Ordinul 3055/2009 – Reglementari contabile actualizate 2014

Cuprins pe Capitole Reglementari Contabile 2014

ORDINUL OMFP 3055/2009 – Reglementarile contabile 2010 conforme cu directivele europene
ANEXA la ORDINUL 3005/2009

CUPRINS ACT

REGLEMENTARI CONTABILE conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene

CAPITOLUL IARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE (1 – 2)

CAPITOLUL IIFORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (3 – 326)

SECŢIUNEA 1 – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE (3 – 20)

SECŢIUNEA 2 – UTILIZATORII ŞI CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (21 – 23)

SECŢIUNEA 3 – FORMATUL BILANŢULUI (24 – 27)

SECŢIUNEA 4 – PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ (28 – 31)

SECŢIUNEA 5 – FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE (32)

SECŢIUNEA 6 – PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (33 – 35)

SECŢIUNEA 7 – PRINCIPII CONTABILE GENERALE (36 – 48)

SECŢIUNEA 8 – REGULI DE EVALUARE (49 – 265^2)

SECŢIUNEA 9 – CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE (266 – 304)

SECŢIUNEA 10 – CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR (305 – 308)

SECŢIUNEA 11 – CONTROLUL INTERN (309 – 317)

SECŢIUNEA 12 – AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (318 – 320)

SECŢIUNEA 13 – APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (321 – 326)

CAPITOLUL IIIPREVEDERI FINALE (327)

CAPITOLUL IVPLANUL DE CONTURI GENERAL (328 – 329)

CAPITOLUL VTRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31.12.2009 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

CAPITOLUL VISTRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (330 – 335)

SECŢIUNEA 1 – BILANŢUL (330 – 331)

SECŢIUNEA 2 – CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (332)

SECŢIUNEA 3 – SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU (333)

SECŢIUNEA 4 – SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR (334)

SECŢIUNEA 5 – EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE (335)

CAPITOLUL VIIFUNCŢIUNEA CONTURILOR

REGLEMENTARI CONTABILE conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene

CAPITOLUL I – ARIA DE APLICABILITATE (1 – 2)

CAPITOLUL II – CONDIŢII PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (3 – 21)

CAPITOLUL III – ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (22 – 74)

CAPITOLUL IV – CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (75 – 100)

CAPITOLUL V – RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR (101 – 105)

CAPITOLUL VI – AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (106 – 110)

CAPITOLUL VII – APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (111 – 115)

CAPITOLUL VIII – FORMATUL BILANŢULUI CONSOLIDAT ŞI AL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT (116 – 117)

SECŢIUNEA 1 – BILANŢUL CONSOLIDAT (116)

SECŢIUNEA 2 – CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT (117)

Cuprins detaliat Reglementari Contabile 2014

REGLEMENTARI CONTABILE conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene

CAP. I ARIA DE APLICABILITATE SI MONEDA DE RAPORTARE pct. 1-2

CAP. II FORMATUL SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

SECTIUNEA 1 DISPOZITII GENERALE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE pct. 3 – 20

SECTIUNEA 2 UTILIZATORII SI CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE
2.1. UTILIZATORII SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE pct. 21 – 22
2.2. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE pct. 23

SECTIUNEA 3 FORMATUL BILANTULUI pct. 24 – 27

SECTIUNEA 4 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT pct. 28 – 31

SECTIUNEA 5 FORMATUL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE pct. 32

SECTIUNEA 6 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE pct. 33 – 35

SECTIUNEA 7 PRINCIPII CONTABILE GENERALE pct. 36 – 48

SECTIUNEA 8 REGULI DE EVALUARE
8.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE pct. 49
8.1.1. Evaluarea la data intrarii in entitate pct. 50 – 53
8.1.2. Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilant pct. 54 – 60
8.1.3. Evaluarea la data iesirii din entitate pct. 61
Evenimente ulterioare datei bilantului pct. 62
Corectarea erorilor contabile pct. 63
8.2. ACTIVE IMOBILIZATE
8.2.1. Reguli de evaluare de baza pct. 64 – 71
8.2.2. Imobilizari necorporale
Recunoasterea imobilizarilor necorporale pct. 72 – 74
Active de natura cheltuielilor de constituire pct. 75 – 77
Active de natura cheltuielilor de dezvoltare pct. 78 – 80
Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare pct. 81 – 82
Fondul comercial pct. 83
Avansuri si alte imobilizari necorporale pct. 84
Imobilizarile necorporale in curs de executie pct. 85
Evaluarea initiala a imobilizarilor necorporale pct. 86 – 87
Cheltuieli ulterioare pct. 88
Evaluarea la data bilantului pct. 89
Cedarea pct. 90 – 91
8.2.3. Imobilizari corporale
Recunoasterea imobilizarilor corporale pct. 92 – 104
Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale pct. 105
Cheltuieli ulterioare pct. 106 – 108
Evaluarea la data bilantului pct. 109
Amortizarea pct. 110 – 113
Cedarea si casarea pct. 114 – 115
Compensatii de la terti pct. 116
8.2.4. Imobilizari financiare
pct. 117 – 118
Evaluarea initiala pct. 119
Evaluarea la data bilantului pct. 120
8.2.5. Reguli de evaluare alternative
8.2.5.1. Reevaluarea imobilizarilor corporale pct. 121 – 126
8.2.5.2. Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare pct. 127 – 146
8.3. ACTIVE CIRCULANTE
8.3.1. Generalitati
Recunoasterea activelor circulante pct. 147
Evaluarea activelor circulante pct. 149 – 151
8.3.2. Stocuri
pct. 152 – 156
Costul stocurilor pct. 157 – 166
8.3.3. Investitii pe termen scurt pct. 167 – 170
8.3.4. Casa si conturi la banci pct. 171 – 178
8.4. TERTI
pct. 179 – 209
Contabilitatea angajamentelor si altor elemente extrabilantiere pct. 210 – 211
8.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN pct. 212
8.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN pct. 213 – 215
Prime privind rambursarea obligatiunilor 217
8.7. PROVIZIOANE pct. 218 – 232
8.8. SUBVENTII pct. 233 – 238
8.9. CAPITAL SI REZERVE pct. 239 – 240
8.9.1. Capital pct. 241 – 245
8.9.2. Rezerve din reevaluare pct. 246
8.9.3. Alte rezerve pct. 247
8.9.4. Rezultatul exercitiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului si acoperirea pierderii contabile pct. 248 – 249
8.10. VENITURI SI CHELTUIELI pct. 250 – 251
8.10.1. Venituri pct. 252 – 257
Venituri din vanzari de bunuri pct. 258 – 261
8.10.2. Cheltuieli pct. 262 – 264
8.10.3. Contabilitatea operatiunilor realizate in cadrul contractelor de asocieri in participatie pct. 265

SECTIUNEA 9 CONTINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE pct. 266
9.1. POLITICI CONTABILE pct. 267 – 268
9.2. NOTE EXPLICATIVE
9.2.1. Prevederi generale pct. 269 – 276
9.2.2. Informatii referitoare la elementele de bilant pct. 277 – 296
9.2.3. Informatii referitoare la elementele din contul de profit si pierdere pct. 297 – 304

SECTIUNEA 10 CONTINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR pct. 305 – 308

SECTIUNEA 11 CONTROLUL INTERN pct. 309 – 317

SECTIUNEA 12 AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE pct. 318 – 320

SECTIUNEA 13 APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE 321

CAP. III PREVEDERI FINALE pct. 327

CAP. IV PLANUL DE CONTURI GENERAL pct. 328 – 329

CAP. V TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2009 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

CAP. VI STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

SECTIUNEA 1 BILANTUL
1.1. BILANTUL pct. 330
1.2. BILANTUL PRESCURTAT pct. 331

SECTIUNEA 2 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE pct. 332

SECTIUNEA 3 SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU pct. 333

SECTIUNEA 4 SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR pct. 334

SECTIUNEA 5 EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE pct. 335
1. Active imobilizate
2. Provizioane
3. Repartizarea profitului
4. Analiza rezultatului din exploatare
5. Situatia creantelor si datoriilor
6. Principii, politici si metode contabile
7. Participatii si surse de finantare
8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere
9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
10. Alte informatii

CAP. VII FUNCTIUNEA CONTURILOR

REGLEMENTARI CONTABILE conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene

CAPITOLUL I ARIA DE APLICABILITATE pct. 1 – 2

CAPITOLUL II CONDITII PENTRU ÎNTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE pct. 3 – 21

CAPITOLUL III ÎNTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

pct. 22 -29
Proceduri de consolidare
A. Bilant consolidat pct. 30 – 34
B. Contul de profit si pierdere consolidat pct. 35 – 36
C. Prevederi comune bilantului consolidat si contului de profit si pierdere consolidat pct. 37 – 74

CAPITOLUL IV CONTINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

4.1. POLITICI CONTABILE pct. 75-78
4.2. NOTE EXPLICATIVE
4.2.1. Prevederi generale pct. 79 – 88
4.2.2. Informatii in completarea bilanțului consolidat pct. 89 – 94
4.2.3. Informatii in completarea contului de profit și pierdere consolidat pct. 95 – 100

CAPITOLUL V RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR pct. 101 – 105

CAPITOLUL VI AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE pct. 106 – 110

CAPITOLUL VII APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE pct. 111 – 115

CAPITOLUL VIII FORMATUL BILANTULUI CONSOLIDAT SI AL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT

SECTIUNEA 1 BILANȚUL CONSOLIDAT pct. 116
SECTIUNEA 2 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT pct. 117

———