GHID CONTABIL ORDIN 3055/2009

GHID PRACTIC 2010 referitor la unele aspecte privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009

MFP:  Ghid practic contabil, precizari privind aplicarea OMFP 3055/2009

INTRODUCERE

CUPRINS

CAPITOLUL I – ASPECTE GENERALE
1.1 Aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene
1.2 Calculul criteriilor de marime
1.3 Reguli de evaluare

CAPITOLUL 2 – IMOBILIZARI
2.1 Imobilizari necorporale
2.1.1 Cheltuielile de constituire
2.1.2 Cheltuielile de dezvoltare
2.1.3 Recunoasterea drepturilor din contractele de concesiuni
2.2 Imobilizari corporale
2.2.1 Aspecte generale privind imobilizarile corporale
2.2.2 Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale si cheltuieli ulterioare in legatura cu acestea
2.2.3 Amortizarea pe baza duratelor de utilizare economica
2.2.4 Deprecierea activelor imobilizate
2.2.5 Imobilizari corporale in regim de leasing
2.2.6 Reevaluarea imobilizarilor corporale
2.2.7 Tratamentul costurilor estimate pentru demontarea si mutarea activelor
2.3 Imobilizari financiare
2.3.1 Aspecte generale privind imobilizarile financiare
2.3.2 Investitii financiare pe termen lung
2.3.3 Înregistrarea garantiilor de buna executie

CAPITOLUL 3 – STOCURI
Stocurile sunt active circulante care:
a) sunt detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;
b) sunt in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii; sau
c) sunt sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.
În categoria stocurilor se cuprind si activele cu ciclu lung de fabricatie, destinate vanzarii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinte etc. realizate de entitatile ce au ca activitate principala obtinerea si vanzarea de locuinte). Daca constructiile sunt realizate in scopul exploatarii pe termen lung, de catre entitatea care le-a realizat, ele reprezinta imobilizari corporale.
De asemenea, atunci cand un teren este cumparat in scopul construirii pe acesta de constructii destinate vanzarii, acesta este inregistrat la stocuri.
3.1 Reguli generale privind stocurile
3.2 Schimbarea destinatiei activelor
3.3 Stocuri in curs de aprovizionare
3.4 Evidenta stocurilor in conditiile folosirii inventarului permanent si a inventarului intermitent
3.5 Evaluarea bunurilor fungibile la iesirea din gestiune

CAPITOLUL 4 – CONTABILITATEA TREZORERIEI
Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii actiunilor detinute pe termen scurt la entitatile afiliate, altor investitii pe termen scurt, disponibilitatilor in conturi la banci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie.
4.1 Disponibilitati banesti
4.2 Investitiile financiare pe termen scurt
4.3 Înregistrarea diferentelor de curs valutar aferente depozitelor pe termen scurt in valuta

CAPITOLUL 5 – TERTI
Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor entitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, entitatile afiliate si cele legate prin interese de participare, actionarii/asociatii, debitorii si creditorii diversi.
5.1 Evaluarea creantelor si datoriilor
5.2 Participarea salariatilor la profit
5.3 Deprecierea creantelor clienti
5.4 Cesiunea de creanta
5.5 Contabilitatea asocierilor in participatie

CAPITOLUL 6 – DATORII PE TERMEN LUNG, DATORII CONTINGENTE SI SUBVENTII
O datorie se incadreaza la datorii pe termen lung daca aceasta se deconteaza sau devine exigibila intr-o perioada mai mare de 12 luni de la data bilantului.
6.1 Datorii pe termen lung
6.2 Datorii contingente
6.3 Subventii

CAPITOLUL 7 – VENITURI
Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.
În categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse.
7.1 Recunoasterea veniturilor din vanzari de bunuri
7.2 Recunoasterea veniturilor din prestari de servicii

CAPITOLUL 8 – ASPECTE DIVERSE
Prezentul capitol cuprinde aspecte legate de inregistrarea in contabilitate a unor operatiuni mai rar intalnite, cum ar fi: corectarea erorilor contabile, ajustarea cifrei de afaceri nete (tratamentul reducerilor comerciale), punctele cadou acordate clientilor, costurile indatorarii, prezentarea capitalurilor proprii (actiuni proprii), certificatele de emisii de gaze cu efect de sera.
8.1 Corectarea erorilor contabile
8.2 Reduceri comerciale si financiare
8.3 Evidentierea contravalorii punctelor cadou acordate clientilor
8.4 Costurile indatorarii
8.5 Accize si fonduri speciale
8.6 Actiuni proprii
8.7 Evidentierea in contabilitate a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

MFP:  Ghid practic contabil, precizari privind aplicarea OMFP 3055/2009