Sari la conținut

ANAF: Ghidul obligatiilor fiscale ale asociatiilor de proprietari

GHIDUL OBLIGATIILOR FISCALE ALE ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI [versiunea II, Bucuresti 2009, elaborat si publicat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala]
CUPRINS
Înregistrarea fiscala………………………………………………………………………….2
-Depunerea declaratiei de inregistrare fiscala………………………………………..2
-Eliberarea certificatului de inregistrare fiscala…………………………………….2
-Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente…………..2
Conducerea evidentelor…………………………………………………………………3
Îndeplinirea obligatiilor fiscale……………………………………………………….3
a. Asociatia are angajati cu contract de munca…………………………………..3
b. Asociatia incheie contracte/ conventii potrivit Codului civil……………4
c. Asociatia obtine venituri din activitati economice…………………………….5
Sanctiuni………………………………………………………………………………………5
Index legislativ……………………………………………………………………………….6

Înregistrarea fiscala

Depunerea declaratiei de inregistrare fiscala
Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal are obligatia sa se inregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscala.
În cazul asociatiilor de proprietari, constituite potrivit Legii nr. 230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, codul de identificare fiscala va fi codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
În vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, asociatiile de proprietari au obligatia sa depuna la organul fiscal competent formularul 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”. Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii, potrivit legii, a asocierii.
Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni.
Eliberarea certificatului de inregistrare fiscala
Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei. În certificatul de inregistrare fiscala se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala. Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala nu este supusa taxelor de timbru.
La incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, asociatia are obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni.
Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente
Asociatiile de proprietari au obligatia de a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscala propriu.

Conducerea evidentelor

În vederea stabilirii starii de fapt si a obligatiilor fiscale de plata, asociatiile de proprietari sunt obligate sa conduca evidentele contabile, potrivit actelor normative in vigoare. Evidentele contabile sunt tinute in limba romana si in moneda nationala.
Evidentele contabile si fiscale vor fi pastrate la domiciliul fiscal al asociatiei, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare. În cazul in care evidentele contabile sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate in format electronic, asociatia este obligata sa pastreze si sa prezinte aplicatiile informatice cu ajutorul carora le-a generat.
Asociatiile de proprietari sunt obligate sa evidentieze veniturile realizate si cheltuielile efectuate aferente activitatilor economice desfasurate, prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege. Asociatiile de proprietari sunt obligate sa utilizeze pentru activitatea desfasurata documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, achizitionate numai de la unitatile stabilite prin normele legale in vigoare, si sa completeze integral rubricile formularelor, corespunzator operatiunilor inregistrate.

Îndeplinirea obligatiilor fiscale

Pentru indeplinirea obligatiilor fiscale de catre asociatiile de proprietari, se disting urmatoarele situatii:

a. Asociatia are angajati cu contract de munca
Obligatiile asociatiei constau in:

  • Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Impozitul lunar pe venitul din salarii este un impozit final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre asociatie. Impozitul lunar se determina astfel:

    • pentru angajatii care au functia de baza la asociatie, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
– contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;

    • pentru celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora (spre exemplu, in cazul indemnizatiilor, primelor si altor asemenea sume acordate membrilor alesi ai asociatiilor de proprietari/chiriasi);

Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

  • Acordarea deducerilor personale la functia de baza

Deducerea personala se acorda la functia de baza, pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel:
– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 250 lei;
– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 350 lei;
– pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 450 lei;
– pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 550 lei;
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 650 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000,01 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si sunt stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 19/ 2005* privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005*, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. *[nota codfiscal.net: abrogat de OMFP 1016/2005, incepand cu iulie 2005]
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.
Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

  • Gestionarea fiselor fiscale

Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale.
Formularul 210 “Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii” se completeaza de catre angajatori pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. Fisele fiscale se depun in format electronic, insotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat. Se foloseste programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
Asociatia are obligatia sa completeze fisele fiscale, pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor, sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

  • Declararea obligatiilor privind impozitul pe veniturile din salarii

Semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, asociatia depune formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, in care declara impozitul pe veniturile din salarii calculat, retinut pentru perioada de raportare.

  • Declararea obligatiilor la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale

Semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, asociatia depune formularul 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”, in care se inscriu toate obligatiile de plata la bugete respective ale asociatiei de proprietari.

  • Plata impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii

Asociatia are obligatia de a calcula si de a retine semestrial impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii, precum si de a le vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului expirat.

b. Asociatia incheie contracte/conventii potrivit Codului civil
Obligatiile asociatiei difera in functie de urmatoarele situatii:
Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul/ conventia in baza Codului civil, este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente:
-asociatia are obligatia sa retina la sursa impozitul reprezentand plati anticipate din impozitul anual, aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut;
-impozitul retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului expirat;
-asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului expirat, a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;
-asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, a formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul retinut la sursa si virat la bugetul de stat. Se bifeaza casuta „Venituri din activitati independente desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil” de la cap.I Natura veniturilor.
Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul/ conventia in baza Codului civil, conform optiunii exercitate de catre aceasta, nu este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente:
– optiunea de impunere a venitului brut cu o cota de 16% aplicata la venitul brut se exercita in scris de catre persoana fizica respectiva, in momentul incheierii fiecarei/fiecarui conventii/contract civil si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestei/acestui conventii/contract;
– impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre asociatie, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut; impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.
– impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut;
– asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare platii venitului, a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;
– asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat, a formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul retinut la sursa si virat la bugetul de stat. Se bifeaza casuta „Alte venituri” de la cap.I Natura veniturilor.

c. Asociatia obtine venituri din activitati economice
Pot exista urmatoarele situatii:
Daca veniturile urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, atunci asociatia este scutita de la plata impozitului pe profit.
Daca aceste venituri nu sunt utilizate in scopurile aratate mai sus, atunci asociatiei ii revin urmatoarele obligatii :
– calculul impozitului pe profit realizat, conform evidentelor, in cota de 16%;
– depunerea, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului expirat, a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si efectuarea de plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent;
– depunerea, pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator, a “Declaratiei privind impozitul pe profit”- formular 101;
– plata, pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator, a impozitului pe profit anual.

Sanctiuni

Se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 5.000 lei:
– nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni;
– neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege;
– neindeplinirea obligatiei inscrierii codului de identificare fiscala pe documentele emise;
– nerespectarea obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor fiscale.

Index legislativ

– Legea nr. 230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
– Hotararea Guvernului nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modiicarile si completarile ulterioare;
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 19/ 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; *[nota codfiscal.net: abrogat de OMFP 1016/2005, incepand cu iulie 2005]
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/ 2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru informatii suplimentare puteti apela/ accesa:
– Administratiile finantelor publice teritoriale- serviciile (birourile) metodologie si asistenta pentru contribuabili;
– Biroul central de asistenta a contribuabililor – tel.031.40.39.160;
– Portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro.

Acesta este un material simplificat pentru orientarea dvs., care nu contine tot textul dispozitiilor legale din domeniu. Ca atare, el nu are forta probanta in justitie.

[document integral: ghid-fiscal-asociatii-proprietari-2009-versII.pdf]

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version