Calendarul fiscal pe anul 2012

CALENDARUL OBLIGATIILOR FISCALE PE ANUL 2012, elaborat de ANAF

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

TERMEN

OBLIGAŢIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Baza legală

IANUARIE
10
ianuarie
Depunerea cererii opţionale de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, în vederea aplicării regimului special de scutire Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul unui an calendaristic nu depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1)  sau plafonul conform alin.(5) CodFiscal2012 art. 152 alin. (7)
16
ianuarie
Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular Micii producători de vinuri liniştite CodFiscal2012 art. 206^21 HG 1620/2009 alin. (19) al pct. 83
16
ianuarie
Depunerea  Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut  Formular Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25) CodFiscal2012 art. 206^21 HG 1620/2009 alin. (26) al pct. 83 de la titlul VII
16
ianuarie
Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind capacităţile de producţie de bere pentru anul 2012 Antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere CodFiscal2012  art. 206^10, alin. (4)
16
ianuarie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CodFiscal2012  art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
16
ianuarie
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
16
ianuarie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile CodFiscal2012 art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
16
ianuarie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final CodFiscal2012 art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
16 ianuarie Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  CodFiscal2012 art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
16
ianuarie
Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia CodFiscal2012 art. 206^55 HG 44/04, pct. 109
16
ianuarie
Depunerea declaraţiei pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu  pentru anul curent Formular Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu ţuică şi rachiuri CodFiscal2012 art. 206^14 HG 44/04 pct. 77 alin. (5)
16
ianuarie
Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat Formular 220 pentru anul în curs Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere CodFiscal2012 art. 61 alin. (2) HG 44/04 pct.23^2 OPANAF 2333/07
16
ianuarie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Formular (anexa 52).
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
16
ianuarie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
20
ianuarie
20
ianuarie
Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
Formular 096
Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CodFiscal2012, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. OPANAF 13/2011
20
ianuarie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru trimestrul precedent Formular 301 (format electronic) Persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile CodFiscal2012 art. 152^4 alin. (7)
25
ianuarie
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2012 şi a modului de determinarea acesteia. Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent CodFiscal2012 art. 147 alin. (9)
25
ianuarie
Solicitarea pro-ratei speciale
sau
comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior
Contribuabilii cu regim mixt din punct de vedere al TVA Persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale CodFiscal2012 art. 147 alin. 9 şi 14
25
ianuarie
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri: a) din drepturi de proprietate intelectuală; b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică. CodFiscal2012 art. 52 alin. (3)
25
ianuarie
Depunerea Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent Formular 094 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din  CodFiscal2012, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro CodFiscal2012 art. 156^1 alin. (6) OPANAF 7/2010
25
ianuarie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
· lunar
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.   OPANAF 101/2008
· trimestrial Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
·  semestrial Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.3
· alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
25
ianuarie
Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent
Formular 104
Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e)  din CodFiscal2012 OPANAF 101/2008
25
ianuarie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112  pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 296^3 lit. e) – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f) CodFiscal2012 art. 296^19 HG 1397/2010
25
ianuarie
Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent (format electronic) Notarii publici CodFiscal2012 art.77^3 OMEF/OMJ 1706/1889 C /2008
25
ianuarie
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România CodFiscal2012 art. 60 alin. (2) OMEF  2371/07
25
ianuarie
Depunerea  Declaraţiei privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent  Formular 225. Contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. CodFiscal2012 art. 67
alin. (3) lit. a) OPANAF 2600/2010
25
ianuarie
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
(format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 CodFiscal2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) CodFiscal2012 art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
25
ianuarie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
25
ianuarie
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 156^4 şi OPANAF 76/10
25
ianuarie
DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din CodFiscal2012)
Formular 394
·   Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012 obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CodFiscal2012, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). ·   Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011
31
ianuarie
Depunerea cererii de opţiune pentru depunerea lunară a Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului. CodFiscal2012 art. 296^19 alin. (1^5)
31
ianuarie
 Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
Formular 010
Persoanele juridice care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc la 31.12.2011 condiţiile prevăzute la art. 112^1 CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 112^8 alin. (1)
31
ianuarie
Depunerea Cererii pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real,
odată cu Declaraţia privind venitul estimat  Formular 220
sau
Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2012 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi.
Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit CodFiscal2012 art. 51, alin. (3) OMEF 2371/2007
Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală CodFiscal2012 art.51 alin. (3) OMEF 2371/2007
Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform CodFiscal2012 art. 71 CodFiscal2012 art.73 alin.(2) OMEF 2371/2007
Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) CodFiscal2012 art.62 alin. (3)
31
ianuarie
Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat  Formular 220 Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro ; aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real CodFiscal2012 art. 49 alin. (9)
Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv CodFiscal2012 art. 62^1 alin. (1)
FEBRUARIE
15
februarie
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
15
februarie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile CodFiscal2012 art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
15
februarie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CodFiscal2012  art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
15
februarie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final CodFiscal2012 art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
15
februarie
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  CodFiscal2012 art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
15
februarie
Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia CodFiscal2012 art. 206^55 HG 44/04, pct. 109.
15
februarie
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 156^4 şi OPANAF 76/10
15
februarie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Formular (anexa 52).
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
15
februarie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
27
februarie
Depunerea Declaraţiei privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legalFormular pentru anul trecut Operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie anul curent OUG 37/08 art. 9 OMEF 1224/08
27
februarie
Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul IV 2011. Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora. O.G. 77/2011
27
februarie
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri: a) din drepturi de proprietate intelectuală; b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică. CodFiscal2012 art. 52 alin. (3)
27
februarie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
· lunar
  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.     OPANAF 101/2008
· alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
27
februarie
Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 (format electronic) –   Organizaţiile nonprofit CodFiscal2012 art. 34 alin. (5) lit. a) OPANAF 2689/2010
–    Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură CodFiscal2012 art. 34 alin. (5) lit. b) OPANAF 2689/2010
–   Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b), care definitivează până la data de 25 februarie închiderea exerciţiului financiar anterior CodFiscal2012 art. 34 alin. (11) OPANAF 2689/2010
27
februarie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112  pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului CodFiscal2012 art. 296^19 lit. e) şi f) HG 1397/2010
27
februarie
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România CodFiscal2012 art.60 alin. (2) OMEF  2371/07
27
februarie
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
(format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 CodFiscal2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) CodFiscal2012 art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
27
februarie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
27
februarie
Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent Formular 306 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CodFiscal2012 OPANAF  6/2010
27
februarie
Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …
Formular 392A pentru anul precedent (format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 35.000 de euro CodFiscal2012 art.  156^3 alin. (4) OPANAF  1081/11
27
februarie
Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …  Formular 392B pentru anul precedent (format electronic) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 35.000 de euro CodFiscal2012 art.  156^3 alin. (5) OPANAF  1081/11
27
februarie
Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ..” Formular 393 pentru anul trecut (format electronic) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (6) OPANAF  1081/11
27
februarie
DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din CodFiscal2012)
Formular 394
·   Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012 obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CodFiscal2012, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). ·   Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011
29
februarie
Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi Declaraţie pentru anul trecut Plătitorii veniturilor care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pe venitul nerezidenţilor CodFiscal2012 art.119 alin (1) HG 44/2004 norme pct. 15^1
29
februarie
Depunerea Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe  Formular Persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în Romania CodFiscal2012 art. 124 alin. (2) OMFP 460/2004
29
februarie
Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit
Formular 205  pentru anul trecut
Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă CodFiscal2012 art. 93 alin. (2)  OMEF 1803/10
29
februarie
Depunerea Declaraţiei informative privind câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închiseFormular 206pentru anul trecut (format electronic) Intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. OPANAF 233/2011
29
februarie
Depunerea fişelor fiscale   la unitatea fiscală, precum şi transmiterea unui exemplar salariaţilor  Formular 210 (format electronic) Plătitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor CodFiscal2012 art. 59. alin (1) OMEF 2293/07
29
februarie
Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociateFormular 400 pentru plăţile făcute în anul trecut. (format electronic) Plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate CodFiscal2012 art.119 alin.(1^1) OMEF 564/07
 MARTIE
15
martie
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
15 martie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CodFiscal2012  art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
15
martie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile CodFiscal2012 art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
15
martie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final CodFiscal2012 art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
15
martie
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  CodFiscal2012 art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
15
martie
Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia CodFiscal2012 art. 206^55 HG 44/04, pct. 109.
15
martie
Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2012 Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform CodFiscal2012 art. 71 CodFiscal2012 art.82 alin. (3)
15
martie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Formular (anexa 52).
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
15 martie Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
15
martie
Depunerea  Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică  Formular 204  pentru anul trecut Asociaţiile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat CodFiscal2012 art.86 alin. (4) OMEF 2371/07
15
martie
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 156^4 şi OPANAF 76/10
 26
martie
Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B
 26
martie
Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto şi pariuri mutuale – pentru anul în curs Compania Naţională „Loteria Română” – S.A. OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. c)
26
martie
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (prima rată) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), adică: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă CodFiscal2012 art. 296^24 alin. (4)
26
martie
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri: a) din drepturi de proprietate intelectuală; b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică. CodFiscal2012 art. 52 alin. (3)
26
martie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
· lunar
  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.     OPANAF 101/2008
· alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
26
martie
Definitivarea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 (format electronic) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (14) şi (15) CodFiscal2012 art. 35 alin. (1)
26
martie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112  pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului CodFiscal2012 art. 296^19 lit. e) şi f) HG 1397/2010
26
martie
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România CodFiscal2012 art.60 alin. (2) OMEF  2371/07
26
martie
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
(format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 CodFiscal2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) CodFiscal2012 art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
26
martie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
26
martie
DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din CodFiscal2012)
Formular 394
·   Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012 obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CodFiscal2012, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). ·   Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011
 APRILIE
17
aprilie
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
17
aprilie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CodFiscal2012  art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
17
aprilie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile CodFiscal2012 art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
17
aprilie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final CodFiscal2012 art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
17
aprilie
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  CodFiscal2012 art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
17
aprilie
Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia CodFiscal2012 art. 206^55 HG 44/04, pct. 109.
17 aprilie Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Formular (anexa 52).
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
17
aprilie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
17
aprilie
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 156^4 şi OPANAF 76/10
25
aprilie
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri: a) din drepturi de proprietate intelectuală; b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică. CodFiscal2012 art. 52 alin. (3)
25 aprilie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
· lunar
  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.     OPANAF 101/2008
· trimestrial Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
· alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
25
aprilie
Declararea şi plata impozitului pe profit aferent trim. I
Formular 101 (format electronic)
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (14) şi (15) CodFiscal2012 art. 34 alin. (1)
25
aprilie
Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent
Formular 104
Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e)  din CodFiscal2012 OPANAF 101/2008
25
aprilie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112  pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului CodFiscal2012 art. 296^19 lit. e) şi f) HG 1397/2010
25
aprilie
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România CodFiscal2012 art.60 alin. (2) OMEF  2371/07
25 aprilie Depunerea  Declaraţiei privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent  Formular 225. Contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. CodFiscal2012 art. 67
alin. (3) lit. a) OPANAF 2600/2010)
25
aprilie
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
(format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 CodFiscal2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) CodFiscal2012 art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
25
aprilie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru trimestrul precedent Formular 301 (format electronic) Persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile CodFiscal2012 art. 152^4 alin. (7)
25
aprilie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
25 aprilie DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din CodFiscal2012)
Formular 394
·   Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012 obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CodFiscal2012, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). ·   Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011
 MAI
2
mai
Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent Formular 120 (format electronic) Operatorii economici plătitori de accize CodFiscal2012 art. 219 OPANAF 101/2008
2 mai Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă pentru anul trecut Formular 130 (format electronic) Operatorii economici plătitori de impozit la ţiţeiul din producţia internă CodFiscal2012 art. 219 OPANAF 101/2008
15
mai
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
15 mai Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CodFiscal2012  art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
15
mai
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile CodFiscal2012 art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
15
mai
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final CodFiscal2012 art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
15
mai
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  CodFiscal2012 art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
15
mai
Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia CodFiscal2012 art. 206^55 HG 44/04, pct. 109.
15 mai Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Formular (anexa 52).
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
15 mai Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
15
mai
Depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Formular 230
Persoane fizice care realizează venituri din salarii, şi care: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit; c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ CodFiscal2012 art.57 alin. (4) OMEF 2371/07 (se va modifica termenul pentru 25 mai)
15 mai Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 156^4 şi OPANAF 76/10
25
mai
Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2012. Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora. O.G. 77/2011
25
mai
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri: a) din drepturi de proprietate intelectuală; b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică. CodFiscal2012 art. 52 alin. (3)
25 mai Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
· lunar
  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.     OPANAF 101/2008
· alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
25 mai Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112  pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului CodFiscal2012 art. 296^19 lit. e) şi f) HG 1397/2010
25
mai
Depunerea declaraţiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie şi sursă de venit
Formular 200
Formular 201
pentru anul trecut
Persoane fizice care au realizat, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (fără arendare), venituri din activităţi agricole, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operaţiuni de vânzare -cumpărare de valută la termen, pe bază de contract. Formular 200 CodFiscal2012 art.83   OMEF 2371/07 OPANAF 233/2011
Contribuabilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în străinătate. Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 ani consecutivi.   Formular 201 CodFiscal2012 art. 90 alin.(3)   şi art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c). 7 OMEF 2371/07
25
mai
Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat Formular 220 pentru anul în curs Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior CodFiscal2012 art. 81 alin. (3) OMEF 2371/07
25 mai Depunerea Declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole –  impunere pe norme de venit  Formular 221 pentru anul în curs Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform CodFiscal2012 art. 71 CodFiscal2012 art.74 alin.(2) OMEF 2371/07
25
mai
Depunerea Declaraţiei privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice    Formular 223pentru anul în curs Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior. CodFiscal2012 art.81 alin.(3) OMEF 2371/07
25
mai
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România CodFiscal2012 art.60 alin. (2) OMEF  2371/07
25
mai
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
(format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 CodFiscal2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) CodFiscal2012 art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
25
mai
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
25
mai
DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din CodFiscal2012)
Formular 394
·   Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012 obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CodFiscal2012, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). ·   Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011
 IUNIE
15
iunie
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
15  iunie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CodFiscal2012  art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
15
iunie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile CodFiscal2012 art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
15
iunie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final CodFiscal2012 art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
15
iunie
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  CodFiscal2012 art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
15
iunie
Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia CodFiscal2012 art. 206^55 HG 44/04, pct. 109.
15 iunie Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit  aferente trim. II 2012 Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform CodFiscal2012 art. 71 CodFiscal2012 art.82 alin. (3)
15 iunie Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Formular (anexa 52).
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
15 iunie Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
15
iunie
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 156^4 şi OPANAF 76/10
25
iunie
Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa I Persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România. CodFiscal2012 124 alin. (1)
 25
iunie
Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. i
25
iunie
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri: a) din drepturi de proprietate intelectuală; b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică. CodFiscal2012 art. 52 alin. (3)
25
iunie
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (a doua rată) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), adică: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă CodFiscal2012 art. 296^24 alin. (4)
25 iunie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
· lunar
  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.     OPANAF 101/2008
· alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
25 iunie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112  pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului CodFiscal2012 art. 296^19 lit. e) şi f) HG 1397/2010
25
iunie
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România CodFiscal2012 art.60 alin. (2) OMEF  2371/07
25
iunie
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
(format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 CodFiscal2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) CodFiscal2012 art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
25
iunie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
25
iunie
DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din CodFiscal2012)
Formular 394
·   Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012 obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CodFiscal2012, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). ·   Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011
 IULIE
16
iulie
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
16  iulie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CodFiscal2012  art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
16
iulie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile CodFiscal2012 art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
16
iulie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final CodFiscal2012 art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
16
iulie
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  CodFiscal2012 art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
16
iulie
Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia CodFiscal2012 art. 206^55 HG 44/04, pct. 109.
16
iulie
Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular Micii producători de vinuri liniştite CodFiscal2012 art. 206^21 HG 1620/2009 alin. (19) al pct. 83
16
iulie
Depunerea  Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut  Formular Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25) CodFiscal2012 art. 206^21 HG 1620/2009 alin. (26) al pct. 83 de la titlul VII
16 iulie Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Formular (anexa 52).
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
16 iulie Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
16
iulie
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 156^4 şi OPANAF 76/10
20
iulie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru trimestrul precedent Formular 301 (format electronic) Persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile CodFiscal2012 art. 152^4 alin. (7)
25 iulie Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri: a) din drepturi de proprietate intelectuală; b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică. CodFiscal2012 art. 52 alin. (3)
25 iulie Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rată) Contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv CodFiscal2012 art. 62^1 alin. (8)
25 iulie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
· lunar
  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. OPANAF 101/2008
· trimestrial Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
·  semestrial Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.3
· alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
25 iulie Declararea şi plata impozitului pe profit aferent trim. II
Formular 101 (format electronic)
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (14) şi (15) CodFiscal2012 art. 34 alin. (1)
25 iulie Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent
Formular 104
Asocierile fără personalitate  juridică constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e)  din CodFiscal2012 OPANAF 101/2008
25 iulie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112  pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului CodFiscal2012 art. 296^19 lit. e) şi f) HG 1397/2010
25 iulie Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent (format electronic) Notarii publici CodFiscal2012 art.77^3 OMEF/OMJ 1706/1889 C/2008
25 iulie Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România CodFiscal2012 art.60 alin. (2) OMEF  2371/07
25 iulie Depunerea  Declaraţiei privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent  Formular 225. Contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. CodFiscal2012 art. 67
alin. (3) lit. a) OPANAF 2600/2010)
25 iulie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
(format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 CodFiscal2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) CodFiscal2012 art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
25 iulie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
25 iulie DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din CodFiscal2012)
Formular 394
·   Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012 obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CodFiscal2012, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). ·   Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011
 AUGUST
16 august Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
16 august Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CodFiscal2012  art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
16
august
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile CodFiscal2012 art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
16
august
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final CodFiscal2012 art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
16
august
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  CodFiscal2012 art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
16
august
Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia CodFiscal2012 art. 206^55 HG 44/04, pct. 109.
16 august Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Formular (anexa 52).
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
16 august Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
16 august Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 156^4 şi OPANAF 76/10
27 august Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2012. Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora. O.G. 77/2011
27
august
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri: a) din drepturi de proprietate intelectuală; b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică. CodFiscal2012 art. 52 alin. (3)
27 august Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
· lunar
  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. OPANAF 101/2008
· alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
27 august Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112  pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului CodFiscal2012 art. 296^19 lit. e) şi f) HG 1397/2010
27
august
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România CodFiscal2012 art.60 alin. (2) OMEF  2371/07
27
august
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
(format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 CodFiscal2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) CodFiscal2012 art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
27
august
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
27
august
DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din CodFiscal2012)
Formular 394
·   Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012 obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CodFiscal2012, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). ·   Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011
 SEPTEMBRIE
17
septembrie
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
17  septembrie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CodFiscal2012  art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
17
septembrie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile CodFiscal2012 art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
17
septembrie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final CodFiscal2012 art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
17
septembrie
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  CodFiscal2012 art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
17
septembrie
Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia CodFiscal2012 art. 206^55 HG 44/04, pct. 109.
17 septembrie Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit  aferente trim. III 2012 Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform CodFiscal2012 art. 71 CodFiscal2012 art.82 alin. (3)
17 septembrie Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Formular (anexa 52).
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
17 septembrie Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
25 septembrie Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri: a) din drepturi de proprietate intelectuală; b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică. CodFiscal2012 art. 52 alin. (3)
25 septembrie Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (prima rată) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme CodFiscal2012 art.82 alin. (3)
25 septembrie Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (a treia rată) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), adică: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă CodFiscal2012 art. 296^24 alin. (4)
25 septembrie Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (prima rată semestrială) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g), adică: persoanele care realizează venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea. CodFiscal2012 art. 296^24 alin. (4)
25 septembrie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
· lunar
  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. OPANAF 101/2008
· alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
25 septembrie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112  pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului CodFiscal2012 art. 296^19 lit. e) şi f) HG 1397/2010
25
septembrie
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România CodFiscal2012 art.60 alin. (2) OMEF  2371/07
25 septembrie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
(format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 CodFiscal2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) CodFiscal2012 art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
25 septembrie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
25
septembrie
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 156^4 şi OPANAF 76/10
25 septembrie DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din CodFiscal2012)
Formular 394
·   Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012 obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CodFiscal2012, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). ·   Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011
 OCTOMBRIE
1 octombrie Depunerea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii
Formular 313
Persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturată de alte persoane impozabile şi achitată de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic. CodFiscal2012 art. 147^2 alin. (2) OPANAF 5/2010
1 octombrie Depunerea Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din CodFiscal2012 Formular 318  Persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în  beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru. CodFiscal2012 art. 147^2 alin. (2) OPANAF 3/2010
17
octombrie
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
17  octombrie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CodFiscal2012  art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
17
octombrie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile CodFiscal2012 art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
17
octombrie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final CodFiscal2012 art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
17
octombrie
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  CodFiscal2012 art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
17
octombrie
Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia CodFiscal2012 art. 206^55 HG 44/04, pct. 109.
17
octombrie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Formular (anexa 52).
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
17 octombrie Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
22
octombrie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru trimestrul precedent Formular 301 (format electronic) Persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile CodFiscal2012 art. 152^4 alin. (7)
25
octombrie
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri: a) din drepturi de proprietate intelectuală; b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică. CodFiscal2012 art. 52 alin. (3)
25
octombrie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
· lunar
  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. OPANAF 101/2008
· trimestrial Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
· alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
25
octombrie
Declararea şi plata impozitului pe profit aferent trim. III
Formular 101 (format electronic)
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (14) şi (15) CodFiscal2012 art. 34 alin. (1)
25
octombrie
Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent
Formular 104
Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e)  din CodFiscal2012 OPANAF 101/2008
25 octombrie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112  pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului CodFiscal2012 art. 296^19 lit. e) şi f) HG 1397/2010
25
octombrie
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România CodFiscal2012 art.60 alin. (2) OMEF  2371/07
25
octombrie
Depunerea  Declaraţiei privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent  Formular 225. Contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. CodFiscal2012 art. 67
alin. (3) lit. a) OPANAF 2600/2010)
25
octombrie
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
(format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 CodFiscal2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) CodFiscal2012 art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
25
octombrie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
25
octombrie
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 156^4 şi OPANAF 76/10
25
octombrie
DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din CodFiscal2012)
Formular 394
·   Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012 obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CodFiscal2012, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). ·   Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011
 NOIEMBRIE
15
noiembrie
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
15  noiembrie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CodFiscal2012  art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
15
noiembrie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile CodFiscal2012 art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
15
noiembrie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final CodFiscal2012 art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
15
noiembrie
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  CodFiscal2012 art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
15
noiembrie
Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia CodFiscal2012 art. 206^55 HG 44/04, pct. 109.
15
noiembrie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Formular (anexa 52).
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
15
noiembrie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
26
noiembrie
Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2012. Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora. O.G. 77/2011
26
noiembrie
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri: a) din drepturi de proprietate intelectuală; b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică. CodFiscal2012 art. 52 alin. (3)
26
noiembrie
Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (a doua rată) Contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv CodFiscal2012 art. 62^1 alin. (8)
26
noiembrie
Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme CodFiscal2012 art.82 alin. (3)
26
noiembrie
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (a doua rată semestrială) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g), adică: persoanele care realizează venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea. CodFiscal2012 art. 296^24 alin. (4)
26 noiembrie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
· lunar
  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. OPANAF 101/2008
· alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
26 noiembrie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112  pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului CodFiscal2012 art. 296^19 lit. e) şi f) HG 1397/2010
26 noiembrie Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România CodFiscal2012 art.60 alin. (2) OMEF  2371/07
26
noiembrie
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
(format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 CodFiscal2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) CodFiscal2012 art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
26
noiembrie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
26 noiembrie Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 156^4 şi OPANAF 76/10
26
noiembrie
DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din CodFiscal2012)
Formular 394
·   Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012 obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CodFiscal2012, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). ·   Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011
 DECEMBRIE
17
decembrie
Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
17  decembrie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) CodFiscal2012  art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
17
decembrie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile CodFiscal2012 art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
17
decembrie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă Formular Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final CodFiscal2012 art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
17
decembrie
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii  CodFiscal2012 art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
17
decembrie
Depunerea  situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă Formular Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia CodFiscal2012 art. 206^55 HG 44/04, pct. 109
17 decembrie Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit  aferente trim. IV 2012 Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform CodFiscal2012 art. 71 CodFiscal2012 art.82 alin. (3)
17
decembrie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Formular (anexa 52).
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
17
decembrie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă  Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
20
decembrie
Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2012 Organizatorii de jocuri de noroc. OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. a, pct. ii
27 decembrie Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. i
27
decembrie
Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II a Persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România CodFiscal2012 124 alin. (1)
27 decembrie Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri: a) din drepturi de proprietate intelectuală; b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică. CodFiscal2012 art. 52 alin. (3)
27 decembrie Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (a patra rată) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), adică: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă CodFiscal2012 art. 296^24 alin. (4)
27 decembrie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
· lunar
  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008,  anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. OPANAF 101/2008
· alte termene Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
27 decembrie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112  pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului CodFiscal2012 art. 296^19 lit. e) şi f) HG 1397/2010
27 decembrie Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă  Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România CodFiscal2012 art.60 alin. (2) OMEF  2371/07
27 decembrie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
(format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 CodFiscal2012 Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) CodFiscal2012 art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
27 decembrie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. CodFiscal2012 art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
27 decembrie Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din CodFiscal2012 CodFiscal2012 art. 156^4 şi OPANAF 76/10
27 decembrie DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din CodFiscal2012)
Formular 394
·   Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012 obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CodFiscal2012, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). ·   Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CodFiscal2012, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011

sursa: anaf.ro