2014-10-01 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 718/01.10.2014
2014-09-27 – Proiect, nota de fundamentare

ORDONANTA DE URGENTA nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

Având în vedere:
– analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2014;
– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;
– asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;
– adoptarea unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare (Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative);
– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare
şi ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:
– riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;
– riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;
în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. –
Bugetul de stat pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 şi nr. 805 bis din 19 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 2. –
(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli, pe capitole şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2014 se diminuează la venituri cu suma de 1.440,8 milioane lei şi la cheltuieli cu suma de 1.591,6 milioane lei, iar deficitul se diminuează cu suma de 150,8 milioane lei.
CAPITOLUL II
Dispoziţii referitoare la bugetul de stat

- publicitate -

Art. 3. –
(1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, să introducă obiectivul de investiţii nou „LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) – Pancevo (Serbia)” cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 10 mii lei.
(2) Din suma prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, se alocă fonduri şi pentru Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în vederea finalizării lucrărilor de construcţie la Catedrala ortodoxă din municipiul Paşcani, precum şi pentru susţinerea unor acţiuni desfăşurate cu ocazia evenimentului „Sărbătorile Iaşului”, care se vor utiliza cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu completările ulterioare.
Art. 4. –
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, două proiecte noi, respectiv:
a) „Îmbunătăţirea metodelor de investigare şi a cooperării instituţionale în scopul combaterii fraudei TVA”, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.15 „Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013”, cu credite de angajament în sumă totală de 23 mii lei, din care suma de 18 mii lei la sursa 08 „Fonduri externe nerambursabile” şi suma de 5 mii lei la sursa 01 „Buget de stat”;
b) „CUSTOMS 2020”, la titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.07 „Programe comunitare”, cu credite de angajament în sumă totală de 495 mii lei, din care suma de 450 mii lei la sursa 08 „Fonduri externe nerambursabile” şi suma de 45 mii lei la sursa 01 „Buget de stat”.
Art. 5. –
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, un proiect nou, respectiv „Dezvoltarea capacităţii Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea implementării recomandărilor Comisiei Europene cu privire la Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.19 „Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică” cu credite de angajament în sumă de 54 mii lei, la alineatul 56.19.01 „Finanţare naţională” şi în sumă de 162 mii lei la alineatul 56.19.02 „Finanţare externă nerambursabilă”.
Art. 6. –
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, să majoreze creditele de angajament la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 „Construcţii”, fişa cod obiectiv 4 „d – cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”, cu suma de 11.296 mii lei.
Art. 7. –
(1) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca, în anexa nr. 3/17/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 – sumele alocate din bugetul de stat”, să diminueze la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 2 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele modificări:
a) la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, să suplimenteze alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv” cu suma de 1.085 mii lei şi să diminueze alineatul 51.01.51 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate” cu suma de 20 mii lei;
b) la capitolul 68.10 „Asigurări şi asistenţă socială”, să diminueze alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 20 mii lei.
(3) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze, în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, următoarele modificări:
a) să introducă capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi”, subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare” cu suma de 3.906 mii lei;
b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, să introducă subcapitolul 33.10.06 „Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară” cu suma de 6.251 mii lei şi să diminueze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” cu suma de 10.157 mii lei.
(4) Din suma prevăzută în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului Justiţiei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, se majorează cu suma de 10.000 mii lei şi creditele de angajament.
Art. 8. –
Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să diminueze, în anexa nr. 3/18/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2014 – sume alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 39 mii lei.
Art. 9. –
Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă, în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, următoarele modificări:
a) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii” cu suma de 40 mii lei;
b) să diminueze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice” cu suma de 40 mii lei.
Art. 10. –
În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 830 mii lei, la capitolul 60.01 „Apărare”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, care va fi utilizată pentru implementarea măsurilor de prevenire şi creştere a capacităţii de intervenţie în combaterea infecţiilor cu virus hemoragic Ebola.
Art. 11. –
În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 32.852 mii lei, la capitolul 60.01 „Apărare”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, care va fi utilizată pentru achitarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente recepţiei carburanţilor aprobaţi a fi scoşi din stocurile disponibile ale rezervelor de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi.
Art. 12. –
Pentru creditele de angajament, prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze virări de credite de angajament neutilizate între titluri de cheltuieli, precum şi redistribuiri între programe şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 13. –
Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să majoreze veniturile proprii, în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii”, cu suma de 17.075 mii lei.
Art. 14. –
(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 14.350 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, care va fi utilizată pentru achitarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente recepţiei carburanţilor aprobaţi a fi scoşi din stocurile disponibile ale rezervelor de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014.
(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 20.330 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, din care suma de 4.500 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii” şi suma de 15.830 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare”, care va fi utilizată pentru implementarea măsurilor de prevenire şi creştere a capacităţii de intervenţie în combaterea infecţiilor cu virus hemoragic Ebola.
(3) Influenţa prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 71 „Active nefinanciare”, în suma de 30.000 mii lei, va fi utilizată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea.
Art. 15. –
(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 – sumele alocate din bugetul de stat”, capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv” cu suma de 367 mii lei şi alineatul 51.01.52 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare” cu suma de 150 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 – sumele alocate din bugetul de stat”, capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 700 mii lei.
Art. 16. –
Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să majoreze, în anexa nr. 3/20/27 „Fişa programului”, creditele de angajament aprobate pe anul 2014 la programul 802 „Finanţarea prestaţiilor de asistenţă socială, a pensiilor pentru agricultori şi a celorlalte indemnizaţii reparatorii, precum şi a programelor de interes naţional” aferente capitolului 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cu suma de 6.750 mii lei pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale şi la titlul 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 2.250 mii lei pentru dezvoltarea serviciilor sociale şi creşterea calităţii serviciilor furnizate în teritoriu.
Art. 17. –
Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificări în volumul şi în structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole pe anul 2014”.
Art. 18. –
Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să majoreze în anexa nr. 3/22/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, creditele de angajament la capitolul 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe”, fişa cod obiectiv 5 „e – Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, cu suma de 20.000 mii lei.
Art. 19. –
Se autorizează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să diminueze, în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014- 2017 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, la partea de venituri, capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”, cu suma de 11.000 mii lei.
Art. 20. –
Se autorizează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să detalieze influenţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să efectueze redistribuiri de credite de angajament neutilizate şi virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014 între acesta şi bugetul departamentului, înfiinţat în baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrare în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
Art. 21. –
Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă în anexa nr. 3/24/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare” proiectul „Infrastructura transfrontalieră – infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova”, cu credite de angajament şi credite bugetare în suma de 4.752 mii lei la sursa 08 „Fonduri externe nerambursabile”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.
Art. 22. –
Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de operator de Program în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 pentru programul RO 15 „Programul de burse şi cooperare interinstituţională în învăţământul superior”, să suplimenteze creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în anexa nr. 3/25/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, astfel: cu suma de 8.250 mii lei creditele de angajament şi creditele bugetare la poziţia „Finanţare din FEN postaderare” şi cu suma de 917 mii lei creditele de angajament şi creditele bugetare la poziţia „Cofinanţare publică naţională totală”.
Art. 23. –
Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale ca în anexa nr. 3/25/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente post aderare” să modifice denumirea proiectului cod 2588 „Autocunoaştere, Informare, dezvoltare personală pentru o carieră profesională de succes AID-ISJ Braşov-ID64044” prin denumirea „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale – ISJ Braşov-ID57551”.
Art. 24. –
Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în anexa nr. 3/25/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 65.10 „Învăţământ”, titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 „Construcţii”, să introducă obiectivul de investiţii în continuare „Extindere Sere Grădina Botanică”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 309 mii lei în anul 2014, finanţarea fiind asigurată din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova.
Art. 25. –
Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să introducă modificări în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii aflate în subordonarea/coordonarea acestora, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate pentru anul 2014.
Art. 26. –
Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, să majoreze creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 3/26/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, Program RO 19 „Iniţiative în Sănătate Publică”, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, cu suma de 39.441 mii lei, din care: suma de 5.917 mii lei la poziţia „Finanţare naţională” şi suma de 33.524 mii lei la poziţia „Finanţare externă nerambursabilă”.
Art. 27. –
În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate” este cuprinsă şi suma de 3.840 mii lei pentru implementarea măsurilor de prevenire şi creştere a capacităţii de intervenţie în combaterea infecţiilor cu virus hemoragic Ebola, repartizată astfel:
a) suma de 210 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii” pentru Institutul Naţional de Sănătate Publică, pentru transportul probelor la un laborator de referinţă cu nivel de biosiguranţă înaltă tip BSL IV, costul analizării acestora, materiale informative, training;
b) suma de 2.880 mii lei la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, din care:
(i) suma de 1.380 mii lei la alineatul 51.01.25 „Programe de sănătate”, din care: suma de 290 mii lei pentru Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” în vederea amenajării spaţiului necesar instalării formaţiunii medicale ROL 2, precum şi cheltuieli de întreţinere şi funcţionare pentru 3 luni şi suma de 1.090 mii lei pentru Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş” în vederea achiziţionării de reactivi, consumabile, training;
(ii) suma de 1.500 mii lei la alineatul 51.02.08 „Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă” pentru Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş” în vederea achiziţionării de echipamente medicale şi aparatură de laborator;
c) suma de 750 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport” pentru achiziţia a 5 ambulanţe necesare transportului în condiţii de maximă securitate a cazurilor suspecte/confirmate de infectare cu virusul hemoragic Ebola.
Art. 28. –
Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze Programul „Restaurarea monumentelor istorice” cu suma de 11.000 mii lei, sumă care va fi utilizată pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii.
Art. 29. –
Se autorizează Ministerul pentru Societatea Informaţională, în anexa nr. 3/28/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, la programul 4127 „RoNET – Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zone defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, să efectueze următoarele redistribuiri:
a) să diminueze creditele de angajament, la alineatul 56.01.01 „Finanţare naţională”, cu suma de 10.886 mii lei, la alineatul 56.01.02 „Finanţare externă nerambursabilă”, cu suma de 60.766 mii lei, şi să majoreze creditele de angajament, la alineatul 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile”, cu suma de 71.652 mii lei;
b) să diminueze creditele bugetare, la alineatul 56.01.01 „Finanţare naţională”, cu suma de 88 mii lei, la alineatul 56.01.02 „Finanţare externă nerambursabilă”, cu suma de 3.827 mii lei, şi să majoreze creditele bugetare, la alineatul 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile”, cu suma de 3.915 mii lei.
Art. 30. –
Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
Art. 31. –
(1) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze, în anexa nr. 3/31/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 – sumele alocate din bugetul de stat”, capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 10 mii lei.
(2) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în anexa nr. 3/31/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, să majoreze în cadrul titlului 71 „Active nefinanciare” creditele de angajament cu suma de 38.648 mii lei.
(3) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în programul de investiţii publice anexa nr. 3/31/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, să efectueze modificări în coloana „Cheltuieli efectuate până la 31.12.2012”.
Art. 32. –
Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze veniturile proprii, în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2014-2017 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă”, cu suma de 4.700 mii lei.
Art. 33. –
În bugetul Serviciului Român de Informaţii este cuprinsă şi suma de 12.575 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 20 „Bunuri şi servicii” care va fi utilizată pentru achitarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente recepţiei carburanţilor aprobaţi a fi scoşi din stocurile disponibile ale rezervelor de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014.
Art. 34. –
Se autorizează Ministerul Economiei, în anexa nr. 3/35/27 „Fişa programului”, să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 647 „Stimularea exporturilor”, la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 40 „Subvenţii” cu suma de 15.000 mii lei.
Art. 35. –
Se autorizează Ministerul Economiei să detalieze influenţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să efectueze redistribuiri de credite de angajament neutilizate, precum şi virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014, precum şi între bugetul acestuia şi între bugetele departamentelor înfiinţate în baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrare în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
Art. 36. –
(1) Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament între toate titlurile de cheltuieli, precum şi în anexele la bugetul acesteia, cu încadrarea în totalul creditelor bugetare şi de angajament aprobate pentru anul 2014.
(2) Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 propriu, precum şi în cele ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, precum şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”.
Art. 37. –
Se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor să introducă în anexa nr. 3/40/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii” la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, fişa cod 1078 „f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de investiţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, titlul 71 „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 „Construcţii” cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 544 mii lei.
Art. 38. –
(1) Se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în anexa nr. 3/40/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, să diminueze creditele de angajament, la proiectul 2282 „HEMOLIA PC7-SEC – 2010.1.3-1 Instrumente inovatoare de combatere a crimei organizate, finanţării terorismului şi spălării banilor”, cu suma de 25 mii lei la alineatul 56.15.02 „Finanţare externă nerambursabilă”.
(2) Se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor să introducă în anexa nr. 3/40/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, la proiectul 4572 „Combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului”, următoarele modificări:
a) să diminueze creditele de angajament cu suma de 106 mii lei la alineatul 56.25.01 „Finanţare naţională” şi cu suma de 601 mii lei la alineatul 56.25.02 „Finanţare externă nerambursabilă”;
b) să majoreze creditele de angajament cu suma de 269 mii lei la alineatul 56.25.03 „Cheltuieli neeligibile”.
Art. 39. –
Se autorizează Institutul Cultural Român ca în anexa nr. 3/4401/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2012-2017 – sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii”, la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, să efectueze cu încadrare în totalul creditelor bugetare şi de angajament aprobate pe anul 2014 următoarele modificări: să diminueze titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 760 mii lei, să majoreze titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 2.880 mii lei, să diminueze titlul 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 2.280 mii lei şi să majoreze titlul 71 „Active nefinanciare” cu suma de160 mii lei.
Art. 40. –
Se autorizează Consiliul Economic şi Social să introducă în anexa nr. 3/51/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii” la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, fişa cod obiectiv 5 „e – Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe” cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 36 mii lei, finanţarea fiind asigurată cu încadrare în bugetul aprobat pentru anul 2014.
Art. 41. –
Se autorizează Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în anexa nr. 3/52/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” să majoreze creditele de angajament la proiectul 6644 „Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumentele structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică” cu suma de 1.214 mii lei.
Art. 42. –
Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare” să introducă proiectul „PHARE 2004-2006” cu credite de angajament pe anul 2014 în sumă de 3.313 mii lei.
Art. 43. –
Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” să majoreze creditele de angajament la proiectul „Facilitatea de Asistenţă Tehnică”, cod SMIS 5086, cu suma de 890 mii lei la alineatul 56.19.03 „Cheltuieli neeligibile”.
Art. 44. –
Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să încheie angajamente legale în limita sumei de 596.300 mii lei pentru aplicarea în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate.
Art. 45. –
Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, la articolul 56.20 „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică”, Proiectul 1372 „Sprijin pentru Autoritatea de Management în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin în gestionarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice” să majoreze creditele de angajament pe anul 2014 cu suma de 36.128 mii lei.
CAPITOLUL III
Dispoziţii referitoare la bugetele locale

Art. 46. –
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale se majorează cu suma de 1.135.057 mii lei, din care:
a) suma de 50.579 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;
b) suma de 194.478 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
c) suma de 450.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale care se repartizează pe judeţe, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având în vedere lungimea drumurilor judeţene şi comunale, capacitatea financiară a judeţului şi a analizelor de specialitate;
d) suma de 400.000 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, potrivit anexei nr. 6, a cărei repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
e) prin derogare de la prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă municipiului Bucureşti sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în cuantum de 40.000 mii lei pentru finanţarea Sistemului de management al situaţiilor de urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate:
a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
b) finanţării cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
c) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:
a) finanţării cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul preuniversitar de stat;
b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012;
c) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap de la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti.
Art. 47. –
Sumele pentru plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, rămase neutilizate, pot fi alocate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Art. 48. –
Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 7.
Art. 49. –
(1) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să introducă în anexa nr. 10/03 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, două proiecte noi, la capitolul 66.05 „Sănătate”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”, respectiv:
a) „Sisteme informatice pentru gestionarea concediilor medicale şi a biletelor de trimitere electronice, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de recuperare şi îngrijiri la domiciliu” cod SMIS 49477, având prevăzute credite de angajament în sumă de 74.345 mii lei, din care suma de 12.862 mii lei la alineatul 56.01.01 „Finanţare naţională” şi suma de 61.483 mii lei la alineatul 56.01.02 „Finanţare externă nerambursabilă”;
b) „Sisteme informatice pentru gestionarea reţetelor medicale necompensate şi a reţetelor pentru substanţe stupefiante şi psihotrope, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de laboratoare medicale, stomatologie, dispozitive medicale şi ambulanţe” cod SMIS 49478, având prevăzute credite de angajament în sumă de 69.373 mii lei, din care suma de 12.002 mii lei la alineatul 56.01.01 „Finanţare naţională” şi suma de 57.371 mii lei la alineatul 56.01.02 „Finanţare externă nerambursabilă”.
(2) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 10/07 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 66.05 „Sănătate”, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, să efectueze modificări în coloana „Cheltuieli efectuate până la 31.12.2012”, la fişele cod obiectiv 2 „Dotări independente” şi cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

Art. 50. –
Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 şi nr. 805 bis din 19 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. După alineatul (7) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

(71) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul beneficiarilor direcţi ai Programului operaţional sectorial Transport 2007-2013.”
2. Alineatul (2) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, şi pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.”
3. Articolul 23 se abrogă.
Art. 51. –
Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 6 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După alineatul (1) al articolului 16 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin activitatea finanţată integral din venituri proprii a Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, să încheie în limita sumei de 26.125 mii lei contracte de achiziţii de autovehicule necesare creşterii capacităţii operaţionale a structurilor/instituţiilor din cadrul/subordinea ministerului.
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să majoreze, în anexa nr. 3/19/29 «Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii», fişa cod obiectiv 2 «b) Dotări independente», la capitolul 61.10 «Ordine publică şi siguranţă naţională», titlul 71 «Active nefinanciare», alineatul 71.01.02 «Maşini, echipamente şi mijloace de transport», creditele de angajament cu suma de 162.125 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 26.125 mii lei.”
2. La alineatul (1) al articolului 65, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) 600.000 mii lei se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30 septembrie 2014, precum şi pentru achitarea sumelor aprobate, până la aceeaşi dată, prin hotărâre a consiliului local, dar nedecontate, pentru acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor din schema de ajutor de stat, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, rezultate din relaţii cu:
b1) furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;
b2) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.”
3. Alineatele (3), (4), (11) şi (18) ale articolului 65 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor alocate în condiţiile alin. (1) lit. b) se face în scopul achitării plăţilor restante, la data de 30 septembrie 2014, înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a sumelor aprobate prin hotărâre a consiliului local, dar nedecontate, pentru acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor din schema de ajutor de stat, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014, reprezentând:
a) obligaţii de plată rezultate din relaţiile cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;
b) sume neachitate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 septembrie 2014, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii, şi pentru acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor din schema de ajutor de stat, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014;
c) obligaţii de plată faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) lit. b) se utilizează exclusiv pentru:
a) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
b) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;
c) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;
d) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.
. . . . . . . . . .
(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale aflate în sold la data de 30 septembrie 2014, şi neachitate până la data eliberării acestora.
. . . . . . . . . .
(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(16), repartizate şi neutilizate, se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la data de 10 decembrie 2014, în vederea retragerii lor.”
4. Partea introductivă a alineatului (5) al articolului 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1) lit. b) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 20 noiembrie 2014, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice cereri scrise însoţite de următoarele documente:”.
5. La alineatul (5) al articolului 65, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

a1) hotărârea consiliului local prin care se aprobă acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, împreună cu documentul din care rezultă suma nedecontată.”
6. La anexa nr. 3 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2014”, nota de subsol nr. 2 se abrogă.
7. La anexa nr. 4 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2014”, nota de subsol nr. 4 se abrogă.
Art. 52. –
În bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale aprobat pe anul 2014, în anexa nr. 3/65/27 „Fişa Programului”, la Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”, cod 721, la secţiunea DESCRIERE, sintagma „Prezentul program cumulează cele opt scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 1.680/2008, H.G. nr. 753/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 797/2012, H.G. nr. 332/2014 şi H.G. nr. 537/2014” se înlocuieşte cu sintagma „Prezentul program cumulează cele nouă scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 1.680/2008, H.G. nr. 753/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 797/2012, H.G. nr. 332/2014, H.G. nr. 537/2014 şi H.G. nr. 807/2014”.
Art. 53. –
Sumele primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă aferente plăţilor efectuate din alte poziţii ale clasificaţiei decât titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” se fac venit la bugetul de stat şi se varsă într-un cont de venituri distinct.
Art. 54. –
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare la titlul „Cheltuieli de personal” între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu, inclusiv între departamentele din cadrul acestora, după caz, înfiinţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 55. –
(1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiectivele/proiectele de investiţii în continuare” şi „Obiectivele/proiectele de investiţii noi” la poziţia „C – Alte cheltuieli de investiţii”, cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.
(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 56. –
Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”.
Art. 57. –
(1) În vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul operaţional sectorial Transport, Ministerul Finanţelor Publice alocă temporar din venituri din privatizare, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, suma de 400.000 mii lei. Această sumă este cuprinsă în bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.08 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) Postaderare”, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile din Fondul de coeziune/Fondul european de dezvoltare regională.
(2) Suma alocată temporar conform prevederilor alin. (1) se restituie în echivalent euro determinat pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută de ordonatorul de principal de credite cu rol de Autoritate de management, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele rambursate de Comisia Europeană până la 31 decembrie 2014. În acest sens, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management are obligaţia să se asigure că sumele utilizate din venituri din privatizare să fie cel puţin egale cu valoarea cheltuielilor eligibile din declaraţiile de cheltuieli ce urmează a fi transmise Autorităţii de certificare şi plată până la data de 31 octombrie 2014. Sumele în euro încasate de Ministerul Finanţelor Publice se înregistrează ca venituri din privatizare în valută, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării operaţiunii de transfer valutar. Pe baza aceluiaşi curs valutar, Ministerul Finanţelor Publice stinge obligaţia de restituire a sumei alocate din venituri din privatizare în lei a ordonatorului principal de credite prevăzut la alin. (1).
(3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să calculeze dobânda la suma rămasă de restituit, de la data de 1 ianuarie 2015 până la data restituirii integrale a sumei alocate, prin aplicarea unei rate a dobânzii situate la nivelul ratei de politică monetară practicate de Banca Naţională a României plus un punct procentual. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se asigură de ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management, din bugetul propriu.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se emit norme metodologice care se aprobă prin ordin comun emis de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor în termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 58. –
(1) Din sumele primite în anul 2014, în cadrul mecanismului top-up, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Transport poate redistribui Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, sume pentru asigurarea cofinanţării proiectelor de infrastructură finanţate din Programul operaţional sectorial Transport, în condiţiile legii.
(2) Sumele rămase neutilizate din top-up se redistribuie de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor prin Secretariatul General al Guvernului către bugetul Ministerului Transporturilor calitatea de Autoritate de management pentru Programul operaţional Transport, în condiţiile legii, şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie urmând mecanismul prevăzut de art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru atingerea obiectivului convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificări în volumul şi structura cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Transporturilor şi Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, la propunerea acestora.
Art. 59. –
Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să efectueze virări de credite bugetare, în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2014, şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.
Art. 60. –
Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se repartizează şi sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 61. –
(1) Din creditele bugetare pe anul 2014, suma totală de 1.240,0 milioane lei detaliată potrivit prevederilor anexei nr. 3 „Situaţia sumelor care nu pot fi utilizate pe anul 2014 – pe capitole, titluri de cheltuieli şi ordonatori principali de credite” poate fi utilizată doar în urma aprobării de către Guvern prin memorandum, la solicitarea ordonatorului principal de credite şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în funcţie de gradul de realizare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul 2014.
(2) Ordonatorii principali de credite pot încheia angajamente legale în limita sumelor prevăzute în anexa nr. 3, numai după aprobarea acordată conform prevederilor alin. (1).
(3) Ordonatorii principali de credite pot redistribui sumele prevăzute în anexa nr. 3, cu respectarea prevederilor alin. (2).
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3) se interzice ordonatorilor principali de credite să redistribuie sume prevăzute la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.
Art. 62. –
Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi art. 18 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (6) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -4.176,4 milioane lei.
Art. 63. –
Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi c), art. 9 alin. (2), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4), (5) şi (7) din Legea nr. 355/2013:
a) plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii şi alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2014, precum şi plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat şi bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) plafonul nominal al cheltuielilor de personal la bugetul de stat se majorează cu suma de 53,7 milioane lei, la bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 140,0 milioane lei, la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează cu suma de 7,3 milioane lei, iar bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se diminuează cu suma de 204,2 milioane lei.
Art. 64. –
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

Bucureşti, 30 septembrie 2014.
Nr. 59.

1 COMENTARIU