Strategia fiscal-bugetară 2014-2016, poublicată recent pe sitelui MFP, cuprinde o serie de măsuri fiscale, precum şi tendinţe ale principalelor taxe şi impozite.

Privind impozitul pe profit, se are în vedere simplificarea schemei de amortizare a mijloacelor fixe, precum şi următoarele elaborarea unei Strategiei pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale în perioada 2015-2024 şi transpunerea/implementarea în legislaţia naţională a prevederilor ce vor fi aduse legislaţiei europene în domeniu (Directiva privind baza fiscală comună consolidată (CCCTB) , Codul de conduită privind impozitarea afacerilor)

În domeniul contribuţiei sociale obligatorii, Guvernul are ca strategie reducerea treptată, în următorii 4 ani, a contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator. Nivelul reducerii şi momentul depinde de gradul de colectare a veniturilor bugetare până în 2016.

Impozite şi taxe locale – Revizuirea bazei impozabile pentru impozitele pe proprietate, acestea variind în funcţie de destinaţia proprietăţii şi nu în funcţie de statutul juridic al proprietarului.

TVA – Continuarea perfecţionării legislaţiei pentru a corespunde criteriilor de armonizare cu legislaţia comunitară, prin transpunerea în legislaţia naţională a directivelor adoptate la nivel european în domeniul TVA.
Referitor la TVA, documentul mai precizează că la 1 ianuarie 2015 vor intra în vigoare prevederile art. 5 ale Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor. Aceste modificări vizează extinderea prevederilor regimului special aplicabil în prezent pentru persoanele impozabile nestabilite în Comunitate, care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile şi asupra serviciilor de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune, precum şi aplicarea aceluiaşi regim special pentru persoanele impozabile stabilite în Comunitate care prestează servicii de această natură în statele membre în care nu sunt stabilite în scopuri de TVA.

Alte măsuri în domeniul TVA:
– Îmbunătăţirea legislaţiei privind TVA în funcţie de fenomenele evazioniste, în vederea contracararii acestora.
– Reducerea treptată în următorii 4 ani a taxei pe valoarea adăugată pe măsura îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare.

În domeniul accizelor, măsurile incluse în strategie sunt:
– Respectarea calendarului de creştere graduală a accizelor pentru ţigarete prevăzut în anexa nr. 6 de la titlul VII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu cerinţele Directivei 2011/64/UE privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat.
– Respectarea angajamentelor asumate de România prin Scrisoarea de intenţie adresată Fondului Monetar Internaţional, respectiv implementarea unor măsuri de creştere a veniturilor colectate din accize, mai ales prin reducerea evaziunii în sfera accizelor la băuturi alcoolice, şi o mai bună corelare a cotelor de accize cu conţinutul de alcool şi procesul de producţie;
– Transpunerea în legislaţia naţională a directivelor ce se 39 adoptă de Comisia Europeană în domeniul accizelor, în termenele prevăzute de respectivele directive.

- Publicitate -