DECIZIA 2011/363/UE – Autorizarea Romaniei pentru derogarea de la Directiva TVA [taxare inversa cereale, plante tehnice]

212

2011/363/UE: DECIZIA de punere in aplicare a Consiliului din 20 iunie 2011 de autorizare a Romaniei sa aplice o masura speciala de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata
2011-06-23 – Publicata in Jurnalul Oficial L 163 , 23/06/2011 p. 0026 – 0027

DECIZIA de punere in aplicare a Consiliului din 20 iunie 2011 de autorizare a Romaniei sa aplice o masura speciala de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (2011/363/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolul 395 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

intrucat:
(1) Prin scrisorile inregistrate ca primite de Comisie la 4 noiembrie 2009, la 2 iulie 2010, la 26 iulie 2010 si la 20 decembrie 2010, Romania a solicitat autorizarea, pe o perioada de doi ani, de a putea institui, prin derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata (TVA) in sarcina persoanei impozabile destinatare a livrarilor de anumite cereale si seminte oleaginoase si a precizat ca nu va solicita reinnoirea acestei autorizari.
(2) Prin scrisoarea din 15 martie 2011, Comisia a transmis cererea prezentata de Romania celorlalte state membre. Prin scrisoarea din 22 martie 2011, Comisia a informat Romania ca dispune de toate informatiile pe care le considera utile pentru evaluarea cererilor.
(3) Romania a constatat fraude fiscale in schimburile comerciale cu anumite produse agricole netransformate, cereale sau seminte oleaginoase. Într-adevar, anumiti operatori nu varsa TVA-ul la trezorerie dupa livrarea produselor lor, in special atunci cand le-au achizitionat fara sa plateasca taxa in amonte. Clientii acestora sunt insa indreptatiti la o deducere de TVA, daca sunt in posesia unei facturi valabile.
(4) Instituirea obligatiei de plata a TVA in sarcina persoanei impozabile destinatare a bunurilor livrate, in locul furnizorului, ar constitui o masura temporara de urgenta care ar avea ca efect stoparea acestei forme de frauda. Aplicarea respectivei masuri speciale pe o perioada de doi ani ar trebui sa acorde Romaniei timpul necesar pentru a institui, in sectorul agricol, masuri definitive si compatibile cu Directiva 2006/112/CE, de natura sa previna si sa combata aceasta forma de frauda.
(5) Pentru a impiedica deplasarea producerii fraudei catre etapa de transformare a bunurilor in produse alimentare sau industriale sau catre alte produse, ar trebui ca Romania sa introduca concomitent masuri adecvate in materie de raportare si control si sa informeze Comisia cu privire la acestea.
(6) Pentru a garanta aplicarea prezentei masuri speciale numai produselor agricole primare si pentru a evita aparitia unor sarcini administrative disproportionate pentru persoanele impozabile vizate sau a unor riscuri legate de securitatea juridica, ar trebui utilizata nomenclatura combinata stabilita prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun [2] pentru a desemna bunurile vizate de masura speciala respectiva.
(7) Masura speciala in cauza este justificata si proportionala cu obiectivele urmarite. Aceasta are o durata determinata si vizeaza numai anumite bunuri precis desemnate care, in mod obisnuit, nu sunt destinate ca atare consumatorilor finali si care au facut obiectul unor fraude fiscale care au generat pierderi mari de venituri din TVA. Avand in vedere amploarea acestor pierderi fiscale, masura ar trebui sa fie adoptata in cel mai scurt timp.
(8) Masura speciala in cauza nu va modifica nivelul global al incasarilor de TVA perceput de Romania in stadiul consumului final si nu va avea un impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii provenite din TVA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Prin derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, Romania este autorizata sa instituie obligatia de plata a TVA in sarcina persoanei impozabile destinatare a livrarii bunurilor mentionate in continuare, care figureaza in nomenclatura combinata stabilita prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87:

Cod NC | Produs |
10011000 | Grau dur |
10019010 | Alac (Triticum spelta), destinat insamantarii |
ex10019091 | Grau comun destinat insamantarii |
ex10019099 | Alt alac (Triticum spelta) si grau comun, nedestinate insamantarii |
10020000 | Secara |
100300 | Orz |
1005 | Porumb |
120100 | Boabe de soia, chiar sfaramate |
1205 | Seminte de rapita sau de rapita salbatica, chiar sfaramate |
120600 | Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate |
121291 | Sfecla de zahar |

Articolul 2
Autorizarea prevazuta la articolul 1 este conditionata de introducerea de catre Romania a unor obligatii in materie de raportare si a unor masuri de control adecvate si eficace in sarcina persoanelor impozabile care livreaza bunurile carora li se aplica autorizarea respectiva.
Romania informeaza Comisia cu privire la introducerea obligatiilor si a masurilor prevazute la primul paragraf.

Articolul 3
Prezenta decizie produce efecte de la data notificarii sale.
Se aplica in perioada 1 iunie 2011- 31 mai 2013.

Articolul 4
Prezenta decizie se adreseaza Romaniei.

Adoptata la Luxemburg, 20 iunie 2011.
Pentru Consiliu
Presedintele Matolcsy Gy.

[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
[2] JO L 256, 7.9.1987, p. 1.
————————————————–

sursa: eur-lex.europa.eu

- Publicitate -