Sari la conținut

OPANAF 223/2014 – Modificarea OPANAF 1294/2007 Impozitele, contribuţiile şi alte creanţe fiscale care se plătesc într-un cont unic

2014-02-17 – Publicat în Monitorul Oficial  nr. 114 din 17.2.2014

ORDIN Nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 

Având în vedere prevederile art. 114 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3

Obligaţiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 1 se plătesc de către contribuabili în contul unic 20.A.47.01.00 «Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire»“, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.“

2.Anexa nr. 1 „Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat – Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire»“, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

3.Anexa nr. 2 „Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire»“, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II

Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se utilizează pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte sume datorate bugetului de stat, respectiv bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2014.

Art. III

Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.294/2007)

NOMENCLATORUL OBLIGAŢIILOR FISCALE datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“

Nr. crt. Denumirea creanţei fiscale Temeiul legal
0 1 2
1 Impozit pe venitul din salarii Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
2 Impozit pe venitul din pensii Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
3 Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
4 Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
5 Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 4, precum şi de persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
6 Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice art. 13 lit. c) şi e) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
7 Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 4 sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România art. 13 lit. b), c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
8 Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
9 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor art. 1121şi 1129 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
10 Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
11 Impozit la ţiţeiul din producţia internă art. 215 şi 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
12 Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală art. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
13 Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară art. 52, 521 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
14 Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
15 Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
16 Impozit pe veniturile din dobânzi art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
17 Impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare art. 67 alin. (3) lit. b) şi art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
18 Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
19 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice art. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
20 Impozit pe veniturile din premii art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
21 Impozit pe veniturile din alte surse art. 78, 79 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
22 Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
23 Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente art. 115 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
24 Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente art. 115 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
25 Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente art. 115 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
26 Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment art. 115 alin. (1) lit. h) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
27 Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române art. 115 alin. (1) lit. j) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
28 Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente art. 115 alin. (1) lit. k) şi l) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
29 Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România art. 115 alin. (1) lit. o) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
30 Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente art. 115 alin. (1) lit. p) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
31 Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente art. 115 alin. (1) lit. q) şi art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
32 Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
33 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare
34 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc art. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.294/2007)

NOMENCLATORUL OBLIGAŢIILOR FISCALE datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire“

Nr. crt. Denumire creanţă fiscală Temeiul legal
0 1 2
1 Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
2 Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare
3 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare
4 Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
5 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare
6 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
7 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
8 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportat de angajator, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
9 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru partea de venit care depăşeşte plafonul prevăzut de lege Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
10 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
11 Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

12 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
13 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomaj Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
14 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
15 Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
16 Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
17 Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.
18 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

19 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni străini, aflate în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru persoanele, cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazate în centrele special amenajate, potrivit legii Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
20 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi pentru persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
21 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
22 Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
23 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
24 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
25 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
26 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
27 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
28 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
31 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
32 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Etichete:

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version