CECCAR – Corpul experților contabili și contabililor autorizați din România a transmis Ministerului Finanțelor Publice, în data de 28 iunie 2013, mai multe propuneri de perfecționare în domeniile reglementărilor contabile, impozitelor directe și impozitelor indirecte. Redăm mai jos textul propuneri de modificare a reglementărilor privind impozitele directe, astfel cum a fost publicat pe siteul CECCAR.

Propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale în domeniul impozitelor directe

Clarificarea cu privire la deductibilitatea cheltuielilor care sunt impozitate la salariaţi.

Considerăm oportună introducerea unui paragraf cu privire la deductibilitatea cheltuielilor pentru agentul economic în situaţia în care acestea sunt cuprinse în baza de impozitare a salariului angajatului. Considerăm necesar acest paragraf pentru a evita situaţii precum cele generate de OG.8/2013 în care indemnizaţia de deplasare acordată salariatului apare impozabilă atât la salariat cât şi la angajator partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, iar pentru corectare a fost necesară modificarea din nou a Codului Fiscal.

Eliminarea veniturilor din subvenţii pentru investiţii din baza de impozitare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Potrivit art. 112^7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
d) veniturile din subvenţii de exploatare;
e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare.
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Sesizăm că nu sunt deduse veniturile din subvenţii pentru investiţii, ceea ce determină, în mod nejustificat, impunerea acestora.

Propunem eliminarea veniturilor din subvenţii pentru investiţii din baza de impozitare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Utilizarea IFRS pentru determinarea rezultatului fiscal pentru exerciţiul 2012.

În baza Ordinului Ministrului Finanţelor publice nr 881/2012, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia de a aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale începând cu anul 2012. Astfel, datele şi informaţiile din contabilitate şi din balanţa de verificare întocmită la 31 decembrie 2012 în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare au fost retratate obţinându-se astfel balanţa de verificare la 31 decembrie 2012.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr 1.690/2012 a definit retratarea drept „efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.286/2012.”

Conform Normelor la Codul Fiscal, Titlul II, Pct. 12 dat în aplicarea Art. 19 Cod Fiscal, veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, profitul calculat în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru exerciţiul financiar al anului 2012 a servit ca bază pentru calculul rezultatului fiscal.

Tranzacţiile şi evenimentele au fost înregistrate la momentul efectuării potrivit Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009. Prin retratare a avut o reconsiderare a efectelor contabile şi implicit şi a celor fiscale ale unor tranzacţii şi evenimente trecute. De asemenea, tratamentul fiscal al unor elemente recunoscute în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aprobate prin OMFP 1.286/2012 a fost stabilit abia în februarie 2013.

Sugerăm legiuitorului ca astfel de situaţii de reconsiderare retroactivă a tratamentului fiscal a unor tranzacţii să fie evitate pe viitor. Gradul de incertitudine fiscală reprezintă o sursă de disconfort pentru mediul de afaceri din România (după cum relevă studiile efectuate), motiv pentru care ar trebui acordată o mai mare atenţie pregătirii schimbărilor legislative.

sigla-ceccar

- publicitate -