiind un serviciu accesoriu unui transport aferent unui export de bunuri, prestatorul va justifica scutirea de taxa, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania si prestatorul ar fi avut obligatia platii taxei daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa.

Exemplul 2: A factureaza catre B un serviciu de descarcare de bunuri efectuat in Elvetia, aferent unui transport din Italia in Elvetia. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Italia. Locul serviciului de descarcare este in Italia, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol. În acest caz, serviciul fiind neimpozabil in Romania, nu este necesara justificarea scutirii de taxa. Desi operatiunea reprezinta o prestare intracomunitara de servicii, A nu va fi obligat sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, operatiunea fiind scutita de taxa in statul beneficiarului.

Exemplul 3: A factureaza catre B un serviciu de incarcare de bunuri in camioane, serviciul fiind efectuat pe teritoriul Serbiei. Bunurile sunt transportate din Serbia in Elvetia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de incarcare este in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. Nefiind un serviciu accesoriu unui transport aferent unui export de bunuri din teritoriul Comunitatii, nu este aplicabila nicio scutire de taxa. Persoana obligata la plata taxei este prestatorul, conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care va emite o factura cu TVA catre B.

(7) Daca locul serviciilor accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri este in Romania, scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita, pe baza urmatoarelor documente:

a) contractul incheiat cu prestatorul serviciilor;

b) facturi fiscale emisa de prestator;

c) documentele din care sa rezulte ca serviciile sunt accesorii unui transport de bunuri care au fost exportate.

Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. În cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.

Exemplu: A factureaza catre B un serviciu de descarcare de bunuri efectuat pe teritoriul Elvetiei. Bunurile sunt transportate din Italia in Elvetia. A este o persoana impozabila stabilita in Franta, iar B este o persoana impozabila stabilita in Romania. Locul serviciului de descarcare este in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. Fiind un serviciu accesoriu unui transport legat direct de un export de bunuri, beneficiarul va justifica scutirea de taxa, deoarece prestatorul nu este o persoana impozabila stabilita in Romania si beneficiarul ar fi avut obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Desi operatiunea reprezinta o achizitie intracomunitara de servicii, B nu ar avea obligatia sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, daca justifica scutirea de taxa.

(8) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru alte prestari de servicii legate direct de exportul de bunuri, se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) contractul incheiat cu beneficiarul;

b) facturi fiscale care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

c) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii efectuate sunt legate direct de exportul de bunuri.

Exemplele prezentate la alin. (6) vor fi avute in vedere corespunzator si pentru serviciile prevazute de prezentul alineat.

(9) Daca locul altor servicii legate direct de exportul de bunuri este in Romania, scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita, pe baza urmatoarelor documente:

a) contractul incheiat cu prestatorul serviciilor;

b) facturi fiscale emisa de prestator;

c) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii sunt legate direct de exportul de bunuri.

Exemplul prezentat la alin. (7) va fi avut in vedere corespunzator pentru serviciile prevazute de prezentul alineat.
adnotare:
Ordin nr. 2230/2011 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 29 iunie 2011, Monitorul Oficial 498/2011 ;

Ordin nr. 3419/2009 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 21 decembrie 2009, Monitorul Oficial 915/2009 ;

Ordin nr. 3424/2008 – pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice din 20 noiembrie 2008, Monitorul Oficial 795/2008 ;

Art. 5

(1) Sunt scutite de taxa, potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, legate direct de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal.

(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport de bunuri legate direct de importul de bunuri, se justifica de prestator, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal si daca aceasta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

b) contractul incheiat cu beneficiarul;

c) documentele specifice de transport prevazute la alin. (4), in functie de tipul transportului, sau, dupa caz, copii de pe aceste documente;

d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost importate in Comunitate si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate.

Exemplul 1: A factureaza catre B un transport din Elvetia in Italia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de transport este in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, cu toate ca locul importului de bunuri este in Italia. Fiind un transport aferent unui import de bunuri, prestatorul va justifica scutirea de taxa, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania si prestatorul ar fi avut obligatia platii taxei daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Acelasi rationament s-ar aplica in situatia in care bunurile ar fi transportate din orice alt stat din afara Comunitatii in Romania, locul importului de bunuri fiind in Romania, daca serviciul de transport este realizat de un prestator persoana impozabila, stabilit in Romania, catre un beneficiar persoana impozabila, stabilit in Romania.

Exemplul 2: A factureaza catre B un transport din Elvetia in Italia. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Italia. Locul serviciului de transport este in Italia, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. În acest caz, serviciul fiind neimpozabil in Romania, nu este necesara justificarea scutirii de taxa de catre A. Desi operatiunea reprezinta o prestare intracomunitara de servicii, A nu va fi obligat sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, operatiunea fiind scutita de taxa in statul beneficiarului.

Exemplul 3: A factureaza catre B un transport din China in SUA. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de transport este in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. Nefiind un transport aferent unui import de bunuri in Comunitate, nu este aplicabila nicio scutire de taxa. Persoana obligata la plata taxei este prestatorul A, conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care va emite o factura cu TVA catre B.

Exemplul 3: A factureaza catre B un transport din Turcia in Maroc. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Începand cu data de 1 ianuarie 2011, locul serviciului de transport nu este considerat a fi in Romania, conform art. 133 alin. (8) din Codul fiscal, prin urmare serviciul este neimpozabil in Romania din punctul de vedere al TVA.

(3) Daca locul serviciilor de transport direct legate de importul de bunuri, a caror valoare este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, este in Romania, scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) facturi fiscale emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

b) contractul incheiat cu prestatorul;

c) documentele specifice de transport prevazute la alin. (4), in functie de tipul transportului, sau, dupa caz, copii de pe aceste documente;

d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost importate in Comunitate si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal sau echivalentului acestui articol din legislatia altui stat membru.

Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. În cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.

Exemplu: A factureaza catre B un transport din Elvetia in Italia. A este o persoana impozabila stabilita in Franta, iar B este o persoana impozabila stabilita in Romania. Locul serviciului de transport este in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, cu toate ca locul importului de bunuri este in Italia. Fiind un transport aferent unui import de bunuri, beneficiarul va justifica scutirea de taxa, deoarece prestatorul nu este o persoana impozabila stabilita in Romania si beneficiarul ar fi avut obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Desi operatiunea reprezinta o achizitie intracomunitara de servicii, B nu are obligatia sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, daca ar justifica scutirea de taxa.

(4) În aplicarea alin. (2) si (3), se considera documente specifice de transport, in functie de tipul transportului:

a) in cazul transportului auto: Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR), carnetul TIR si, dupa caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1;

b) in cazul transportului feroviar: scrisoarea de trasura, documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme intrarea marfii in Comunitate, si, dupa caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1;

c) in cazul transportului multimodal cale ferata–naval: scrisoarea de trasura si foaia de conosament si, dupa caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1;

d) in cazul transportului prin conducte: documentul emis de transportator, cuprinzand date referitoare la bunurile transportate si, dupa caz, documentul de tranzit vamal comunitar T1.

(5) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru prestarile de servicii accesorii transportului si alte prestari de servicii, direct legate de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, se justifica de prestator, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

b) contractul incheiat cu beneficiarul;

c) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii sunt accesorii transportului bunurilor importate in Comunitate sau sunt servicii aferente importului de bunuri in Comunitate si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate.

Exemplul 1: A factureaza catre B un serviciu de descarcare de bunuri efectuat in Italia, aferent unui transport din Elvetia in Italia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de descarcare este in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, cu toate ca locul importului de bunuri este in Italia. Fiind un serviciu accesoriu unui transport direct legat de un import de bunuri, prestatorul va justifica scutirea de taxa, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania si prestatorul ar fi avut obligatia platii taxei daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Fiind un serviciu prestat intre doua persoane impozabile stabilite in Romania, nu este considerat un serviciu intracomunitar.

Exemplul 2: A factureaza catre B un serviciu de descarcare de bunuri efectuat in Italia, aferent unui transport din Elvetia in Italia. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Italia. Locul serviciului de descarcare este in Italia, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol. În acest caz, serviciul fiind neimpozabil in Romania, A nu trebuie sa justifice scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal. Desi operatiunea reprezinta o prestare intracomunitara de servicii, A nu va fi obligat sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, fiind scutita de taxa in statul beneficiarului.

Exemplul 3: A factureaza catre B un serviciu de descarcare de bunuri din camioane, serviciul fiind efectuat pe teritoriul Elvetiei. Bunurile sunt transportate din Serbia in Elvetia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite in Romania. Locul serviciului de descarcare este in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. Nefiind un serviciu accesoriu unui transport aferent unui import de bunuri in teritoriul Comunitatii, nu este aplicabila nicio scutire de taxa. Persoana obligata la plata taxei este prestatorul A, conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care va emite o factura cu TVA catre B.

(6) Daca locul serviciilor accesorii transportului si altor prestari de servicii, direct legate de importul de bunuri a caror valoare este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, este in Romania, scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita, cu urmatoarele documente:

a) facturi fiscale emisa de prestator;

b) contractul incheiat cu prestatorul;

c) documentele din care sa rezulte ca serviciile respective sunt accesorii transportului bunurilor importate sau sunt aferente importului de bunuri in Comunitate si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate.

Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. În cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.

Exemplu: A factureaza catre B descarcarea bunurilor din camion efectuata in Italia. Bunurile au fost transportate din Elvetia in Italia. A este o persoana impozabila stabilita in Franta, iar B este o persoana impozabila stabilita in Romania. Locul serviciului de descarcare direct legat de importul de bunuri este in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, cu toate ca locul importului este in Italia. Fiind un serviciu accesoriu unui import de bunuri, beneficiarul B va justifica scutirea de taxa, deoarece prestatorul A nu este o persoana impozabila stabilita in Romania si beneficiarul ar fi avut obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa. Desi operatiunea reprezinta o achizitie intracomunitara de servicii, B nu ar avea obligatia sa inscrie aceasta operatiune in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, daca ar justifica scutirea de taxa.
adnotare:
Ordin nr. 2230/2011 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 29 iunie 2011, Monitorul Oficial 498/2011 ;

Ordin nr. 3419/2009 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 21 decembrie 2009, Monitorul Oficial 915/2009 ;

Ordin nr. 3424/2008 – pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice din 20 noiembrie 2008, Monitorul Oficial 795/2008 ;

Art. 6

(1) Sunt scutite de taxa, potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, prestarile de servicii efectuate in Romania asupra bunurilor mobile achizitionate ori importate in vederea prelucrarii in Romania si care ulterior sunt transportate in afara Comunitatii de catre prestatorul serviciilor sau de catre client, daca acesta nu este stabilit in Romania, ori de alta persoana in numele oricaruia dintre acestia. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal se aplica prestarilor de servicii de prelucrare si in cazul in care prestatorul de servicii care efectueaza aceste servicii in baza unui contract incheiat cu un client nestabilit in Romania achizitioneaza sau importa bunuri in vederea incorporarii in produsul prelucrat ori in vederea utilizarii in legatura directa cu produsele prelucrate. Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal se aplica pentru prestarile de servicii pentru care locul prestarii se considera in Romania, conform prevederilor art. 133 din Codul fiscal, si se justifica cu documentele prevazute la alin. (3) sau (4), dupa caz. Orice bun incorporat in produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate in legatura directa cu produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.

(2) În cazul bunurilor importate in Romania in vederea prelucrarii, calitatea de importator o poate avea, conform prevederilor pct. 59 din Normele de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, fie proprietarul bunurilor, fie persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, care importa bunuri in Romania in regimul vamal de perfectionare activa in sistem de rambursare, prevazut la art. 114 paragraful 1 lit. (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, in vederea prelucrarii, cu conditia ca bunurile rezultate ca urmare a acestor operatiuni sa fie reexportate in afara Comunitatii sau sa fie achizitionate de catre persoana impozabila respectiva. În situatia in care bunurile rezultate in urma prelucrarii nu sunt reexportate in afara Comunitatii, prestatorul de servicii care a importat bunurile in Romania in vederea prelucrarii pierde dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, cu exceptia cazului in care achizitioneaza bunurile rezultate in urma prelucrarii. În situatia in care locul prestarii este considerat a fi in Romania conform prevederilor art. 133 din Codul fiscal, daca bunurile rezultate in urma prelucrarii nu sunt reexportate in afara Comunitatii, prestarile de servicii de prelucrare nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata. Daca serviciile sunt prestate catre un beneficiar persoana impozabila, stabilit in alt stat membru, locul prestarii se considera in statul membru in care este stabilit beneficiarul conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol, serviciile fiind neimpozabile in Romania. Totusi, prestatorul nu are obligatia de a depune declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, daca prestarea de servicii este scutita de TVA in statul beneficiarului.

(3) Scutirea de taxa prevazuta la alin. (1), pentru prelucrarea bunurilor mobile corporale achizitionate din Romania sau din alte state membre ori importate de catre clientul care nu este stabilit in Romania, se justifica de prestatorul serviciilor cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu clientul care nu este stabilit in Romania;

b) facturi fiscale pentru serviciile de prelucrare efectuate, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

c) copie de pe unul dintre urmatoarele documente:

1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar, transmisa de biroul vamal;

c) copie de pe unul dintre urmatoarele documente:

1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;

d) documentul de transport care atesta ca bunurile rezultate in urma prelucrarii parasesc Comunitatea, daca transportul bunurilor in afara Comunitatii intra in sarcina prestatorului de servicii, sau, dupa caz, copie de pe acest document, daca transportul bunurilor in afara Comunitatii intra in sarcina clientului nestabilit in Romania.

(4) Scutirea de taxa prevazuta la alin. (1), pentru prelucrarea bunurilor mobile corporale importate de catre prestatorul de servicii, se justifica de prestator cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu clientul care nu este stabilit in Romania;

b) facturi fiscale pentru serviciile prestate, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

c) autorizatia de perfectionare activa in sistem de rambursare;

d) declaratia vamala pentru regimul vamal de perfectionare activa in sistemul de rambursare;

e) dovada exportului bunurilor rezultate in urma prelucrarii, reprezentata de unul dintre urmatoarele documente:

1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar, transmisa de biroul vamal;

e) dovada exportului/reexportului bunurilor rezultate in urma prelucrarii, care confirma ca acestea au parasit teritoriul vamal comunitar, reprezentata de unul dintre urmatoarele documente:

1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;

f) documentul de transport, care atesta ca bunurile rezultate in urma prelucrarii parasesc Comunitatea, daca transportul bunurilor in afara Comunitatii intra in sarcina prestatorului de servicii, sau, dupa caz, copie de pe acest document, daca transportul bunurilor in afara Comunitatii intra in sarcina clientului nestabilit in Romania.

Exemplul 1: A factureaza catre B servicii de confectionare produse textile, materiile prime fiind achizitionate din Franta de catre client, respectiv de B. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Elvetia. Locul prestarii serviciilor fiind in Romania conform art. 133 alin. (7) din Codul fiscal, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii, A trebuie sa justifice scutirea de TVA, intrucat ar fi avut obligatia platii taxei daca operatiunea nu ar fi fost scutita de taxa.

Exemplul 2: A factureaza catre B servicii de confectionare produse textile, materiile prime fiind achizitionate din Franta de catre client, respectiv de B. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Italia. Locul prestarii serviciilor se considera a fi in Italia, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol, serviciile fiind neimpozabile in Romania. Desi operatiunea reprezinta o prestare intracomunitara de servicii, prestatorul nu are obligatia de a depune declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, daca prestarea de servicii este scutita de TVA in statul beneficiarului, respectiv in Italia.
adnotare:
Ordin nr. 2230/2011 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 29 iunie 2011, Monitorul Oficial 498/2011 ;

Ordin nr. 3419/2009 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 21 decembrie 2009, Monitorul Oficial 915/2009 ;

Art. 7

(1) Partea din transportul international de persoane pentru care se aplica scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal este transportul pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit art. 133 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal.

(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru transportul international de persoane cu mijloace auto se justifica cu urmatoarele documente:

a) licenta de transport, dupa caz;

b) caietul de sarcini al licentei de traseu, dupa caz;

c) foaia de parcurs sau alte documente din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara, vizate, dupa caz, de organul vamal. În lipsa vizei organului vamal, pentru transporturile internationale din teritorii necomunitare spre Romania si din Romania spre teritorii necomunitare, se va accepta o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al transportatorului sau a casei de expeditie;

d) diagrama biletelor de calatorie sau, dupa caz, facturile, in cazul curselor ocazionale;

e) facturi fiscale pentru contravaloarea biletelor vandute, in situatia in care vanzarea biletelor se face prin intermediari.

(3) Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, pentru transportul international aerian, fluvial, maritim, feroviar, de persoane, se justifica de catre transportatori cu:

a) documentele specifice de transport, din care sa rezulte traseul transportului, data de iesire/intrare din/in tara, dupa caz;

b) factura, in situatia in care biletele de calatorie au fost vandute prin intermediari;

c) borderoul/diagrama biletelor de calatorie vandute sau, dupa caz, facturile, in cazul curselor ocazionale.
adnotare:
Ordin nr. 3419/2009 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 21 decembrie 2009, Monitorul Oficial 915/2009 ;

Ordin nr. 3424/2008 – pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice din 20 noiembrie 2008, Monitorul Oficial 795/2008 ;

Art. 8

(1) Conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de taxa, in cazul navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit ori alta activitate economica sau pentru salvare ori asistenta pe mare, urmatoarele operatiuni:

1. livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, navlosirea, leasingul si inchirierea de nave, precum si livrarea, leasingul, inchirierea, repararea si intretinerea de echipamente incorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;

2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, dar inclusiv pentru navele de razboi incadrate in nomenclatura combinata (NC) cod 8906 10 00 care parasesc tara si se indreapta spre porturi straine, unde vor fi ancorate, cu exceptia, in cazul navelor folosite pentru pescuitul de coasta, a proviziilor;

3. prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora.

(2) Livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 1 si 3 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprind, printre altele, operatiuni precum:

a) livrarea de echipamente incorporate in nave sau utilizate pe acestea;

b) modernizarea, renovarea, revizia si repararea navelor, respectiv orice lucrari necesare pentru utilarea ori reutilarea acestora sau readucerea la starea lor initiala, inclusiv operatiuni precum vopsirea, refacerea instalatiilor, lucrari de tamplarie, instalarea materialelor termoizolatoare si electrice;

c) serviciile necesare pentru mentinerea navelor, a echipamentelor si sistemelor acestora in perfecta stare de functionare, inclusiv intretinerea, masurile de prevenire a incendiilor, decontaminarea;

d) serviciile expertilor, prestate in cadrul lucrarilor de reparatii si al lucrarilor de reparare, renovare si intretinere a navelor si a sistemelor si echipamentelor acestora. Aceste servicii includ si inspectiile pentru constatarea respectarii masurilor de siguranta, inspectia navelor, inspectia tehnica a echipamentelor, investigatiile legate de incendii sau alte calamitati survenite la bord;

e) lucrarile de reparatii si intretinere a bunurilor ce sunt integrate in nave sau direct utilizate pentru exploatarea acestora, cum ar fi containerele utilizate pentru depozitarea bagajelor, alimentelor, in cazul navelor de pasageri;

f) navlosirea, leasingul si inchirierea navelor. Prin navlosire se intelege contractul prin care navlosantul pune la dispozitia navlositorului pentru transport o nava, parti din ea sau o incapere a ei;

g) serviciile necesare pentru exploatarea navelor si a incarcaturii acestora inainte, in timpul si dupa efectuarea unei calatorii, la sosirea in porturi, la stationarea si la plecarea din porturi, inclusiv:

1. serviciile asigurate de piloti pentru facilitarea intrarii si iesirii din porturi, servicii constand in remorcare, impingere, protejare, curatenie;

2. utilizarea porturilor, respectiv utilizarea macaralelor, cheiurilor, debarcaderelor, serviciilor de telecomunicatii si utilizarea instalatiilor radar;

3. serviciile administrative si serviciile de comunicatii;

h) serviciile asigurate pentru nevoile directe ale pasagerilor si echipajului si/sau incarcaturii transportate de nave, incluzand:

1. asistenta necesara pasagerilor si echipajului asigurata in contul armatorului cu ocazia transportului maritim, cum ar fi intocmirea documentelor de calatorie, servicii de cazare si alimentatie asigurate pasagerilor, in cazul in care aceste servicii trebuie asigurate prin contractul de transport;

2. serviciile aferente bunurilor transportate de nave, cum ar fi serviciile necesare pentru manipularea, protejarea si conservarea bunurilor transportate, inclusiv serviciile specialistilor in daune sau pentru protejarea apelor si zonelor inconjuratoare, pentru prevenirea poluarii ori contaminarii acestor ape si zone.

(3) În sensul art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin provizii se intelege bunurile necesare aprovizionarii navelor. Bunurile pentru aprovizionare si alimentare cu combustibil cuprind, printre altele:

a) aprovizionarea la bord: bunuri care sunt exclusiv utilizate pentru consumul la bord de catre membrii echipajului si pasagerii vasului, cum ar fi mancarea si bauturile;

b) combustibili si lubrifianti, in stare solida, lichida sau gazoasa. Aceste bunuri sunt necesare pentru functionarea corespunzatoare a motoarelor si a altor utilaje si echipamente aflate la bord;

c) consumabilele, aparatele si proviziile de obicei utilizate la bord de echipaj si pasageri, cum ar fi: tacamurile, aparatele de gatit, fetele de masa, instrumentele si produsele de curatare, instrumentele pentru lucrarile de reparatii si intretinere si bunurile consumabile utilizate pentru conservarea, tratarea sau prepararea la bord a marfurilor transportate, cum ar fi, de exemplu, gheata si sarea pentru conservarea pestelui pe un vas de pescuit.

(4) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza fie de furnizor/prestator, fie de beneficiar, pe baza documentelor care atesta ca livrarile de bunuri si prestarile de servicii sunt destinate scopurilor prevazute de lege. Scutirea prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal se aplica atat pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate in beneficiul direct al armatorilor de nave, cat si in situatia in care intre furnizori/prestatori si armator se interpune un agent de nava. Scutirea de taxa pentru prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 1 si 3 din Codul fiscal se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Daca locul prestarilor de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 1 si 3 din Codul fiscal este in Romania, scutirea de taxa se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita.

Exemplul 1: A factureaza catre B servicii de reparatii ale unei nave destinate transportului maritim, serviciile fiind efectuate pe teritoriul Romaniei. A este o persoana impozabila stabilita in Romania, iar B este o persoana impozabila stabilita in Norvegia. Locul prestarii serviciului fiind in Romania conform art. 133 alin. (7) din Codul fiscal, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila nestabilita in Comunitate, prestatorul trebuie sa justifice scutirea de taxa, intrucat ar fi fost persoana obligata la plata taxei daca operatiunea nu era scutita.

Exemplul 2: A factureaza catre B servicii de reparatii ale unei nave destinate transportului maritim. A este o persoana impozabila stabilita in Dubai, iar B este o persoana impozabila stabilita in Romania. Locul prestarii serviciului este in Romania conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, deoarece beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania. Prestatorul nefiind stabilit in Romania, beneficiarul trebuie sa justifice scutirea de taxa, intrucat ar fi fost persoana obligata la plata taxei daca operatiunea nu era scutita.

(5) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata nu se acorda pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii destinate construirii navelor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal. Livrarile de bunuri destinate construirii navelor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de nave pot fi scutite de taxa pe valoarea adaugata, conform prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, daca livrarea respectiva se incadreaza intr-o masura de simplificare prevazuta prin ordin al ministrului finantelor publice.

(6) Prin transport international, in sensul art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, se intelege transportul care are fie punctul de plecare, fie punctul de sosire in afara tarii, fie ambele puncte in afara tarii.
adnotare:
Ordin nr. 3419/2009 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 21 decembrie 2009, Monitorul Oficial 915/2009 ;

Ordin nr. 3424/2008 – pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice din 20 noiembrie 2008, Monitorul Oficial 795/2008 ;

Art. 9

(1) În sensul art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, se aplica scutirea de taxa in cazul companiilor aeriene care in principal realizeaza transport international de persoane si/sau de marfuri efectuat cu aeronave, pentru urmatoarele operatiuni:

1. livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, leasingul si inchirierea aeronavelor, precum si livrarea, leasingul, inchirierea, repararea si intretinerea echipamentelor incorporate sau utilizate pe aceste aeronave;

2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe aeronave;

3. prestarea de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 1 sau la art. 1441 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor si/sau pentru incarcatura acestora.

(2) O companie aeriana este orice persoana impozabila ale carei activitati includ transportul, pe calea aerului, de pasageri sau de marfa in regim de inchiriere sau cu plata. Aceasta include toate liniile aeriene internationale ce asigura transporturi internationale regulate de pasageri si/sau de bunuri si toate companiile ce efectueaza transporturi internationale charter de pasageri si/sau de marfa. Încarcatura reprezinta orice bunuri ce pot fi transportate pe calea aerului, inclusiv corespondenta si animalele.

(3) Livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprind, printre altele, operatiuni precum:

a) livrarea de echipamente incorporate in aeronave sau utilizate pe acestea;

b) modernizarea, renovarea, revizia si repararea aeronavelor, respectiv orice lucrari necesare pentru utilarea sau reutilarea acestora sau readucerea la starea lor initiala, inclusiv operatiuni precum vopsirea, refacerea instalatiilor, lucrari de tamplarie, instalarea materialelor termoizolatoare si electrice;

c) serviciile necesare pentru mentinerea aeronavelor, a echipamentelor si sistemelor acestora in perfecta stare de functionare, inclusiv intretinerea, masurile de prevenire a incendiilor, decontaminarea;

d) serviciile expertilor, prestate in cadrul lucrarilor de reparatii si al lucrarilor pe care le presupun repararea, renovarea si intretinerea aeronavelor si a sistemelor si echipamentelor acestora. Aceste servicii includ si inspectiile pentru constatarea respectarii masurilor de siguranta, inspectia aeronavelor, inspectia tehnica a echipamentelor, investigatiile legate de incendii sau alte calamitati survenite la bord;

e) lucrari de reparatii si intretinere a bunurilor integrate in aeronave sau care sunt direct si permanent utilizate pentru exploatare, cum ar fi containerele, facute la comanda, utilizate in aeronave pentru depozitarea bagajelor, alimentelor;

f) leasingul si inchirierea aeronavelor;

g) serviciile necesare pentru exploatarea aeronavelor si a incarcaturii acestora inainte, in timpul si dupa o calatorie, la sosirea in aeroporturi, la stationarea si la plecarea din aeroporturi, incluzand:

1. servicii necesare pentru aterizare, decolare sau stationare in aeroporturi, inclusiv servicii constand in remorcare, impingere, protectie, curatenie;

2. utilizarea aeroporturilor si, mai concret, utilizarea pistelor, serviciilor de telecomunicatii si utilizarea instalatiilor radar;

3. serviciile administrative si serviciile de comunicatii;

h) servicii asigurate pentru nevoile directe ale pasagerilor si echipajului si/sau ale incarcaturii transportate de aeronave, inclusiv:

1. asistenta necesara pasagerilor si echipajului asigurata pe seama operatorului aerian cu ocazia transportului aerian, cum ar fi intocmirea documentelor de calatorie si cazarea, masa si bautura asigurate pasagerilor, in cazul in care aceste servicii trebuie asigurate in baza contractului de transport;

2. serviciile referitoare la bunurile transportate de aeronave, cum ar fi serviciile necesare pentru manipularea, protejarea si conservarea bunurilor transportate, inclusiv serviciile asigurate de specialistii in «daune» sau pentru protejarea mediului inconjurator, respectiv pentru prevenirea poluarii ori contaminarii acestor zone.

(4) În sensul art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin provizii se intelege bunurile necesare aprovizionarii aeronavelor. Bunurile pentru aprovizionare si alimentare cu combustibil cuprind, printre altele:

a) bunuri care sunt exclusiv utilizate pentru consumul la bord de catre membrii echipajului si pasagerii aeronavei, cum ar fi mancarea si bauturile;

b) combustibili si lubrifianti, in stare solida, lichida sau gazoasa. Aceste bunuri sunt necesare pentru functionarea corespunzatoare a motoarelor si a altor utilaje si echipamente aflate la bord;

c) consumabile, aparate si proviziile utilizate de obicei la bord de echipaj si pasageri, cum ar fi tacamurile, aparatele de gatit, fetele de masa, instrumentele si produsele de curatare, uneltele pentru lucrarile de reparatii si intretinere si bunurile consumabile utilizate pentru conservarea, tratarea sau prepararea la bord a marfurilor transportate.

(5) În cazul companiilor aeriene care nu sunt stabilite in Romania, in scopul aplicarii scutirilor se va considera ca activitatea acestora consta intotdeauna, in principal, in transportul international de persoane si/sau de marfuri efectuat cu plata. În cazul companiilor aeriene stabilite in Romania, Directia generala aviatie civila din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii va emite un certificat care atesta faptul ca activitatea acestora consta, in principal, in transportul international de persoane si/sau de marfuri efectuat cu plata, care va fi transmis in copie furnizorilor/prestatorilor, ca document justificativ pentru aplicarea scutirii. Certificatul va fi eliberat la solicitarea companiilor aeriene, dupa cum urmeaza:

a) in cazul in care certificatul este solicitat in anul curent pentru anul urmator, va fi avuta in vedere activitatea desfasurata in anul solicitarii si certificatul va fi valabil de la data de 1 ianuarie pana la data de 31 decembrie a anului calendaristic urmator;

b) in situatia in care certificatul nu a fost solicitat in anul curent pentru anul urmator, va fi avuta in vedere activitatea desfasurata in anul precedent si certificatul va fi valabil de la data emiterii pana la data de 31 decembrie a anului in care a fost eliberat;

c) in cazul companiilor aeriene nou-infiintate, certificatul va fi eliberat in anul infiintarii pe baza planului de afaceri prezentat Directiei generale aviatie civila din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si va fi valabil de la data emiterii pana la data de 31 decembrie a anului in care a fost eliberat.

(6) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata nu se acorda pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii destinate construirii aeronavelor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal. Livrarile de bunuri destinate construirii aeronavelor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de aeronave pot fi scutite de taxa pe valoarea adaugata conform prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, daca livrarea respectiva se incadreaza intr-o masura de simplificare prevazuta prin ordin al ministrului finantelor publice.

(7) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza pe baza documentelor care atesta ca livrarile de bunuri si prestarile de servicii sunt destinate scopurilor prevazute de lege si a certificatului prevazut la alin. (5) pentru companiile aeriene stabilite in Romania. Scutirea prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal se aplica atat pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate in beneficiul direct al companiilor aeriene, cat si in situatia in care intre furnizori/prestatori si compania aeriana se interpune un agent de nava. Scutirea de taxa pentru prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Daca locul prestarilor de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal este in Romania, scutirea de taxa se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita.

(7) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza pe baza documentelor care atesta ca livrarile de bunuri si prestarile de servicii sunt destinate scopurilor prevazute de lege si a certificatului prevazut la alin. (5) pentru companiile aeriene stabilite in Romania. Scutirea de taxa pentru prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Daca locul prestarilor de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 1 si 3 din Codul fiscal este in Romania, scutirea de taxa se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita.

(8) În sensul art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, transportul international are intelesul de la art. 8 alin. (6).
adnotare:
Ordin nr. 2230/2011 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 29 iunie 2011, Monitorul Oficial 498/2011 ;

Ordin nr. 3419/2009 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 21 decembrie 2009, Monitorul Oficial 915/2009 ;

Ordin nr. 3424/2008 – pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice din 20 noiembrie 2008, Monitorul Oficial 795/2008 ;

Art. 10

(1) Scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere a), se justifica pe baza urmatoarelor documente:

a) facturi fiscale care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;

b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru;

si, dupa caz,

c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.

(2) În cazul livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, prevazute la art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, scutirea de taxa se justifica prin:

a) facturi fiscale care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, daca furnizorul nu este o persoana impozabila, prin contractul de vanzare/cumparare;

b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru sau, dupa caz, prin dovada inmatricularii mijlocului de transport nou in statul membru de destinatie.

(3) În cazul livrarilor intracomunitare de produse accizabile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere c), catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) si (5) ori art. 16 din Directiva Consiliului 92/12/CEE din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor si detinerea, circulatia si controlul acestor produse, scutirea de taxa se justifica prin:

a) facturi fiscale care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, mai putin codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumparatorului in alt stat membru;

b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru; si, dupa caz,

c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.

(4) În cazul livrarilor intracomunitare asimilate de bunuri prevazute la art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv transferurile de bunuri, scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se justifica, cu exceptiile prevazute la acelasi alineat, pe baza urmatoarelor documente:

a) autofactura prevazuta la art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit in alt stat membru al persoanei care realizeaza transferul din Romania;

b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru.

(5) În situatia livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la alin. (1), daca inspectia fiscala a constatat ca pe facturi fiscale este inscris eronat codul de TVA al beneficiarului, pentru acordarea scutirii de TVA se va permite in timpul controlului corectarea facturii de catre furnizor si se va verifica validitatea codului de TVA al beneficiarului de catre organele de inspectie fiscala. Aceasta facturi fiscale va fi atasata de catre furnizor facturii initiale, fara sa genereze inregistrari in decontul de taxa al perioadei fiscale in care se opereaza corectia.
adnotare:
Ordin nr. 2230/2011 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 29 iunie 2011, Monitorul Oficial 498/2011 ;

Art. 11

(1) Conform art. 1441 din Codul fiscal, sunt scutite de taxa serviciile prestate de intermediarii care actioneaza in numele si in contul altei persoane, in cazul in care aceste servicii sunt prestate in legatura cu operatiunile scutite prevazute la art. 143 si 144 din Codul fiscal, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. f) si la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal. Scutirea de taxa se justifica de prestator in masura in care locul prestarii serviciului de intermediere este considerat a fi in Romania conform art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu s-ar aplica o scutire de TVA. Beneficiarul serviciului de intermediere are obligatia sa justifice scutirea de taxa daca locul prestarii este considerat in Romania conform art. 133 din Codul fiscal si in situatia in care acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi scutita.

(2) Justificarea scutirii de taxa se realizeaza pe baza facturii de comision si a documentelor care atesta ca serviciile sunt prestate in legatura cu operatiunile scutite mentionate la alin. (1).
adnotare:
Ordin nr. 3419/2009 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 21 decembrie 2009, Monitorul Oficial 915/2009 ;

CAPITOLUL II

Dispozitii tranzitorii

Art. 12

(1) Pentru exportul sau livrarile intracomunitare realizate prin comisionari care actioneaza in nume propriu, dar in contul unui comitent din tara, scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile realizate de comitent catre comisionar pana la data de 31 decembrie 2006 ramane definitiva, daca bunurile vor fi transportate de catre comisionar din Romania in afara Comunitatii sau in alt stat membru, dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv. Scutirea pentru livrarile realizate de comitent catre comisionar se justifica astfel:

a) in cazul in care bunurile sunt exportate de catre comisionar, cu urmatoarele documente:

1. contractul incheiat cu comisionarul, din care sa rezulte cantitatile de bunuri, precum si data la care trebuie efectuat exportul;

2. unul dintre urmatoarele documente, in copie:

2.1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

2.2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

2.3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar, transmisa de biroul vamal;

2. unul dintre urmatoarele documente, in copie:

2.1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

2.2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;

3. copie de pe lista-anexa la declaratia vamala sau la documentul de insotire la export, in care comisionarul a inscris denumirea comitentului;

4. facturi fiscale emisa de comitent catre comisionar pentru livrari realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv;

b) in cazul in care bunurile sunt livrate intracomunitar de catre comisionar, cu urmatoarele documente:

1. contractul incheiat cu comisionarul, din care sa rezulte cantitatile de bunuri, precum si data la care trebuia efectuat exportul, care a devenit livrare intracomunitara, daca bunurile sunt transportate intr-un stat membru dupa 1 ianuarie 2007;

2. copie de pe documentele prevazute la art. 10, emise de comisionar;

3. facturi fiscale emisa de comitent catre comisionar, pentru livrari realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.

(2) Pentru exportul sau livrarile intracomunitare realizate prin comisionari care actioneaza in nume propriu, dar in contul unui comitent din tara, livrarile de bunuri realizate dupa data de 1 ianuarie 2007 de catre comitenti catre comisionari nu beneficiaza de scutirea de taxa, acordata in regim tranzitoriu potrivit alin. (1).
adnotare:
Ordin nr. 2230/2011 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 29 iunie 2011, Monitorul Oficial 498/2011 ;

Art. 13

(1) În situatia in care beneficiarul stabilit in strainatate, in vederea obtinerii unui produs final, a contractat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, constand in prelucrari sau expertize asupra bunurilor mobile corporale, cu fiecare unitate care concura la realizarea produsului final, scutirile de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv raman definitive si se aplica de fiecare unitate potrivit prevederilor prezentului articol, daca produsul final este exportat sau livrat intracomunitar dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv.

(2) Exportul bunurilor sau livrarea intracomunitara de bunuri, dupa caz, poate fi efectuat/efectuata de oricare dintre unitatile care au participat la realizarea produsului final, precum si de catre un intermediar.

(3) Unitatile care au efectuat livrari de bunuri care sunt incorporate in produsul final, inclusiv ambalajele, pana la data de 31 decembrie 2006 justifica scutirea cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu beneficiarul extern, din care sa rezulte cantitatile de bunuri si unitatile la care se face predarea acestora, precum si termenul pentru justificarea exportului sau, dupa caz, a livrarii intracomunitare;

b) in cazul in care bunurile sunt exportate, unul dintre urmatoarele documente, in copie:

1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar transmisa de biroul vamal;

b) in cazul in care bunurile sunt exportate, unul dintre urmatoarele documente, in copie:

1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;

c) documentele prevazute la art. 10, daca bunurile sunt livrate intracomunitar dupa data aderarii;

d) facturi fiscale emisa catre beneficiarul extern pentru livrari de bunuri realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.

(4) Unitatile care au efectuat prestari de servicii care concura la realizarea produsului final justifica scutirea de taxa pentru serviciile realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu partenerul extern, din care sa rezulte prestarile de servicii efectuate si termenul pentru efectuarea exportului sau, dupa caz, a livrarii intracomunitare;

b) in cazul in care bunurile sunt exportate, cu unul dintre urmatoarele documente, in copie:

1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar transmisa de biroul vamal;

b) in cazul in care bunurile sunt exportate, cu unul dintre urmatoarele documente, in copie:

1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;

c) documentele prevazute la art. 10, in cazul in care produsul final este livrat intracomunitar;

d) facturi fiscale emisa catre beneficiarul extern pentru prestarile de servicii realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.
adnotare:
Ordin nr. 2230/2011 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 29 iunie 2011, Monitorul Oficial 498/2011 ;

Art. 14

(1) Scutirea de taxa pentru prestarile de servicii asupra bunurilor plasate in regim de perfectionare activa, inclusiv in cazul bunurilor de origine comunitara, precum si pentru livrarile de bunuri contractate cu beneficiarul stabilit in strainatate de catre alte unitati decat titularul autorizatiei de perfectionare activa si care sunt incorporate in produsele compensatoare, realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, ramane definitiva daca produsele compensatoare sunt exportate sau sunt plasate in alt regim vamal suspensiv ori sunt transportate in alt stat membru din Comunitate dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv.

(2) Unitatile care au contractat cu beneficiarul stabilit in strainatate livrari de bunuri care sunt incorporate in produsele compensatoare si care au fost livrate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu urmatoarele documente:

a) contractul incheiat cu beneficiarul extern, din care sa rezulte cantitatile de bunuri si unitatile la care se face predarea acestora, precum si termenul pentru justificarea exportului sau a plasarii in alt regim vamal suspensiv;

b) in cazul in care produsele compensatoare sunt exportate, unul dintre urmatoarele documente, in copie:

1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau

3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar transmisa de biroul vamal;

b) in cazul in care produsele compensatoare sunt exportate, unul dintre urmatoarele documente, in copie:

1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire;

c) daca produsele compensatoare sunt transportate in alt stat membru din Comunitate, se va prezenta copie de pe declaratia vamala de tranzit;

d) facturi fiscale emisa catre beneficiarul extern.

(3) Titularii autorizatiilor de perfectionare activa care realizeaza exportul sau reexportul produselor compensatoare ori care transporta produsele compensatoare in alt stat membru al Comunitatii sau le plaseaza in alt regim vamal suspensiv, dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel:

a) daca produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate, vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile realizate inainte si dupa data aderarii pe baza documentelor prevazute la art. 6 alin. (2);

b) daca produsele compensatoare sunt plasate in alt regim vamal suspensiv, vor justifica scutirea de taxa pentru serviciile realizate inainte si dupa data aderarii pe baza urmatoarelor documente:

1. contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate;

2. autorizatia pentru perfectionare activa;

3. facturi fiscale pentru prestarea de servicii;

4. declaratia vamala de plasare in alt regim vamal suspensiv;

c) daca produsele compensatoare sunt transportate intr-un stat membru din Comunitate, vor justifica scutirea de taxa pentru prestarile de servicii realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv pe baza urmatoarelor documente:

1. contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate;

2. autorizatia pentru perfectionare activa;

3. facturi fiscale pentru prestarea de servicii;

4. declaratia vamala de tranzit in alt stat membru al Comunitatii al produselor compensatoare.

(4) Alte persoane impozabile, care sunt inscrise in autorizatia pentru perfectionare activa si care efectueaza prestari de servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale sau orice alte prestari de servicii legate direct de bunuri plasate in regim de perfectionarea activa, daca produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate ori transportate in alt stat membru al Comunitatii sau sunt plasate in alt regim vamal suspensiv, dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel:

a) daca produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate, vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile realizate inainte si dupa data aderarii pe baza documentelor prevazute la art. 6 alin. (3);

b) daca produsele compensatoare sunt plasate in alt regim vamal suspensiv, vor justifica scutirea de taxa pentru serviciile realizate inainte si dupa data aderarii pe baza urmatoarelor documente:

1. contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate sau cu titularul autorizatiei de perfectionare activa;

2. copia de pe autorizatia pentru perfectionare activa;

3. facturi fiscale pentru prestarea de servicii;

4. copia de pe declaratia vamala de plasare in alt regim vamal suspensiv al produselor compensatoare;

c) daca produsele compensatoare sunt transportate intr-un stat membru din Comunitate, vor justifica scutirea de taxa pentru prestarile de servicii realizate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv pe baza urmatoarelor documente:

1. contractul incheiat cu beneficiarul din strainatate sau cu titularul autorizatiei de perfectionare activa;

2. copia de pe autorizatia pentru perfectionare activa;

3. facturi fiscale pentru prestarea de servicii;

4. copia de pe declaratia vamala de tranzit in alt stat membru al Comunitatii al produselor compensatoare.

(5) Încheierea regimului de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import al marfurilor de origine comunitara plasate in acest regim pe teritoriul Romaniei inainte de aderare si care sunt transportate dupa aderare in alt stat membru se efectueaza potrivit legislatiei vamale in vigoare, inclusiv daca produsele compensatoare incorporeaza si bunuri de origine comunitara provenind din Romania sau care au fost transportate din alt stat membru in Romania dupa data aderarii. Aceste produse compensatoare sunt numite in continuare produse compensatoare mixte. Persoanele impozabile care realizeaza prelucrarea bunurilor aflate in acest regim vor mentiona in registrul bunurilor primite numai bunurile de origine comunitara provenind din Romania sau care au fost transportate din alt stat membru in Romania dupa data aderarii, iar la data incheierii regimului vamal vor descarca registrul bunurilor primite pe baza documentelor vamale. Transportul produselor compensatoare mixte in alt stat membru nu va fi considerat o livrare intracomunitara de bunuri sau un transfer, respectiv o operatiune asimilata livrarii intracomunitare de bunuri, fiind supus unei operatiuni vamale, respectiv tranzitul in alt stat membru, pentru care se intocmeste documentul T1 sau TIR si fisa de informatii INF 1, potrivit legislatiei vamale.

(6) Prevederile alin. (5) se aplica si pentru bunurile de origine necomunitara plasate in Romania inainte de data aderarii in regimul de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import si care sunt transportate dupa aderare in alt stat membru.

(7) În situatiile prevazute la alin. (5) si (6), transportul produselor compensatoare mixte din Romania in alt stat membru, realizat de proprietarul acestora, este scutit de taxa in conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent daca are loc sau nu o livrare in sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
adnotare:
Ordin nr. 2230/2011 – privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 din 29 iunie 2011, Monitorul Oficial 498/2011 ;

Anexa este reprodusa in facsimil.

6 COMENTARII