Cadrul legal care reglementeaza obligatia achitarii de catre persoanele fizice, incepand cu 1 iulie 2010, a contributiilor sociale obligatorii (CAS, CASS, somaj) pentru veniturile de natura profesionala (drepturi de autor, profesii liberale,conventii civile, etc.) este format din:

  • ART. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, modificat prin OUG 82/2010 si OUG 117/2010 prevede:

prevederi in vigoare din 10 septembrie 2010 – 01 ianuarie 2011 – prezent
(1) Orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit.
(2) In sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor pentru somaj, prin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege acele venituri realizate din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil. Asupra acestor venituri se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj.
(3) Persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, se datoreaza si se plateste contributia individuala de asigurari sociale si contributia individuala de asigurari pentru somaj, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si in sistemul asigurarilor pentru somaj si beneficiaza de prestatiile prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prevederile alin. (3) cu privire la statutul de asigurat obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj nu se aplica persoanelor pentru care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se prevede, potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ca asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este facultativa si care detin statutul de asigurat in acest sistem in temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, cu exceptia cazului in care aceste persoane renunta la contractul de asigurare.
(5) Persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si persoanelor care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile alin. (2).
(6) Persoanele care, in mod ocazional, realizeaza, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala.
(7) Persoanele care, in mod ocazional, realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza contributiile prevazute la alin. (2). In aceasta situatie baza de calcul anuala nu poate depasi de 5 ori salariul mediu brut utilizat castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(8) Persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala la baza de calcul astfel cum este prevazuta la alin. (17).
(9) Persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza contributiile prevazute la alin. (2) la baza de calcul astfel cum este prevazuta la alin. (17).
(10) In sensul alin. (6) si (7), prin venituri realizate in mod ocazional se intelege acele venituri realizate ca urmare a desfasurarii unei activitati, in mod sporadic, fara a avea un caracter de regularitate.
(11) Obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, corespunzatoare veniturilor prevazute la alin. (2), revine platitorului de venit.
(12) Prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la obligatiile angajatorilor in ceea ce priveste declararea, calcularea, retinerea si plata contributiilor de asigurari sociale, respectiv a contributiilor de asigurari pentru somaj, precum si sanctiunile corelative in cazul nerespectarii acestora se aplica in mod corespunzator si obligatiei prevazute la alin. (11).
(13) Platitorii de venit, in vederea declararii evidentei nominale a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala si a contributiilor individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj corespunzatoare veniturilor respective, au obligatia de a depune lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate prevazuta la art. 296^19 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
text modificat 01.01.2011 (13) Platitorii de venit au obligatia de a depune, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, cate o declaratie privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala.
text abrogat 01.01.2011 (14) Declaratiile prevazute la alin. (13) se depun la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul platitorul de venit.
(15) Platitorii de venit nu au obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale, corespunzatoare veniturilor profesionale platite, persoanelor prevazute la alin. (4) care detin statutul de asigurat in temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, precum si persoanelor prevazute la alin. (5), dupa caz.
(16) Persoanele prevazute la alin. (3) au obligatia de a dovedi platitorului de venit ca fac parte din categoria persoanelor prevazute la alin. (4) care detin statutul de asigurat in temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, precum si din categoria celor prevazute la alin. (5).
(17) Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj este: a) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, la art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe; b) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.
(18) Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj nu poate depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(19) Cotele contributiilor individuale prevazute la alin. (2) sunt cele stabilite de legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru contributia individuala de asigurari sociale si pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj.
(20) Persoanele care realizeaza veniturile prevazute la alin. (2) datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si daca se regasesc in situatia mentionata la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(21) Persoanele care realizeaza veniturile prevazute la alin. (2) datoreaza contributia individuala de asigurari pentru somaj si in situatia in care se regasesc la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(22) Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj se vireaza in conturi distincte stabilite cu aceasta destinatie si comunicate de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(23) Pentru perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari sociale, numarul de puncte realizat lunar in sistemul public de pensii se calculeaza potrivit art. 78 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se aplica coeficientul rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.
(24) Pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala prevazute la alin. (2), stagiul de cotizare in sistemul public de pensii se constituie din toate perioadele pentru care s-a datorat si s-a platit contributia individuala de asigurari sociale, conform prezentei ordonante de urgenta.
(25) Perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari pentru somaj in conformitate cu prevederile prezentului articol constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj.
(26) Veniturile de natura profesionala prevazute la alin. (2) pentru care se datoreaza si se platesc contributiile individuale de asigurari pentru somaj se iau in calcul la stabilirea cuantumului indemnizatiei de somaj, potrivit legii, prin aplicarea asupra acestora a unui coeficient rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari pentru somaj si cota de contributie datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj.
(27) Sumele reprezentand contributii achitate in plus fata de obligatia fiscala, cele platite ca urmare a unei erori de calcul, precum si cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale se restituie sau se compenseaza, la cererea asiguratului, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
text modificat 01.01.2011 (27) Sumele reprezentand contributii achitate in plus ca urmare a depasirii plafonului prevazut la alin. (18) se restituie sau se compenseaza, la cererea asiguratului, depusa la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Aceste institutii au obligatia de a transmite cererile asiguratilor catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si, dupa caz, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Restituirea si/sau compensarea se fac de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si, dupa caz, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin structurile lor teritoriale, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(28) In masura in care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instructiuni cu privire la contributia individuala de asigurari sociale, respectiv contributia individuala de asigurari pentru somaj, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice.

prevederi in vigoare intre 1 iulie 2010 – 9 septembrie 2010
(1) Orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit.
(2) Asupra veniturilor prevazute la alineatul precedent se datoreaza
contributiile individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj.
(3) Baza de calcul la care se aplica aceste contributii este limitata la 5 salarii medii brute pe economie la nivelul
salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale.
(4) Obligatia declararii, calculului, retinerii si platii contributiilor prevazute la alineatul precedent revine platitorului de venit, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

  • LEGEA 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  • ANEXA nr. 2 la HG nr. 791/2010 cuprinde NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010 si a fost abrogata in 10 septembrie 2010 prin OUG 82/2010.

prevederi in vigoare intre 3 august 2010 – 9 septembrie 2010

ART. 1
(1) Prin sintagma venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, denumite in continuare venituri de natura profesionala, prevazuta la art. III alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se intelege veniturile realizate de o persoana fizica din orice alte activitati decat activitatile definite ca dependente potrivit art. 7 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati desfasurate de aceasta persoana in afara unei relatii de angajare.
(2) Nu constituie venituri de natura profesionala in interesul alin. (1) urmatoarele:
a) veniturile din cedarea folosintei bunurilor;
b) veniturile din investitii;
c) veniturile din pensii;
d) veniturile din activitati agricole;
e) veniturile din premii si din jocuri de noroc;
f) veniturile din transferul proprietatilor imobiliare;
g) veniturile din alte surse, definite conform art. 78 alin. (1) lit. a)-d) si alin. (2) din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si veniturile realizate primite de persoanele fizice din vanzarea bunurilor in regim de consignatie.
ART. 2
Persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si persoanelor care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii nu le sunt aplicabile prevederile art. III din ordonanta de urgenta.
ART. 3
(1) Persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale pentru sanatate, prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta de urgenta, denumite in continuare contributii individuale.
(2) Persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala.
(3) Persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala in mod ocazional nu datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala.
ART. 4
Contributiile individuale se datoreaza si in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt realizate de persoane pentru care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se prevede, potrivit legii, ca asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este facultativa.
ART. 5
(1) Persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributiile individuale prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta de urgenta, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sistemul asigurarilor pentru somaj, precum si in sistemul de asigurari sociale de sanatate si beneficiaza de prestatiile prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de asigurare sociala de sanatate in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cotele contributiilor individuale prevazute la alin. (1) sunt cele prevazute de lege pentru contributia individuala de asigurari sociale, pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj, precum si pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.
ART. 6
(1) Baza de calcul al contributiilor individuale, prevazuta la art. III alin. (3) din ordonanta de urgenta, pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile pentru somaj o constituie:
a) venitul net lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – realizate in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) sau (2);
b) venitul net anual realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile de natura profesionala realizate in mod ocazional, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1).
(2) Baza lunara de calcul al contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate prevazuta la art. III alin. (3) din ordonanta de urgenta o constituie cuantumul net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, care este limitat la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie si nu poate fi mai mic decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.
(3) Pentru veniturile de natura profesionala, contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste de persoana care le realizeaza la termenele stabilite in Legea nr. 95/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Modalitatea de declarare si plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile de natura profesionala este reglementata prin Legea nr. 95/2006 si prin Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
(5) Salariul mediu brut pe economie prevazut la alin. (1) si (2) este salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
ART. 7
Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) au obligatia de a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
ART. 8
(1) Declaratiile de asigurare prevazute la art. 7 se depun, o singura data, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care s-au realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii si, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate.
(2) Persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) au obligatia de a actualiza declaratiile de asigurare in termen de 14 zile lucratoare de la data modificarii cuantumului veniturilor de natura profesionala, prin depunerea unei noi declaratii, care sa ateste cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate pe fiecare sursa de venit.
(3) În lunile in care nu realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii, precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora.
(4) Persoanele care realizeaza, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1), venituri de natura profesionala in mod ocazional depun declaratiile de asigurare prevazute la art. 7 ori de cate ori realizeaza venituri de natura profesionala, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care au realizat aceste venituri.
(5) Declaratiile prevazute la alin. (1), (2) si (4) constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creantele bugetare sunt scadente conform legii.
ART. 9
(1) Termenele de declarare prevazute la art. 8 alin. (1) si (4) constituie si termene de plata a contributiilor individuale.
(2) Persoanele care realizeaza, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1), venituri de natura profesionala in mod ocazional datoreaza contributiile individuale pana la data la care cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate in cursul anului calendaristic atinge plafonul de 5 salarii medii brute pe economie.
(3) Pentru neachitarea contributiilor individuale la termenele de scadenta prevazute la alin. (1) se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, in conditiile legii.
ART. 10
Plata contributiilor individuale se efectueaza in contul bugetului asigurarilor sociale de stat, in contul bugetului asigurarilor pentru somaj, precum si in contul bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
ART. 11
Perioadele pentru care s-au platit contributiile individuale constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si in sistemul asigurarilor pentru somaj.
ART. 12
(1) Stagiul de cotizare realizat de persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se stabileste prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.
(2) La stabilirea punctajului mediu anual se iau in considerare veniturile de natura profesionala la care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale.
ART. 13
(1) Stagiul de cotizare realizat de persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) in sistemul asigurarilor pentru somaj se stabileste prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari pentru somaj si cota de contributie datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj.
(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) care realizeaza venituri de natura profesionala din mai multe activitati de natura celor prevazute la art. 1, stagiul de cotizare realizat de acestea in sistemul asigurarilor pentru somaj se stabileste prin cumularea stagiilor realizate in baza declaratiilor de asigurare in sistemul asigurarilor pentru somaj.
ART. 14
(1) În situatia in care nu mai realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii, precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora, in termen de 3 zile lucratoare de la data intervenirii acesteia.
(2) Calitatea de asigurat detinuta de persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) inceteaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata contributiilor individuale, cu exceptia calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru care persoanele beneficiaza de pachetul minimal de servicii medicale in conditiile Legii nr. 95/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 15
Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de casele de pensii, precum si de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin potrivit prezentelor norme metodologice;
b) comunicarea de date si informatii incomplete sau eronate;
c) nedepunerea la termen de catre persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) a declaratiilor de asigurare;
d) nerespectarea de catre persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) a obligatiei prevazute la art. 14 alin. (1).
ART. 16
Contraventiile prevazute la art. 15 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. a) si b), cu amenda de la 300 lei la 600 lei;
b) cele prevazute la lit. c) si d), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
ART. 17
Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre personalul imputernicit al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si al caselor teritoriale de pensii, desemnat prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, de catre organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale si de personalul Inspectiei Muncii si al structurilor sale teritoriale, dupa caz.
ART. 18
Amenzile contraventionale aplicate conform prezentelor norme metodologice constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat sau la bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz.
ART. 19
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru contributia de asigurari sociale de sanatate se fac in conditiile Legii nr. 95/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 20
Dispozitiile prezentelor norme metodologice referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 21
Dispozitiile prezentelor norme metodologice referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si fata de bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se completeaza cu prevederile Legii nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare.
ART. 22
Modelul declaratiilor de asigurare prevazut la art. 7 se aproba in termen de 7 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
ART. 23
În masura in care aplicarea prevederilor art. III din ordonanta de urgenta va impune precizari suplimentare cu privire la contributia individuala de asigurari sociale, respectiv contributia individuala de asigurari pentru somaj, acestea vor fi emise prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

- publicitate -

——-