DataAct modificareMOModificări
24 decembrie 2013Ordin nr. 3806/2013 – pentru modificarea anexelor nr. 1–3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVAM. Of. 833/2013ANEXA Nr. 1, ANEXA Nr. 2, ANEXA Nr. 3
13 septembrie 2013Ordin nr. 2986/2013 – pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVAM. Of. 582/2013ANEXA Nr. 2
01 februarie 2013Ordin nr. 1992/2012 – pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVAM. Of. 17/2013ANEXA Nr. 2
28 decembrie 2011Publicat în M.Of. nr. 927 din 28.12.2011

 

ORDIN nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- publicitate -

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Art. 2

În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, se aprobă modelul şi conţinutul formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“, cod MFP 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3

Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, iar condiţiile ce trebuie respectate de către fişierul XML pentru depunerea electronică a declaraţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4

Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 5.

Art. 6

Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7

Perioada de raportare pentru formularul menţionat la art. 2 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 1561din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8

Declaraţia menţionată la art. 2 se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.

Art. 9

Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 10

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna ianuarie 2012.

Art. 11

Pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional până la data de 31 decembrie 2011 inclusiv rămân aplicabile prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 702/2007 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007.

Art. 12

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2012.

Art. 13

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 702/2007 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

ANEXA Nr. 1

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND LIVRĂRILE/PRESTĂRILE ŞI ACHIZIŢIILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI de depunere şi completare a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“, cod MFP 14.13.01.02/f

1. Declaraţia se completează şi se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă“ sau „TVA la încasare“.

În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă“ sau „TVA la încasare“.

În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.

2. Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.

3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

4. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are ataşat fişierul XML descris în anexa nr. 3 la ordin.

a) Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

b) Declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

5. Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.

Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Completarea declaraţiei

SECŢIUNEA 1

Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi perioada de raportare se completează cu:

a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 1561din Codul fiscal, respectiv L – lunar, T – trimestrial, S – semestrial, A– anual;

b) anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2012);

c) luna – se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

A.

Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA

1. Denumire/nume şi prenume – se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA – se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).

3. Domiciliul fiscal – se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

B.

Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului

1. Denumire/nume, prenume – se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.

2. Cod de identificare fiscală/CNP – se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.

3. Domiciliul fiscal – se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C.

Rezumat declaraţie

Acest cartuş conţine:

1. numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru care există obligaţia de declarare conform pct. 1 din prezentele instrucţiuni;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate şi valoarea totală a TVA aferente acestora;

4. numărul total al facturilor primite pentru care există obligaţia de declarare conform pct. 1 din prezentele instrucţiuni;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii cu TVA efectuate şi valoarea totală a TVA aferente acestora;

6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă;

7. valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:

7.1. Separat se va completa într-un cartuş valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente livrărilor de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 7);

8. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri/prestările de servicii taxabile pentru care se aplică taxarea inversă;

9. valoarea totală a bazei impozabile/valoarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate pentru care se aplică taxarea inversă:

9.1. Separat se va completa într-un cartuş valoarea totală a bazei impozabile/valoarea totală a TVA aferente achiziţiilor de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă (sumă ce este cuprinsă în valoarea totală completată la pct. 9).

SECŢIUNEA a 2-a

Se completează cu valoarea cumulată înscrisă în facturile emise/primite, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzacţii.

Excepţie fac valorile totale înscrise în facturile aferente tranzacţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, care se completează pe acelaşi formular, separat faţă de celelalte operaţiuni, pentru fiecare partener.

Lista operaţiunilor efectuate pe teritoriul naţional (detaliere la operaţiuni cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice):

1. Coloana „Nr. curent“ – se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.

2. Coloana „Tip L/A/V/C“ – se înscrie tipul operaţiuni efectuate, şi anume:

– L – pentru livrările pentru care au fost emise facturi şi pentru care există obligaţia de declarare;

– A – pentru achiziţiile pentru care au fost primite facturi şi pentru care există obligaţia de declarare;

– V – pentru livrările de cereale şi plante tehnice;

– C – pentru achiziţiile de cereale şi plante tehnice.

3. Coloana „Codul de înregistrare în scopuri de TVA“– se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

4. Coloana „Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor“ – se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis/primit factura/facturile sau denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.

5. Coloana „Număr facturi“ – se înscrie numărul total al facturilor emise/primite pentru care există obligaţia de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.

6. Coloana „Baza impozabilă“ – se înscriu baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

7. Coloana „TVA“ – se înscriu suma TVA aferentă livrărilor/achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

8. Coloana „Cod şi denumire NC produs“ – se înscriu livrările/achiziţiile de cereale şi plante tehnice, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.

9. Coloana „Baza impozabilă“ – se înscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferentă livrărilor/achiziţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, pentru fiecare cod şi denumire NC produs, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

10. Coloana „TVA“ – se înscrie suma TVA aferentă livrărilor/achiziţiilor pentru care se aplica taxarea inversă, pentru cereale şi plante tehnice, pentru fiecare cod şi denumire NC produs, inclusiv TVA aferentă facturilor de stornare, în lei. Dacă taxa colectată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

ANEXA Nr. 3

CONDIŢII ce trebuie respectate de către fişierul XML pentru depunerea electronică a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, cod MFP 14.13.01.02/f“

Nr. crt.Elemente/atributeDenumire câmpTip şi lungime câmp
1.<declaratie394>
2.lunaPerioada de raportare – LunaN(2)
3.anPerioada de raportare – AnN(4)
4.tip_D394Tip D394 (lunar/trimestrial/semestrial/anual)C(1)
5.nume_declarNume declarantC(75)
6.prenume_declarPrenume declarantC(75)
7.functie_declarFuncţie declarantC(50)
8.<identificare>1 apariţie
9.cuiCod de înregistrare în scopuri de tvaN(10)
10.denDenumire sau Nume şi PrenumeC(200)
11.adresaAdresă domiciliu fiscalC(1000)
12.telefonTelefon domiciliu fiscalC(15)
13.faxFax domiciliu fiscalC(15)
14.mailE-mail domiciliu fiscalC(200)
15.totalPlata_ASuma de controlN(15)
16.</identificare>
17.<idReprezentant>0–1 apariţii
18.cifRCod de identificare fiscală reprezentantN(13)
19.denRDenumire sau Nume şi Prenume reprezentantC(200)
20.adresaRAdresă reprezentantC(1000)
21.telefon RTelefon reprezentantC(15)
22.faxRFax reprezentantC(15)
23.mailRE-mail reprezentantC(200)
24.</idReprezentant>
25.<rezumat>1 apariţie
26.
27.nrCuiNUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAŢIEN(10)
28.bazaLVALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATEN(15)
29.tvaLVALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTA LIVRĂRI LOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATEN(15)
30.bazaAVALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATEN(15)
31.tvaAVALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTA ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATEN(15)
32.bazaVVALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂN(15)
33.tvaVVALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂN(15)
34.bazaVcVALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (V) pentru cereale şi plante tehniceN(15)
35.tvaVcVALOARE TOTALĂ A TVA (V) pentru cereale şi plante tehniceN(15)
36.bazaCVALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂN(15)
37.tvaCVALOARE TOTALĂ A TVA AFERENTĂ ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂN(15)
38.bazaCcVALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE (C) pentru cereale şi plante tehniceN(15)
39.tvaCcVALOARE TOTALĂ A TVA (C) pentru cereale şi plante tehniceN(15)
40.nrFactLNumăr facturi AFERENTE LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATEN(15)
41.nrFactANumăr facturi AFERENTE ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATEN(15)
42.nrFactVNumăr facturi AFERENTE LIVRĂRILOR DE BUNURI/PRESTĂRILOR DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂN(15)
43.nrFactCNumăr facturi AFERENTE ACHIZIŢIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂN(15)
44.</rezumat>
45.<op1>1-n apariţii
46.tipTip operaţiuneC(1)
47.cuiPCod de înregistrare în scopuri de TVA beneficiar/furnizor/prestatorN(10)
48.denPDenumire beneficiar/furnizor/prestatorC(200)
49.nrFactNumăr facturiN(15)
50.bazaBază impozabilăN(15)
51.tvaTVAN(15)
52.<op11>0-n apariţii
53.codPRCod produsC(8)
54.bazaPRBază impozabilăN(15)
55.tvaPRTVAN(15)
56.</op11>
57.</op1>
58.</declaratie394>

Nomenclatura combinată pentru cereale şi plante tehnice

 Cod vechiCod nou din 1 septembrie 2013Cereale
11001100010011100

10011900

Grâu dur
21001901010019110Alac (Triticum spelta), destinat însămânţării
31001909110019120Grâu comun destinat însămânţării
41001909910019900Alt alac (Triticum spelta) şi grâu comun, nedestinate însămânţării
5100200001002Secară
61003001003Orz
710051005Porumb
81201001201Boabe de soia, chiar sfărâmate
912051205Seminţe de răpită sau de răpită sălbatică, chiar sfărâmate
10120600120600Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate
11121291121291Sfeclă de zahăr

ANEXA Nr. 4

PROCEDURA de gestiune a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“, cod MFP 14.13.01.02/f

1. Declaraţia se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.

2. Prelucrarea declaraţiei informative

2.1. Prelucrarea declaraţiilor informative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, până la data de 15 a lunii următoare termenului de depunere a declaraţiei.

2.2. După prelucrare, declaraţia informativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

2.3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie, corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

2.4. Declaraţia prevăzută la pct. 2.3 se prelucrează la momentul primirii de la persoana impozabilă.

3. Verificarea declaraţiei informative

3.1. După primirea declaraţiei, organul fiscal va verifica îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei, prin corelarea informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA şi au declarat în decontul de TVA numai operaţiuni efectuate pe teritoriul naţional, cu informaţiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaraţii informative.

3.2. Pentru persoanele impozabile care nu au depus declaraţiile informative conform pct. 3.1 se emit de către organul fiscal notificări.

3.3. Notificările prevăzute la pct. 3.2 se emit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.

3.4. Verificarea faptului că este o declaraţie corectă reprezintă un proces ulterior depunerii, care se desfăşoară pe serverele centrale. După depunerea prin internet sau la ghişeu a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“, cod MEF 14.13.01.02/f, denumită în continuare declaraţia (394), starea acesteia se poate verifica accesând portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

3.5. În cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declaraţiei se afişează un mesaj cu erorile pe care le conţine documentul depus, contribuabilul trebuie ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să corecteze toate erorile comunicate şi să reia procesul de depunere a declaraţiei (394).

4. Gestionarea declaraţiei informative

4.1. Informaţiile din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse conform pct. 2.3 se introduc într-o bază de date.

4.2. Direcţia generală de tehnologia informaţiei va încrucişa informaţiile declarate în „Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional“ cu cele declarate în „Lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional“ de către toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA, în vederea corelării informaţiilor declarate pe codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale furnizorului (emitent al facturii) şi beneficiarului (cel către care a fost emisă factura). Această corelare a informaţiilor se va efectua:

– iniţial, la primirea informaţiilor din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere;

– lunar, în vederea includerii informaţiilor din declaraţiile depuse conform pct. 2.3.

4.3. În cazul identificării de neconcordanţe, acestea pot fi de 3 tipuri:

– baza impozabilă şi TVA aferentă, declarate de un contribuabil în lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate, diferă de baza impozabilă şi TVA aferentă, declarate de contribuabilul beneficiar al livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi invers;

– un contribuabil declarat în una dintre cele două liste ca fiind furnizor/beneficiar al livrării de bunuri/prestării de servicii nu declară nicio livrare/prestare/achiziţie de bunuri/servicii de la un alt contribuabil;

– un cod de înregistrare în scopuri de TVA înscris în una dintre cele două liste ca aparţinând furnizorului/beneficiarului livrării de bunuri/prestării de servicii este invalid sau nealocat.

4.4. Neconcordanţele identificate vor fi evidenţiate într-un raport care va cuprinde:

– codurile de înregistrare în scopuri de TVA şi datele de identificare ale persoanelor impozabile în cazul cărora s-au constatat neconcordanţe;

– neconcordanţele identificate, pe fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA separat sau pe grupuri de coduri de înregistrare în scopuri de TVA (furnizor/prestator–beneficiar).

4.5. Informaţiile din baza de date vor fi puse la dispoziţia Direcţiei generale coordonare inspecţie fiscală, respectiv direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcţiei generale de informaţii fiscale, precum şi la dispoziţia Comisariatului General al Gărzii Financiare, respectiv structurilor sale teritoriale.

4.6. Informaţiile din declaraţiile informative vor fi păstrate în baza de date pe o perioadă de 5 ani fiscali din anul depunerii declaraţiei. După trecerea perioadei de 5 ani, informaţiile vor fi arhivate şi, la cerere, vor fi puse la dispoziţia structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală menţionate la pct. 4.5.

ANEXA Nr. 5

CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului

Denumirea formularului: „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“

Cod: 14.13.01.02/f

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

– pe o singură faţă;

– se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului de asistenţă asigurat, gratuit, de către unităţile fiscale teritoriale sau descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi a achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care este obligatorie emiterea unei facturi, efectuate pe teritoriul naţional de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Se întocmeşte de: persoana înregistrată în scopuri de TVA sau de către reprezentantul său fiscal în două exemplare.

Circulă:

– în format electronic la organul fiscal competent;

– formularul în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate conform legii: un exemplar la contribuabil şi un exemplar la organul fiscal competent.

Se arhivează:

– la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar formularul „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“ însoţitor, listat, semnat şi ştampilat conform legii, la dosarul fiscal al contribuabilului.

1 COMENTARIU