GHID FISCAL ANAF: Impozitul specific unor activități

2557

ANAF a elaborat un GHID privind aplicarea impozitului specific unor activități, versiunea mai 2017.

CUPRINS

1. CUI SE ADRESEAZĂ ACEST GHID?

Prezentul ghid, se adresează persoanelor juridice române care, prin derogare de la prevederile Titlului II – Impozitul pe profitdin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de plată a impozitului specific, reglementat potrivit legislației în domeniu[1].

2. PERSOANELE OBLIGATE LA PLATA IMPOZITULUI SPECIFIC

Sunt obligate la plata impozitului specific unor activități, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie 2016 au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiții[2]:

 • aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN[3]:
  • 5510 – „Hoteluri și alte facilitați de cazare similare”;
  • 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”
  • 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”,
  • 5590 – „Alte servicii de cazare”,
  • 5610 – „Restaurante”,
  • 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”,
  • 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”,
  • 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.
 • nu se află în lichidare, potrivit legii.

Persoanele juridice române care îndeplinesc condiția de microîntreprindere dar au devenit plătitoare de impozit pe profit prin opțiune, ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puțin 45.000 lei, astfel cum este prevăzut în lege[4], sunt obligate la plata impozitului specific unor activități[5].

Microîntreprinderile care aplică prevederile titlului III – impozit pe venitul microîntreprinderilor, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu aplică impozitul specific unor activități[6].

Îndeplinirea condițiilor se verifică la data intrării în vigoare a legii, la începutul fiecărui an fiscal, pe baza situației existente la data de 31 decembrie a anului precedent[7].

Clasificarea activităților intră în competența autorităților administrației publice centrale cu responsabilități în domeniu[8].

În înțelesul legii[9], complexul hotelier este format din clădiri și terenuri care includ în același edificiu ori edificii legate fizic sau funcțional structuri de primire turistice cu diverse funcțiuni[10].

Prin „alte activități” desfășurate de complexul hotelier se înțelege activitățile de alimentație publică de tip restaurant, bar, agrement, tratament balnear/wellness sau de înfrumusețare, prestate în cadrul respectivei clădiri, cu mijloace proprii, activități ce fac parte din oferta turistică a contribuabilului, fiind oferite turiștilor individual sau în cadrul pachetelor turistice definite potrivit legii, pe cele 5 tipuri de cazare în structurile de primire turistică[11].

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care au înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege[12], dar nu desfășoară efectiv activitate în domeniile respective, nu sunt obligate la plata impozitului specific unor activități[13].

3. DECLARAREA MENȚIUNILOR

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul specific[14].

În cazul în care, la data de 31 decembrie inclusiv, condițiile prevăzute de lege[15] nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieșirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor[16].

În cazul retragerii definitive de către autoritățile competente a autorizației de funcționare/ certificatului de clasificare pentru toate activitățile prevăzute în anexele corespunzătoare codurilor CAEN, sunt obligate la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizației de funcționare/certificatului de clasificare,[17] contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieșirea din sistemul de impunere specific[18].

Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală se aduc la cunoștință organului fiscal competent, prin completarea și depunerea formularului 01019 – „Declarația de înregistrare fiscală/ Declarația de mențiuni/ Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” – Secțiunea V – Date privind vectorul fiscal – Cap. 13 – Impozit specific unor activități.

Formularul 010 se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat contribuabilul.

Formularul 010 – „Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” – precum și instrucțiunile de completare pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: Asistență contribuabili, rubrica:  Formulare fiscale și Ghid de completare sau accesând urmatorul link:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/010_OPANAF_511_2017.pdf .

4. ANUL FISCAL, CALCULUL PERIOADEI IMPOZABILE

Anul fiscal este anul calendaristic[19]. Când un contribuabil se înființează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat[20].

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, intră în sistemul de impozit specific unor activități începând cu 1 ianuarie 2017[21].

5. REGULI GENERALE DE APLICARE A IMPOZITULUI SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

Contribuabilii care se înființează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înființați ca efect al unor operațiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, și care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege[22] plătesc impozitul specific, începând cu anul următor înființării, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege24.

Începând cu anul următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute de lege[23], contribuabilii nu mai aplică sistemul reprezentând impozitul specific[24].

În cazul contribuabililor care au mai multe unități, impozitul specific anual se calculează prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unități[25], calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN.

Contribuabilii care desfășoară mai multe activități cu codurile CAEN prevăzute la cap. 2 din prezentul ghid, cu excepția celor care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului[26] stabilit potrivit legii[27], pentru fiecare activitate desfășurată.

Începând cu semestrul următor modificărilor datorate începerii/încetării unei activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege[28] sau modificărilor suprafețelor aferente desfășurării fiecărei activități, în mod corespunzător, se recalculează impozitul specific aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat[29].

Prin începerea/încetarea unei activități se înțelege începerea/încetarea exploatării economice a unei structuri de primire turistice sau unitate de alimentație publică de tip restaurant, bar sau a unei părți a acesteia[30].

Modificarea suprafeței/numărului locurilor de cazare se realizează în următoarele situații, fără a se limita la acestea: închiderea activității unei terase pe timpul iernii, închiderea activității unui bar în extrasezon, scoaterea din circuitul turistic a unui număr de camere, introducerea de camere în circuitul turistic, prin modificarea anexei la certificatul de clasificare sau a autorizației de funcționare[31].

Prin sintagma „perioada pentru care contribuabilul a existat”, se înțelege perioada în care a fost supusă exploatării economice acea structură de primire turistică sau unitate de alimentație publică sau acea parte/suprafață a acesteia[32].

În situația în care se înființează o nouă unitate cu activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la cap. 2, începând cu semestrul următor, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an potrivit prevederilor legale[33].

În situația în care un sat, o comună sau o stațiune turistică de interes local dobândește statutul de stațiune turistică de interes național, contribuabilii stabiliți în aria de administrare a acesteia vor plăti impozitul specific la nivelul stabilit pentru sate/comune/stațiuni de interes local pentru încă 3 ani de la dobândirea statutului de stațiune turistică de interes național[34].

Perioada de 3 ani se calculează începând cu anul în care s-a dobândit statutul de stațiune turistică de interes național, potrivit legii[35].

6. REGULI PENTRU CALCULUL IMPOZITULUI SPECIFIC ANUAL

Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5610 „Restaurante”, 5621 „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 „Alte servicii de alimentație n.c.a.” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 1.

Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 „Baruri și alte activități de servire a băuturilor” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 2.

Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5510 „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 „Alte servicii de cazare” se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 3.

7. PREVEDERI FISCALE REFERITOARE LA PIERDERI FISCALE, AMORTIZARE, IMPOZITUL PE DIVIDENDE ȘI REGISTRUL DE EVIDENȚĂ FISCALĂ

Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific unor activități și care anterior au realizat pierdere fiscală recuperează pierderea din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi[36], de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de titlul II – Impozitul pe profit – din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pierderea fiscală se recuperează în perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale și limita celor 7 ani.

Contribuabilii țin evidența amortizării fiscale[37], declară, rețin și plătesc impozitul pe dividende[38], conform prevederilor legale în vigoare. 

Contribuabilii au obligația să întocmească registrul de evidență fiscală[39] în care înscriu elementele care sunt luate în calcul la stabilirea impozitului, cum ar fi: tipurile de activități desfășurate, coeficienții și variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intră sub incidența impozitului specific, numărul de unități, suprafețele de desfășurare a activităților, precum și amortizarea fiscală[40].

8. REGULI PRIVIND DECLARAREA ȘI PLATA IMPOZITULUI SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

Declararea și plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, suma de plată reprezentând o jumătate din impozitul specific anual[41].

Pentru îndeplinirea obligației de declarare a impozitului specific, contribuabilii au obligația de de a completa și depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor, formularul 10044 – „Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul portalului  www.e-guvernare.ro , prin utilizarea unui certificat digital calificat sau se poate depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, completându-se cu ajutorul programului de asistență.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit și poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală:  www.anaf.ro .

Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului declară și plătesc impozitul specific până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii (luând în calcul, dacă este cazul, și impozitul specific declarat și plătit în semestrele anterioare)[42]. În acest caz, impozitul specific se determină prin recalcularea în mod corespunzător, respectiv prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărui contribuabil (luând în considerare, dacă este cazul, și modificarea impozitului specific în cursul anului)[43].

Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent și nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, în anul următor aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit[44].

9. REGULI PRIVIND CALCULUL, DECLARAREA ȘI PLATA IMPOZITULUI DATORAT PENTRU ALTE ACTIVITĂȚI DE CĂTRE CONTRIBUABILII CARE PLĂTESC IMPOZIT SPECIFIC

Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la cap. 2 aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit[45]. Astfel, contribuabilii sunt obligați să determine și să plătească, concomitent impozitul specific pentru veniturile din activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la cap. 2 și impozitul pe profit, pentru veniturile din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN[46]de la cap. 2.

Pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare activităților vizate, contribuabilii trebuie să organizeze și să conducă evidența contabilă[47].

Pentru stabilirea cheltuielilor comune care vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, se utilizează o metodă rațională de alocare, potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau prin repartizarea proporțional cu ponderea veniturilor obținute din activitățile vizate în veniturile totale realizate de contribuabil[48].

Veniturile din dobânzi și diferențele de curs, altele decât cele aferente funcției de cazare/alimentație publică, venituri obținute din activități de subfrancizare, refacturări de produse alimentare, închirieri spații, etc., sunt considerate venituri din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN[49] prevăzute la cap.2.

Contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier și realizează venituri din desfășurarea altor activități, aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit[50].

Sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit se aplică și pentru veniturile obținute din activitatea unui complex hotelier din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare[51].

10. REGULI PENTRU PERIOADA DE INACTIVITATE, ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII ȘI ALTE SITUAȚII

Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, recalculează în mod corespunzător impozitul specific, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărui contribuabil (luând în considerare, dacă este cazul, și modificarea impozitului specific în cursul anului)[52].

În cazul retragerii definitive de către autoritățile competente a autorizației de funcționare/certificatului de clasificare pentru toate activitățile prevăzute în lege[53], contribuabilii sunt obligați la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizației de funcționare/certificatului de clasificare[54].

În cazul în care, în cursul unui an, un contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului sau în registrul ținut de instanțele judecătorești competente, după caz, acesta rămâne în sistemul de impunere reprezentând impozitul specific și nu mai datorează impozitul specific începând cu semestrul următor. În cazul în care perioada de inactivitate încetează în cursul anului, contribuabilul datorează impozitul specific începând cu semestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate[55].

11.CUM SE POT OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE?

Informații detaliate se pot obține:

 • accesând pagina de Internet,  anaf.ro ;
 • telefonic, la Biroul central asistență telefonică a contribuabililor-Call Center, la numărul de telefon: 031.403.91.60;
 • compartimentele de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

12. LEGISLAȚIA FISCALĂ ȘI MATERIALE INFORMATIVE

Anexele 1-3 la Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

ANEXA 1 Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5610 „Restaurante”, 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 „Alte servicii de alimentație”

Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:

k – 1400, valoarea impozitului standard (lei); x – variabilă în funcție de rangul localității;

y – variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității; z – coeficient de sezonalitate;

q = 0,9 și reprezintă coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate-locație de desfășurare a activităților.

Coeficient de sezonalitate (variabila „z”)
București, cei 8 poli 0,45
Municipii, orașe 0,35
Stațiuni turistice de interes național 0,30
Sate, comune și stațiuni turistice de  interes local 0,10
Variabila în funcție de rangul localității (variabila „x”)
București Zona A 17,0
Zona B 16,0
Zona C 15,0
Zona D 13,5
8 poli (Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara) Zona A 15,0
Zona B 14,0
Zona C 13,0
Zona D 11,5
Municipiu Zona A 13,0
Zona B 11,0
Zona C 9,0
Zona D 7,0
Oraș 5,0
Stațiuni 5,0
Comună 3,0
Suprafața cuprinsă între Variabila în funcție de  suprafața utilă a locației (variabila „y”)
0 mp – 30 mp 2,0
31 mp – 50 mp 7,0
51 mp – 70 mp 12,0
71 mp – 90 mp 16,0
91 mp – 120 mp 21,0
121 mp – 160 mp 29,0
161 mp – 200 mp 38,0
201 mp – 240 mp 47,0
241 mp – 300 mp 58,0
301 mp – 400 mp 75,0
401 mp – 500 mp 80,0
501 mp – 600 mp 85,0
601 mp – 700 mp 90,0
701 mp – 800 mp 95,0
peste 801 mp 105,0

 

Pentru următoarele categorii de activități, aferente codului CAEN 5610:

 1. vânzători ambulanți la tonete de înghețată;
 2. cărucioare mobile care vând mâncare;
 3. prepararea hranei la standuri din piețe,

impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1.500 lei.

ANEXA 2 Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”

Impozit specific anual/unitate – k * (x + y * q) * z, unde:

k – 900, valoarea impozitului standard; x – variabilă în funcție de rangul localității;

y – variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității; z – coeficient de sezonalitate;

q – 0,9 și reprezintă coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate = locație de desfășurare a activităților.

Variabila în funcție de rangul localității (variabila „x”)
București Zona A 16,0
Zona B 15,0
Zona C 14,0
Zona D 12,5
8 poli (Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara) Zona A 14,0
Zona B 13,0
Zona C 12,0
Zona D 11,0
Municipiu Zona A 12,5
Zona B 10,0
Zona C 8,0
Zona D 4,0
Oraș 2,0
Stațiuni 2,0
Comună 0,4
Suprafața cuprinsă între Variabila în funcție de  suprafața utilă a locației (variabila „y”)
0 mp – 30 mp 2,0
31 mp – 50 mp 4,0
51 mp – 70 mp 6,0
71 mp – 90 mp 8,0
91 mp – 120 mp 10,0
121 mp – 160 mp 14,0

 

Suprafața cuprinsă între Variabila în funcție de  suprafața utilă a locației (variabila „y”)
161 mp – 200 mp 16,0
201 mp – 240 mp 18,0
241 mp – 300 mp 20,0
301 mp – 400 mp 25,0
401 mp – 500 mp 30,0
501 mp – 600 mp 40,0
601 mp – 700 mp 50,0
701 mp – 800 mp 60,0
801 mp – 900 mp 70,0
901 mp – 1000 mp 80,0
peste 1001 mp 90,0
Coeficient de sezonalitate (variabila „z”)
București, cei 8 poli 0,45
Municipii, orașe 0,40
Stațiuni turistice de interes național 0,35
Sate, comune și stațiuni turistice de  interes local 0,15

 

ANEXA 3 Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare”, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”

Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde:

Impozit specific standard – k – LEI/loc cazare/an

Tabelul nr. 1

LEI/loc cazare/an Hotel 1*, 2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5* Pensiune

1*, 2*/ margarete

Pensiune

3*/ margarete

Pensiune

4*/ margarete

Pensiune

5*/ margarete

București + 8 poli 205 308 513 820 164 246 410 656
Municipii 150 224 374 598 120 180 299 481
Orașe 142 215 358 573 113 170 287 458

 

Tabelul nr. 2

 LEI/loc cazare/an Hotel 1*, 2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5* Pensiune

1*, 2*/ margarete

Pensiune

3*/ margarete

Pensiune

4*/ margarete

Pensiune

5*/ margarete

Sate, comune, stațiuni de interes local 45 67 111 178 36 53 89 143

Tabelul nr. 3

LEI/loc cazare/an Hotel 1*, 2* Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5* Pensiune 1*, 2* Pensiune 3* Pensiune 4* Pensiune 5*
Stațiuni turistice de  interes național 113 171 271 448 91 132 225 358

 

Tabelul nr. 4

LEI/loc cazare/an

 

Structura 1*, 2*, 3* Structura 4*
Cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, spații de campare, campinguri, tabere, popasuri turistice și sate de vacanță

(campinguri, bungalow-uri, sate de vacanță)

22 31

 

Tabelul nr. 5

 LEI/loc cazare/an

 

Structura 1* Structura 2* Structura 3* Structura 4* Structura 5*
 Cod CAEN 5590 –  fluvială, ponton plutitor 36 53 89 111 143
Tabelul nr. 6
LEI/loc cazare/an Structura 1*, 2*, 3* Structura 4*, 5*
 Cod CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată 22 31

 

[1] Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[2] Art. 3 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[3] https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/CAEN2008.htm;

[4] Art. 48 alin. (5) și (52 ) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

[5] Art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[6] Art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[7] Art. 1 alin. (4) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[8] Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[9] Art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[10] Art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[11] Art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[12] Art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[13] Art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[14] Art.11 alin.(1) Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[15] Art. 3 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[16] Art. 11 alin (2) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[17] Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[18] Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 19 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/010_OPANAF_511_2017.pdf;

[19] Art. 4 alin. (1) din din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[20] Art. 4 alin. (2) din din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[21] Art. 1 alin. (5) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[22] Art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități; 24 Art. 3 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[23] Ibidem;

[24] Art. 5 alin.(2) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[25] Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[26] Art. 5 alin. (4) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[27] Art. 6 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[28] Art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[29] Art. 5 alin. (5) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[30] Art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific;

[31] Art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[32] Ibidem;

[33] Art. 5 alin. (6) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[34] Art. 5 alin. (7) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[35] Art. 5 alin. (5) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[36] Art. 9 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[37] Art. 12 alin. (1)din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[38] Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[39] Art. 19 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

[40] Art. 12 alin. (3) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[41] Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități; 44 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D100_OPANAF_869_2017.pdf;

[42] Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[43] Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[44] Art. 8 alin. (4) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[45] Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[46] Art. 9 alin. (1) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind  impozitul specific unor activități;

[47] Art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[48] Ibidem;

[49] Art. 9 alin. (3) din Ordinul ministrului turismului și ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[50] Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[51] Art. 6 alin. (6) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[52] Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[53] Anexele 1-3 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[54] Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

[55] Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

GHID ANAF PDF Ghid_ANAF_Impozit_Specific_ed2017

- Publicitate -

1 COMENTARIU