Măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative – OUG 18/2018

1186

Guvenul a aprobat o serie de măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative prin ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18/2018 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018.

Principalele motive pentru aprobarea ordonanței de urgență, invocate de Guvern, sunt:
– reducerea numărului de declarații fiscale pentru persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea unor activități economice, prin comasarea unor formulare;
– revizuirea sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din activități economice de persoanele fizice, prin eliminarea plăților anticipate și instituirea unui singur termen de plată;
– stabilirii contribuțiilor sociale obligatorii pentru unele categorii de persoane fizice care obțin venituri din activități ce nu au un caracter de continuitate;
– încurajării contribuabililor persoane fizice care desfășoară activități economice să își declare în mod transparent obligațiile fiscale, în scopul îmbunătățirii conformării;
– dobândirii calității de asigurat de la termenul de depunere a declarației unice sau de la data depunerii acesteia, după caz;
– încadrării ca plătitor CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent;
– corelarea cu noile reglementări din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal referitoare la calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și pentru respectarea dreptului persoanelor asigurate care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în funcție de termenul de depunere a declarațiilor și de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate;
– asigurării măsurilor de protecție socială pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap prin corelarea prevederilor din actele normative în baza cărora se acordă beneficii de asistență socială bazate pe evaluarea veniturilor cu cele care stabilesc prestațiile sociale acordate persoanelor cu handicap, astfel încât familiile celor aproximativ 50.000 de copii cu handicap să nu fie private de accesul la ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței,

Principalele modificări și completări ale Codului fiscal aprobate prin OUG 18/2018 sunt:

Persoanele cu handicap grav sau accentuat vor fi scutite de impozit pe venit și pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală (art.60 litera a^1 nou introdusă).

Obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și a contribuțiilor sociale până la data de 15 martie a anului următor, ori în 30 de zile de la începerea/suspendarea/terminarea activității, după caz.

Opțiunea pentru impunerea în sistem real se va exprima prin declarația unică.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt reglementate într-un capitol distinct de venituri supuse impozitului pe venit, nu mai sunt incluse în venituri din activități independente (art.61 litera a1 nou introdusă).

Impozitul pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală este de 10% ( a fost 7%) – modificare a art. 64 alin. (1).

O modificare importantă a art.69, este modificarea alineatului 6 a acestui articol care are acest text acum: „Dacă un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale, definite la art. 67 alin. (2), venitul net din aceste activități se stabilește de către contribuabil prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.”

Venitul net din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale, se stabilește de către contribuabil prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități

Se introduce obligația depunerii declarației unice până la data de 15 martie a anului următor.

Începând cu anul 2019, opțiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice cu informații privind determinarea venitului net anual în sistem real și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Calculul, reținerea și plata impozitului se face prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net (din brut se scade cota forfetară de cheltuieli de 40% – cu excepțiile de la art.72 alin.3), de către plătitorii venitului – exceptând cazurile în care plata se face către asocierile fără personalitate juridică, precum și către entități cu personalitate juridică, care organizează și conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

Introducerea posibilității ca un beneficiar a unor venituri din drepturi de proprietate intelectuală să poată opta în scris ca din impozitul reținut de plătitor la sursă, să i se rețină și să se direcționeze 2% din acesta către un ONG.

Beneficiarii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală au posibilitatea de a opta pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza evidenței contabile, opțiune exprimată prin declarația unică.

Se elimină noțiunea de plăți anticipate de la impozitul pe venit – prin abrogarea art.74 și 75.

Se introduce posibilitatea, pentru cel mult 2 ani consecutivi, ca salariații să opteze pentru calcularea, reținerea și plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, de către angajator/plătitor, până la termenul de plată al impozitului.

În cazul veniturilor din chirii, se stabilește depunerea declarației unice.

În cazul veniturilor din agricultură – calculul venitului se face de către contribuabil și, implicit, calculul impozitului pe venit se face tot de către acesta.

Pentru venituri din jocuri de noroc la distanță sau on-line, se stabilește că impozitul datorat se determină și se reține la sursă la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.

Venitul net anual nu se va mai stabili de către ANAF. Pierderile fiscale din anii anteriori nu vor mai fi reportate de către ANAF.

Se introduce o bonificație pentru plata anticipată a impozitului pe venit, estimat de către contribuabil. Nivelul bonificației și termenele de plată cu anticipație se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat. Bonificația se va acorda și la definitivare dacă plata sumelor pentru anul anterior a fost realizată integral până la termenul stabilit pentru plata anticipată.

Bonificația se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificației. Valoarea bonificației se stabilește de către contribuabil și se înscrie în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare, iar valoarea acesteia nu este considerată venit impozabil pentru contribuabil.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile datorate se va depune de persoanele fizice care realizează individual sau în asociere venituri pentru care impunerea se realizează în sistem real și au obligația conducerii de evidențe contabile, venituri din următoarele categorii:
• Activități independente
• Drepturi de proprietate intelectuală
• Cedarea folosinței bunurilor
• Activități agricole, silvicultură și piscicultură

Termenul de depunere a declarației unice: 15 martie a anului următor.

Termenul de plată a impozitului stabilit în baza declarației unice este același cu termenul de depunere: 15 martie a anului următor.

ANAF nu va mai emite decizii anuale de impunere.

Declarația informativă 205, care era depusă de plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor până la 28 februarie, va trebui depusă de acum până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Nu se vor înscrie în 205 venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care reținerea se va face la sursă, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceste venituri regăsindu-se în declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (în D112).

Impozit pe venit – reguli tranzitorii pentru 2017

Declarația unică are termen de depunere 15 iulie 2018, şi trebuie depusă de toți cei care, pe legislația anterioară, aveau obligația depunerii D200 dacă deja nu au depus D200.

Calculul impozitului datorat va fi făcut de ANAF, prin decizie de impunere, ca excepție de la regula generală care se va aplic doar din 2019 (cea prin care contribuabilul va stabili impozitul) și tot ANAF va reporta pierderile fiscale anterioare (tot ca excepție).

Estimarea pentru 2018 se realizează de către contribuabili. Estimarea se va înscrie în aceiași declarație unică. Termenul de depunere va fi același: 15 iulie 2018.

Depunerea declarației se va realiza on-line, prin excepție în 2018 fiind permisă și depunerea în formă listată a acesteia.

Bonificații la impozitul pe venit acordate în 2018: 5% din impozitul plătit integral până la data de 15 martie 2019 dacă depunerea declarației se face on-line. Dacă plata impozitului se face anticipat, integral, până la 15 decembrie 2018, atunci se mai acordă o bonificație de 5% cele două putând fi cumulate.

Contribuții sociale

În sfera acestora, cu reținere la sursă, intră și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pentru care plătitorii de impozit rețin la sursă și impozitul pe venit exceptând venituri din drepturi de proprietate intelectuală rezultate ca urmare exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată.

Cine datorează CAS pentru activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală?

Datorează CAS pentru activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală, persoanele care realizează astfel de venituri din una sau mai multe surse și care estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice. Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente, precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală, care se estimează a se realiza în anul curent.

Cine nu se încadrează în aceste estimări, poate opta pentru plata acestei contribuții. Nu este obligat să o plătească, dar poate opta pentru plata ei.

Baza minimă, anuală, de calcul a CAS pentru cei care sunt obligați la plată sau pentru cei care optează pentru plata CAS este echivalentul a 12 salarii minime pe economie în vigoare la data de depunere a declarației unice. A dispărut conceptul de bază de calcul lunară.

NU datorează CAS persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sau pensionarii chiar dacă realizează venituri din activități independente ori din drepturi de proprietate intelectuală.

Persoanele fizice care sunt salariate și care realizează venituri din salarii nu datorează CAS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Referinţe anexate:
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative – just.ro

- Publicitate -

2 COMENTARII