Marți, 15 octombrie 2013, Ministerul Finanțelor Publice a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.

Proiectul de ordin a fost elaborat pentru aplicarea OG nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care modifică OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în sensul creării cadrului legal potrivit căruia contribuabili care obţin venituri din activităţi agricole pot să achite impozitul şi contribuţiile aferente acestor venituri la organul fiscal al unităţii administrativ-teritoriale din localitatea în care aceştia îşi au domiciliul fiscal, în urma unui protocol încheiat între unitatea administrativ teritorială şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele sale fiscale teritoriale, în cazul în care în localitate nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală.

Potrivit referatului de aprobare, măsura reglementată prin modificarea Codlui de procedură fiscală are ca scop diminuarea cheltuielilor de conformare pe care trebuie să le suporte contribuabilul pentru a-şi îndeplini obligaţiile de plată. Se evită, astfel, deplasarea contribuabililor în cauză pe distanţe foarte mari până la unităţile administraţiilor finanţelor publice la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole.

MFP precizează că încasarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţi agricole prin organele fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale, nu are ca efect schimbarea destinaţiei impozitului/contribuţiei respective, aceasta rămânând în continuare venit al bugetului de stat, respectiv al bugetului asigurărilor sociale de stat.

Procedura se referă la impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesoriile pentru neachitarea la scadenţă a acestora, denumite în continuare obligaţii fiscale.

- publicitate -

Plata acestor obligaţii fiscale se poate efectua şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
b) între unitatea administrativ-teritorială, prin primar şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, s-a încheiat un protocol în acest scop, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

Organele fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale care, în baza protocolului ce va fi încheiat cu unităţile teritoriale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală competente, vor încasa impozitele/contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole, vor vira sumele încasate către bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale de sănătate,

Procedura va fi aprobată prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Prezentul proiect de ordin care reglementează următoarele:
– modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre, pe de o parte, organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi, pe de altă parte, organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale care îşi vor da acordul cu privire la încasarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesoriilor pentru neachitarea la scadenţă a acestora, în baza protocolului ce va fi încheiat între acestea;
– modul de transmitere informaţiilor de la organul fiscal competent la unitatea administrativ-teritorială în baza cărora acestea din urmă vor încasa creanţele fiscale în cauză;
– modul de încasare a sumelor reprezentând impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesoriilor pentru neachitarea la scadenţă a acestora de către organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale şi virarea acestora către unităţile trezoreriei statului;
– modelul protocolului, precum şi a listelor şi situaţiilor care fac obiectul schimbului de informaţii dintre cele două autorităţii.

Referințe anexate:
Proiect Ordin, Procedura si Model protocol
Anexe 
Referat de aprobare