pfaPrin proiectul de LEGE privind NOUL COD FISCAL publicat de MFP, Guvernul propune o mini-reformă fiscală a sistemului de impozitare a veniturilor antreprenorilor, persoane fizice care obțin venituri din activități de producție, servicii și comerț. Impactul cel mai important pentru regimul fiscal al PFA este propunerea de introducere a obligației tuturor PFA să achite CAS, chiar dacă sunt salariați/obțin și alte venituri.

Referitor la impozitul pe venit, principalele modificări ale reglementărilor fiscale privind veniturile persoanelor fizice autorizate – PFA, întreprinderilor individuale/familiale – II / IF , propuse prin proiectul de lege privind NOUL COD FISCAL, sunt:

NOTĂ: textul în roșu este text din CODUL FISCAL în vigoare eliminat (modificat), textul în verde este textul din NOUL COD FISCAL, textul în negru este text comun ambelor coduri, în vigoare și în noul cod.

IMPOZITUL PE VENIT

reglementat prin NOUL Cod fiscal_Titlul IV

1. Redefinirea veniturilor din activităţi independente. Modificarea are ca scop actualizarea prevederilor din Codul fiscal potrivit terminologiei utilizate de Codul civil.

- publicitate -

(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, din activităţi de producție, comerț, prestări de servicii,veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi din practicarea unei meserii.
(3)
Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.(4) profesiei respective.
(3)
Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

IMPACT: neutru

2. Revizuirea regulilor de deductibilitate pentru PFA/II/IF.  Se propune modificarea prevederilor privind condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente pentru a putea fi deduse, cheltuielile deductibile limitat şi corelarea prevederilor cu cele cuprinse în Titlul II – Impozitul pe profit.
Se propune eliminarea plafoanelor care limitau deducerea următoarelor cheltuieli efectuate pentru angajaţii PFA/II/IF:
– cheltuielile reprezentând contribuţiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare persoană;
– cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare persoană.

Motivul:  avantajele respective sunt considerate ca fiind incluse în pachetele salariale pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor. Prin urmare, la stabilirea venitului net anual, cheltuielile respective efectuate pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor sunt deductibile integral.

Potrivit proiectului, la stabilirea venitului net anual din activitati independente sunt cheltuieli deductibile limitat și sumele plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 650 euro anual pentru fiecare persoană, reprezentând:
– – contribuţii la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr.204/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cele reprezentând contribuţii la fonduri de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;
– – prime de asigurare voluntară de sănătate, plătite în scopul personal al contribuabilului, conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, efectuate în scopul desfășurării activităţii independente, pentru a putea fi deduse, sunt:
a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, independente, justificate prin documente;
b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
c) să reprezinte cheltuieli cu salariile şi cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit cap. III, cu excepţiile prevăzute de prezentul capitol;
d)
să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz;
c^1) 
e) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (16). d)28 alin.(20);
f)
cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
2. activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul;
3. bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
4.
prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
4. persoane care obţin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului 3 din prezentul titlu, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plăţii de către suportator.
e) 
g) să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de transport şi cazare.
h) cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
i) cheltuielile să fie efectuate în scopul desfăşurării activităţii şi reglementate prin acte normative în vigoare;
(j) În cazul activelor neamortizabile prevăzute la art.28 alin.(4) cheltuielile deductibile se înregistrează la momentul înstrăinării şi reprezintă valoarea stabilită prin expertiză tehnică la data dobândirii sau preţul de cumpărare, după caz.
(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);
b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6);
c) *** Abrogat; d) cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru destinaţiile prevăzute la fondul de salarii realizat anual; e) art.25 alin.(3) lit.c) din titlul II, după caz;
d) scăzămintele, perisabilităţile,
pierderile privind bunurile perisabile,rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislaţiei înlimitele prevăzutematerie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depăşit de actele normative în materie;f) valabilitate potrivit legii;
e)
cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
f^1) 
f) cheltuielile reprezentând tichetele voucherele de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii;
g) contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fondurile un fond de pensii facultative potrivit Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, în conformitate cu legislaţia în materie, precum modificările şi completările ulterioare şi cele reprezentând contribuţii la schemele de pensii facultative facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în limita echivalentului în lei a 400 de euro pentru fiecare participant, într-un an fiscal;h) prima precum și primele de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfaşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 250 650 euro anual pentru fiecare persoană;
i) 
h) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al contribuabilului sau asociaţilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente;
i) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. l) la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;

j) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii datorate pentru salariaţi şi contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;
k) cheltuielile reprezentând contribuţii de asigurări sociale, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limita anuală stabilită potrivit prevederilor Titlului V – “Contribuţii sociale obligatorii”, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/ pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 74.
l) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit legii;
m)
dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului, şi,împrumutului şi respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la art. 23 alin. (5) lit. art.27, alin.(7), litera b);
l) 
n) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing;
m) 
o) cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6);n) 4000 euro anual;
p)
cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

IMPACT: pozitiv

3. Plafonul deductibil cotizaţii plătite asociaţiilor profesionale. Se propune modificarea plafonului pentru cheltuielile reprezentând cotizaţii plătite asociaţiilor profesionale, în sensul limitării acestora la 4000 euro anual.

m) o) cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6);n) 4000 euro anual;

IMPACT: pozitiv

4. Eliminare opţiune pentru persoanele care realizează venituri din expertize/contracte civile/de agent. Limitarea posibilităţii privind opţiunea pentru stabilirea impozitului ca impozit final numai în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

ART. 52^1 Art. 72. Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri veniturile din activităţi independente drepturi de proprietate intelectuală
(1) Contribuabilii care realizează venituri din activitățile menționate drepturi de proprietate intelectuală în condiţiile menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a) – c) art.71 pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității desfășurate pe baza acestuia.
(2) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de venituri, a conduce evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, după caz, și contribuţia de asigurări sociale reţinută la sursă potrivit prevederilor titlului V. “Contribuţii sociale obligatorii”. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul V nu este cheltuială deductibilă.
(3) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.
(4) Impozitul astfel reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
(5) Contribuabilii nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

IMPACT: de simplificare, pozitiv

5. Deducerea limitată a cheltuielilor reprezentând contribuţii de asigurări sociale pentru contribuabili. La stabilirea venitului net anual / pierderii nete anuale, se propune deducerea limitată a cheltuielilor reprezentând contribuţii de asigurări sociale pentru contribuabili, potrivit legii, datorate în limita anuală stabilită potrivit prevederilor Titlului V – “Contribuţii sociale obligatorii”, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/ pierderii nete anuale.

(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
k) cheltuielile reprezentând contribuţii de asigurări sociale, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limita anuală stabilită potrivit prevederilor Titlului V – “Contribuţii sociale obligatorii”, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/ pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 74.

IMPACT: pozitiv, deducere suplimentară

6. Eliminarea deductibilității pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabili. Se propune eliminarea din sfera cheltuielilor deductibile a celor reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul V – “Contribuţii sociale obligatorii”, pentru contribuabili, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Măsura propusă este corelată cu acordarea deducerii limitate a cheltuielilor plătite în scopul personal al contribuabilului, reprezentând contribuţii la un fond de pensii facultative precum și prime de asigurare voluntară de sănătate, potrivit legii, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere.

(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
m) cheltuieli reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul V – “Contribuţii sociale obligatorii”, pentru contribuabili, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual şi/sau într-o formă de asociere,

IMPACT: negativ, crește costul fiscal pentru PFA

7. Reglementarea obligației organul fiscal competent de a determina :
a) contribuţia de asigurări sociale, în limita plafonului prevăzut la titlul V – “Contribuţii sociale obligatorii”;
b) venitul net anual/ pierderea netă anuală recalculate , prin deducerea din venitul net anual a contribuţiei de asigurări sociale, în limita plafonului deductibil. Contribuţiile de asigurări sociale determinate în condițiile prevăzute la titlul V “Contribuţii sociale obligatorii”; se deduc numai de organul fiscal competent.

Art. 74 – Recalcularea și impozitarea venitului net din activităţi independente
(1) Organul fiscal competent are obligaţia recalculării venitului net anual/ pierderii nete anuale, stabilit pe baza Declarației privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contribuţiei de asigurări sociale datorate, potrivit Titlului V.
(2) Venitul net anual recalculat din activităţi independente se impozitează potrivit prevederilor capitolul XI din prezentul titlu.

IMPACT: pozitiv, simplificare

8. Reducerea cotei de impozitare, începând 2019.

Cotele de impozitare
Art. 63. – (1) Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activităţi independente;
b) salarii şi asimilate salariilor;
c) cedarea folosinţei bunurilor;
d) investiţii;
e) pensii;
f) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
g) premii;
h) alte surse.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute expres pentru categoriile de venituri cuprinse în titlul IV.
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru veniturile prevăzute la alin. (1), cota de impozit este de 14%.

IMPACT: neutru, pozitiv, începând cu 2019

CONTRIBUȚII SOCIALE OBLIGATORII – NOUL Cod Fiscal 2016 PFA – Analiza comparativă a modificărilor privind veniturile PFA / II / IF – contribuțiile sociale

Despre FINAND

Material de analiză realizat de FINAND – biroul de consultanță în management financiar dedicat persoanelor fizice autorizate și societăților startup, mici și mijlocii. Prin consultanță privată și personalizată, consultanții FINAND ajută antreprenorii la analiza situației fiscale persoanele și la identificarea oportunităților de planificare și conformare fiscală. 

Acest material este destinat informării persoanelor interesate și nu reprezintă un raport de consultanță. Pentru solicitarea de consultanță privată, puteți contacta consultanții FINAND pe finand.ro / biroul@finand.ro.

1 COMENTARIU