Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea informeaza ca, potrivit prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar fiscale, orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit – 16%. Pentru aceste venituri se datoreaza contributii individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj.

Venituri de natura profesionala
Constituie venituri de natura profesionala realizate de o persoana fizica, veniturile realizate din orice alte activitati, altele decat cele definite ca „dependente” in Codul Fiscal, desfasurate in afara unei relatii de angajare.
În consecinta se impoziteaza si se datoreaza contributii sociale individuale pentru urmatoarele categorii de venituri:
– din activitati independente:comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala;
– obtinute de persoanele fizice: din desfasurarea unor activitati desfasurate pe baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; pe baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil; din expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, in cazul in care contribuabilul a exercitat optiunea de impozitare a acestor venituri potrivit prevederilor art. 79 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, in cota de 16%. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris, in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract.
Sunt exceptate din categoriile veniturilor de natura profesionala, veniturile realizate din: cedarea folosintei bunurilor; investitii; pensii; activitati agricole; premii si jocuri de noroc; transferul proprietatilor imobiliare; alte surse (prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii; castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare; diferentele de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale; primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial); orice venituri identificate ca fiind impozabile, altele decat veniturile neimpozabile prevazute la art. 42 din CF; vanzarea bunurilor in regim de consignatie.

Platitorii de contributii
Persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale pentru sanatate.
Persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala, iar daca veniturile sunt realizate in mod ocazional nu datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri.
Persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributiile individuale prevazute de lege, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sistemul asigurarilor pentru somaj, precum si in sistemul de asigurari sociale de sanatate si beneficiaza de prestatiile prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de asigurare sociala de sanatate in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cotele contributiilor individuale sunt cele prevazute de lege respectiv: pentru contributia individuala de asigurari sociale – 10,5%, pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj – 0,5%, si contributia de asigurari sociale de sanatate – 5,5%.

Baza de calcul a contributiilor individuale pentru veniturile de natura profesionala
a) Baza de calcul a contributiilor individuale, pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile pentru somaj o constituie:
– venitul net lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – realizate exclusiv din venituri de natura profesionala.
– venitul net lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, realizat de contribuabilii care pe langa veniturile salariale au si astfel de venituri cu caracter repetitiv.
– venitul net anual realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile de natura profesionala realizate exclusiv, in mod ocazional.
b) Baza lunara de calcul a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate o constituie cuantumul net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, care este limitat la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie si nu poate fi mai mic decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Atentie! Salariu minim brut pe tara ca baza de referinta este de 600 lei/luna iar salariu mediu brut pe economie este de 1.836 lei/luna.

- publicitate -

Pentru veniturile de natura profesionala, contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste de persoana care le realizeaza la termenele stabilite in Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de declarare si plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile de natura profesionala este reglementata prin Legea nr. 95/2006 si prin Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Declararea si termenele de plata a contributiilor
Contribuabilii au obligatia de a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
Declaratiile de asigurare se depun, o singura data, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care s-au realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii si, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate.
Persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional si persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial, au obligatia de a actualiza declaratiile de asigurare in termen de 14 zile lucratoare de la data modificarii cuantumului veniturilor de natura profesionala, prin depunerea unei noi declaratii, care sa ateste cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate pe fiecare sursa de venit. În lunile in care nu realizeaza venituri de natura profesionala, aceste persoane au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii, precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora.
Persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala in mod ocazional depun declaratiile de asigurare ori de cate ori realizeaza venituri de natura profesionala, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care au realizat aceste venituri. Aceste declaratii constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creantele bugetare sunt scadente conform legii.

Alte precizari
Termenele de declarare prevazute mai sus constituie si termene de plata a contributiilor individuale.
În situatia in care nu mai realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii, precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora, in termen de 3 zile lucratoare de la data intervenirii acestei situatii.
Calitatea de asigurat inceteaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata contributiilor individuale, cu exceptia calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru care persoanele beneficiaza de pachetul minimal de servicii medicale in conditiile Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru neachitarea contributiilor individuale la termenele de scadenta prevazute mai sus se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, in conditiile legii.
Plata contributiilor individuale se efectueaza in contul bugetului asigurarilor sociale de stat, in contul bugetului asigurarilor pentru somaj, precum si in contul bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Contraventii si sanctiuni
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
– necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de casele de pensii, precum si de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin; comunicarea de date si informatii incomplete sau eronate cu amenda de la 300-600 lei;
– nedepunerea la termen de catre persoanele obligate la plata contributiilor a declaratiilor de asigurare si nerespectarea obligatiei de a instiinta institutiile respective de faptul ca nu mai desfasoara activitati profesionale, cu amenda de la 2.500-5.000 lei .
Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre personalul imputernicit al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si al caselor teritoriale de pensii, desemnat prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, de catre organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale si de personalul Inspectiei Muncii si al structurilor sale teritoriale, dupa caz.

* Baza legala: Hotararea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar fiscale, Anexa 2

[sursa: DGFP Valcea finantevalcea.ro 12 august 2010]