Majorarea salariilor tuturor bugetarilor a fost promulgată

63

Marți, 24 noiembrie 2015, presedintele Klaus Iohannis a promulgat LEGEA privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

În domeniul salarizării bugetarilor, proiectul de lege nr. PL-x nr. 737/2015 [forma trimisă la promulgare]:
– aprobă creșterea salariilor tuturor bugetarilor cu 10%,
– aprobă ordonanța prin care a fost acordată majorarea de 25% a salariilor personalului medical și auxiliar medical,
– majorarea salariilor personalului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutelor centrale şi structurilor subordonate judeţene,
– majorarea cu 25% a salariilor personalului din cadrul sistemului public de asistenţă socială;
– salarizarea personalului din cadrul serviciilor Parlamentului se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Textul legii privind majorarea cu 10% a salariilor tuturor bugetarilor (art. I pct. 4 din LEGE):

4. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13 , cu următorul cuprins:

„13 . După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 , cu următorul cuprins:

«Art. 11 . – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul prevăzut în
Anexa nr.I – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie”,
Capitolul II – Unităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare din Anexa nr.II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ”,
Anexa nr.IV – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură” ,
Anexa nr.V – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie”,
Anexa nr.VI – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie”,
Anexa nr.VII – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” și
Anexa nr.VIII – Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului

la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut/solda lunară brută/salariul lunar brut/indemnizaţia brută de care beneficiază personalul prevăzut la alin.(1) se majorează cu acelaşi procent de 10%, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (1) și alin. (2) personalul prevăzut la art. 1 alin. (55 ) – (510), alin. (12) şi (13), la art. 2 alin. (61 ) şi (62 ), precum şi personalul prevăzut la art. I pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 5 măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare.»

- Publicitate -