IIA-logo-blue-stackCadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emis de Institutul Auditorilor Interni (IIA Global – theiia.org), ediţia 2013, are următoarea structură:
A. Definiţia Auditului Intern / Definition of Internal Auditing;
B. Codul etic / Code of Ethics;
C. Standardele internaţionale pentru practica profesională a auditului intern (Standardele de audit intern) / International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards).

La nivel național, este stabilit următorul cadru legal:
– auditul public intern – Guvernul a aprobat Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, prin HG 1.086/2013 (publicată în MOF nr. 17 din 10.1.2014)
audit privat intern – Camera Auditorilor Financiari din România a adoptat Normele obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013, prin Hot. nr. 48/2014 (publicată în MOF nr. 529 din 16.7.2014). Potrivit art. 3 din Hot. CAFR, normele obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF) se publică pe site-ul CAFR, la secţiunea dedicată membrilor. Informatiile/Documentele prezentate în continuare sunt preluate de pe siteul IIA Global.

A. Definiţia Auditului Intern

Definiția Auditului Intern stabilește scopul fundamental, natura și sfera auditului intern.
Auditul intern este o activitate independentă de asigurare obiectivă și de consiliere, destinată să adauge valoare şi să îmbunătăţească operațiunile unei organizaţii. Ajută o organizaţie în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică şi metodică care evaluează şi îmbunătăţeşte eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță. Sursa: theiia.org/…/Definition-of-Internal-Auditing.aspx

B. Codul de Etică

Codul de Etică stabilește principiile și așteptările privind comportamentul persoanelor și organizațiilor în executarea auditului intern. Descrie cerințele minime de conduită și așteptări privind comportamentul.

Document: IIAGlobal-Cod-de-etica-RO2014

- publicitate -

C. Standardele internaţionale pentru practica profesională a auditului intern (Standardele de audit intern)

Auditul intern se desfăşoară în diferite medii legislative şi culturale; în cadrul unor organizaţii care diferă din punct de vedere al scopului, mărimii, complexităţii şi structurii; de către persoane din cadrul sau din afara organizaţiei. Deşi pot exista diferenţe care să influenţeze practica auditului intern în fiecare dintre aceste medii, este esenţială respectarea Standardelor Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern emise de IIA (Standardele de Audit Intern) pentru îndeplinirea responsabilităţilor auditorilor interni şi a activităţii de audit intern.

Scopul Standardelor este:
1. Să contureze principiile de bază privind practica de audit intern.
2. Să furnizeze un cadru general pentru desfăşurarea şi dezvoltarea unei game largi de misiuni de audit intern care să genereze valoare adăugată.
3. Să stabilească cadrul de referinţă pentru evaluarea rezultatelor auditului intern.
4. Să stimuleze îmbunătăţirea proceselor şi operaţiunilor organizaţiei.

Standardele reprezintă cerinţe obligatorii, bazate pe principii, cuprinzând:
– Enunţuri privind cerinţele de bază pentru practica profesională a auditului intern şi pentru evaluarea eficacităţii acestuia, care se aplică la nivel internaţional, organizaţional şi individual.
– Interpretări, care clarifică termenii sau conceptele din Enunţuri.

Document: IIAGlobal-Standarde-audit-intern-RO2013

CUPRINS
STANDARDELE DE CALIFICARE 7
1000 – Scop, Autoritate şi Responsabilităţi . 7
1010 – Recunoaşterea Definiţiei Auditului Intern, a Codului de Etică şi a Standardelor în Carta Auditului Intern … 7
1100 – Independenţă şi Obiectivitate . 8
1110 – Independenţa organizaţională 8
1111 – Interacţiunea directă cu consiliul 9
1120 – Obiectivitate Individuală … 9
1130 – Prejudicii aduse independenţei sau obiectivităţii … 9
1200 – Competenţă şi conştiinciozitate profesională … 10
1210 – Competenţa .. 10
1220 – Conştiinciozitate profesională… 11
1230 – Formarea profesională continuă …. 12
1300 – Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii … 12
1310 – Cerinţele Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii …. 12
1311 – Evaluările interne … 12
1312 – Evaluările externe .. 13
1320 – Raportarea privind Programul de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii . 14
1321 – Utilizarea sintagmei « În conformitate cu Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern » . 14
1322 – Prezentarea neconformităţii . 14
STANDARDELE DE PERFORMANTA . 14
2000 – Coordonarea Activităţii de Audit Intern 15
2010 – Planificarea… 15
2020 – Comunicarea şi aprobarea …. 16
2030 – Administrarea resurselor . 16
2040 – Politici şi Proceduri …. 17
2050 – Coordonarea . 17
2060 – Raportarea către conducerea superioară şi consiliu … 17
2070 – Furnizorul Extern de Servicii şi Responsabilitatea Organizaţională cu privire la Auditul Intern 17
2100 – Tipul activităţii …. 18
2110 – Guvernanţa … 18
2120 – Managementul riscului …. 18
2130 – Controlul . 20
2200 – Planificarea misiunii 20
2201 – Aspecte privind planificarea 20
2210 – Obiectivele misiunii … 21
2220 – Sfera de cuprindere a misiunii .. 22
2230 – Alocarea resurselor misiunii 22
2240 – Programul de lucru al misiunii . 22
2300 – Realizarea misiunii .. 23
2310 – Identificarea informaţiilor …. 23
2320 – Analiza şi Evaluarea … 23
2330 – Documentarea informaţiilor . 23
2340 – Supervizarea misiunii . 24
2400 – Comunicarea rezultatelor . 24
2410 – Criterii pentru comunicare … 24
2420 – Calitatea comunicărilor … 25
2421 – Erori şi omisiuni …. 25
2430 – Utilizarea afirmaţiei “Realizat în Conformitate cu Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern” . 26
2431 – Aducerea la Cunoştinţă a Neconformităţii în cadrul misiunii de audit intern 26
2440 – Difuzarea rezultatelor . 26
2450 – Opinii generale .. 27
2500 – Monitorizarea Progresului …. 27
2600 – Comunicarea Acceptării Riscurilor …. 28
GLOSAR . 29