In luna noiembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice (MFP), prin Directia de legislatie si reglementari contabile, a elaborat si publicat online pe mfinante.ro un ghid referitor la aplicarea in practica a reglementarilor contabile simplificate, aprobate prin OMFP 2239/2011 Reglementari contabile  simplificate.

Ghidul contabil are 25 de pagini si cuprinde precizari, exemple practice si monografii contabile.

CUPRINS:
PREAMBUL
CAPITOLUL I – ASPECTE GENERALE
CAPITOLUL II – MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERATIUNI ECONOMICE, ÎN SITUATIA ÎN CARE O ENTITATE A OPTAT PENTRU APLICAREA SISTEMULUI SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE SI PENTRU UTILIZAREA CONTURILOR CUPRINSE ÎN PLANUL DE CONTURI SIMPLIFICAT
CAPITOLUL III – EXEMPLIFICARI PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE, APROBAT PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 2.239/2011

Document atasat: GHID REGLEMENTARI CONTABILE SIMPLIFICATE – format PDF

UNELE ASPECTE PRIVIND APLICAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE SIMPLIFICATE, APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 2.239/2011

- publicitate -

Începand cu situatiile financiare ale exercitiului financiar 2011, operatorii economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, pot opta pentru aplicarea Sistemului simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011.

Pentru verificarea incadrarii in criteriile prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, se au in vedere indicatorii determinati din situatiile financiare anuale, respectiv balanta de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.

În cazul persoanelor nou-infiintate, acestea pot opta in primul exercitiu financiar, fie pentru aplicarea Sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca in al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste persoane inceteaza sa indeplineasca criteriile prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, acestea trebuie sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:
a) persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
b) persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare al unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate conform prevederilor legale in vigoare;
c) societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste;
d) persoanele juridice a caror activitate este reglementatasi supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si cele a caror activitate este reglementata de Banca Nationala a Romaniei;
e) subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin persoanelor juridice cu sediul in strainatate, precum si subunitatile din strainatate ale persoanelor juridice din Romania a caror activitate este reglementatasi supravegheata de institutiile prevazute la lit. d).

Persoanele care indeplinesc cele doua criterii prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin, dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

În sprijinul operatorilor economici, specialisti ai Directiei de legislatie si reglementari contabile din Ministerul Finantelor Publice au elaborat un ghid referitor la aplicarea in practica a reglementarilor contabile simplificate. Acest ghid cuprinde principalele operatiuni economico-financiare derulate de o entitate care a optat pentru aplicarea acestor reglementari. De asemenea, la contabilizarea operatiunilor economico-financiare trebuie avute in vedere atat documentele si clauzele contractuale care stau la baza operatiunilor, cat si reglementarile contabile simplificate in vigoare.

Persoanele care au optat pentru aplicarea Sistemului simplificat de contabilitate utilizeaza pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevazute de reglementarile contabile simplificate.

În functie de necesitatile de informatii si complexitatea operatiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza si conturi din planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din Planul de conturi general cuprins in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza situatiile financiare anuale simplificate pe baza informatiilor corespunzatoare elementelor prezentate in aceste situatii.

În ceea ce priveste tratamentul fiscal al operatiunilor derulate, acesta este cel prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE

1.1 Aplicarea Reglementarilor contabile simplificate Reglementarile contabile simplificate cuprind principiile contabile si regulile de recunoastere, evaluare si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale simplificate, regulile de intocmire a situatiilor financiare anuale simplificate, formatul si continutul situatiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum si continutul si functiunea conturilor contabile.

Reglementarile contabile simplificate se aplica de catre urmatoarele categorii de persoane (denumite in continuare entitati):

a) societatile comerciale:

-societatile in nume colectiv; -societatile in comandita simpla; -societatile pe actiuni; -societatile in comandita pe actiuni; si

-societatile cu raspundere limitata. b) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in Romania, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania si care aplica, de asemenea, reglementarile contabile simplificate;

c) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania si care aplica, de asemenea, reglementarile contabile simplificate;

d) subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate.

Persoanele juridice care opteaza pentru aplicarea Sistemului simplificat de contabilitate intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

a) bilant simplificat,

b) cont de profit si pierdere simplificat.

În functie de necesitatile interne ale entitatii, precum si de cerintele legislatiei, entitatile pot dezvolta pe conturi analitice conturile sintetice cuprinse in planul de conturi simplificat.

1.2 Calculul criteriilor Indicatorii in functie de care entitatile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pot opta pentru aplicarea Sistemului simplificat de contabilitate sunt total active si cifra de afaceri neta.

Indicatorul total active cuprinde: active imobilizate, active circulante si cheltuieli in avans.

Cifra de afaceri neta se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clientilor si taxa pe valoarea adaugata, precum si alte impozite si taxe legate direct de cifra de afaceri.

Exemple de calcul al criteriilor prevazute de Sistemul simplificat de contabilitate

Nota: evolutia cursului de schimb valutar are caracter exemplificativ.

Situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2011

Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate ale exercitiului financiar 2011, incadrarea in criteriile prevazute la pct. 3 alin. (1) din reglementarile contabile simplificate, se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv balanta de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent (2010), utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.

Presupunem ca, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2010, o entitate nu a depasit limitele celor doua criterii prevazute la pct. 3 alin. (1) din Reglementarile contabile simplificate, cuprinse in Anexa 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011.

Indicatorii aferenti exercitiului financiar 2010 sunt determinati la finele exercitiului financiar, pe baza evidentei contabile si a balantei de verificare incheiate pentru exercitiul financiar 2010.

Presupunem ca indicatorii la finele exercitiului financiar 2010 sunt:

-total active: 30.000 lei,

-cifra de afaceri neta: 40.000 lei.

Cursul de schimb valutar, comunicat de BNR si valabil la data inchiderii exercitiului financiar 2010 presupunem ca este 4,2848 lei/euro, astfel ca echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro este 35.000 euro x 4,2848 lei/euro = 149.968 lei.

Avand in vedere valorile indicatorilor (total active si cifra de afaceri neta) si faptul ca nu au fost depasite cele doua criterii, respectiv cifra de afaceri neta (40.000 lei) se situeaza sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro (care este in suma de 149.968 lei) si totalul activelor (30.000 lei) sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro (care este in suma de 149.968 lei), entitatea va putea opta pentru intocmirea la finele exercitiului financiar 2011 a situatiilor financiare anuale simplificate, formate din: a) bilant simplificat; si b) cont de profit si pierdere simplificat.

Situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2012

Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012 au la baza valoarea indicatorilor de la finele exercitiului financiar 2011. Indicatorii aferenti exercitiului financiar 2011 sunt determinati pe baza situatiilor financiare intocmite la finele exercitiului financiar 2011.

Pentru exercitiul financiar 2011, indicatorii determinati in baza balantei de verificare sunt:

-cifra de afaceri neta: 300.000 lei,

-total active: 250.000 lei.

Cursul de schimb valutar comunicat de BNR si valabil la data inchiderii exercitiului financiar 2011, presupunem ca este de 4,3000 lei/euro. Astfel, echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro este 35.000 euro x 4,3000 lei/euro = 150.500 lei.

Se constata ca in exercitiul financiar 2011 entitatea depaseste limitele celor doua criterii de marime, respectiv cifra de afaceri neta (300.000 lei) se situeaza peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro (150.500 lei) si totalul activelor (250.000lei) peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro (150.500 lei).

În consecinta, entitatea va intocmi la sfarsitul exercitiului financiar 2012 situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.3 Politici si proceduri contabile

Obligatia elaborarii de catre entitati a politicilor contabile este prevazuta de urmatoarele acte normative:
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; si
Reglementarile contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, respectiv Sectiunea 8 – Politici contabile din aceste reglementari.

Procedurile obligatorii prevazute de lege, care trebuie avute in vedere cu ocazia elaborarii de politici si proceduri contabile adoptate de entitate in functie de specificul si complexitatea activitatii desfasurate, sunt cele cuprinse in:
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completarile ulterioare;
-Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ca urmare, elaborarea de politici contabile este obligatorie pentru toate entitatile, ceea ce difera fiind nivelul de dezvoltare a acestora, in corelare cu marimea entitatii.
De exemplu, in cazul entitatilor mici, care nu intentioneaza sa se dezvolte si nici sa-si schimbe obiectul de activitate in viitorul apropiat, politicile contabile pot fi elaborate prin limitare si cu referire expresa la ceea ce corespunde efectiv activitatii desfasurate.

În aplicarea reglementarilor contabile simplificate, entitatile trebuie sa dezvolte politici contabile proprii care se aproba de administratori, potrivit legii. Astfel, administratorii entitatii trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie.

În functie de necesitatile de informatii si complexitatea operatiunilor economicofinanciare, persoanele care indeplinesc criteriile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pot utiliza si conturi din planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit reglementarilor contabile mentionate, politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale simplificate.

La elaborarea politicilor contabile entitatile au in vedere specificul si complexitatea activitatii desfasurate.

De asemenea, conform acelorasi reglementari:

-politicile contabile sunt aprobate de administratori sau de catre persoanele care au obligatia gestionarii entitatii; -politicile contabile, in general, trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul (principiul permanentei metodelor);

-prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul caruia ii sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate;
-inregistrarea stornarii unei operatiuni contabile aferente exercitiului financiar curent se efectueaza fie prin corectarea cu semnul minus a operatiunii initiale (stornare in rosu), fie prin inregistrarea inversa a acesteia (stornare in negru), in functie de politica contabilasi programele informatice utilizate;
-metoda de amortizare a imobilizarilor corporale se aplica de o maniera consecventa pentru toate activele de aceeasi naturasi avand conditii de utilizare identice, in functie de politica contabila adoptata;
-entitatile care utilizeaza metoda inventarului intermitent efectueaza inventarierea faptica a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai tarziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligatii fiscale.

Prezentam, in continuare, sintetizat, unele elemente care se pot regasi intr-un asemenea set de politici contabile proprii S.C. PRESTARI SERVICII S.R.L., astfel:

Organizarea si functionarea societatii comerciale.
Obiect de activitate
S.C. PRESTARI SERVICII S.R.L. a fost infiintata in anul 2011 si isi desfasoara activitatea in domeniul prestarilor de servicii. S.C. PRESTARI SERVICII S.R.L. a fost inregistrata in Registrul Comertului sub nr. … Sediul social este in localitatea …

Organizarea contabilitatii
S.C. PRESTARI SERVICII S.R.L. are contabilitatea organizata potrivit art. 10 alin. (31) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, avand in vedere ca societatea a optat pentru Sistemul simplificat de contabilitate, aceasta a optat pentru organizarea si conducerea contabilitatii pe baza de contract civil incheiat potrivit Codului civil, cu persoane fizice care au studii economice superioare.

Legislatia in domeniul contabilitatii aplicata de societatea comerciala, pe baza careia s-au elaborat prezentele politici contabile, este reprezentata de urmatoarele acte normative:

• Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate;

• Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

• Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completarile ulterioare;

• Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aria de aplicabilitate a politicilor contabile

Prezentele politici contabile cuprind reguli de recunoastere, evaluare si prezentare in situatiile financiare anuale simplificate a elementelor cuprinse in bilantul si contul de profit si pierdere simplificate, precum si reguli pentru conducerea contabilitatii in societatea comerciala.

Acest Manual de politici contabile se aplica incepand cu situatiile financiare anuale simplificate ale exercitiului financiar 2011.

Prezentele politici contabile se aplica impreuna cu legislatia care reglementeaza activitatea specifica a societatii comerciale, in cazul in care exista legislatie care reglementeaza anumite domenii de activitate, legislatia in domeniul contabilitatii si legislatia nationala (fiscala, de mediu etc.), in general.

Politicile contabile pot fi modificate urmare modificarii legislatiei existente la data elaborarii acestora, dar nu si ca urmare a schimbarii conducatorilor societatii comerciale.

Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romanasi in moneda nationala (leu).

Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Prin valuta se intelege alta moneda decat leul.

Situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc in limba romanasi in moneda nationala.

Documentele justificative si financiar-contabile sunt cele prevazute de lege. Conform pct. 6 din Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiarcontabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completarile ulterioare, documentele justificative si financiar-contabile pot fi intocmite si intr-o alta limbasi alta moneda, daca acest fapt este prevazut expres printr-un act normativ (de exemplu, prevederile referitoare la factura, cuprinse in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

Principii si reguli de evaluare

În baza contabilitatii de angajamente, societatea evidentiaza in contabilitate toate veniturile si cheltuielile, respectiv creantele si datoriile rezultate ca urmare a operatiunilor derulate si a unor prevederi legale sau contractuale.

S.C. PRESTARI SERVICII S.R.L. aplica principiile si regulile de evaluare prevazute de Reglementarile contabile simplificate, detaliate in continuare. În afara politicilor contabile, societatea trebuie sa elaboreze procedurile obligatorii prevazute de legislatia in vigoare, respectiv:

-Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
-Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completarile ulterioare;
-Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
În scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, societatea comerciala procedeaza la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. În vederea intocmirii acestora, societatea respecta Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

Situatii financiare anuale simplificate

S.C. PRESTARI SERVICII S.R.L. intocmeste situatii financiare anuale simplificate care se compun din bilant simplificat si contul de profit si pierdere simplificat. De asemenea, se asigura respectarea cerintelor legale cu privire la efectuarea oricaror raportari cerute de lege.

Nota: Avand in vedere ca entitatile care aplica reglementarile contabile simplificate pot avea operatiuni economico-financiare mai putin diversificate, in scopul elaborarii politicilor si procedurilor contabile se poate proceda astfel:

– se pot selecta din monografia prezentata in prezentul ghid practic, acele operatiuni pe care entitatea le efectueazasi, in cazul in care existasi alte operatiuni economicofinanciare, acestea se vor cuprinde in politicile contabile adoptate de societate;
– pornind de la operatiunile economice efectuate, se identifica paragrafele din reglementarile contabile care se refera la respectivele operatiuni;
– se stabilesc documentele care stau la baza efectuarii operatiunilor, in conformitate cu prevederile legale (Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completarile ulterioare);
– este posibila, in masura in care se doreste, includerea in cadrul politicilor contabile, a unor prevederi referitoare la proceduri interne privind aspecte financiar-contabile.

CAPITOLUL II MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERATIUNI ECONOMICE, ÎN SITUATIA ÎN CARE O ENTITATE A OPTAT PENTRU APLICAREA SISTEMULUI SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE SI PENTRU UTILIZAREA CONTURILOR CUPRINSE ÎN PLANUL DE CONTURI SIMPLIFICAT

Nota: Monografia nu cuprinde inregistrarile contabile privind TVA si alte impozite datorate in legatura cu operatiunile prezentate, inregistrarea acestora efectuandu-se potrivit Codului fiscal.

Document atasat: PDF CAPITOLUL II MONOGRAFIE

CAPITOLUL III – EXEMPLIFICARI PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE, APROBAT PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 2.239/2011

Document atasat: PDF CAPITOLUL III – EXEMPLIFICARI