AC18 (1) In intelesul prezentului titlu, bere reprezinta orice produs incadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care contine un amestec de bere si de bauturi nealcoolice, incadrat la codul NC 2206 00, avand, si intr-un caz si in altul, o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% in volum.
(2) Pentru berea produsa de micii producatori independenti, care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala care nu depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori independenti din statele membre, care au o capacitate nominala de productie ce nu depaseste 200.000 hl/an.
AC13 (2^1) Incepand cu anul 2010, beneficiaza de accize specifice reduse si producatorii de bere care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala ce depaseste 200.000 hl/an, estimeaza o productie anuala sub cantitatea de 200.000 hl/an si care indeplinesc cerintele prevazute la alin. (4), cu conditia instiintarii autoritatii fiscale competente in termenul prevazut la alin. (3), conform prevederilor din norme.
(2^2) Producatorii de bere prevazuti la alin. (2^1), care in cursul anului constata ca productia realizata depaseste cantitatea de 200.000 hl/an, datoreaza acciza specifica si au obligatia platii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se constata depasirea respectivei cantitati, a diferentei dintre acciza specifica si acciza specifica redusa, precum si a majorarilor de intarziere aferente diferentei de plata, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cadrul aceluiasi termen, producatorii de bere au obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta declaratii rectificative pentru fiecare dintre perioadele fiscale in care au declarat si platit acciza specifica redusa.
(2^3) Producatorii de bere prevazuti la alin. (2^1), care in cursul anului estimeaza ca vor avea o productie care va depasi cantitatea de 200.000 hl/an, pot plati acciza specifica si vor instiinta despre acest fapt autoritatea fiscala competenta. Instiintarea autoritatii fiscale competente cu privire la aplicarea accizei specifice nu inlatura obligatia platii diferentei dintre acciza specifica si acciza specifica redusa, precum si a majorarilor de intarziere aferente diferentei potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In vederea evidentierii obligatiilor fiscale datorate in plus fata de cele achitate cu titlu de acciza specifica redusa, producatorii de bere au obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta declaratii rectificative pentru fiecare dintre perioadele fiscale in care au declarat si platit acciza specifica redusa.
AC13
(3) Fiecare antrepozitar autorizat ca producator de bere are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind capacitatile de productie pe care le detine, conform prevederilor din norme.
(4) Beneficiaza de nivelul redus al accizelor toti operatorii economici mici producatori care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt operatori economici producatori de bere care, din punct de vedere juridic si economic, sunt independenti fata de orice alt operator economic producator de bere; utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de bere.
(5) In situatia in care antrepozitarul autorizat pentru productia de bere, care beneficiaza de nivelul redus al accizelor, isi mareste capacitatea de productie prin achizitionarea de noi capacitati sau extinderea celor existente, acesta va instiinta in scris autoritatea fiscala competenta despre modificarile produse, va calcula si va varsa la bugetul de stat accizele, in cuantumul corespunzator noii capacitati de productie, incepand cu luna
imediat urmatoare celei in care a avut loc punerea in functiune a acesteia, potrivit prevederilor din norme.
(6) Este exceptata de la plata accizelor berea fabricata de persoana fizica si consumata de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vanduta.
AC18

- publicitate -

6 COMENTARII

  1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009
    Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.