Sistemul european de conturi SEC / ESA 2010 European system of accounts – obligație de atestare, cadrul legal, bibliografie examen

2948

Sistemul european de conturi reprezintă un cadru contabil aplicabil pe plan internaţional care permite descrierea analitică şi sistematică a economiei unei ţări, a componentelor şi relaţiilor ei cu celelalte economii, stabilit prin Regulamentul (UE) nr.549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană.

Prin Regulamentul (UE) nr.549/2013, se instituie Sistemul european de conturi 2010 (denumit în continuare „SEC 2010” sau „SEC”).  SEC 2010 prevede:
(a) o metodologie (anexa A la Regulament) privind standardele, definițiile, clasificările și normele contabile comune, destinate utilizării pentru elaborarea conturilor și a tabelelor, pe baze comparabile, în scopurile Uniunii, împreună cu rezultatele cerute în temeiul articolului 3 (Transmiterea datelor către Comisie);
(b) un program (anexa B la Regulament) care stabilește termenele până la care statele membre transmit Comisiei (Eurostat) conturile și tabelele care trebuie compilate conform metodologiei menționate la litera (a).eurostat-esa-sec

- Publicitate -

Atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC – Sistemul european de conturi  / ESA 2010 – European System of Accounts constituie condiţia specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil al unei instituţii publice.

Cadrul legal, precizări oficiale:
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare (art.19 lit. b^2) şi b^3)),
OMFP 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi,
Precizări MFP privind aplicarea OMFP 496/2014 – Atestarea cunoştinţelor în domeniul Sistemului European de Conturi.

Obligația de atestare 

Dobândirea şi menţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC constituie condiţie specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil.

Până pe 20 octombrie 2015, toți contabilii șefi aflaţi în funcţie trebuie să obţină certificatul de atestare.

Începând cu 2 mai 2014, niciun post de vacant de contabil șef nu poate fi ocupat fără a deține certificatul de atestare SEC.

Conducătorul compartimentul financiar-contabil este denumirea generică pentru conducătorul structurii organizatorice – departament, direcţie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice – în cadrul instituţiei publice, cu atribuţii în fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului instituţiei şi/sau în care este organizată evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, se efectuează plata cheltuielilor, se întocmesc situaţiile financiare şi/sau se elaborează şi fundamentează proiectul bugetului instituţiei, după caz.

Obligația este aplicabilă numai instituţiilor publice aşa cum sunt definite de art.2, alin (1), punctul 30 din Legea nr. 500/2002. Aceste prevederi nu se aplică autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor din subordine, indiferent de modalitatea de finanţare întrucât cadrul general ce reglementează finanţele publice locale este dat de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Certificatul de atestare

Certificatul emis de Ministerul Finanţelor Publice atestă că persoana a dobândit cunoştinţele necesare pentru a îndeplini condiţia specifică obligatorie cerută pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil sau pentru menţinerea în această funcţie.  Atestarea cunoştinţelor în domeniul SEC presupune verificarea cunoştinţelor dobândite în acest domeniu, în vederea ocupării funcţiei de conducător al compartimentului financiar-contabil. Dovada promovării examenului de atestare a cunoştinţelor se face prin obţinerea certificatului de atestare.

Pentru conducătorii compartimentelor financiar-contabile aflaţi în funcţie, cursurile şi atestarea se fac gratuit. La examen pot participa și persoanele care NU ocupă funcții de conducere în compatimentul financiar-contabil. Nu există nicio taxa de examen.

Examenul de atestarea

Examenul de atestare constă în două etape succesive, respectiv selecţia dosarelor de înscriere şi proba scrisă. Examenul scris constă în 40 de întrebări grilă și se promovează dacă se răspunde corect la minim 28 de întrebări.

Înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru desfăşurarea examenului de atestare, MFP are obligaţia asigurării publicităţii acestuia prin afişarea anunţului la sediul ministerului şi/sau, după caz, la sediile structurilor unde are loc examenul de atestare şi pe pagina de internet a MFP, la secţiunea special creată în acest scop.

MFP publică anunțurile, bibliografia, testele-grilă și rezultatele pe pagina http://www.mfinante.ro/sec.html.

Bibliografia: Regulamentul (UE) nr.549/2013 | Modele de întrebări: Teste grile pentru examenul din 02 septembrie 2014

Alte materiale/surse: Ghid EUROSTAT > European system of accounts – ESA 2010 [PDF, engleză] | Site dedicat EUROSTAT > http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Până acum, au fost organizate 2 examene, următorul examen fiind pe 24 noiembrie 2014.  Anunt examen

575 de persoane sunt atestate SEC, potrivit Tabloului persoanelor atestate SEC la 30 septembrie 2014.

Valabilitatea certificatului de atestare

Certificatul de atestare este valabil pentru o perioadă de cinci ani de la data eliberării.

Retragerea certificatului de atestare

Retragerea certificatului de atestare are loc în mod automat, la expirarea perioadei de cinci ani, dacă nu s-a mai solicitat menţinerea valabilităţii.

În situaţia în care deţinătorul certificatului de atestare a fost sancţionat pentru abateri grave cu privire la corectitudinea situaţiilor financiare întocmite şi semnate sau avizate, de către un organ de control, acesta notifică conducătorul instituţiei publice asupra situaţiei constatate, conform competenţelor stabilite potrivit legii, în vederea analizării oportunităţii unei noi verificări a cunoştinţelor. În asemenea situaţii, valabilitatea certificatului de atestare se menţine sub rezerva parcurgerii de către aceasta din dispoziţia conducătorului instituţiei publice a procedurilor de atestare şi cu suportarea individuală a costurilor implicate.

Condiţia specifică de certificare se introduce în fişa postului

Instituţiile publice au obligaţia de a completa fişele de post pentru posturile de conducere vacante ale compartimentelor financiar-contabile, în sensul introducerii condiţiei specifice obligatorii de dobândire şi menţinere a certificatului de atestare.

Fişele de post pentru posturile ocupate se completează în termen de 30 de zile de la dobândirea de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile a certificatului de atestare, dar nu ma târziu de 20 octombrie 2015.

 

! Dispoziţiile privind completarea fişei postului pentru posturile ocupate se aplică şi în cazul persoanelor care ocupă pe perioadă determinată funcţia de conducător al compartimentului financiar-contabil.

! Dacă prin certificatul de atestare se dovedeşte că beneficiarul acestuia îndeplineşte condiţia specifică pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în condiţiile Legii finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta NU înlocuieşte celelalte condiţii pe care candidatul trebuie să le îndeplinească pentru ocuparea funcţiei respective.

! Ministerul Finanţelor Publice/direcţiile generale regionale ANAF au obligația de a organiza examene de atestare, în funcţie de solicitări, cel puţin o dată pe trimestru.

- Publicitate -