Contribuabilii, persoane impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, care au efectuat:
– livrări intracomunitare scutite de taxă,
– achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile,
– livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare,
– prestări/achiziţii de servicii intracomunitare,
au obligația lunară de a completa şi depune la organele fiscale competente „Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, formular 390 VIES.

Termenul este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice.

Declaratia recapitulativa 390VIES se depune, în format electronic, prin una dintre urmatoarele metode:
– la registratura organului fiscal competent;
– la posta, prin scrisoare recomandata;
– prin SEN;
– prin completare, pe pagina de web a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
Formularul se editeaza in doua exemplare:
– un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
Formatul electronic al declaratiei recapitulative se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF si se transmite organului competent pe suport electronic.
Programul de asistenta este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro
Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul ANAF.

IMPORTANT:

Declaraţia recapitulativă se depune numai pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei.

- publicitate -

RECTIFICĂRI:
Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. În declaraţia rectificativă se rectifică tranzacţii declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

SANCȚIUNI:
Nedepunerea la termenele legale sau depunerea cu sume incorecte ori incomplete se sancţionează cu amendă:
– de la 1.000 la 5.000 lei în cazul nedepunerii declaraţiei recapitulative la termenele legale;
– de la 500 la 1.500 lei în cazul depunerii declaraţiei recapitulative cu date incorecte ori incomplete.
Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă depunerea declaraţiei recapitulative cu sume incorecte ori incomplete nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării.
Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.
Nu se sancţionează contravenţional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
În cazul aplicării sancţiunii amenzii, contravenientul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională.

BAZA LEGALĂ:
art. 156^4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul preşedintelui ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie recapitulativă 390 VIES privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 67/29.01.2010;
art. 219^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1 COMENTARIU