Modificări privind microîntreprinderile 2018 ~ PROIECT OUG

1029

Prin proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat pe mfinante.ro în data de 26.10.2017, Guvernul propune modificări importante privind fiscalitatea microîntreprinderilor aplicabile începând cu anul 2018.

Persoanele juridice române cu venituri sub 1.000.000 EUR la data de 31 decembrie anul fiscal anterior vor fi obligate să plătească impozit pe venitul microîntreprinderilor. Plafonul actual este de 500.000 euro.

Vor aplica regimul fiscal de micro inclusiv companiile de consultanță și management, întrucât se abrogă condiția privind realizarea de venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale.

Prin OUG se propune abrogarea alin. (5), (5^1) și (5^2) la articolul 48. Astfel, se elimină opțiunea persoanei juridice de a aplica regimul fiscal – Impozitul pe profit, dacă au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei.

 

 

Au fost corelate prevederile referitoare la situații de modificare a numărului de salariați în cursul unui trimestru.

Dacă numărul de salariaţi se modifică în cursul anului, cotele de impozitare de 1% sau 3% se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care a avut loc modificarea.

Microîntreprinderile cu un salariat căruia îi încetează raporturile vor aplica cota de 1 % numai dacă în cursul aceluiaşi trimestru angajează un nou salariat.

Pentru aplicarea cotei de 1%, microîntreprinderile fără niciun salariat trebuie să angajeze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

Modificări propuse prin proiectul OUG la Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

6. La articolul 47 alineatul (1), literele a) și b) se abrogă.

7. La articolul 47 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;”

8. La articolul 47, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Nu intră sub incidenţa prezentului titlu următoarele persoane juridice române:
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.”

9. La articolul 48, alineatele (4), (5), (51), (52) și (6) se abrogă.

10. La articolul 51, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(5) În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat, şi care aplică cota de impozitare prevăzută la alin. (1) lit. a), al căror raport de muncă încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi trimestru este angajat un nou salariat.
(6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat, în situaţia în care angajează un salariat, în scopul modificării cotelor de impozitare prevăzute la alin. (1), noul salariat trebuie angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.”

11. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
Art. 52. (1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit această limită.
(2) Limita fiscală prevăzută la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.
(3) Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează în prevederile alin. (1) se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.”
12. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:
Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
„Art. 54. Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) şi art. 52 , se vor lua în calcul aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.”
13. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, cu următorul cuprins:
„Reguli tranzitorii
541 . Intră sub incidenţa art. 47 și microîntreprinderile care au optat să aplice prevederile art. 48 alin. (5) şi (52) până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, precum și persoanele juridice române care desfășoară activitățile care nu au intrat sub incidența prevederilor prezentului titlu aplicabil până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.”

 

Foto Annie Spratt / Unsplash

- Publicitate -