Modificările și completările LEGII 571/2003, valabile începând cu 2015, au fost aprobate prin următoarele acte:
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92/2014 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative (Publicat in MOF 957 din 30 Decembrie 2014)
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80/2014 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative (Publicat în MOF 906 din 12 Decembrie 2014)
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8/2014 din 26 Februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare (Publicată în MOF 151 din 28 februarie 2014)

Principale modificări și completări ale Codului fiscal 2015, aplicabile începând cu anul 2015, sunt:

Prin OUG 92/2014, au fost aprobate următoarele modificări/completări aplicabile din 13 februarie 2015:
– Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc.
– Veniturile din jocuri de noroc care depășesc echivalentul a 15.000 euro se impozitează cu 16%, iar veniturile care depășesc echivalentul a 100.000 euro se impozitează cu 25%.
– pentru veniturile din jocuri de noroc se elimină suma reprezentând venit impozabile (600 lei);
– persoanele fizice care obțin venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker au obligația de a depune declarația privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Organul fiscal competent are obligația de a stabili impozitul datorat, aferent venitului încasat din jocurile de noroc, pe baza declarației privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei de impunere.
– pentru veniturile din jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker, cotele de impunere sunt de:
1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999 euro,
16% pentru sumele cuprinse între 15.000—99.999 euro și
25% pentru sumele care depășesc echivalentul a 100.000 euro.
se abrogă articolul 151 – Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare.

Prin OUG 80/2014, au fost aprobate următoarele modificări/completări aplicabile din 1 ianuarie 2015 / 1 februarie 2015:

Începând cu 1 ianuarie 2015 persoanele fizice care obtin venituri din activitati economice impozitate în sistem real au obligatia de a completa un Registru de evidenta fiscala în vederea stabilirii venitului net anual impozabil.

În domeniul TVA, de la 1 ianuarie 2015 intra în vigoare modificările privind stabilirea locului taxarii cu TVA pentru serviciile de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune, precum si pentru serviciile furnizate pe cale electronica prestate catre un beneficiar persoana neimpozabila, locul taxarii cu TVA fiind în statul unde este stabilit beneficiarul persoana neimpozabila. Pentru simplificarea platii TVA prestatorii acestor servicii pot aplica regimul special prin care pot alege statul membru de înregistrare pentru plata TVA, în acest caz nemaiavând obligatia sa se înregistraze în fiecare stat membru unde este stabilit beneficiarul serviciilor persoana neimpozabila. Prin acest regim special statul membru de înregistrare vireaza TVA-ul cuvenit fiecarui stat membru pentru serviciile de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune si serviciile furnizate pe cale electronica prestate catre un beneficiar persoana neimpozabila desfasurate pe teritoriul lor, pe baza decontului special de TVA în care prestatorul declara în euro suma TVA datorata fiecarui stat membru.

Începând cu 1 februarie 2015, organul fiscal anuleaza din oficiu codul de TVA, în cazul societatilor pe actiuni sau în comandita pe actiuni daca administratorii si/sau persoana impozabila însasi au înscrise în cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar în cazul societatilor cu raspundere limitata, in comandita simpla si în nume colectiv daca asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic si/sau administratorii si/sau persoana impozabila însasi au înscrise în cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001.

De asemenea, începând cu 1 februarie 2015, organul fiscal anuleaza din oficiu codul de TVA, daca societatea comerciala, supusa înmatricularii la registrul comertului, nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit criteriilor si în termenele stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrarea Fiscala. În acest caz, reînregistrarea în scopuri de TVA se face la solicitarea persoanei impozabile, daca înceteaza situatia care a condus la anulare. Reînregistrarea în scopuri de TVA, dupa anularea codului de TVA în cazul persoanei impozabile declarata inactiva si sau a celei cu inactivitate temporara înscrisa în registrul comertului, nu se mai face din oficiu de organul fiscal ci la solicitarea persoanei impozabile, daca înceteaza situatia care a condus la anulare.

Începând cu data de 1 ianuarie 2015 s-au adus completări articolului 160 privind taxarea inversa la livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit în România. Astfel, persoana impozabila care obtine licenta de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie a unui an calendaristic trebuie sa depuna la organul fiscal, în perioada 1 – 20 ianuarie a anului calendaristic urmator o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrica cumparata în perioada din luna decembrie în care a detinut licenta de furnizare, care este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate în anul calendaristic în care se depune aceasta declaratie. Furnizorul de energie electrica nu aplica taxare inversa daca în momentul livrarii beneficiarul care avea obligatia de a depune la organul fiscal declaratia pe propria raspundere privind consumul propriu neglijabil de energie electrica nu figureaza în «Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal» publicata pe site-ul ANAF.

În domeniul accizelor, începând cu 1 ianuarie 2015 este aplicabil un nivel al accizelor stabilit în lei.

Prin OUG 8/2014, au fost aprobate următoarele modificări/completări aplicabile din 1 ianuarie 2015:
– este introdusă definitia serviciilor de telecomunicaţii = serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea şi recepţia de semnale, înscrisuri, imagini şi sunete sau informaţii de orice natură, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recepţii. Serviciile de telecomunicaţii cuprind, de asemenea, şi furnizarea accesului la reţeaua mondială de informaţii.
– din punct de vedere al TVA, locul de prestare a serviciilor către o persoană neimpozabilă este locul unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită, în căzui următoarelor servicii prestate către o persoană neimpozabilă:
1. serviciile de telecomunicaţii;
2. serviciile de radiodifuziune şi televiziune;
3. serviciile furnizate pe cale electronică.”
– este introdus Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană – Art. 152^4
– este introdus Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum – Art. 152^5
– O persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, altele decât serviciile de transport şi serviciile auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)—m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 1441, înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni, cu excepţia situaţiilor în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)—(6). Persoana impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA dacă efectuează în România oricare dintre următoarele operaţiuni:
a) importuri de bunuri;
b) operaţiuni prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e), dacă optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
c) operaţiuni prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f), dacă acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin opţiune conform art. 141 alin. (3).”
12. La articolul 153, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
– Prin excepţie, pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile din România, nu se înregistrează în România persoanele care s-au înregistrat într-un alt stat membru pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute la art. 1524 şi art. 1525.

- Publicitate -