AC18 (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care accizele devin exigibile, cu exceptia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede în mod expres alt termen de plata.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural, termenul de plata a accizelor este data de 25 a lunii urmatoare celei în care a avut loc facturarea catre consumatorul final.
(3) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1) momentul platii accizelor este momentul înregistrarii declaratiei vamale de import.
(4) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), livrarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozite fiscale se efectueaza numai în momentul în care furnizorul detine documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal, si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, în decursul lunii precedente.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), orice persoana aflata în una dintre situatiile prevazute la art. 206^7 alin. (7), (8) si (9) are obligatia de a plati accizele în termen de 5 zile de la data la care au devenit exigibile. AC18

- publicitate -