Salariul brut sau venitul brut din salariu, inclusiv veniturile asimilate salariului, reprezintă potrivit Codului fiscal 2018 totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relații contractuale de muncă, raport de serviciu, act de detașare precum și orice sume de natură salarială primite în baza unor statute speciale prevăzute de lege, indiferent de perioada la care se referă.

Salariul brut şi venitul brut asimilat salariului

Veniturile brute din salarii şi veniturile brute asimilate salariilor din punct de vedere fiscal sunt:

a) sume primite pentru munca prestată în baza unui contract individual/colectiv de muncă sau act de numire:
(i) salariile de bază;
(ii) sporurile și adaosurile de orice fel;
(iii) indemnizații pentru trecerea temporară în altă muncă, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină, precum și alte indemnizații de orice fel,
(iv) recompensele și premiile de orice fel;
(v) sumele reprezentând premiul anual și stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din instituțiile publice, cele reprezentând stimulentele acordate salariaților agenților economici;
(vi) sumele primite pentru concediul de odihnă, cu excepția sumelor primite de salariat cu titlu de despăgubiri reprezentând contravaloarea cheltuielilor salariatului și familiei sale necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă;
(vii) sumele primite în caz de incapacitate temporară de muncă;
(viii) valoarea nominală a tichetelor de masă, tichetelor de creșă, voucherelor de vacanță, acordate potrivit legii;
(ix) orice alte câștiguri în bani și în natură, primite de la angajatori de către angajați, ca plată a muncii lor;

b) indemnizațiile, precum și orice alte drepturi acordate persoanelor din cadrul organelor autorității publice, alese sau numite în funcție, potrivit legii, precum și altora asimilate cu funcțiile de demnitate publică, determinate potrivit sistemului de stabilire a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;

c) drepturile personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare reprezentând solda lunară/salariul lunar acordat potrivit legii;

d) sumele reprezentând plățile compensatorii acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere și de restructurare, ajutoarele acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere, cu drept de pensie, precum și ajutoarele sau plățile compensatorii primite de polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare aflați în situații similare, acordate potrivit legislației în materie.

e) indemnizațiile, primele și alte asemenea sume acordate membrilor aleși ai unor entități, cum ar fi: organizații sindicale, organizații patronale, alte organizații neguvernamentale;

f) veniturile obținute de condamnații care execută pedepse la locul de muncă;

g) sumele plătite sportivilor ca urmare a participării în competiții sportive, precum și sumele plătite sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști în domeniu pentru rezultatele obținute la competițiile sportive, de către structurile sportive cu care aceștia au relații contractuale de muncă, indiferent de forma sub care se plătesc, inclusiv prima de joc, cu excepția celor prevăzute la art. 62 lit. w) din Codul fiscal;

h) compensații bănești individuale, acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de muncă;

i) sumele reprezentând plățile compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective, conform legii;

j) indemnizații sau alte drepturi acordate angajaților cu ocazia angajării sau mutării acestora într-o altă localitate, stabilite potrivit contractelor de muncă, statutelor sau altor dispoziții legale, cu excepția celor prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. m) și n) din Codul fiscal;

k) indemnizații prevăzute în contractul de muncă plătite de angajator pe perioada suspendării contractului de muncă ca urmare a participării la cursuri sau la stagii de formare profesională ce presupune scoaterea integrală din activitate, conform legii;

l) indemnizații lunare brute și alte avantaje de natură salarială acordate membrilor titulari, corespondenți și membrilor de onoare ai Academiei Române;

m) indemnizații primite la data încetării raporturilor de serviciu;

n) remunerația plătită avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfășurată în cadrul societății civile profesionale de avocați și societății profesionale cu răspundere limitată, potrivit legii;

o) ajutorul acordat la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pentru activitatea depusă;

p) indemnizația lunară acordată, potrivit reglementărilor în vigoare, soților sau soțiilor cadrelor militare mutate într-o altă garnizoană, care au fost încadrate în muncă și au întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soții sau soțiile, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei activități autorizate aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni de la data mutării cadrului militar;

q) orice alte sume sau avantaje în bani ori în natură, cum ar fi:
– folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii, în scop personal;
– acordarea de produse alimentare, îmbrăcăminte, cherestea, lemne de foc, cărbuni, energie electrică, termică și altele;
– abonamentele la radio și televiziune, pentru mijloacele de transport, abonamentele și costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice;
– permisele de călătorie pe diverse mijloace de transport;
– cadourile, inclusiv tichetele cadou primite cu diverse ocazii, cu excepția celor menționate la art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal;
– contravaloarea folosinței unei locuințe în scop personal și a cheltuielilor conexe de întreținere, cum sunt cele privind consumul de apă, consumul de energie electrică și termică și altele asemenea, cu excepția celor prevăzute în mod expres la art. 76 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal;
– cazarea și masa acordate în unități proprii de tip hotelier;
– contravaloarea primelor de asigurare suportate de persoana juridică sau de o altă entitate (angajator), pentru angajații proprii, precum și pentru alți beneficiari, cu excepția primelor de asigurare obligatorii potrivit legislației în materie și cele care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal.

Cota de impozit 2018 pe salariu şi asimilate

Începând cu luna ianuarie 2018, cota de impozit pe venitul din salarii sau asimilate este de 10% din venitul impozabil.

Venitul impozabil, deducerile

Impozitul de 10 % se aplică la venitul impozabil calculat ca diferență între venitul brut şi  contribuțiilor sociale obligatorii, deducerea personală, cotizația sindicală,  contribuțiile la fondurile de pensii facultative și la scheme de pensii facultative, suportate de angajați (maximum 400 euro / an) şi primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați (maximum 400 euro / an).

Pentru veniturile obținute la locul unde nu se află funcția de bază, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii.

Deducerea personală se acordă numai persoanelor fizice care au un venit lunar brut mai mic de 3.600 lei inclusiv. Deducerea personală maximă este de 1.310 lei pentru o persoana cu un venit mai mic decat 1.950 lei care are cel puţin 4 persoane în întreţinere. În acest caz, persoana obţine o reducere a impozitului pe venit cu 131 lei sau o scutire dacă venitul brut este mai mic decât 1.310 lei.

Scutiri de la plata impozitului pe venitul din salarii şi asimilate

Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următoarele persoane fizice:
1. cu handicap grav sau accentuat
2. care desfășoară activității de creare de programe pentru calculator, în anumite condiţii;
3. care desfășoară activității de cercetare-dezvoltare și inovare, în anumite condiţii;
4. care desfășoară activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an.

CAS Contribuția de asigurări sociale (pensie)

Angajaţii, angajatorii şi persoanele care obţin/plătesc venituri asimilate salariilor datorează CAS contribuția de asigurări sociale pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor realizate din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.

CAS contribuție de asigurări sociale se datorează chiar şi pentru veniturile realizate de persoanle fizice scutite de la plata impozitului pe venit.

Cotele CAS 2018

Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele:
a) 25% datorată de către ANGAJAT, alte persoane pentru care există obligația plății CAS;
b) 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, de către ANGAJATOR sau de persoanele fizice și juridice asimilate angajatorilor;
c) 8% datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, de către ANGAJATOR sau de persoanele fizice și juridice asimilate angajatorilor.

Scutiri de la plata contribuțiilor de asigurări sociale

Se exceptează de la plata contribuțiilor de asigurări sociale următoarele venituri:
a) prestațiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii;
b) veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de către persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, din activități pentru care există obligația asigurării în aceste sisteme potrivit legii;
c) veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar în activitate, polițiștilor și alţi funcționari publici cu statut special
d) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, în cazul decesului personalului decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, și indemnizațiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participării la acțiuni militare.

De asemenea, nu se datorează contribuție de asigurări sociale pentru o serie de venituri/avantaje salariale, în anumite condiţii. Exemple de venituri scutite de CAS:
– ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură oferite salariaților, cele oferite pentru copiii minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, precum și contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, acordate de angajator pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.
– contravaloarea folosinței locuinței de serviciu, ;
– contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecție și de lucru, a alimentației de protecție, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sănătatea și securitatea în muncă, precum și a uniformelor obligatorii și a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislației în vigoare;
– contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajații își au reședința și localitatea unde se află locul de muncă al acestora,
– indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați, potrivit legii, pe perioada delegării/detașării, după caz, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, în limita plafonului neimpozabil, precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;
– sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
– costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
– avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării și la momentul exercitării acestuia;
– diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite;
– tichetele de masă, voucherele de vacanță, tichetele cadou și tichetele de creșă, acordate potrivit legii;
– utilizarea în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50%; cazarea în unități proprii;
– hrana și drepturile de hrană acordate potrivit legii;
– permisele de călătorie pe orice mijloc de transport, acordate în interes de serviciu;
– contribuțiile la un fond de pensii facultative, și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, precum și primele de asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii,
– remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii;
– veniturile obținute de către persoanele fizice care desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate.

CASS – Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Angajaţii şi persoanele care obţin venituri asimilate salariului datorează CAS contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, realizate din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.

Persoanele care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Spaţiul Economic European (state UE, Islanda, Liechtenstein si Norvegia), din Confederația Elvețiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi nu datorează CASS în România.

Cotele CAS 2018

Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% din venitul brut.

CAM – Contribuția asiguratorie pentru muncă

Angajatorii şi persoanele fizice și juridice asimilate acestora sunt obligați la plata CAM contribuției asiguratorii pentru muncă pentru cetățenii români, cetățeni ai altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședința în România, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

Persoanele fizice cetățeni români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au domiciliul sau reședința în România, sunt obligați la plata CAM contribuției asiguratorii pentru muncă pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor realizate în România de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

CAM contribuția asiguratorie pentru muncă se datorează chiar şi pentru veniturile realizate de persoanle fizice scutite de la plata impozitului pe venit.

Cota CAM contribuției asiguratorie pentru muncă

Cota contribuției asiguratorie pentru muncă este de 2,25% din venitul brut din salariu sau asimilat salariului.

Calculator impozit şi contribuţii SALARII 2018

deschide CALCULATOR FISCAL

 Eddy Klaus / Unsplash