OMFP 1121/2006 – Aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara

333

ORDINUL nr. 1121/2006 din 4 iulie 2006 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara
2006-07-12 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 602 din 12 iulie 2006

ORDINUL nr. 1121/2006 din 4 iulie 2006 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara

In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 43 si ale art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
avand in vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme cu directivele europene,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Avand in vedere necesitatea asigurarii conformitatii reglementarilor nationale in domeniul contabilitatii cu reglementarile Uniunii Europene, in exercitiul financiar al anului 2007, in Romania se continua implementarea graduala a Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
(2) In intelesul prezentului ordin, prin Standarde Internationale de Raportare Financiara se intelege Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) si Interpretarile aferente (Interpretarile SIC-IFRIC), amendamentele ulterioare la acele standarde si interpretarile aferente, standardele si interpretarile viitoare aferente, asa cum sunt aprobate de Uniunea Europeana, traduse si publicate in limba romana.
(3) Societatile comerciale ale caror valori mobiliare la data bilantului sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si care intocmesc situatii financiare consolidate au obligatia ca, incepand cu exercitiul financiar al anului 2007, sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara.
(4) Institutiile de credit continua sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara la intocmirea situatiilor financiare consolidate.
(5) Piata reglementata are intelesul prevazut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Entitatile prevazute la alin. (3) pot intocmi si un set distinct de situatii financiare anuale obtinute prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara, destinate utilizatorilor de informatii, altii decat institutiile statului.
(7) Situatiile financiare obtinute prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara fac obiectul auditului financiar, potrivit legii.
Art. 2
Pentru anul 2007, celelalte entitati de interes public definite conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme cu directivele europene, pot aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la intocmirea situatiilor financiare individuale sau consolidate, pentru necesitati proprii de informare.
Art. 3
Toate entitatile care au obligatia sa aplice sau au optat pentru aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara trebuie sa asigure continuitatea aplicarii acestora.
Art. 4
In relatia cu institutiile statului, toate entitatile, inclusiv cele care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara, intocmesc situatii financiare anuale conforme cu directivele europene.
Art. 5
Prevederile art. 3 lit. c) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 11 iulie 2005, se modifica dupa cum urmeaza:
„c) societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor si organismele de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;”.
Art. 6
Directia de reglementari contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin
Art. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 4 iulie 2006.
Nr. 1.121.

- Publicitate -