CALCULATOR impozit pe venitul din închiriere

Transformarea în lei a venitului brut anual/venitului anual estimat din chiria/arenda exprimată în valută

*) În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.
Temei legal: ultima frază a lit.b) a alin.2) al art.82 din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

**) În situaţia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.
Temei legal: pct.137^1 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 cu modificările şi completările ulterioare date în aplicarea art.62 alin.1) din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare