HOTĂRÂREA CCF 3/2007 – Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale

282

ccfiscali_ro_logo2007-09-21 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007

HOTĂRÂREA CCF nr. 3/2007 pentru aprobarea Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale

- Publicitate -

În baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 19 iulie 2007, hotărăşte:

Articolul 1
Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2
Direcţia de conduită şi disciplină profesională şi Secretariatul general ale Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Articolul 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 261 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, Daniel Chiţoiu
Bucureşti, 30 iulie 2007.
Nr. 3.

Anexa

CODUL privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale 
Capitolul I Dispoziţii generale

Articolul 1
Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale reprezintă un ansamblu de principii morale şi reguli de comportament şi atitudine care guvernează întreaga activitate profesională a consultanţilor fiscali.
Articolul 2
(1) Prevederile prezentului cod se aplică tuturor consultanţilor fiscali, membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali, precum şi societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, autorizate potrivit legii.
(2) Prezentul cod reglementează cadrul necesar desfăşurării de către consultantul fiscal a activităţii de consultanţă fiscală cu profesionalism şi corectitudine, fără a aduce prejudicii clientului său.
(3) Conduita etică şi profesională a consultanţilor fiscali este esenţială pentru calitatea, independenţa şi imparţialitatea activităţii de consultanţă fiscală.
(4) Dispoziţiile prezentului cod nu sunt aplicabile manifestărilor comportamentale ale consultantului fiscal care au legătură nemijlocită cu viaţa privată ori cu activităţi extraprofesionale ale acestuia şi care nu implică integritatea profesiei de consultanţă fiscală ori competenţa profesională a consultantului fiscal.

Capitolul II Principii fundamentale

Prestigiul activităţii de consultanţă fiscală
Articolul 3
(1) Prin comportamentul şi atitudinea în faţa legilor fiscale, consultantul fiscal trebuie să asigure şi să contribuie la respectarea prevederilor legale în domeniul fiscal, la consolidarea încrederii publice în instituţia consultantului fiscal.
(2) Consultantul fiscal are obligaţia de a contribui activ şi permanent la apărarea prestigiului profesiei de consultant fiscal.

Respectarea prevederilor legale
Articolul 4
Consultantul fiscal va respecta dispoziţiile legale aplicabile activităţii pe care o desfăşoară, precum şi dispoziţiile prezentului cod.

Integritatea
Articolul 5
(1) Consultantul fiscal trebuie să fie corect, cinstit şi incoruptibil în desfăşurarea activităţii de consultant fiscal, fără a se implica în acţiuni care nu au un interes legitim.
(2) Consultantul fiscal trebuie să respecte şi să aplice întocmai dispoziţiile legale în domeniul fiscal şi să acţioneze în conformitate cu cerinţele profesiei, contribuind prin aceasta la apărarea prestigiului profesiei şi la buna percepţie publică asupra modului de realizare a activităţii de consultanţă fiscală.
(3) Un consultant fiscal trebuie să fie direct şi onest în desfăşurarea serviciilor profesionale.
(4) Integritatea implică nu doar onestitatea, ci şi desfăşurarea corectă a activităţilor şi sinceritatea. Principiul integrităţii impune tuturor consultanţilor fiscali obligaţia de a fi corecţi, oneşti din punct de vedere profesional şi neimplicaţi în conflicte de interese.
(5) În procesul de selectare a situaţiilor şi practicilor care să fie în mod specific tratate în cadrul cerinţelor de etică legate de obiectivitate, o atenţie adecvată trebuie acordată următorilor factori:
a) consultanţii fiscali sunt expuşi unor situaţii care implică posibilitatea exercitării de presiuni asupra lor. Aceste presiuni pot afecta obiectivitatea consultanţilor fiscali;
b) consultanţii fiscali nu trebuie să accepte sau să ofere cadouri de orice natură, care în mod rezonabil pot avea o influenţă considerabilă şi necorespunzătoare asupra raţionamentului lor sau al celor cu care intră în contact;
c) consultanţii fiscali trebuie să evite situaţiile care ar discredita poziţia lor profesională.
(6) Un consultant fiscal ce oferă servicii de consultanţă fiscală este îndreptăţit să apere interesul clientului sau al angajatorului, cu condiţia ca serviciul prestat cu competenţă profesională să nu afecteze sub nicio formă integritatea şi obiectivitatea, iar opinia sa de consultant fiscal trebuie să fie în concordanţă cu legea. Neclarităţile pot fi rezolvate în favoarea clientului sau a angajatorului dacă pentru aceasta există o justificare rezonabilă.
(7) Un consultant fiscal care întocmeşte sau asistă la întocmirea declaraţiilor fiscale trebuie să-şi informeze clientul sau angajatorul că responsabilitatea pentru conţinutul declaraţiilor fiscale cade, în principal, în sarcina clientului sau angajatorului. Consultantul fiscal trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că declaraţiile fiscale sunt corect întocmite în baza informaţiilor primite.

Independenţa
Articolul 6
(1) Independenţa presupune:
a) exprimarea unei opinii fără a fi afectată de influenţe care pot compromite raţionamentul profesional, îngăduind unui individ să acţioneze cu integritate şi să îşi exercite obiectivitatea şi scepticismul profesional;
b) evitarea evenimentelor şi circumstanţelor care sunt atât de semnificative încât o terţă parte raţională şi informată, cunoscând toate informaţiile relevante, inclusiv metodele de siguranţă aplicate, ar putea concluziona că integritatea, obiectivitatea sau scepticismul profesional al unui consultant fiscal au fost compromise.
(2) Consultantul fiscal trebuie să evite orice diminuare a independenţei sale şi trebuie să fie atent să nu compromită standardele profesiei în scopul de a asigură realizarea intereselor personale ale clienţilor, instanţelor de judecată ori ale altor autorităţi sau instituţii ori ale terţelor persoane.
(3) Pentru soluţionarea situaţiilor de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea profesiei (conflict de interese), consultanţii fiscali vor aplica regulile profesionale de practică sau se vor adresa Camerei Consultanţilor Fiscali.

Obiectivitate
Articolul 7
(1) Un consultant fiscal trebuie să fie corect şi nu trebuie să îngăduie ca obiectivitatea să fie afectată de prejudecăţi, conflicte de interese sau influenţe externe.
(2) Activitatea consultantului fiscal trebuie să se bazeze pe obiectivitate, fără a fi afectată de alte interese, de orice natură.

Confidenţialitate
Articolul 8
(1) Consultantul fiscal este obligat să păstreze secretul în legătură cu informaţiile, faptele şi documentele probante despre care ia cunoştinţă şi pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de consultanţă fiscală, fiindu-i interzisă cu desăvârşire utilizarea acestora în interesul propriu ori în interesul unui terţ.
(2) Un consultant fiscal trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite pe parcursul derulării serviciilor profesionale şi nu trebuie să folosească sau să dezvăluie nicio astfel de informaţie fără o autorizare corespunzătoare şi specifică, cu excepţia situaţiilor în care există un drept sau o obligaţie legală ori profesională care impune dezvăluirea acelor informaţii.
(3) Furnizarea acestor informaţii are loc numai în condiţii expres şi limitativ prevăzute de lege.
(4) Obligaţia de confidenţialitate este nelimitată în timp.

Competenţa profesională
Articolul 9
(1) Competenţa profesională constă în ansamblul abilităţilor şi capacităţilor necesare pentru a analiza şi rezolva, în concordanţă cu dispoziţiile legale în materie, problemele fiscale care îi sunt încredinţate, făcând o evaluare estimativă a eventualelor riscuri juridice şi fiscale generate de soluţiile adoptate.
(2) Competenţa profesională reprezintă capacitatea consultantului fiscal de a acorda, pe temeiul unei adânci cunoaşteri, teoretice şi practice, a legislaţiei fiscale, servicii profesionale privind asistenţa pe probleme fiscale şi referitor la creanţele bugetare, instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal şi reprezentare în faţa autorităţilor fiscale şi judecătoreşti.
(3) Un consultant fiscal trebuie să desfăşoare serviciile profesionale cu atenţia cuvenită, competenţă şi conştiinciozitate şi are datoria permanentă de a menţine cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator beneficiază de avantajele unui serviciu profesional competent, bazat pe cele mai noi aspecte de practică şi legislaţie.
(4) Consultantul fiscal trebuie să se angajeze, cu bunăcredinţă, numai în acele acţiuni pentru care are cunoştinţe, aptitudini şi experienţa necesară în materie, în funcţie de specificul activităţii clientului şi în conformitate cu prevederile contractului încheiat.
(5) În cazul în care există riscul ca soluţiile furnizate să fie incorecte sau riscul asociat pe care consultantul şi-l asumă este de natură să aducă atingere reputaţiei consultantului, profesiei sau Camerei Consultanţilor Fiscali, în raport cu terţii, consultantul fiscal poate să-şi decline competenţa, să comunice acest fapt clientului şi cu acordul acestuia să colaboreze cu alţi consultanţi fiscali ori specialişti în domeniu.
(6) Colaborarea cu alţi consultanţi în obţinerea unei a doua soluţii este obligatorie dacă clientul consideră acest fapt necesar, chiar dacă pentru consultantul fiscal o altă opinie nu este relevantă.
(7) Consultantul fiscal poate participa, în această calitate, la elaborarea de studii, articole, publicaţii, lucrări ştiinţifice şi la emisiuni audiovizuale.

Neutralitatea
Articolul 10
În scopul îndeplinirii activităţii de consultanţă fiscală în mod imparţial, consultantul fiscal trebuie să acţioneze echidistant şi independent de orice influenţe de natură politică, rasială, de naţionalitate etc.

Atitudinea în profesie
Articolul 11
Consultantul fiscal, în desfăşurarea activităţii, trebuie să fie conştient că prin serviciile sale are o responsabilitate atât faţă de client, cât şi în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor legale şi ca urmare nu va putea să-şi asume în exercitarea profesiei riscuri ce pot aduce atingere imaginii proprii, profesiei, Camerei Consultanţilor Fiscali sau pot antrena răspunderea sa materială, contravenţională ori penală.
Articolul 12
(1) În relaţiile cu clienţii, cu colegii, cu organele fiscale, cu organele de poliţie şi de justiţie, consultantul fiscal trebuie să manifeste o atitudine corectă şi de bună-credinţă.
(2) Consultantul fiscal este dator să răspundă cu solicitudine la orice comunicare venită din partea colegilor de profesie ori din partea Camerei Consultanţilor Fiscali.
(3) Consultantul fiscal trebuie să fie prompt şi punctual în îndeplinirea angajamentelor profesionale asumate faţă de clienţi şi colegi.
(4) Consultantul fiscal poate refuza să mai acorde consultanţă fiscală clientului său, pe perioada derulării contractului cu acesta, dacă:
a) clientul insistă asupra unei atitudini ilegale faţă de legislaţia fiscală;
b) clientul foloseşte activitatea consultantului fiscal pentru a ascunde o conduită ilegală;
c) clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.
(5) Consultantul fiscal are datoria de a acţiona constant şi activ pentru crearea şi menţinerea unui climat de încredere şi cooperare între membrii Camerei Consultanţilor Fiscali.
(6) În situaţia reprezentărilor în faţa instanţelor judecătoreşti consultantul fiscal nu se va adresa colegilor pe un ton agresiv şi ofensator şi nici nu va avea un limbaj denigrator ori jignitor la adresa colegilor sau a instanţei, evitând tacticile agresive, remarcile personale ori atacurile la persoană.
(7) Divergenţele profesionale între membrii Camerei Consultanţilor Fiscali se conciliază pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare se vor supune dezbaterii Direcţiei de disciplină din cadrul Camerei Consultanţilor Fiscali.
(8) Consultantului fiscal îi este interzis să se folosească de informaţiile pe care le deţine şi de actele pe care le întocmeşte în scopul exprimării convingerilor sale politice sau apărării intereselor politice personale ori ale altei persoane.
(9) Consultantul fiscal trebuie să aibă o ţinută demnă şi decentă, iar în faţa organelor de judecată ori ale instituţiilor publice trebuie să aibă o vestimentaţie corespunzătoare.
(10) Consultantul fiscal poate să îşi facă publicitate profesională, cu respectarea următoarelor reguli:
a) prezentarea corectă a experienţei şi a aptitudinilor profesionale;
b) evitarea oricăror precizări cu privire la calitatea serviciilor de consultanţă fiscală oferite şi la onorariile practicate de alţi consultanţi fiscali;
c) evitarea oricăror afirmaţii care aduc atingere intereselor profesionale ale altor consultanţi fiscali.
(11) Consultantul fiscal poate folosi în desfăşurarea activităţilor profesionale menţiuni cu privire la apartenenţa la Camera Consultanţilor Fiscali, sigla sau emblema Camerei Consultanţilor Fiscali.
(12) Onorariile profesionale trebuie să fie o reflectare corectă a valorii serviciilor profesionale derulate în favoarea clientului.

Capitolul III Dispoziţii finale
Articolul 13
Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod atrage răspunderea consultanţilor fiscali, potrivit prevederilor legale în materie.
Articolul 14
Prezentul cod se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
—-

- Publicitate -